Hotărârea nr. 262/2015

hotarirea 262 - 28 decembrie 2015 - rectificare buget si lista 2015 (1,2 si 5)

ROMÂNIA

Județul vâlcea

MUN)CIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local




HOTĂRÂREA NR.262 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe total surse de finanțare pentru anul 2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 decembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 22 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.47012 din data de 23.12.2015, întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere ca prin Hotărârea Consiliului Local nr.19/2015 s-au aprobat bugetul local și listele de investiții pe surse de finanțare, valoarea totală a bugetului fiind de 250.552.880 lei, acesta ajungând, în urma rectificărilor bugetare, la valoarea totală de 301.162.190 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli;

în temeiul prevederilor art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 21 de voturi « pentru », 0 voturi «împotrivă » și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul local pe anul 2015 - Situația privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2015 - conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul pe anul 2015, rectificat conform alin.(1), va rămâne la valoarea totală aprobată prin Hotărâre Consiliului Local nr.261 din 23.12.2015, respectiv 301.162.190 lei.

Art.2. Se rectifică « Lista de investiții pe anul 2015 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local » în plus cu suma de 600.000 lei, aceasta ajungând la valoarea totală de 89.701.060 lei, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art.1 și 2, iar anexele nr.1 - «Venituri estimate de încasat la bugetul local pe anul 2015», nr.3 «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2015», nr.4 «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse pe anul 2015 » și nr.6 « Lista de investiții pe anul 2015 - total surse de finanțare » rămân nemodificate.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • - Direcției Dezvoltare Locală.

Red. O.M.S. - 1 ex.

S.A.P.L.

- lei -

Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICA

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2015

din care

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

301,162,190

97,893,780

70,579,550

59,128,720

73,560,140

din care:

DIN SURSE PROPRII

132,119,080

40,488,130

38,022,200

32,910,100

20,698,650

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

167,767,500

40,978,370

33,807,350

33,630,290

59,351,490

. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

132,119,080

40,488,130

38,022,200

32,910,100

20,698,650

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

22,607,850

5,726,700

5,823,800

5,827,500

5,229,850

din care:

1

Antoritatl executive

CAP. 51

7,477,000

1,800,000

1,800,000

1,810,000

2,067,000

2

Evidenta persoanei

CAP.54

62,000

15,000

15,000

15,000

17,000

3

Politia Locala

CAP.61

3,294,000

740,000

840,000

885,000

829,000

4

Aparare Civila

CAP.61

41,000

10,000

10,000

10,000

11,000

5

Cabinete medicale scoli

CAP.66

1,843,000

500,000

500,000

500,000

343,000

6

Teatrul Municipal ARIEL

CAP.67

666,850

210,000

210,000

200,000

46,850

7

Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP.67

1,788,000

437,500

443,500

444,000

463,000

8

Centrul Excelenta Handbal

CAP.67

28,000

50,000

50,000

50,000

-122,000

9

DADP

CAP.67

490,500

115,700

110,800

126,000

138,000

10

Direcția de Protecție Sociala

CAP.68

989,000

250,000

250,000

250,000

239,000

11

Cantina ajutor social

CAP.68

156,000

40,000

40,000

50,000

26,000

12

DPS - salarii însoțitori persoane handicap

CAP.68

1,955,000

500,000

598,000

513,000

344,000

13

Serviciul public crese

CAP.68

1,009,000

355,000

248,000

246,000

160,000

14

DADP

CAP.70

1,405,500

385,500

275,500

403,500

341,000

15

DADP

CAP.74

279,000

37,000

167,000

40,000

35,000

16

DADP

CAP.84

1,124,000

281,000

266,000

285,000

292,000

B. CHELTUIELI MATERIALE

88,551,830

19,983,650

21,155,600

29,026,680

18,385,900

din care:

1

Autoritati executive

CAP. 51

9,186,700

3,372,000

1,786,500

2,483,000

1,545,200

- aparat propriu

4,390,400

1,365,700

1,149,000

968,000

907,700

- rambursare împrumut

4,790,000

2,000,000

637,500

1,515,000

637,500

- despăgubiri civile

6,300

6,300

0

0

0

2

Dobanda

CAP. 55

1,453,000

565,000

540,000

383,000

-35,000

- dobanda imprumut

1,327,000

525,000

525,000

368,000

-91,000

- comisioane

126,000

40,000

15,000

15,000

56,000

3

Ordine pubiica si siguranța naționala

CAP. 61

659,600

129,000

179,000

248,600

103,000

- Politia Locala

579,600

100,000

150,000

229,600

100,000

- aparat propriu

80,000

29,000

29,000

19,000

3,000

5

Invatamant

CAP. 65

7,145,980

1,581,350

2,282,800

1,452,630

1,829,200

- cheltuieli funcționale -scoli

2,410,500

281,000

719,000

633,300

_______777,200

- reparatii curente scoli

2,016,000

570,000

570,000

327,000

549,000

- trasport profesori

68,000

0

0

_____________0

68,000

- internate

565,000

230,000

180,000

5,000

150,000

- ajutoare sociale - sportivi

210,000

70,000

78,000

0

62,000

- ajutoare sociale - copii cu CES

793,340

260,350

267,000

192,990

73,000

- aj.sociale - capii cu CES (înv. particular)

