Hotărârea nr. 274/2015

hotarirea 274 - 28 decembrie 2015 - inventariere teren cu destinatia de drum public cartier Morilor

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIP1UL RÂMNICU VĂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.274 privind inventarierea în domeniul public al municipiului a unui imobil-teren cu destinația de drum public

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 decembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 22 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.46984 din data de 23.12.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune inventarierea în domeniul public al municipiului a terenului în suprafață de 467 m.p., situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, cartier Morilor, cu destinația de drum public, având valoarea de 70.050 lei (150 lei/m.p. x 467 m.p.);

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Ținând seama de sesizările locuitorilor din Cartierul Morilor cu privire la faptul că în zona respectivă au fost identificate mai multe drumuri de acces din strada Morilor către locuințele situate pe partea stângă a acesteia în direcția de mers Ocnele Mari și în urma verificării situației juridice a terenurile pe care erau amenajate drumurile respective, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 141/2012 au fost inventariate în domeniul public al municipiului 5 (cinci) suprafețe de teren cu destinația de drum public ; ulterior adoptării acestei hotărâri, în data de 16.11.2015, cu cererea nr. 41615, domnii lonescu Ștefan și Tănăsoiu Ion, cu domiciliul în strada Morilor nr. 93 A și 93 B, au solicitat inventarierea în domeniul public al municipiului a drumului de acces din strada Morilor către sud-vest, paralel cu Intrarea Traian Vuia ;

Urmare acestei solicitări, în urma verificării inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului, din care a rezultat că drumul de acces a cărui inventariere se solicită nu este cuprins în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1362/2001, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 54/2008, precum și în urma verificării situației juridice a terenurilor din zona respectivă, adiacente drumului de acces, a fost întocmit planul de situație din care rezultă că drumul ce pornește din strada Morilor spre sud-vest, cu o lungime de 147 m. și o suprafață de 467 m.p. nu aparține niciunei proprietăți private și este de utilitate publică ;

în temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se inventariază în domeniu! public al municipiului terenul în suprafață de 467 m.p., cu destinația de drum public. Terenul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, cartier Morilor, este identificat în planul de situație, anexă la prezenta hotărâre.

  • (2) Valoarea terenului identificat la alin.(1) este de 70.050 lei (150 lei/m.p. x 467 m.p.) și a fost stabilită în funcție de valorile de piață ale terenurilor din municipiul Râmnicu Vâlcea, utilizate de notarii publici, și stabilite prin raport de evaluare, întocmit de evaluator atestat ANEVAR.

  • Art.2. Consecință a prevederilor art.1, se completează inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/2007.

  • Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Urbanism;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • - Direcției Administrării Domeniului Public.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 28 decembrie 2015

Red. O.M.S - 1 ex.

S.A.P.L.Specificație

Numele si prenumele

Semnătură

Scara

Aprobat

Glgl Ion MATEI

Î:ÎQDG

Verificatp

Mario FEROIU

Data

Tehnoredactat

prietina IUESCU

12.2015

Titlu proiect               I

—— INVENTARIERE TEREN DRUM ACCES DIN STRADA MORILOR . L — 147. m. S -. 467 mp__-


MUNICIPIUL

RAM- N! I C U VAL CEA