Hotărârea nr. 269/2015

hotarirea 269 - 28 decembrie 2015 - contract de mandat ETA SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR.269

privind aprobarea contractului de mandat pentru reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea ETA SA

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 decembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 22 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.46846 din data de 23.12.2015, întocmit de Direcția Administrație,Juridic, Contencios și Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune aprobarea contractului de mandat pentru reprezentanții Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ETA SA și împuternicirea domnului viceprimar Gigi Ion Matei, care îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar, să încheie și să semneze contractul de mandat cu cei cinci reprezentanți în AGA la această societate;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură ;

Având în vedere că Actul constitutiv al Societății ETA SA a fost actualizat prin Hotărârea nr.1 din 08.01.2015 a Adunării Generale a Acționarilor la această societate;

Ținând seama de Hotărârile Consiliului Local nr.241 și 242 din 27 noiembrie 2015 prin care au fost și desemnați cinci reprezentanți ai Consiliului Local care să reprezinte municipiul în AGA la societatea ETA SA;

în temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), lit.a), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contractul de mandat pentru reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ETA S.A. conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește domnul viceprimar Gigi Ion Matei, care îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar, conform H.C.L nr. 57/2014, să încheie și să semneze contractul de mandat, aprobat potrivit art.1, cu cei cinci reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea desemnați în A.G.A. la Societatea ETA SA

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Societății ETA S.A.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ^Ț: ?

  MihafPE^Sll/o —< î

  \    ) /V            V

  \            teS'' ’ V*

  \ J '<! =    ® i i''

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU /

  Râmnicu Vâlcea, 28 decembrie 2015
CUINI HALI Ut MAinuai

PENTRU REPREZENTANȚII CONSILIULUI LOCAL M&WNăREA

GENERALA A ACȚIONARILOR LA SOCIETATEA ETA SA- ACȚIONAR UNIC-MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

- MODEL-

Prezentul contract de mandat se încheie în temeiul legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G, nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

LPĂRȚILE CONTRACTULUI

între Municipiu) Râmnicu Vâlcea, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu, nr.14, județul Vâlcea, în calitate de acționar unic la Societatea ETA SA Râmnicu Vâlcea, reprezentat prin Viceprimar Gigi Ion Matei, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local nr........................... și care îndeplinește atribuțiile stabilite prin lege primarului conform

Hotărârii Consiliului Local nr.57/2014, denumit în continuare mandant

Și

Domnul/Doamna.......................................  reprezentant al Municipiului Râmnicu Vâlcea

în Adunarea Generală a Acționarilor (denumită în continuare A.G.A.) la Societatea ETA SA, desemnat prin Hotărârea Consiliului Local nr........................cetățean..................  având

CNP-ul .............................. născut în ................................. la data de .........................  cu

domiciliul în .........................................................................  posesor al C.I./B.I. Seria .......

nr.......................  eliberat de ............................  la data de ....................... denumit în continuare mandatar, s-a încheiat prezentul contract de mandat.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru Municipiul Râmnicu Vâlcea, a atribuțiilor pe care municipiul le are în calitate de acționar unic la Societatea ETA S.A., în condițiile și în limitele impuse de prezentul contract și legislația în vigoare.

 • III. ATRIBUȚIILE REPREZENTANTULUI ÎN A.G.A.

 • Art .2. Reprezentantul Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ETA S.A. are următoarele atribuții:

 • I .în cadrul Adunării Generale Ordinare:

 • a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație sau, după caz, de Auditorul Financiar și să fixeze dividentele;

 • b) să aleagă și să revoce în condițiile legii membrii Consiliului de Administrație;

 • c) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

 • d) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli;

 • e) să hotărască gajarea, închirierea sau desfințarea uneia sau mai multor unități ale societății;

 • f) să aprobe organigrama și statul de funcții după avizarea acestora de către Consiliul de Administrație;

 • g) să aprobe programele de restructurare ale societății;

 • h) contractarea și aprobarea de împrumuturi bancare mai mari de 25.000 de euro, inclusiv a celor externe, a creditelorcomerciale, constituirea garanțiilor, precum și aprobarea oricărui credit financiar acordat de societate;