25,340

13,000

8,000

4,340

0

- burse elevi

457,000

157,000

150,000

0

150,000

- despăgubiri civile

200,000

0

200,000

0

0

- rambursare credit intern

290,000

0

0

290,000

0

- transferuri (Colegiul Economic)

110,800

0

110,800

0

______________0

6

Sanatate

CAP. 66

371,000

98,750

147,750

72,750

51,750

- dispensare medicale scoli

271,000

73,750

122,750

47,750

26,750

- dispensar TBC

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000

7

Cultura, recreere si religie

CAP. 67

12,930,820

2,680,500

3,205,500

3,008,170

4,036,650

- DADP

1,400,000

350,000

350,000

350,000

350,000

- aparat propriu

990,000

183,500

398,500

177,500

230,500

- cheltuieli din sponsorizări

77,350

0

0

40,350

37,000

- intretinere spatii verzi

2,726,000

744,000

744,000

744,000

494,000

- Clubul Sportiv Municipal

900,000

225,000

225,000

225,000

225,000

- Asoc. Handbal Club Municipal

2,560,000

550,000

600,000

580,000

830,000

- activitati tineret

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000

- culte religioase

150,000

100,000

25,000

25,000

0

- alte acțiuni culturale

195,000

90,000

25,000

125,000

-45,000

- Teatrul Municipal ARIEL

1,212,150

250,000

544,000

250,000

168,150

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

655,000

163,000

269,000

67,000

156,000

- rambursare credit intern

2,013,100

0

0

447,100

1,566,000

- recuperare sume an precedent

-47,780

0

0

-47,780

0

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

2,684,730

752,550

680,050

658,030

594,100

- aparat propriu

132,000

34,550

41,250

28,100

28,100

- Direcția de Protecție Sociala

300,000

93,000

80,000

80,000

47,000

- DPS - fundație

6,000

3,000

0

0

3,000

- crese - cheltuieli funcționale

300,000

80,000

80,000

60,000

80,000

- Cantina ajutor social

950,000

270,000

240,000

224,000

216,000

- ajutoare sociale crese - copii cu CES

4,740

2,000

2,000

740

0

- ajutoare sl indemnizații

275,000

20,000

120,000

80,000

55,000

- abonamente insotitori

700,000

190,000

190,000

190,000

130,000

- indemnizații persoane handicap

35,000

60,000

-60,000

0

35,000

- recuperare sume an precedent

-18,010

0

-13,200

-4,810

0

9

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP. 70

10,258,000

2,610,500

2,364,500

2,278,500

3,004,500

-DADP

6,570,000

1,950,000

1,850,000

1,750,000

1,020,000

- aparat propriu

586,500

159,500

78,500

54,500

294,000

- asociatii de dezvoltare intracomunitara

289,500

80,000

75,000

75,000

59,500

- fond IÎD

2,812,000

421,000

361,000

399,000

1,631,000

10

Protecția.mediului

. CAP. 74

7,020,000

1,700,000

1,855,000

1,705,000

1,760,000

- DADP

675,000

250,000

200,000

115,000

110,000

- aparat propriu

495,000

50,000

255,000

190,000

0

- salubrizare

4,750,000

1,125,000

1,125,000

1,125,000

1,375,000

• cofinantare proiect APAVIL

1,100,000

275,000

275,000

275,000

275,000

11

Combustibili si energie

CAP. 81

6,314,200

45,000

94,000

30,000

6,145,200

- compensare preț energie

6,145,200

0

0

0

6,145,200

- TVA concesiune

169,000

45,000

94,000

30,000

0

12

Transporturi

CAP. 84

30,527,800

6,449,000

8,020,500

16,707,000

-648,700

-DADP

13,680,300

4,528,000

5,854,000

9,032,000

-5,733,700

- aparat propriu

304,500

161,000

206,500

-201,000

138,000

- mobilier stradal

500,000

150,000

150,000

100,000

100,000

- fond risc credit SC ETA SA

360,000

0

360,000

0

0

- despăgubiri civile

600,000

200,000

200,000

0

200,000

- rambursare credit intern

8,257,000

160,000

0

4,700,000

3,397,000

- subvenție ETA

6,826,000

1,250,000

1,250,000

3,076,000

1,250,000

C. CHELTUIELI INVESTI|II

20,959,400

14,777,780

11,042,800

-1,944,080

-2,917,100

din care

1

Autoritati executive

CAP. 51

433,200

77,000

120,000

120,000

116,200

2

Ordine publica

CAP. 61

252,200

45,000

90,000

72,600

44,600

3

Invatamant

CAP. 65

913,400

