Hotărârea nr. 266/2015

hotarirea 266 - 28 decembrie 2015 - rectificare buget local ETA SA

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul râmniicu vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.266 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ETA S.A. pentru anul 2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 decembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 22 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.8279 din 15.12.2015, întocmit de societatea ETA S.A, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al acestei societăți pe anul 2015;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-fînanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând seama de adresa nr.8280/15.12.2015, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.45575/15,12.2015, prin care societatea ETA SA a înaintat proiectul privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015, proiect aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 14.12.2015 și transmis spre informare membrilor Adunării Generale a Acționarilor ai acestei societăți;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.27 din 2015 de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2015, rectificat prin Hotărârea nr. 196/2015, și ținând seama, totodată, atât de realizările societății la data de 30.09.2015, precum și de nivelul estimat al veniturilor și cheltuielilor ce se vor realiza până la sfârșitul anului;

în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritară și ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 21 de voturi « pentru », 0 voturi «împotrivă » și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli al societății ETA S.A pe anul 2015, astfel:

Nr. crt.

Indicatori

BVC conform HCL nr.196/2016

PROPUNERI RECTIFICARE

DIFERENȚE

1.

Venituri totale (mii lei) din care :

10.675

10.675

0

- venituri proprii

4.995

4.995

0

- venituri subvenții

5.680

5.680__________

0

2.

Cheltuieli totale (mii lei), din care:

10.637

10.626

-11

- cheltuieli cu bunuri și servicii

3.882

3.884

2

- cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

180

180

0

- cheltuieli cu personalul

5.311

5.310

- 1

- alte cheltuieli de exploatare (amortizare și alte cheltuieli de exploatare)

973

993

20

- cheltuieli financiare

291

259

-32

3.

Rezultat brut (mii lei)

38

49

11

4.

Număr     de     personal

prognozat la sfârșitul anului

167

167

0

5.

Număr mediu personal

166

166

0

 • (2) Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății ETA SA pe anul 2015, rectificat conform alin.(1) este prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Anexele de fundamentare nr. 2 - 8 se supun prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară din cadrul aparatului de specialitate al primarului și societatea ETA S.A.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Societății ETA S.A.

  PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ, MihailPERȘu

  \ )

  CONTRASEMNEAZĂ PENȚRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU      /

  Râmnic u Vâlcea, 28 decembrie 2015

Red. O.M.S- 1 ex.

S.A.P.L.

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: Consiliul Local Rm

Operatorul economic: SC ETA SA

Sediul/Adresa: Rm Valcea, str Depozitelor, nr.5 Cod unic de înregistrare: R010524177


BUGETUL DE VENITURI Șl CHEL RECTIFICATPE ANUt


Nr


la


CONSILIULUI LOCAL faîZn-’toiȘ


Anexa nr.'î


mii Ier

INDICATORI

Nr, rd.

Aprobat 2015

Propuneri rectificare an curent (2015)

%

Estimări an 2016

Estimări an 2017

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

s

6»5/4

7

B

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

10,675

10,675

1.00

11,083

11,269

1.04

1.02

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

10,671

10,671

1.00

11,079

11,265

1.04

1.02

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

5,680

5,680

1.00

5,600

5,600

0.99

1.00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

U

0

0

2

Venituri financiare

5

4

4

1.00

4

4

1.03

1.03

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

10,637

10,626

1.00

11,027

11,211

1.04

1.02

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

10,346

10,367

1.00

10,892

11,126

1.05

1.02

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

3,882

3,884

1.00

4,001

4,090

1.03

1.02

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

180

496

1.66

184

187

1.02

1.02

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

5,311

5,310

1.00

5,695

5,848

1.07

1.03

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

4,100

4,100

1.00

4,491

4,621

1.10

1.03

C1

ch. cu salariile

13

3,713

3,717

1.00

4,100

4,223

1.10

1.03

C2

bonusuri

14

387

383

0.99

391

398

1.02

1.02

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

120

120

1.00

60

60

0.50

1.00

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal+diferente ore repaus ITM

16

120

120

1.00

60

60

0.50

1.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

153

151

0.99

154

157

1.02

1.02

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

938

939

1.00

990

1,010

1.05

1.02

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

973

993

1.02

1,013

1,000

1.02

0.99

2

Cheltuieli financiare

20

291

259

0.89

135

85

0.52

0.63

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere)

