Hotărârea nr. 27/2015

Hotarirea 27 - 27 februarie 2015 - aprobare buget ETA pe anul 2015

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

MUNicipiul râmnicu vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.27

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ETA S.A. pentru anul 2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 februarie 2015, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 1299 din 20.02.2015, întocmit de societatea ETA S.A, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al acestei societăți pe anul 2015;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând seama de adresa nr. 1269 din 19.02.2015, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 6597/20.02.2015 prin care societatea ETA SA a înaintat spre aprobare, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 ce a fost aprobat în ședința AGA din data de 19.02.2015;

în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritară;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 17 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

 • Art.1. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății ETA S.A pe anul 2015, cu următorii indicatori:

mii lei

Nr. crt.

Indicatori

Valoare

1.

Venituri totale din care :

9.996

1.1.

- venituri din exploatare

9.992

1.2.

- venituri financiare

4

2.

Cheltuieli totale:

9.995

2.1.

- cheltuieli de exploatare

9.665

2.2

- cheltuieli financiare

330

3.

Rezultat brut

1

4.

Număr personal prognozat la sfârșitul anului

161

5.

Număr mediu de saîariați

166

 • (2) Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății ETA SA pe anul 2015, aprobat conform alin.(1) este prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Anexele de fundamentare nr. 2 - 8 se supun prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară din cadrul aparatului de specialitate al primarului și societatea ETA S.A.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Societății ETA S.A.

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Dezvoltare Locală.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^ Gheorghe MIHĂILESC^'', fa

  li CI IWM

  H

  ^^ONTRASEMNEAZĂfENTRlhLEGAUTATE, SECRETAR MUNICIPII), p j       jurist Ion DIDOIU j

  Wy J-

  Râmnicu Vâlcea 27 februarie 2015
  AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: Consiliul Local Rm Valcea Operatorul economic: ETA SA


  Sediul/Adresa: Rm Valcea, str Depozitelor, nr.5 Cod unic de înregistrare: RO10524177


  BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2015


  INDICATORI

  Nr. rd.

  Realizat/ Preliminat an precedent (2014)

  Propuneri an curent (2015)

  %

  estimări an 2016

  Estimării an 2bl7<-

  l tȘ=Z/5

  ^0=8/7

  0

  1

  _________________________ 2

  "'J'

  4

  S

  6=5/4

  7

  8

  9

  1D

  1.

  VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+-Rd.6)

  1

  11,185

  9,996

  0.89

  10,204

  10,504

  1.02

  1.03

  1

  Venituri totale din exploatare, din care:

  2

  11,181

  9,992

  0.89

  10,200

  10,500

  1.02

  1.03

  a)

  subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

  3

  6,166

  5,000

  / 0.81

  5,500

  5,700

  1.10

  1.04

  b)

  transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

  4

  V

  0

  0

  2

  Venituri financiare

  5

  4

  4

  1.00

  4

  4

  1.03

  1.03

  3

  Venituri extraordinare

  6

  0

  0

  0

  II

  CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

  7

  11,365

  9,995

  0.88

  10,172

  10,351

  1.02

  1.02

  1

  1

  Cheltuieli de exploatare, din care:

  8

  10,961

  9,665

  0.88

  9,928

  10,182

  1.03

  1.03

  A.

  cheltuieli cu bunuri si servicii

  9

  4,352

  3,445

  fi.75

  3,538

  3,634

  1.03

  1.03

  B.

  cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

  10

  190

  208

  1.09

  212

  216

  1.02

  1.02

  C.

  cheltuieli cu personalul, din care:

  11

  5,465

  5,062

  0.93

  5,208

  5,343

  1.03

  1.03

  CO

  Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

  12

  4,146

  3,911

  0.94

  4,025

  4,133

  1.03

  1.03

  C1

  ch. cu salariile

  13

  3,728

  3,530

  0.95

  3,625

  3,723

  1.03

  1.03

  C2

  bonusuri

  14

  418

  381

  0.91

  400

  410

  1.05

  1.03

  C3

  alte cheltuieli cu personalul, din care:

  15

  89

  110

  1.24

  112

  114

  1.02

  1.02

  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

  16

  89

  110

  1.24

  0

  0

  0.00

  C4

  Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

  17

  161

  154

  0.96

  160

  160

  1.04

  1.00

  C5

  cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

  18

  1,069

  887

  0.83

  911

  936

  1.03

  1.03

  D.

  alte cheltuieli de exploatare

  19

  954

  950

  1.00

  969

  988

  1.02

  1.02

  2

  Cheltuieli financiare

  20

  404

  330

  0.82

  244

  169

  0.74

  0.69

  3

  Cheltuieli extraordinare

  21

  III

  REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

  22

  -180

  1

  -0.01

  32

  154

  32.49

  4.73

  IV

  IMPOZIT PE PROFIT

  23

  0

  0

  9

  12

  1.33

  V

  PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

  24

  0

  0

  50

  61

  1.22

  1

  Rezerve legale

  25

  2

  Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

  26

  3

  Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

  27

  0

  50

  61

  1.22

  4

  Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

  28

  5

  Alte repartizări prevăzute de lege

  29

  6

  Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28,29

  30

  0

  7

  Participarea salariaților ta profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

  31

  Minim im 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ort dividende cuvenite ■ acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

  32

  a)

  j - dividende cuvenite bugetului de stat

  33

  J-L ic>!

  dividende cuvenite bugetului local

  33a

  dividende cuvenite altor acționari

  34

  cr


  ?

  INDICATORI

  Nr. rd.

  Realizat/ Preliminat an precedent (2014)

  Propuneri an curent (2015)

  %

  Estimări an

  2016

  Estimări an 2017

  %

  j

  9=7/5

  10=8/7

  0

  1

  2

  J

  4

  5

  6=5/4

  7

  8

  9

  10

  9

  Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 ■ Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

  35

  VI

  VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

  36

  VII

  CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

  37

  a)

  cheltuieli materiale

  38

  b)

  cheltuieli cu salariile

  39

  c)

  cheltuieli privind prestările de servicii

  40

  d)

  cheltuieli cu reclama si publicitate

  41

  e)

  alte cheltuieli

  42

  VIII

  SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

  43

  1,183

  4,681

  3.96

  5,026

  5,047

  1.07

  1.00

  1

  Alocații de la buget

  44

  1,177

  3,731

  3.17

  4,000

  4,000

  1.07

  1.00

  alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

  45

  IX

  CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

  46

  1,183

  4,281

  3.62

  1,197

  1,207

  0.28

  1.01

  X

  DATE DE FUNDAMENTARE

  47

  1

  Nr. de personal prognozat la finele anului

  48

  167

  161

  0.96

  161

  161

  1.00

  1.00

  2

  Nr.mediu de salariați total

  49

  181

  166

  0.92

  161

  161

  0.97

  1.00

  3

  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49)/12*1000

  50

  1,909

  1,963

  1.03

  2,083

  2,139

  1.06

  1.03

  4

  Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

  51

  1,716

  1,772

  1.03

  1,876

  1,927

  1.06

  1.03

  5

  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

  52

  62

  60

  0.97

  63

  65

  1.05

  1.03

  6

  Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

  53

  7

  Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

  54

  1,016

  1,000

  0.98

  997

  985

  1.00

  0.99

  8

  Plăți restante

  55

  24

  20

  0.83

  15

  10

  0.75

  0.67

  9

  Creanțe restante

  56

  7C

  5C

  0.71

  40

  30

  0.80

  0.75