587,000

587,000

617,000

-877,600

4

Sanatate

CAP. 66

161,200

41,000

41,000

41,000

38,200

5

Cultura recreere

CAP. 67

1,882,200

500,000

675,000

440,000

267,200

6

Asistenta sociala

CAP. 68

718,200

290,000

253,200

240,000

-65,000

7

Dezvoltare publica

CAP. 70

10,228,600

9,359,780

5,373,600

-756,280

-3,748,500

8

Protecția mediului

CAP. 74

359,000

85,000

.85,000

610,000

-421,000

9

Străzi* majorare capital ETA

CAP. 84

6,011,400

3,793,000

3,818,000

-3,328,400

1,728,800

]]. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALA

167,767,500

40,978,370

33,807,350

33,630,290

59,351,490

A. SUME DIN TVA

110,091,000

33,866,000

20,554,000

23,429,000

32,242,000

din care

1

Salarii invatamant

CAP.65

60,125,000

14,836,000

15,350,000

14,509,000

15,430,000

2

Alte cheltuieli descentralizate

49,966,000

19,030,000

5,204,000

8,920,000

16,812,000

- cheltuieli materiale invatamant

CAP.65

8,119,000

2,941,000

2,200,000

584,000

2,394,000

- hotarari judecătorești invatamant

CAP.65

30,091,000

13,085,000

0

5,330,000

11,676,000

- diferente CAS HJ

CAP.65

1,324,000

0

0

0

1,324,000

- salarii personal crese

CAP.68

1,098,000

252,000

252,000

254,000

340,000

- indemnizații persoane handicap

CAP.68

9,334,000

2,752,000

2,752,000

2,752,000

1,078,000

B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALA

2,095,840

30,000

1,742,400

0

323,440

din care

1

Subvenții CJ - copii cu CES

CAP.65

293,440

0

0

0

293,440

2

Ajutoare încălzire

CAP.68

60,000

30,000

0

0

30,000

3

Subvenții pentru locuințe sociale

CAP.68

444,600

0

444,600

0

0

4

Retehnologizare centrale termice

CAP.70

1,297,800

0

1,297,800

0

0

C. FONDURI EUROPENE

55,580,660

7,082,370

11,510,950

10,201,290

26,786,050

FEDR

54,701,060

6,933,870

11,559,750

10,216,290

25,991,150

1

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 65

388,370

388,370

0

0

0

2

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 67

15,024,000

1,765,500

3,756,750

599,700

8,902,050

3

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 70

12,329,100

2,260,000

1,130,000

3,724,000

5,215,100

4

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 84

26,959,590

2,520,000

6,673,000

5,892,590

11,874,000

FSE

879,600

148,500

-48,800

-15,000

794,900

1

Colegiul Economic

CAP. 65

0

110,800

-110,800

0

0

2

CNt Matei Basarab

CAP. 65

82,000

20,000

62,000

0

0

3

Liceul Tehnologic Oitchim

CAP. 65

0

15,000

0

-15,000

0

4

Liceul Tehnologic Cpt. N. Plesoianu

CAP. 65

386,900

0

0

0

386,900

5

Școala Gimnaziala Colonie

CAP. 65

410,700

0

0

0

410,700

6

Municipiul Rm. Valcea

CAP. 65

0

2,700

0

0

-2,700

D. REZERVE

CAP. 97

1,275,610

16,427,280

-1,250,000

-7,411,670

-6,490,000

MUNICIPIUL RM VALCbA

..DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA


Anexa ru. 2

HCL nr,


p.PRIMAR, vtceprimar

Gigi Ion MAȚțl^


SITUAȚIA PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUIELI A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2015




VICEPRIIMAR,  EC. VASILEICOCOS


DIRECTORJ

EC. ION 0


:xhcutiv,

ERĂ DAT


SEF SERV. CONTABILITATE, EC. NARCISA COLȚOS




PREȘEDINȚIE Ș MIHj



SECRETAR MUNICIPIU, JR. ION DIDOIU



f'KIMAKIA MUNItuiriULUI RM.YHL^CM

DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALA

* /

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIT!!-ANUL 2015 -                    //

FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUGET LOCAti 1 _          .              .             .                  ....                 ....                    -                                                                                ...... Ii n

\ *1

11

5

:.L

7 ■ DENUMIREA OBIECTIVULUI

. Valoare ■...:.

. JiGtaU-Ț.'f.;

: :----------• •' ■

■ Valoare

. .v             -

Realizat . : ipânâSiS^î:.,: ;-3l dâci^;

./jGJWttufeli. -y,. ■■

■’^bancard,.;' .

«■.          ■ ;'t+

Jy Contrib...

