Hotărârea nr. 270/2015

hotarirea 270 - 28 decembrie 2015 - contract de mandat Piete Prest SA

ROMANIA

Județul vâlcea

MUN1CIP1UL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul local


LI


www.primariavl.ro


HOTĂRÂREA NR.270

privind aprobarea contractului de mandat pentru reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea PIEȚE PREST SA

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 decembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 22 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 46848 din data de 23.12.2015, întocmit de Direcția Administrație,Juridic, Contencios și Direcția Dezvoltare Locală, prin care se spropune aprobarea contractului de mandat pentru reprezentanții Consiliului Local ai municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PIEȚE PREST SA și împuternicirea domnului viceprimar Gigi Ion Matei, care îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar, să încheie și să semneze contractul de mandat cu cei cinci reprezentanți în AGA la această societate;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură ;

Având în vedere că Actul constitutiv al Societății PIEȚE PREST SA a fost actualizat prin Hotărârea nr.5 din 15.06.2015 a Adunării Generale a Acționarilor la această societate;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.243 din 27 noiembrie 2015 prin care au fost revocați cei cinci reprezentanți în AGA la această societate și desemnați alți cinci reprezentanți ai Consiliului Local care să reprezinte municjpiul în AGA la societatea PIEȚE PREST SA;

în temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contractul de mandat pentru reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PIEȚE PREST S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2. Se împuternicește domnul viceprimar Gigi Ion Matei, care îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar, conform H.C.L nr. 57/2014, să încheie și să semneze contractul de mandat, aprobat potrivit art.1, cu cei cinci reprezentanti ai Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea desemnati în A.G.A. la Societatea PIEȚE PREST S.A.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Societății PIEȚE PREST S.A.

1                       1
(2 ■ 20>5


CONTRACT DE MANDAT !|

PENTRU REPREZENTANȚII CONSILIULUI LOCAL ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA SOCIETATEA PIEȚE PFtEȘT SA- ACȚIONAR UNIC-MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA V- o „'sV"

 • - MODEL-

Prezentul contract de mandat se încheie în temeiul legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

I.PĂRȚILE CONTRACTULUI

între Municipiul Râmnicu Vâlcea, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu, nr.14, județul Vâlcea, în calitate de acționar unic la Societatea PIEȚE PREST SA Râmnicu Vâlcea, reprezentat prin Viceprimar Gigi Ion Matei, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local nr...........................și care îndeplinește atribuțiile stabilite prin lege primarului

conform Hotărârii Consiliului Local nr.57/2014, denumit în continuare mandant

Și

Domnul/Doamna......................................., reprezentant al Municipiului Râmnicu Vâlcea

în Adunarea Generală a Acționarilor (denumită în continuare A.G.A.) la Societatea PIEȚE PREST

SA, desemnat prin Hotărârea Consiliului Local nr..................... ... cetățean ..................,

având CNP-ul .............................,   născut în ................................,   la data de

........................., cu domiciliul în.......................................................................... posesor al C.L/B.I. Seria ....... nr.......................  eliberat  de ............................  la  data de

......................  denumit în continuare mandatar, s-a încheiat prezentul contract de mandat.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l, Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru Municipiul Râmnicu Vâlcea, a atribuțiilor pe care municipiul le are în calitate de acționar unic la Societatea PIEȚE PREST S.A., în condițiile și în limitele impuse de prezentul contract și legislația în vigoare.

 • III. ATRIBUȚIILE REPREZENTANTULUI ÎN A.G.A.

Art.2. Reprezentantul Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PIEȚE PREST S.A. are următoarele atribuții:

 • I.î n cadrul Adunării Generale Ordinare:

a)să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar și să fixeze dividendul;

b)să aleagă și să revoce membri consiliului de administrație și președintele consiliului de administrație;

c)să stabilească auditorul financiar, la propunerea directorului;

d)să stabilească indemnizația și celalate avantaje materiale pentru membri Consiliului de Administrație și a auditorului financiar, conform prevederilor legale in vigoare;

e)să fixeze limitele generale ale remunerațiilor suplimentare pentru membri consiliului de administrație și ale directorului căruia i s-au delegat atribuții ale consiliului de administrație;

f)să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;

 • g)să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

 • h)să examineze, să aprobe sau să modifice bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al auditorului financiar și aprobă repartizarea profitului conform prevederilor legale;

 • i) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;

j)să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare mai mari de 25.000 euro, inclusiv al celor externe, a creditelor comerciale, la constituirea garanțiilor și cu privire la aprobarea oricărui credit financiar acordat de societate;

 • k)să hotărască cu privire la modificarea actului constitutiv, precum și la schimbarea formei juridice a societății comerciale;

 • l)să hotărască mărirea sau reducerea capitalului social, modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;

 • m)să hotărască cu privire la fuziunea, dizolvarea și lichidarea societății;

 • n)să aprobe participarea la constituirea de noi societăți comerciale sau la societăți existente;

 • o)să aprobe programul de restructurare al societății;

 • p)să aprobe și să modifice organigrama, numărul de personal și statul de funcții;

q)să aprobe și să actualizeze anual, criteriile de performanță specifice, precum și obiectivele cuantificate privind reducerea creanțelor și plăților restante, a pierderilor, a cheltuielii la 1000 lei venituri, precum și creșterea productivității muncii, acestea fiind prevăzute în contractul de mandat al directorului.

