Hotărârea nr. 271/2015

hotarirea 271 - 28 decembrie 2015 - mandatare reprezentant in ADI APA VALCEA sa modifice Regulamentul serviciului de alimentare cu apa

ROMAN IA

Județul vâlcea

MUNIC1P1UL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


wwiv.primariavl.ro


HOTĂRÂREA NR.271

privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a A.D.I. "APA VALCEA" pentru modificarea și completarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 decembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 22 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.46983 din data de 23.12.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune mandatarea reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.L) "APA Vâlcea" pentru a aproba modificarea și completarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, conform prevederilor Legii nr.224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006, republicată;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea nr.264/21.09.2010, Consiliul Local a aprobat asocierea municipiului Râmnicu Vâlcea, cu Județul Vâlcea, precum și cu municipiul Drăgășani, orașele și unele comune din județul Vâlcea în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", persoană juridică de drept privat, înființată conform Legii nr.215/2001 republicată, fiind însușite de către Consiliul Local atât Actul constitutiv, cât și Statutul Asociației, așa cum au fost modificate prin acte adiționale;

Luând în considerare faptul că prin Hotărârea nr.3/26.10.2010, ADI "APA Vâlcea" a aprobat Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare care, la art.236, stabilește și modalitatea de facturare a apei meteorice;

Ținând seama de adresa nr.581 din 15.12.2015, înregistrată la sediul Primăriei municipiului sub nr.45657 din 16.12.2015, prin care ADI APA VALCEA a înștiințat Primăria municipiului cu privire la solicitarea societății APAVIL S.A. - operatorul regional de apă și canalizare - referitoare la consolidarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin corelarea acestuia cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006, republicată;

în temeiul prevederilor Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) "APA Vâlcea";

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mandatează reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea" pentru a aproba modificarea și completarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, conform prevederilor Legii nr.224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006, republicată.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Dezvoltare Locale;

 • - S.C. ÂPAVIL SA;

  - ADI APA Vâlcea.

  PREȘEDINTE DE

  MihafPăRSlO^^^

  CONTRASEMNEAZĂ PERTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU      /

  Râmnicu Vâlcea, 28 decembrie 2015
Red. O.M.S ~ 1 ex.

S.A.P.L.