^r -- .țfela -

:< ■.bug.sfar. r

l:

Alte surse :■ . .de ' j :-finanțare as-prup

■ Ca pa ;’d.

tati

Ters

:<-;^i70&0«L00

.24 fiSft ft&ft nfl

"«ȘSsț'ăr3iîți•StrSl+“ 1 •' Afl

din care C+M

128,015,341.00

70,765.786.00

50,293,390.00

32,108,430.00

23,274,850.00

25,137,010.00

3,371,M0.00

501,100.00

0.60

0.00

A.Lucrări in continuare

63,239,150.00

49,555,302.00

35,201,329.00

7,200,000.00

10,407,040.00

■■■■;■■■ .1 ȚfWvCrULUv

9,824,910.00

2,055,860.00

0.00

0.00

din care C+M

51,222,841.00

38,940,055.00

34,008,667.00

6,300,000.00

9,881,540.00

41* ft4-5s2?0v00

9,599,910.00

2,041,360.00

0.00

0.00

B.Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

; ■             04K»

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

;           /-04W

0.00

0.00

0.00

0.00

C.AIte chelt. de investitii

126,343,259.00

125,919,326.90

19,123,872.00

-- ‘' 60^13^50,00

27,800,000.00

14752,580.00

• ifiii Ârti tin

16,299,780.00

1,359,7M.OO

501,100.00

0.00

0.00

din care C+M

76,792,500.00

31,825,731.00

16,284,723.00

. 56,569.880.00

25,808,430.00

13,393,310.00

flfl

15,537,1004)0

1,329,940.00

501,100.00

0.00

0.®

>.;■ OM

' ‘ O.Otl

r zii-sî ■ =': -        dVjiuii-

0.®

din care C+M

0.00

6.00

0.00

04W

0.00

0.00

0.00

0.®

0.00

0.00

d.®

A.Lucrări in continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.®

0.00

din care C+M

0.00

0.00

04)0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.®

0.00

C.AIte chelt. de investiții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

■ "■            • • ':i: -A M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C2. Dotări independente

0.00

0.00

0.00

---MO

0.00

0.00

4 :■■>■:.           ' VsQU

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

:H;                                                                                                 *î

HMmfw

$t^lltthtiM3ni»

£V9:;:;

>■'         •'*'15jfiGDL00

:^W»F

0.00

din care C+M

13,563,170.®

12,192,799.00

11,901,133.00

:!*ii:ÎK ■.,i'.^^aaj258m

0.00

266,650.00

15,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A.Lucrări in continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

. 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

..... .

0.00

0.00

■■ *    ....... im

0.00

0.00

0.®

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

:■■■■;<;           '0.00

0.00

0.00

o.Uu

0.00

0.00

0.®

0.00

0.00

C.AIte chelt. de investiții

16,919,700.00

17,685,458.00

13,142,3114)0

* ; ::.-,iiî:l.-t388»STO.OO

0.00

372,770.00

15,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

13,563,170.00

12,192,799.00

11,901,133.00

0.00

266,650.00

15JMD.M)

15,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C3 Consolidări

16,919,700.00

17,685,458.00

13,142,311.00

. <. 388.37000

0.00

372,770.00

15,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

13,563,170.00

12,192,799.00

11,901,133.00

:'4.:-282,250.00

0.00

266,650.00

15,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare si modernizare clădire Coleg.National A. Lahovari

16,919,700.00

17,685,458.00

13,142,311.00

0.00

372,770.00

: ■

15,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

13.563,170.00

12,192,799.00

11,901.133.00

' /: -■fi:::..;2B2.ZSUJQG

0.00

266,650.00

15,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

■ :. : 27524,000-00

din cam C+M

43,291,830.00

0.00

76,601.00

25,604,100.00

11,500,000.00

3,410,500.00

10,693,600.00

9,886,500.00

807,100.00

0.00

0.00

0.00

A.Lucrari In continuare

0.00

0.00

0.00

JM»

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

1. ?:* . : .0.00

0.00

0.00

:■ 0-00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

.     0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

■                 0.00

0.00

0.00

sg^S-najSiOo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.Aite chelt. de investitii

59,422,217.00

58,955,608.90

1,206,849.00

. . .77,624,000.00

12,500,000.00

3,750,550.00

10,436,500.®

836,950.00

0.00

0.®

0.00

din care C+M

43,291,830.00

0.00

76,601.00

■.. 25,604,1® .00

11,500,000.00

3,410,500.00

<: W3,600.00

9,886,500.®

807,100.®

0.00

0.00

0.00

C2. Dotări independente

1,738,087.00

1,738,087.00

484,133.00

<307^5004)0

0.00

277,650.00

0.00

29,850.®

0.00

0.00

0.00

C3 Consolidări

57,684,130.00

57,217,521.90

722,716.00

ii!H=isy==î3^m^gșaas&ffi

din care C+M

43,291,830.00

49,157,312.00

76,601.00

25,604,100.00

11,500,000.00

3,410,500.00

10,693,600.00

9,886,500.00

807,100.00

0.00

0.00

0.00

2

Modernizare parc Zăvoi in Municipiul Rm V aicea

25,743,230.00

25,256,748.00

227,958.00

■= ■■cj:: ..

f.