22

38

49

1.29

56

59

1.15

1.04

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0

0

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

38

49

1.29

56

59

1.14

1.05

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum șl pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5’

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la

Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

7

Participarea saiariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

* dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2015

Propuneri rectificare an curent (2015)

%

Estimări an 2016

Estimări an 2017

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

...........4   '

S

6*5/4

7

a

9

10

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

3420

3420

1.00

2,227

2227

0.65

1.00

1

Alocații de la buget

44

2450

2450

1.00

1,177

1177

0.48

1.00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

2859

2859

1.00

1,257

1267

0.44

1.01

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr, de personal prognozat la finele anului

48

167

167

1.00

168

168

1.01

1.00

2

Nr.mediu de salariați total

49

166

166

1.00

168

168

1.01

1.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2058

2058

1.00

2,228

2,292

1.08

1.03

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1864

1866

1.00

2,034

2,095

1.09

1.03

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

64.28

64.28

1.00

65.95

67.05

1.03

1.02

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 Iei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

996

995

995

995

1.00

1.00

8

Plăți restante

55

20

20

1.00

15

10

0.75

0.67

9

Creanțe restante

56

50

50

1.00

40

30

0.80

0.75

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: Consiliul Local Rm Valcea


Operatorul economic: SC ETA SA Sedtul/Adresa: Rm Valcea, str Depozitelor, nr.5 Cod unic de înregistrare: RO10524177


i -ANEXA Nr. 2


|fi Anexa 2


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat


X |HdTÂRȘ®4 CONSILIULUI LOCAL Ș £■// ÎNr,            fln 22-IZ. 2ot5l,


INDICATORI

Nr.

rd.

An precedent (2014)

\^Ajicurepf.poi^)y

Propuneri

rectificare

2015

% RECTIFICAT/ REALIZAT 2014

%

RECTIFICAT/I NITIAL

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat la

30.09.2015

conform HCL

conform

Hotărârii C.A.

conform HCL

conform

Hotărârii AGA

0

1

2

3

4

4a

5

6

Ga

7

8

9=8/5X100

10=8/6100

i.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

11,535

11,535

11,185

10,675

10,675

7,832

10,675

95.44

100.00

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

11,485

11,485

11,181

10,671

10,671

7,828

10,671

95.44

100.00

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care;

3

5,883

5,883

4,970

4,910

4,910

3,705

4,899

98.57

99.78

al)

din actlvittea de baza -activ transport

4

5,283

5,283

4,690

4,615

4,615

3,459

4,604

98.17

99.76

a2)

din servicii prestate

5

500

500

251

288

288

241

288

114.74

100.00

a3)

din redevențe și chirii

6

a4)

alte venituri

7

100

100

29

7

7

5

7

24.14

100.00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

5

5

5

3

3

3

3

60.00

100.00

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

5,500

5,500

6,166

5,680

5,680

4,036

5,680

92.12

100.00

d

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

5,500

5,500

6,166

5,680

5,680

4,036

5,680

92.12

100.00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

97

97

40

78

78

84

89

222.50

114.10

f1)

din amenzi și penalități despăgubiri

15

19

19

21

0

0

0.00

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.lS+Rd.19), din care:

16

53

53

1

0

0

0

0

0.00

- active corporale

17

53

53

1

0

0

0.00

- active necorporale

18

f3)

din donatii pentru investiții

19

5

5

5

5

5

4

5

100.00

100.00

f4)

din valorificarea certificatelor C02

20

75>

alte venituri

21

20

20

13

73

73

80

84

646.15

115.07

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

50

50

4

4

4

4

4

100.00

_100.00

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

INDICATORI

Nr. rd.