 • r)să dispună măsuri pentru urmărirea lunară a execuției contractelor de mandat și, în cazul neîndeplinirii, obiectivelor și criteriilor de performanță, stabilite prin contractul de mandat să diminueze remunerația lunară a directorului, proporțional cujgradul global de neîndeplinire a acestora, dar nu mai mult de 30% din nivelul remunerației. în cazul îndeplinirii pe perioada cumulată de ia începutul anului a obiectivelor și criteriilor de performanță, stabilite prin contractul de mandat, la sfârșitul anului sumele reținute se restituie directorului;

s)adoptă orice hotărâri pentru care legea și actul constitutiv al societății comerciale prevăd aprobarea de către adunarea generală a acționarilor.

șjaprobă planul de administrare, al membrilor Consiliului de Administrație care include strategia de administrare pe durata mandatului, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

t)decide completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

Atribuțiile prevăzute la art.2, punctul I literelezd, i, j, k, I, m, n, o, p, q, r vor fi exercitate numai pe baza unui mandat special din partea Consiliului Local.

 • II. în cadrul Adunării Generale Extraordinare:

 • ajschimbarea formei juridice;

bjmutarea sediului societății:

 • c)înființarea sau desființarea unor sedii secundare și sucursale, agenții sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

 • djînființarea sau desființarea unor puncte de lucru;

 • ejmajorarea capitalului social al societății;

 • fjreducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni;

 • gjmodificarea actului constitutiv, precum și transformarea formei juridice a societății comerciale;

 • hjfuziunea, dizolvarea sau lichidarea societății;

i)oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare aită hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Atribuțiile prevăzute la art. 2, pct.II, lit. a), e), f), g), h) si i) se aplică doar cu mandat special al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • Art.3.Pe lângă atribuțiile la art.2, reprezentantul în A.G.A. mai este obligat:

 • a) să depună toate diligențele în scopul gestionării eficiente a capitalului, de către societatea la care este reprezentant al intereselor municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • b) să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea societății, pe toată perioada de reprezentare, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului mandat;

 • c) să sesizeze municipiul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură să pericliteze buna funcționare a societății ori să aducă prejudicii acesteia;

 • d) să informeze Consiliul Local cu privire la îndeplinirea contractului de reprezentare și cu privire la activitatea societății.

 • Art.4. Pentru fiecare adunare generală la care participă reprezentantul în A.G.A. va primi o indemnizație stabilită conform prevederilor legale în vigoare.

 • Art.5. (1) Reprezentantul în A.G.A. îșl va îndeplini obligațiile contractuale cu bună credință și prudența specifică raporturilor juridice cu caracter oneros-comercial.

 • (2) Reprezentantul în A.G.A. declară pe proprie răspundere că nu se află în niciuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

 • IV. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 • Ait.6. Municipiul Râmnicu Vâlcea nu răspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de prejudicii, săvârșite de reprezentantul său în A.G.A. prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

 • Art.7.(l). Reprezentantul în A.G.A. este răspunzător potrivit legislației comerciale și prezentului contract, pentru neexecutarea totală sau parțială cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia.

 • (2) Producerea de daune materiale ale societății ori municipiului prin fapte sau omisiuni produse în executarea prezentului contract, atrage răspunderea civilă a reprezentantului municipiului în A.G.A.

 • V . ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.8. Prezentul contract își încetează efectele în următoarele condiții:

 • a) renunțarea reprezentantului la mandatul de reprezentare. în această situație reprezentantul va notifica în scris Consiliul Local, cu cel puțin 30 de zile înainte, renunțarea sa. în caz contrar rămânând obligat la daune -interese pentru pagubele ce le-ar provoca;

 • b) revocarea de către Consiliul Local a reprezentantului municipiului în A.G.A.;

 • c) expirarea duratei stabilite în prezentul contract;

 • d) decesul reprezentantului desemnat.

 • VI .ALTE CLAUZE

Art.9. Prezentul contract se încheie pe perioada mandatului Consiliului local.

Art.10. Municipiul Râmnicu Vâlcea va putea modifica oricând prevederile contractului, atunci când interesele sale de acționar majoritar o impun.

Art.ll, Reprezentantul municipiului în A.G.A. nu poate transmite mandatul său altei persoane.

Art.12. Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

încheiat azi....................în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA p. PRIMAR

REPREZENTANTUL MUNICIPIULUI in Adunarea Generala a Asociatilor la Societatea PIEȚE PREST SA


viceprimar GIGI ION MATEI