3,500,000.00

3,472,900.00

||W|:

■■'8

. ă-

O&nK

Hi

W|

5,536,800.00

807,100.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

22.093,830.00

20,442,925.00

76,601.00

3,000,000.00

3,410,500.00

5.486,800.00

807,100.00

0.00

0.00

0.00

3

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni in Municipiu! Rm. Valcea

31.940,900.00

31,960,773.90

494,758.00

..■ ■

9.000,000.00

0.00

4.892,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

21.193,000.00

28,714,387.00

8.500,000.00

0.00

4.399,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CACheltuieli de proiectare pt elab SPF si SF

7,000.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

sfer^^Wrceo

7,000.00

0.®

0.00

0.00

0.00

S^l^p^flSzIlaSSiiiite^BKiȘ^it dez^ipubiO®»

»»27î444<1624)0

'^^^22"4?25$a9

<j?Sw2332S30O0

:s^s3S«r®(Mio

SCȚOO

din care C+M

23,915,494.00

23,915,494.00

0.00

10,308,430.00

5,863,900,00

5,635,000.00

0.00

501,100.®

0.00

0.00

A.Lucrari In continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

ȘS® ’Wh WiOO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.Aite chelt. de investitii

27,444,102.00

27,444,102.00

224,255.00

11.000,000.00

6,070,000.00

^gis.2a^H»

5.758.000.00

0.00

501,100.00

0.00

0.00

din care C+M

23,915,494.00

23,915,494.00

0.00

10,308,430.00

5,863,900.00

5,635,000.00

0.00

501,100.00

0.00

0.00

C1 .Achiziții de imobile

0.00

0.00

0.00

D.DO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C2. Dotări independente

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

' \         ~■:<4).00

0.00

0.00

0.00

0.00

C3 Consolidări

27,444,102.00

27,444,102.00

224,255.00

<<Hg23;329,1®4K)

11,000,000.00

6,070,000.00

5,758,000.00

0.00

501,100.00

0.00

0.00

din care C+M

23,915,494.00

23,915,494.00

0.00

RH^22^430ăfl

10,308,430.00

5,863,900.00

■    6,136,100.00

5,635,000.00

0.00       501,100.00

0.00 j

0.00

.8


ti Iii


ÎS


18


>8


18



8 d o CM

3


18 d

3


Ig



ța


ss


8 § 0>

3


8 d

8

3


8 d g

3


8 d

8

8


8 O uf a


8

8

O

3


8 8 O

3


8

8 O

3


8 d o

8


8 d

8

3


î.8


Î8 I

■w


■■


8 3 m £


8 8 esT 3



8


18

8


îs :5

8

8*


8 8 M-eo s


8 ed

3


8

3 S CM


8 d st


8 e O) tc a


I fc



3-


II

§ £


8i

3;


81


g]


ffl


fc


W1

tg

I


■8

8

M

sg

i

[g g


i i rt 8


Sj


8 O o"


§ co" 8


ii


Rl

CD a


8 8 G) co" a


.8

8 țe


81

0


Ii


8 £ 40 g


18 ■ d


8 e O) (D a


£ c

8

a>

fe ’e 3 8 3


2

<v


Ș u 0)


<3

s X i=

U5


2 u E 8


4>


«>



Șl8


sa


8 d 3 g


3 CD 5


Ă

CN

8


R

•8


l/> ro

4?

s

9


s + o

2


S i§

3


8 Q

v>

&

{/)

3

8 d 8

I


8 d

8

8


8 8 CM s


8 g CM 3


8 c\

3


8 d

8.


8 8 OJ

ș


•8 8


s

8 CM

3


£ £


.E


3 'Mb ud


8

8 co d

8


8 S

3’


81


£

’ă

8


,y


E CO


S!


(A

*W


<V


8 ca


s 6 2 os


18. ;S '.'S.


o>


’Q


KM

..a                 ’*•         ■                                      ' i ■■ _■

40,029,640.00

34,281,921.00

26,473,905.00

«w;1- -i>> ■

6

Pasaj denivelat suprateran pe B-dul Tudor V Iad im ir.

din care C+M

35,301.860.00

30,259,927.00

25.735.487.00

■.^;e^;;3.624,400.00

7

Prelungire b-dul Tineretului spre sud cu b-dui Dem Radulescu de ia int. cu str. Ostroveni oana la int. cu DN 67