An precedent (2014)

An curent (2015)

Propuneri

rectificare

2015

% RECTIFICAT/ REALIZAT 2014

%

RECTIFICAT/I

NITIAL

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat la 30.09.2015

conform HCL

conform

Hotărârii C.A.

conform HCL

conform Hotărârii AGA

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9=8/5X100

10=8/6100

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

50

50

4

4

4

4

4

100.00

100.00

e)

alte venituri financiare

27

0

0

0

0

0

0

0

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

11,529

11,529

11,393

10,637

10,637

7,784

10,626

93.27

99.90

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

11,117

11,117

10,988

10,346

10,346

7,586

10,367

94.35

100.20

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

4,500

4,500

4,352

3,882

3,882

2,829

3,884

89.25

100.05

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

3,808

3,808

3,676

3,331

3,331

2,422

3,331

90.61

100.00

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

3,640

3,640

3,520

3,184

3,184

2,330

3,181

90.37

99.91

M)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

351

351

335

378

378

256

378

112.84

100.00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

3,105

3,105

3,017

2,640

2,640

1,942

2,640

87.50

100.00

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

25

25

26

32

32

21

35

134.62

109.38

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

140

140

125

112

112

68

112

89.60

100.00

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

3

3

5

3

3

3

3

60.00

100.00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

346

346

347

278

278

210

278

80.12

100.00

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

86

86

89

32

32

21

32

35.96

100.00

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

0

0

0

0

0

0

0

b1>

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

G)

prime de asigurare

45

260

260

258

246

246

189

246

95.35

100.00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.4B+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

346

346

329

273

273

197

275

83.59

100.73

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

3

3

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

c)

cheltuieli de protocol, reclamă șl publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

32

32

27

6

6

1

6

22.22

100.00

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

9

9

4

5

5

1

5

125.00

100.00

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

C2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

23

23

23

1

1

0

1

4.35

INDICATORI

Nr. rd.

An precedent (2014)

An curent (2015)

Propuneri

rectificare

2015

% RECTIFICAT/ REALIZAT 2014

%

RECTIFICAT/I NITIAL

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat la

30.09.2015

conform HCL

conform

Hotărârii C.A.

conform HCL

conform

Hotărârii AGA

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9=8/5X100

10=8/6100

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd,59+Rd.60+Rd.61), din care;

57

0

0

0

0

0

0

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri șl persoane

62

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

6

6

6

7

7

4

7

116.67

100.00

- cheltuieli cu diurna (Rd.65-t-Rd.66}, din care:

64

2

2

1

3

3

1

3

300.00

100.00

-interna

65

2

2

1

3

3

1

3

300.00

100.00

-externa

66

0

0

0

9)

cheltuieli poștale șl taxe de telecomunicații

67

37

37

36

30

30

21

30

83.33

100.00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

14

14

14

12

12

9

12

85.71

100.00

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

73

73

72

58

58

44

60

83.33

103.45

i1>

cheltuieli de asigurare și pază

70

Î2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcuH- mentenanta sist inf,ab site .sist urm comb

71

55

55

55

45

45

32

45

81.82

100.00

iî)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

5

5

4

7

7

6

7

175.00

100.00

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

0

0

0

0

0

2

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

13

13

13

6

6

6

6

46.15

100.00

Î7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

j)

alte cheltuieli

78

181

181

174

160

160

118

160

91.95

100.00

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd,85), din care:

79

194

194

190

180

180

134

180

94.74

100.00

INDICATORI

Nr. rd.

