Hotărârea nr. 261/2015

hotarirea 261 - 23 decembrie 2015 - rectificare buget local (1 si 2)

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu vâlcea

Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR.261

privind rectificarea bugetului local pentru anul 2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 23 decembrie 2015, la care participă 13 consilieri din cei 22 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.46743 din data de 22.12.2015, întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune rectificarea bugetului local pentru anul 2015;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.19/2015 s-au aprobat bugetul local și listele de investiții pe surse de finanțare, valoarea totală inițială a bugetului fiind de 250.552.880 lei, ulterior, prin rectificări bugetare, acesta fiind majorat la suma de 300.868.750 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli;

în temeiul prevederilor art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 13 voturi « pentru », 0 voturi «împotrivă » și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2015 în plus cu suma de 293.440 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul pe anul 2015, rectificat conform alin.(1), va avea valoarea totală de 301.162.190 lei, la partea de venituri, din care 274.261.010 lei - venituri estimate pentru anul 2015 și 26.901.180 lei ~ excedent al anului 2014, și 301.162.190 lei, la partea de cheltuieli.

Art.2. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art.1, iar anexele nr.3 - «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2015», nr.4 - «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse pe anul 2015 », nr.5 - « Lista de investiții pe anul 2015 - fonduri externe nerambursabile postaderare

și cofinanțare buget local» și nr.6 - « Lista de investiții pe anul 2015 - total surse de

MUNICIPIUL RM VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARAp. PRIM vice Gigi Ion

SITUAȚIA VENITURILOR ESTIMATE DE ÎNCASAT LA BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015
- lei -