23,209,510.00

15,273,381.00

8,727,424.00

din care C+M

15,920,981.00

8,680,128.00

8,273,180.00

8

Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din mim, Rm. Valcea

31.198,450.00

65,807,864.00

1,243.408.00

din care C+M

30,390,450.00

56,506,899.00

B. Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

?^04KJ

C.AIte chett de investiții

22,557,240.00

21,834,158.00

4,550,457.00

<   ^ 8,97.1,7804)0

din care C+M

19,937,500.00

19,632,932.00

4,306,989.00

:8,375,1004)0

C1 Achiziții de Imobile

0.00

0.00

0.00

:-OjOO

C3 Consolidări

22,467,560.00

21,744,478.00

4,550,457.00

8,882,100.00

din care C+M

19,937,500.00

19,632,932.00

4,306,989.00

8,375,100.00

9

Reabilitare pod peste OLT

22,467,560.00

21,744.478.00

4,550,457.00

din care C+M

19.937,500.00

19,632,932.00

4,306,989.00

C4.Cheituieli de proiectare pt elab SPF si SF si alte chett. aferente obiectivelor de investiții

89,680.00

89,680.00

î "Mh:*: '■          ; *'■    'S1 ■ >■ *

.-4.                  .....

0.00

0.00

0.00

o.»

2.000.000.00

; 'mr^mbursobile <

Boii

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,800,000.00

1,724,400.00

: i        <’<!■...■: MO

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

59,500.00

0.00

14,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,000.00

: <    ; kt;,, ■ J Its'ifț:: G.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.200,000.00

8,347,540.00

9,824,910.00

2,041,360.00

0.00

0.00

0.00

4,500,000.00

8,149,140.00

9,599,910.00

2,041,360.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

:             ■!<:.' 0.OQ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?>■ :.:.0,oq

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,300,000.00

4,059,260.00

•• 6I%S2MQ

89,680.00

522,840.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

3,852,260.00

52234030

0.00

522,840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

S; ,.ii; OM

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,300,000.00

4,059,260.00

S22340j00

0.00

522.840.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

3,852,260.00

^ 522340d)0

0.00

522,840.00

0.00

0.00

0.00

4,300,000,00

4,059,260.00

■    / <5(22,840.00

0.00

522,840.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000,00

3.852,260.00

' 522,84000

0.00

522,840.00

0.00

0.00

0.00

89,680.00

■ ■ ■■■ .

' ■; . î.:"1'." . ■ . ■■■■ .■'

0.00

0 00

A o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Director Executiv Adjunct




Director Excel

Ion Lepădat


Sef Serv. Contabilitate Buget Narcisa Colțos




Jr.lon Didoiu


Municipiul Rm. Valcea C.U.I. 2540813

Anexa 5,1 la HCL 2C2/28J2MZ

Anexa 1 b) din OG1169/1997


LISTA2015


poziția "Alte cheltuieli de investitii'’ defalcate pe categorii de bunuri, dotări independen repartizata pe capitole de cheltuieli buget local

FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUG. LOCAL

Nn crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investiții

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

32,413,250.00

din care C+M

30,761,450.00

1

ACHIZIȚII IMOBILE

0.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

307,500.00

Cap. 51.02. Autoritatî publice

0.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

307,500.00

1

Promovarea potențialului turistic ecleziastic la nivelul municipiului Rm Valcea

184,000.00

2

Promovarea potențialului turistic cultural si de agrement la nivelul municipiului Rm Valcea