An precedent (2014)

An curent (2015)

Propuneri

rectificare

2015

% RECTIFICAT/ REALIZAT 2014

%

RECTIFICAT/I

NITIAL

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat la

30.09.2015

conform HCL

conform

Hotărârii C.A.

conform HCL

conform Hotărârii AGA

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9=8/5X100

10=8/6100

a)

ch. cu taxa pLactivitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice șl resursele minerale

81

7

7

7

7

7

5

7

100.00

100.00

c)

ch. cu taxa de licență auto

82

15

15

14

16

16

13

17

121.43

106.25

d)

ch. cu taxa de autorizare CLASIFICĂRI AUTO

83

17

17

16

17

17

11

16

100.00

94.12

e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite (taxe locale,contrib

ANRSC, rovignete)

85

155

155

153

140

140

105

140

91.50

100.00

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

5,469

5,469

5,465

5,311

5,311

3,888

5,310

97.16

99.98

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd.88+ Rd.92)

87

4,142

4,142

4,146

4,100

4,100

2,970

4,100

98.89

100.00

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

3,727

3,727

3,728

3,713

3,713

2,697

3,717

99.70

100.11

a) salarii de bază

89

2,900

2,900

2,900

2,843

2,843

2,078

2,843

98.03

100.00

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCNI)

90

590

590

591

680

680

480

680

115.06

100.00

c) alte bonificații (conform CCNI)

91

237

237

237

190

190

139

194

81.86

102.11

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

415

415

418

387

387

273

383

91.63

98.97

a) ch 571 fi

com

eltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. !003 privind Codul fiscal, cu modificările și pletările ulterioare, din care:

93

39

39

39

37

37

16

36

97.30

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

3

3

3

6

6

3

6

b) tichete de masă;

96

376

376

379

350

350

257

347

91.56

99.14

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCNI.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

94

94

89

120

120

109

120

134.83

100.00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

94

94

89

110

110

109

110

123.60

100.00

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor masuri disouse de organe de control PVITNI________

102

10

10

0

10

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

INDICATORI

Nr. rd.

An precedent (2014)

An curent (2015)

Propuneri

rectificare

2015

% RECTIFICAT/ REALIZAT 2014

%

RECTIFICAT/! NITIAL

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat la

30.09.2015

conform HCL

conform

Hotărârii C.A.

conform HCL

conform Hotărârii AGA

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9=8/5X100

10=8/6100

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandatai a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111 + Rd.112), din care:

104

161

161

161

153

153

118

151

93.79

98.69

a) pentru directori/directorat

105

73

73

73

77

77

56

77

105.48

100.00

-componenta fixă

106

73

73

73

62

62

47

62

84.93

100.00

-componenta variabilă

107

15

15

9

15

100.00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

57

57

57

53

53

39

51

89.47

96.23

-componenta fixă

109

57

57

57

53

53

39

51

89.47

96.23

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

31

31

31

23

23

23

23

74.19

100.00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.1l5+Rd.li6+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:

113

1,072

1,072

1,069

938

938

691

939

87.84

100.11

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

784

784

782

634

634

467

634

81.07

100.00

b) ch. privind contribuția la asigurări ptsomaj

115

19

19

19

19

19

14

20

105.26

105.26

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

240

240

240

242

242

178

242

100.83

100.00

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

29

29

28

29

29

21

29

103.57

100.00

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de Densii

116

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

14

14

11

14

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

120

954

954

981

973

973

735

993

101.22

102.06

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123ț, din care:

121

8

8

8

3

3

3

3

37.50

- către bugetul general consolidat

122

8

8

8

3

3

3

3

37.50

- către alți creditori

123

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

<*)

alte cheltuieli

126

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

946

946

946

970

970

732

985

104.12

101.55

0

ajustări șt deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

0

0

27

0

0

0

5

INDICATORI

Nr.

rd.

