Hotărârea nr. 273/2015

hotarirea 273 - 28 decembrie 2015 - inventariere teren aferent Casei de Cultura a Sindicatelor in domeniul privat al municipiului

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu vâlcea

Consiliul Local


www. p r i m a ria vi. ro


HOTĂRÂREA NR.273 privind inventarierea în domeniul privat al municipiului a terenului aferent imobilului - construcție “Casa de Cultură a Sindicatelor”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 decembrie 2015, Ea care participă 21 de consilieri din cei 22 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.46992 din data de 23.12.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune analizarea oportunității inventarierii în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 3.767 m.p., situat în b-dul Tudor Vladimirescu nr.25, aferent imobilului - construcție « Casa de Cultură a Sindicatelor»;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr.1144/13.08.1970 s-a aprobat executarea, de către Comitetul Executiv al Consiliului Popular al Județului Vâlcea, a lucrării «Casa de Cultură a Sindicatelor din municipiul Râmnicu Vâlcea », iar potrivit art.5 din hotărârea susmenționată, terenul proprietate de stat în suprafață de 5.000 m.p., situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, necesar construirii casei de cultură, s-a transmis din administrarea Comitetului Executiv al Consiliului Popular al municipiului Râmnicu Vâlcea, în folosință gratuită, pe durată nedeterminată, Uniunii Generale a Sindicatelor din România ;

Ținând seama de faptul că, în urma întocmirii documentației cadastrale pentru imobilul - construcție « Casa de Cultură a Sindicatelor», conform planului de amplasament și delimitare a imobilului, suprafața terenului aferent imobilului este de 3.767 m.p., prin încheierea nr.44730 din 23.09.2015, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea a respins cererea având ca obiect înscriere provizorie teren și întabulare construcție pentru Statul Român prin Casa de Cultură a Sindicatelor, motivat de faptul că nu au fost depuse acte de proprietate pentru terenul în suprafață de 3.767 m.p.;

Luând în considerare cererea nr.38459 din 23.10.2015, prin care societatea Roguba Trading S.R.L., în baza împuternicirii acordate de Casa de Cultură a Sindicatelor, a solicitat Primăriei municipiului inventarierea terenului pe care este construită « Casa de Cultură a Sindicatelor» în patrimoniul municipiului;

în temeiul prevederilor art.3, alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se inventariază în domeniul privat al municipiului terenul în suprafață de 3.767 m.p., situat în b-dul Tudor Vladimirescu nr.25, aferent imobilului - construcție « Casa de Cultură a Sindicatelor», identificat în planul de situație, anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. Valoarea terenului identificat la art.1 este de 1.619.810 lei (430 lei/m.p. x 3.767 m.p.) și a fost stabilită în funcție de valorile de piață ale terenurilor din municipiul Râmnicu Vâlcea, utilizate de notarii publici, și stabilite prin raport de evaluare, întocmit de evaluator atestat ANEVAR.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Urbanism.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU


Râmnicu Vâlcea, 28 decembrie 2015

Red. O.M.S. -1 ex.

S.A.P.L.A. Data referitoare Ja teren

Nr. parcata

Categoria de fatodnte

Suprafața (mp)

■ Mențiuni

1

CC

3757

Limita nematectalaia

Total                           3757

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construite ia sol (mp)

Mențiuni

C1

CAS

2389

Casa te Cutttra a Stodcteetar, And constatet 1973

Total                       2389

Suprafețe totala măsurate a imobHutui - 3767mp Suprafața din acte a imobUuhil = 5000mp

'Executant: Purtarea Mlhada Alina

Confirm executarea rnasuraterttor ța teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondente acesteia cu realtatea dta teren

yȘjr          Ar\

rtat.      CERTIFICAT  SX

-----------DB „ \\ ----------AUTORIZARE---ți

Inspector

Confirm introducerea tmobfiulul in baza de data integrata si atribuirea numărului cadastral

Data.........................


^^45/13.10.20 — jnaeia Aline

^JRCÂREA^