123,500.00

III

CONSOLIDĂRI

32,009,070.00

din care C+M

30,761,450.00

Cap. 65.02. INVATAMANT

388,370.00

din care C+M

282,250.00

Reabilitare si modernizare clădire Coleg. National A.Lahovari

buc

1

388,370,00

1

din care C+M

282,250.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

14,709,500,00

din care C+M

14,104,100.00

Modernizare parc Zăvoi in mun. Rm Valcea

buc

1

9,816,800.00

2

din care C+M

9,704,400.00

3

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni in Municipiul Rm. Valcea

buc

1

4,892,700,00

din care C+M

4,399,700.00

Cap.70.02. Locuințe,serv.s) dezv.publica

12,329,100.00

din care C+M

12,000,000.00

4

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

9,000,00

din care C+M

0.00

4,1

Bloc S3- str.General Magheru nr.14

buc

1

1,000.00

din care C+M

0.00

4,2

Bloc H2-str.Republicii, nr.18

buc

1

1,000.00

din care C+M

0.00

4.3

Bloc R4- str.Henri Coanda, nr.7

buc

1

1,000.00

din care C+M

0.00

4,5

Bloc 51A-str.Radu de la Afumati,nr.1

buc

1

1,000.00

din care C+M

0.00

4.6

Bloc 113-str.Matei Basarab, nr.28

buc

1

1,000.00

din care C+M

0.00

4.7

Bloc 129-str,Matei Basarab, nr.17

buc

1

1,000.00

din care C+M

0.00

4.8

Bloc 131-str.Matei Basarab, nr.21

buc

1

1,000.00

din care C+M

0.00

4.9

Bloc 132-str.Matei Basarab, nr.23

buc

1

1,000.00

din care C+M

0.00

4.10

Bloc A1- str.Doctor Hacman, nr.2

buc

1

1,000.00

din care C+M

0.00

5

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

3,050,900.00

din care C+M

2,959,000.00

5.1

Bloc 88- str.Doctor Hacman

buc

1

857,000.00

din care C+M

830,000.00

5.2

Bloc S7/2 - Calea lui Traian

buc

1

755,900.00

din care C+M

733,000.00

5.3

Bloc 04- str.Nicolae Balcescu 34

buc

1

826,000.00

din care C+M

810,000.00

5.4

Bloc 20- Calea lui Traian nr 175

buc

1

612,000.00

din care C+M

586,000,00

6

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

9,269,200.00

din care C+M

9,041,000.00

6.1

Bloc -123

buc

1

443,000.00

din care C+M

425,000.00

6.2

Bloc-PI

buc

1

933,600.00

din care C+M

921,000.00

6.3

Bloc - P4

buc

1

493,300.00

din care C+M

482,000.00

6.4

Bloc - P5

buc

1

610,200.00

din care C+M

592,000.00

6,5

Bloc - 24

buc

1

592,300.00

din care C+M

573,000.00

6.6

Bloc - A37/1

buc

1

675,200.00

din care C+M

665,000.00

6.7

Bloc - 98

buc

1

979,000.00

din care C+M

965,000.00

6.8

Bloc - N9

buc

1

698,500.00

din care C+M

686,000.00

6.9

Bloc-N10

buc

1

352,300.00

din care C+M

337,000.00

6.10

Bloc - 15

buc

1

1,276,000.00

din care C+M

1,260,000.00

6.11

Bloc - 03

buc

1

462,300.00

din care C+M

451,000.00

6.12

Bloc - 06

buc

1

326,200.00

din care C+M

307,000.00

6.13

Bloc - 07

buc

1

550,100.00

din care C+M

536,000.00

6.14

Bloc - 08

buc

1

545,800.00

din care C+M

529,000.00

6.15

Bloc - 18

buc

1

331,400.00

din care C+M

312,000.00

Cap. 84.02. TRANSPORT URBAN

4,582,100.00

din care C+M

4,375,100.00

7

Reabilitare pod peste OLT

buc

1

4,582,100.00

din care C+M

4,375,100.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITATEA PROIECTELOR si ALTE CHELT. AFERENTE OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

96,680.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

7,000.00

Proiectare racordare la rețeaua electrica de distribuție a obiectivului" Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni in Municipiul Rm.Valcea"

buc

1

7,000.00

Cap. 84.02. TRANSPORT URBAN

89,680.00

1

Supraveghere arheologica a obiectivului" Reorganizarea si amenajarea spațiului public central in mun.Rm.Valcea"

buc

1

14,000.00

2

Monitorizarea incintei si a construcțiilor învecinate in cadrul obiectivului "Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din mun. Rm. Valcea"

buc

1

62,000.00

j

Proiect tehnic alimentare cu energie electrica a obiectivului Reorganizarea si amenajarea spațiului public central in

buc


1          13,680.00


Z mun.Rm.Valcea"



Municipiu! Rm. Valcea

C.U.I. 2540813

LISTA 2015


poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independent repartizata pe capitole de cheltuieli buget local

FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUG. LOCAL

CREDIT BANCAR INTERN 50.81

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATi EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