An precedent (2014)

An curent (2015)

Propuneri

rectificare

2015

% RECTIFICAT/ REALIZAT 2014

%

RECTfFICAT/I NITIAL

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat la

30.09.2015

conform HCL

conform

Hotărârii C.A.

conform HCL

conform

Hotărârii AGA

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9=8/5X100

10=8/6100

f1)

cheltuieli privind ajustările $i provizioanele -clienti

129

27

0

0

0

5

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariatilor

130

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

132

0

0

0

0

0

0

0

- din participarea salariaților la profit

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

- venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

136

412

412

405

291

291

198

259

63.95

89.00

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

137

350

350

343

235

235

159

203

86.38

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

350

350

343

235

235

159

203

86.38

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142). din care:

140

0

0

0

0

0

0

0

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

62

62

62

56

56

39

56

90.32

100.00

3

Cheltuieli extraordinare

144

r         ... . .

III

REZULTATUL BRUT (proftt/pierdereț (Rd.1-Rd.29)

145

6

6

-208

38

38

48

49

-23.56

128.95

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

0

0

30

30

10

30

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

1

1

0

0

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natură salariată (Rd.87)

150

4,142

4,142

4,146

4,100

4,100

2,970

4,100

98.89

100.00

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

3,727

3,727

3,728

3,713

3,713

2,697

3,717

99.70

100.11

3

Nr. de personal prognoza! la finele anului

152

168

168

167

167

167

166

167

100.00

100.00

4

Nr.mediu de salariati

153

181

181

181

166

166

166

166

91.71

100.00

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile

/Rd.151/Rd.1531/12*1000

154

1,716

1,716

1,716

1,864

1,864

2,708

1,866

108.71

100.11

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.150/Rd.153)/12*1000

155

1,907

1,907

1,909

2,058

2,058

2,982

2,058

107.83

100.00

INDICATORI

Nn rd.

An precedent (2014)

An curent (2015)

Propuneri

rectificare

2015

% RECTIFICAT/ REALIZAT 2014

%

RECTIFICAT/I NITIAL

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat la 30.09.2015

conform HCL

conform

Hotărârii C.A.

conform HCL

conform Hotărârii AGA

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9=8/5X100

10=8/6100

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

63,453

63,453

61,773

64,283

64,283

47,157

64,283

104.06

100.00

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

W=QPF/Rd.153

157

ci)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

158

- cantitatea de produse finite (QPF)

159

- preț mediu (p)

160

- valoare=QPF x p

161

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2

162

7

Plăți restante

163

200

200

24

20

20

23

20

83.33

100.00

8

Creanțe restante, din care;

164

80

"BO

70

50

50

58

50

71.43

100.00

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

- de la operatori cu capital privat

166

80

80

70

50

50

58

50

71.43

100.00

- de la bugetul de stat

167

- de ia bugetul local

168

- de la alte entîtati

169CONDUCTORUL M|HTĂTli> î $ ihg^o^ar^ Mi^8lae

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL Ec. Pantelimon Anda

de

i'hcu                          - -. -. 15Ș.                                  k5'l'0k’cV /

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: Consiliul Local Rm Valcea

Operatorul economic: SC ETA SA

Sediul/Adresa: Rm Valcea, str Depozitelor, nr.5

Cod unic de înregistrare: RO10524177

Gradul de realizare a veniturilor totale


la i

HOTWREA CONSILIULUI LOCAL2013                                    2014                    Mii lei

Nr

Crt

INDICATORI

Prevederi an 2013

% 4=3/2

Prevederi an precedent (2014)

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

5,434

5,111

0.94

6,035

5,014

0.83

1

Venituri din exploatare

5,409

5,089

0.94

5,985

5,010

0.84

2.

Venituri financiare

25

22

0.88

50

4

0.08

3.