 • i) să aprobe planul de administrare al membrilor Consiliului de Administrație care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat; să aprobe regulamentele Consiliului de Administrație; să aprobe și să semneze contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație;

 • j) să stabilească și să aprobe indemnizația și celelalte avantaje materiale pentru membrii Consiliului de Administrație, secretarul adunării generale a acționarilor și auditorul financiar; să stabilească limitele salariului (indemnizației) directorilor;

 • k) să aprobe participarea la constituirea de noi societăți comerciale sau la societăți deja existente;

Atribuțiile prevăzute la art.2, punctul I, lit. b), d), f), g), h), k) se vor exercita pe bază de mandat special.

 • II. în cadrul Adunării Generale Extraordinare:

 • a) schimbarea formei juridice a asocietății;

 • b) mutarea sediului societății;

 • c) schimbarea obiectului principal de activitate al societății;

 • d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;

 • e) prelungirea duratei societății;

 • f) majorarea capitalului social;

 • g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

 • h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății comerciale;

 • i) dizolvarea anticipată a societății comerciale;

 • j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

 • k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

 • I) emisiunea de obligațiuni;

 • m) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;

Atribuțiile prevăzute la art. 2, pct.II, lit. a), c), d), f), g), h), i) și m) se aplică doar cu mandat special al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Art.3.Pe lângă atribuțiile la art.2, reprezentantul în A.G.A. mai este obligat:

 • a) să depună toate diligențele în scopul gestionării eficiente a capitalului, de către societatea la care este reprezentant al intereselor municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • b) să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea societății, pe toată perioada de reprezentare, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului mandat;

 • c) să sesizeze municipiul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură să pericliteze buna funcționare a societății ori să aducă prejudicii acesteia;

 • d) să informeze Consiliul Local cu privire la îndeplinirea contractului de reprezentare și cu privire la activitatea societății.

 • Art.4. Pentru fiecare adunare generală la care participă reprezentantul în A.G.A. va primi o indemnizație stabilită conform prevederilor legale în vigoare.

 • Art.5. (1) Reprezentantul în A.G.A. își va îndeplini obligațiile contractuale cu bună credință și prudența specifică raporturilor juridice cu caracter oneros-comercial.

 • (2) Reprezentantul în A.G.A. declară pe proprie răspundere că nu se află în niciuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

 • IV. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 • Art.6. Municipiul Râmnicu Vâlcea nu răspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de prejudicii, săvârșite de reprezentantul său în A.G.A. prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

 • Art,7.(l). Reprezentantul în A.G.A. este răspunzător potrivit legislației comerciale și prezentului contract, pentru neexecutarea totală sau parțială cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia.

 • (2) Producerea de daune materiale ale societății ori municipiului prin fapte sau omisiuni produse în executarea prezentului contract, atrage răspunderea civilă a reprezentantului municipiului în A.G.A.

 • V . ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.8. Prezentul contract își încetează efectele în următoarele condiții:

 • a) renunțarea reprezentantului la mandatul de reprezentare. în această situație reprezentantul va notifica în scris Consiliul Local, cu cel puțin 30 de zile înainte, renunțarea sa. în caz contrar rămânând obligat la daune -interese pentru pagubele ce le-ar provoca;

 • b) revocarea de către Consiliul Local a reprezentantului municipiului în A.G.A,;

 • c) expirarea duratei stabilite în prezentul contract;

 • d) decesul reprezentantului desemnat.

 • VI .ALTE CLAUZE

Art.9. Prezentul contract se încheie pe perioada mandatului Consiliului local.

Art.10. Municipiul Râmnicu Vâlcea va putea modifica oricând prevederile contractului, atunci când interesele sale de acționar majoritar o impun.

Art.ll, Reprezentantul municipiului în A.G.A. nu poate transmite mandatul său altei persoane.

Art.12. Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

încheiat azi....................în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA p. PRIMAR


REPREZENTANTUL MUNICIPIULUI in Adunarea Generala a Asociatilor la

Societatea ETA SA

viceprimar

GIGI ION MATEI