27,800,000.00

din care C+M

25,808,430.00

I

ACHIZIȚII IMOBILE

0.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

0.00

III

CONSOLIDĂRI

27,800,000.00

din care C+M

25,808,430.00

Cap. 65.02. INVATAMANT

0.00

din care C+M

0.00

Reabilitare si modernizare clădire Coleg.National A. Lahovari

buc

1

0.00

1

din care C+M

0.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

12,500,000.00

din care C+M

11,500,000.00

Modernizare parc Zăvoi in mun. Rm Valcea

buc

1

3,500,000.00

2

din care C+M

3,000,000.00

3

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni in Municipiul Rm. Valcea

buc

1

9,000,000.00

din care C+M

8,500,000.00

Cap.70.02. Locuinte,serv.si dezv.publica

11,000,000.00

din care C+M

10,308,430.00

4

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

4,000,000.00

din care C+M

3,955,000.00

4.1

Bloc S3- str.General Magheru nr.14

buc

1

663,590.00

din care C+M

658,590.00

4.2

Bloc H2-str.Republicii, nr.18

buc

1

663,570.00

din care C+M

658,570.00

4.3

Bloc R4- str.Henri Coanda, nr.7

buc

1

398,550.00

din care C+M

393,550.00

4.5

Bloc 51A-str.Radu de la Afumati,nr.1

buc

1

175,270.00

din care C+M

170,270.00

4.6

Bloc 113-str.Matei Basarab, nr.28

buc

1

447,190.00

din care C+M

442,190.00

4.7

Bloc 129-str.Matei Basarab, nr.17

buc

1

210,090.00

din care C+M

205,090.00

4.8

Bloc 131-str.Matei Basarab, nr.21

buc

1

231,220.00

din care C+M

226,220.00

4.9

Bloc 132-str.Matei Basarab, nr.23

buc

1

546,950.00

din care C+M

541,950.00

4.10

Bloc A1 - str.Doctor Hacman, nr.2

buc

1

663,570.00

din care C+M

658,570.00

5

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

1,600,000.00

din care C+M

1,571,430.00

5.1

Bloc 88- str.Doctor Hacman

buc

1

446,250.00

din care C+M

440,000.00

5.2

Bloc S7/2 - Calea lui Traian

buc

1

407,250.00

din care C+M

399,430.00

5.3

Bloc 04- str.Nicolae Balcescu 34

buc

1

433,250.00

din care C+M

426,000.00

5.4

Bloc 20- Calea lui Traian nr 175

buc

1

313,250.00

din care C+M

306,000.00

6

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

5,400,000.00

din care C+M

4,782,000.00

6.1

Bloc -123

buc

1

264,200.00

din care C+M

223,000.00

6.2

Bloc - P1

buc

1

532,200.00

din care C+M

491,000.00

6.3

Bloc - P4

buc

1

298,200.00

__

din care C+M

257,000.00

6.4

Bloc - P5

buc

1

354,200.00

din care C+M

313,000.00

-------

din care C+M

306,000.00

6.6

Bloc - A37/1

buc

1

386,200.00

din care C+M

345,000.00

6.7

Bloc - 98

buc

1

556,200.00

din care C+M

515,000.00

6.8

Bloc - N9

buc

1

401,200.00

din care C+M

360,000.00

6.9

BIoc-N10

buc

1

219,200.00

din care C+M

178,000.00

6.10

Bloc -15

buc

1

703,200.00

din care C+M

662,000.00

6.11

Bloc - 03

buc

1

278,200.00

din care C+M

237,000.00

6.12

Bloc - 06

buc

1

204,200.00

din care C+M

163,000.00

6.13

Bloc - 07

buc

1

327,200.00

din care C+M

286,000.00

6.14

Bloc - 08

buc

1

324,200.00

din care C+M

283,000.00

6.15

Bloc -18

buc

1

204,200.00

din care C+M

163,000.00]

Cap. 84.02. TRANSPORT URBAN

4,300,000.00

din care C+M

4,000,000.00

Reabilitare pod peste OLT

buc

1

4,300,000.00

3

din care C+M

4,000,000.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITATEA PROIECTELOR si ALTE STUDII AFENETE a           OBIECTIVELOR

0.00

p.pl


Viceprimar

Eduard Jvirlarf


igl Ion


dor Executiv Adjunct a TOrcu


Președinte ședința

Mihai Persu



Director Execir

Ion Lepadat


Sef Serviciu Contabilitate si Buget



MUNICIPIUL RM.VALCEA

NECESAR SUME PT COPII CU CES an 2015-2016

14.09.2015-18.12.2015

Nr. crt

Denumire

65.02

68.02

1

Colegiul Economic

9031

9040

2

Colegiul "Ai. Lahovari"

3652

3660

3

Colegiul Energetic

8898

8900

4

Colegiul "Matei Basarab"

25114

25120

5

Colegiul "Mircea cel Bătrîn"

2241

2250

6

Colegiul Forestier

8051

8060

7

Liceul Tehnologic "N.PIesoianu"

10188

10190

8

Liceul Tehnologic "Henri Coandă"

1980

1980

9

Liceul "Antim Ivireanul"

23257

23260

10

Liceul Tehnologic "G-ral Magheru"

13600

13600

11

Liceul Tehnologic Oltchim

8534

8540

12

Grup Școlar "Ferdinand I"

9977

9980

13

Liceul de Arte "V. Giuleanu"

10940

10940

14

Seminarul Teologic "Sf. Nicolae"

18130

18130

15

Școala Gimnazială "Take lonescu"

5312

5320

16

Școala Gimnazială "LGh. Duca "

19895

19900

1710

17

Școala Gimnazială nr. 4

23850

23850

18

Școala Gimnazială nr. 5

27855

27860

19

Școala Gimnazială Colonie

13200

13200

20

Școala Gimnazială "Anton Pann "

23373

23380

21

Școala Gimnazială nr. 10

28519

28520

22

Școala Gimnazială nr. 13

21315

21320

TOTAL 1

316912

317000

1710

1

Gradinita Ioana Antida

4582

4590

TOTAL 2

4582

4590

0

TOTAL

321494

321590

1710

323300

293440

-29860