Venituri extraordinare

0

0

0

0


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABILec Pantelimon AndaData 15/12/2015 Ora09:42
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor/șcpnomicch RECTIFICAT                          :

consiliului local


Nr. Crt

INDICATORI

r

Nr. rcMf>

l^r^&îleri/

Oh y^ml

Trim II

Trîm III

mu iei

Trim IV

0

1

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

10,675

2,560

5,152

7,832

10,675

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

10,671

2,560

5,152

7,828

10,671

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

4,899

1,218

2,463

3,705

4,899

a1)

din vânzarea produselor -activ transport

4

4,604

1,151

2,307

3,459

4,604

a2)

din servicii prestate

5

288

65

152

241

288

a3)

din redevențe și chirii

6

0

a4)

alte venituri

7

7

2

4

5

7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

3

1

2

3

3

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

5,680

1,312

2,648

4,036

5,680

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

5,680

1,312

2,648

4,036

5,680

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției fn curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

89

29

39

84

89

f1)

din amenzi și penalități

15

0

0

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

0

0

0

0

0

- active corporale

17

0

0

- active necorporale

18

0

f3)

din donatii pentru investiții

19

5

1

3

4

5

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

f5)

alte venituri

21

84

28

36

80

84

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

4

0

0

4

4

a)

din imobilizări financiare

23

0

b)

din investiții financiare

24

0

c)

din diferențe de curs

25

0

d)

din dobânzi

26

4

0

0

4

4

e)

alte venituri financiare

27

0

3

Venituri extraordinare

28

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

10,626

2,552

5,120

7,784

10,626

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din

30

10,367

2,482

4,984

7,586

10,367

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din

31

3,884

926

1,896

2,829

3,884

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

3,331

817

1,629

2,422

3,331

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

3,181

777

1,562

2,330

‘ 3,181

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

378

100

183

256

378

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

2,640

642

1,305

1,942

2,640

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

35

6

14

21

35

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

112

34

52

68

112

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

3

0

1

3

3

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

278

53

136

210

278

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

32

6

15

21

32

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

0

0

0

0

0

b1)

- către operatori cu capital Integral/majoritar de stat

43

0

b2)

- către operatori cu capital privat

44

0

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (2015)

Trim l

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

c)

prime de asigurare

45

246

47

121

189

246

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

275

56

131

197

275

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

0

b!)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

0

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd,53), din care:

50

6

1

1

1

6

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

5

1

1

1

5

-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu

52

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

1

0

0

0

1

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

- ch.de promovare a produselor

56

0

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din

57

0

0

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

0

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

0

d3)

ch, privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

0

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

0

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

7

1

3

4

7

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

3

0

1

1

3

-interna

65

3

0

1

1

3

-externa

66

0

0

0

0

0

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

30

8

13

21

30

b)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

12

3

6

9

12

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

60

13

32

44

60

H)

cheltuieli de asigurare și pază

70

0

0

0

0

0

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

45

9

21

32

45

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

7

4

5

6

7

Î4)

cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor corporale și

73

2

0

0

0

2

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea șl plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

6

0

6

6

6

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0

0

j)

alte cheltuieli

78

160

30

76

118

160

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

180

57

109

134

180

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și

81

7

2

3

5

7

c)

ch. cu taxa de licențe transport

82

17

6

9

13

17

d)

ch. cu taxa de autorizare - clasificări RAR

83

16

4

7

11

16

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

140

45

90

105

140

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

5,310

1,263

2,503

3,888

5,310

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

4,100

932

1,874

2,970

4,100

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

3,717

839

1,692

2,697

3,717

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (2015)

Trim I

Trim II

Trim III

Trim (V

0

1

2

3

4

5

6

a) salarii de bază

89

2,843

660

1,316

2,078

2,843

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de

90

680

154

300

480

680

c) alte bonificații (conform CCM)

91

194

25

76

139

194

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

383

93

182

273

383

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

36

5

10

16

36

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

6

3

3

6

b) tichete de masă;

96

347

88

172

257

347

c) tichete de vacanță;

97

0

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în

98

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din

100

120

64

102

109

120

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de oersonal

101

110

64

102

109

110

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor masuri dispuse de organe de control ITM

102

10

0

0

0

10

c) cheltuieli de natură salarlală aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii sl comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111 + Rd.112), din care:

104

151

43

83

118

151

a) pentru directori/directorat

105

77

17

33

56

77

-componenta fixă

106

62

17

33

47

62

-componenta variabilă

107

15

9

15

b) pentru consiliul de administrație/consiliui de supraveghere, din care:

108

51

14

27

39

51

-componenta fixă

109

51

14

27

39

51

-componenta variabilă

110

0

c) pentru AGA și cenzori

111

23

12

23

23

23

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din

113

939

224

444

691

939

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

634

152

301

467

634

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj

115

20

4

9

14

20

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

242

58

115

178

242

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

29

7

13

21

29

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii

118

0

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

14

3

6

11

14

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128hdlncare^___

120

993

236

476

735

993

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

121

3

0

3

3

3

- către bugetul general consolidat

122

3

0

3

3

3

- către alți creditori

123

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

0

d)

alte cheltuieli

126

0

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (2015)

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

985

236

473

732

985

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

5

0

0

0

5

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

5

0

0

0

5

f1.1>

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

0

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

131

0

f2.1)

din anularea provizioanelor

132

0

- provizioane in legătură contractul de mandat

133

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a

134

0

- venituri din alte provizioane

135

0

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

136

259

70

136

198

259

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

137

203

57

110

159

203

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

203

57

110

159

203

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

0

b)

chelti din ca

lieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), re:

140

0

0

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

0

c)

alte cheltuieli financiare

143

56

13

26

39

56

3

Cheltuieli extraordinare

144

0

III

REZULTATUL BRUT (profît/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

~49

â

32

48

49

venituri neimpozabile

146

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

30

10

30

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

0

0

V

Plăți restante

149

20

23

22

21

20

VI

Creanțe restante

150

50

65

60

55

50

VII

Număr mediu lunar de personal pe trimestru

151

166

166

166

166

166

VIII

Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru

152

166

166

166

166

167


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL ec Pantelimon Anda
nn/(;


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare rectificat

nexa nr.5

. nr. 266/28 / 2--


INDICATORI

Data finalizăr ii investiți ei

an precedent (2014)

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (2015) inițial

G anctffent

(2015) rectificare

an 2016

an 2017

0_

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

2,749

1,183

4,681

3,420

2,227

2,227

1

Surse proprii, din care:

937

6

950

970

1,050

1,050

a) - amortizare

937

6

950

970

1,050

1,050

b) - profit

0

2

Alocații de la buget

1,812

1,177

3,731

2,450

1,177

1,177

- sistem electronic integrat e- ticketing

562

0

1,054

0

reabilitare si modernizare clădiri + platforme concesionate

300

0

0

rate credit achiziție 8 autobuze

1,177

1,177

1,177

1,177

1,177

1,177

suma alocata majorare capital social 2012

73

0

0

73

suma alocata maj cap social achiziție 2 autobuze

1,200

1,200

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

0

0

b) - externe

4

Alte surse, din care:

0

0

0

0

0

0

- fonduri europene

0

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1,764

1,202

4,281

2,859

1,257

1,267

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

INDICATORI

Data finalizăr ii investiți ei

an precedent (2014)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (2015) inițial

an curent (2015) rectificare

an 2016

an 2017

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

562

0

2,794

1,642

0

0

economic:

562

0

2,794

1,642

0

0

2 autobuze transport surse bugetare

1,200

1,200

2 microbuze surse proprii

540

442

0

sistem electronic integrat e ticketing surse bugetare

562

1,054

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

INDICATORI

Data finalizăr ii investiți ei

an precedent (2014)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (2015) inițial

an curent (2015) rectificare

an 2016

an 2017

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0

0

300

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului

0

0

-     ■ 0

0‘

0‘

0

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

300

0

0

0

- reabilitare si modernizare clădiri concesionate

300

0

0

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

25

25

10

40

80

90

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:

1,177

1,177

1,177

1,177

1,177

1,177

a) - interne

1,177

1,177

1,177

1,177

1,177

1,177

b)-externe       -Z     f

......."77/           ta

UNITĂȚII,                         CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

irig Sovar î3c3^e                                 Z"           compartimentului

î                     i           r■ . J        \ FINANCIAR CONTABIL

Secrt f rrv^uxccpu (       \ ec Pantelimon Anda

(fi'i - Q „A A'Z v> l/v. AJ     ijfcU-         M°ll>         /           //      /

Mc* ^5\                         _/-   <75^-^

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: Consiliul Local Rm Valcea


Operatorul economic: SC ETA SA

Sediul/Adresa: Rm Valcea, str Depozitelor, nr.5

Cod unic de înregistrare: RO10524177

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surseiCONDUCĂTORUL

COMPARTIMENTULUI


FINANCIAR CONTABIL
Data 15/12/2015 Ora 09:42


Mii lei

Nr.

Crt.

Plăți restante

Sold inițial an curent (2015)

Reduceri

Sold final an curent (2015)

Reduceri Total an 2016

Sold final an 2016

Reduceri Total an 2017

Sold final an 2017

Total an curent (2015)

din care: Surse an curent (N)

încasări creanțe

credite

alte surse

0

1

2

3=4+5+6

4

5

6

7=2-3

8

9=7-8

10

11=9-10

1.

TOTAL

(Rd.1a+Rd.1b), din care:

24.00

4.00

4.00

20.00

5.00

15.00

5.00

10.00

1a.

- buget general consolidat

0.00

0.00

0.00

1b.

- alți creditori

24.00

4.00

4.00

20.00

5.00

15.00

5.00

10.00

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: Consiliul Local Rm Valcea

Operatorul economic: SC ETA SA

Sediul/Adresa: Rm Valcea, str Depozitelor, nr.5

Cod unic de înregistrare: RO10524177


Nr.crt.

Valoarea împrumutului conform contractului

Perioada de rambursare in ani

Sold sf. an precedent (2014)

Valoarea anuală scadentă în anul curent (2015)

Valoarea anuală scadentă în anul2§T&

Valoarea anuală scadentă în anul 2017

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferențe de curs nefavorabile

comisioane

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferențe de curs nefavorabile

comisioane

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferențe de curs nefavorabile

comisioane

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16           17

18

A .Credite pentru activitatea curentă

Total A

B. Credite pentru investitii

1

5,887

5

4,709

1,444

1,177

267

1,371

1,177

194

1,296

1,177

119

Total B

5,887

5

4,709

1,444

1,177

267

1,371

1,177

194

1,296

1,177

119

Total General A+B

5,887

4,709

1,444

1,177

267

1,371

1,177

194

1,296

1,177

119

Data 15/12/2015 Ora 09:43


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restăSe , -


Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent (2014)

an curent (2015)

an 2616

7^.

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Inftfe$ș (+®.

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezuld bruti

I

\ restânte

0

1

2

3

4

5

6

7

s

s

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

X.     - — — ■

1

Măsura 1: creșterea veniturilor proprii

X

X

0

488

186

2

Măsură 2: Keoucerea cneituielilor cu bunuri si servicii si a ch cu impozite si taxe

X

X

444

3

Măsură 3: reducerea ch cu personalul si a taxelor aferente

X

X

154

Măsură 4: Reducerea creanțelor restante

4

5

5

Măsură 4; Reducerea cheltuielilor financiare

125

124

50

TOTAL Pct1

X

X

723

4

612

5

236

5

Pct. ii

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. 1

1

Reducerea veniturilor din subvenții

-466

-80

0

2

Creșterea cheltuielilor de exploatare

X

X

-525

-234

TOTAL Pct B

X

X

-466

0

-605

0

-234

0

Pct. Iii

TOTAL GENERAL Pctl+Pț^dil

-208

24

257

4

7

5

2

5

o

'C


•f?


CONDU

IrtffȘc


IU UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL


.OJL
Pagina 1 din 2


Data 15/12/2015 Ora 09:43