Nr. crt

cod sursa bugetara

BUGET

2015

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL

301,162,190.00

97,893,780.00

70,598,950.00

59,109,320.00

73,560,140.00

I. VENITURI PROPRII

131,568,580.00

41,898,630.00

28,938,030.00

29,840,320.00

30,891,600.00

A.VENITURI FISCALE

115,293,380.00

37,576,110.00

25,267,500.00

25,885,270.00

26,564,500.00

1

Impozit profit

010201

1,100,000.00

318,000.00

258,000.00

296,000.00

228,000.00

2

Imp. ven. din transf propr. imob

030218

2,065,000.00

450,000.00

450,000.00

300,000.00

865,000.00

3

Cote defalcate impozit venit

040201

72,030,000.00

18,007,500.00

18,007,500.00

18,007,500.00

18,007,500.00

4

Sume pentru echilibrare imp. venit

040204

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Impozit clădiri pers.fizice

07020101

7,230,000.00

4,800,000.00

1,100,000.00

800,000.00

530,000.00

6

Impozit clădiri pers.juridice

07020102

17,000,000.00

7,300,000.00

2,500,000.00

3,500,000.00

3,700,000.00

7

Impozit teren pers.fizice

07020201

1,624,000.00

1,050,000.00

200,000.00

224,000.00

150,000.00

8

Impozit teren pers.juridice

07020202

2,430,000.00

715,000.00

440,000.00

472,000.00

803,000.00

9

Impozit teren extravilan

07020203

76,000.00

50,000.00

20,000.00

0.00

6,000.00

10

Taxe judiciare de timbru

070203

1,150,000.00

320,000.00

350,000.00

300,000.00

180,000.00

11

Sume din TVA pentru echilibrare

110206

806,380.00

235,610.00

334,000.00

223,770.00

13,000.00

12

Taxa hoteliera

120207

75,000.00

20,000.00

15,000.00

15,000.00

25,000.00

13

Impozit pe spectacol

150201

40,000.00

20,000.00

13,000.00

12,000.00

-5,000.00

14

Impozit mijloace de transport p.fizice

16020201

4,450,000.00

2,500,000.00

500,000.00

790,000.00

660,000.00

15

Impozit mijloace de transport p.juridice

16020202

2,850,000.00

960,000.00

530,000.00

645,000.00

715,000.00

16

Taxa eliberare autorizatii

160203

1,770,000.00

520,000.00

430,000.00

200,000.00

620,000.00

17

Alte taxe utilizare bunuri

160250

287,000.00

120,000.00

90,000.00

70,000.00

7,000.00

18

Alte impozite si taxe

180250

310,000.00

190,000.00

30,000.00

30,000.00

60,000.00

B. VENITURI NEFISCALE

16,030,200.00

4,232,520.00

3,602,530.00

3,868,050.00

4,327,100.00

19

Venituri concesiuni - închirieri

300205

3,949,550.00

879,520.00

915,030.00

830,000.00

1,325,000.00

20

Venituri din prest. servicii

330208

2,414,000.00

900,000.00

650,000.00

700,000.00

164,000.00

21

Contribuție părinți - crese

330210

200,000.00

63,000.00

46,000.00

40,000.00

51,000.00

22

Contribuții cantina sociala

330212

15,000.00

9,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

23

Venituri din recuperare chelt.judecată

330228

4,800.00

2,000.00

1,500.00

2,300.00

-1,000.00

24

Taxe extrajudiciare

340202

830,000.00

235,000.00

225,000.00

225,000.00

145,000.00

25

Alte venituri din taxe administrative

340250

120,000.00

35,000.00

33,000.00

32,000.00

20,000.00

26

Venituri din amenzi aplicate

350201

4,253,000.00

950,000.00

850,000.00

850,000.00

1,603,000.00

27

Taxe speciale

360206

1,400,000.00

820,000.00

190,000.00

200,000.00

190,000.00

28

Taxă de reabilitare termică

360223

501,100.00

0.00

0.00

0.00

501,100.00

29

Alte venituri

360250

2,259,000.00

339,000.00

690,000.00

940,000.00

290,000.00

30

Venituri din sponsorizări

370201

83,750.00

0.00

0.00

46,750.00

37,000.00

C. VENITURI DIN CAPITAL

245,000.00

90,000.00

68,000.00

87,000.00

0.00

30

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

65,000.00

10,000.00

8,000.00

7,000.00

40,000.00

31

Venituri din vanzari locuințe

390203

180,000.00

80,000.00

60,000.00

80,000.00

-40,000.00

32

Venituri din vanzarea unor bunuri

390207

0.00

0.00

0.00

0.00

___ 0.00

II. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

19,901,180.00

9,000,030.00

10,901,150.00

0.00

__________0.00

III, VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

149,692,430.00

46,995,120.00

30,759,770.00

29,269,000.00

42,668,540.00

A. VENITURI DIN TVA

1102

110,091,000.00

33,866,000.00

20,554,000.00

23,429,000.00

32,242,000.00

1

Cheltuieli personal invatamant

110202

60,125,000.00

14,836,000.00

15,350,000.00

14,509,000.00

15,430,000.00

2

Alte cheltuieli descentralizare:

110202

49,966,000.00

19,030,000.00

5,204,000.00

8,920,000.00

16,812,000.00

- cheltuieli materiale învățământ

110202

8,119,000.00

2,941,000.00

2,200,000.00

584,000.00

2.394,000.00

- hotărâri judecătorești învățământ

110202

30,091,000.00

13,085,000.00

0.00

5,330,000.00

11,676,000.00

- diferente CAS HJ

110202

1,324,000.00

0.00

0.00

0.00

1,324,000.00

- cheltuieli personal crese

110202

1,098,000,00

252,000.00

252,000.00

254,000.00

340,000.00

- indemnizații însoțitori

110202

9,334,000.00

2,752,000.00

2,752,000.00

2,752,000.00

1,078,000.00

B. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

8,730,050.00

803,900.00

3,198,500.00

1,147,600.00

3,580,050.00

1

Retehnologlzare centrale termice

420201

1,297,800.00

0.00

1,297,800.00

0.00

0.00

2

Subvenții de la BS pentru proiecte FEN

420220

5,885,650.00

773,900.00

1,304,100.00

1,147,600,00

2,660,050.00

3

Ajutoare incalzire-AJPIS

420234

60,000.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

4

Subvenții pentru locuințe sociale

420255

444,600.00

0,00

444,600.00

0.00

0.00

5

Corecții financiare

420262

1,042,000,00

0.00

152,000.00

0.00

890,000.00

C. SUBVENȚII ALTE ADMINISTRAȚII

4302

293,440.00

0.00

0.00

0.00

293,440.00

1

Subvenție CJ Valcea

430230

293,440.00

0.00

0.00

0.00

293,440.00

D. FONDURI EUROPENE

4502

23,577,940.00

5,325,220.00

7,007,270.00

4,692,400.00

6,553,050.00

1

FEDR - Rambursare

450201

23,509,220.00

5,275,100.00

6,945,270.00

4,692,400.00

6,596,450.00

2

FSE - Rambursare

450202

854,720.00

50,120.00

62,000.00

0.00

742,600.00

3

FEDR - Prefinanțare

45020103

-841,000.00

0.00

0.00

0.00

-841.000.00

4

FSE - Prefinanțare

45020203

55,000.00

0.00

0.00

0.00

55,000.00

E. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

7,000,000.00

7,000.000.00

0.00

0.00

0.00

- lei -

Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICA

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2015

din care

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

301,162,190

97,893,780

70,579,550

59,128,720

73,560,140

din care:

DIN SURSE PROPRII

132,719,080

40,488,130

38,022,200

32,910,100

21,298,650

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

167,167,500

40,978,370

33,807,350

33,630,290

58,751,490

1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

132,719,080

40,488,130

38,022,200

32,910,100

21,298,650

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

22,607,850

5,726,700

5,823,800

5,827,500

5,229,850

din care:

1

Autoritati executive

CAP.51

7,477,000

1,800,000

1,800,000

1,810,000

2,067,000

2

Evidenta persoanei

CAP.54

62,000

15,000

15,000

15,000

17,000

3

Politia Locala

CAP.61

3,294,000

740,000

840,000

885,000

829,000

4

Aparare Civila

CAP.61

41,000

10,000

10,000

10,000

11,000

5

Cabinete medicale scoli

CAP.66

1,843,000

500,000

500,000

500,000

343,000

6

Teatrul Municipal AR1EL

CAP.67

666,850

210,000

210,000

200,000

46,850

7

Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP.67

1,788,000

437,500

443,500

444,000

463,000

8

Centrul Excelenta Handbal

CAP.67

28,000

50,000

50,000

50,000

-122,000

9

DADP

CAP.67

490,500

115,700

110,800

126,000

138,000

10

Direcția de Protecție Sociala

CAP.68

989,000

250,000

250,000

250,000

239,000

11

Cantina ajutor social

CAP.68

156,000

40,000

40,000

50,000

26,000

12

DPS - salarii însoțitori persoane handicap

CAP.68

1,955,000

500,000

598,000

513,000

344,000

13

Serviciul public crese

CAP.68

1,009,000

355,000

248,000

246,000

160,000

14

DADP

CAP.70

1,405,500

385,500

275,500

403,500

341,000

15

DADP

CAP.74

279,000

37,000

167,000

40,000

35,000

16

DADP

CAP.84

1,124,000

281,000

266,000

285,000

292,000

B. CHELTUIELI MATERIALE

89,151,830

19,983,650

21,155,600

29,026,680

18,985,900

din care:

1

Autoritati executive

CAP. 51

9,186,700

3,372,000

1,786,500

2,483,000

1,545,200

- aparat propriu

4,390,400

1,365,700

1,149,000

968,000

907,700

- rambursare împrumut

4,790,000

2,000,000

637,500

1,515,000

637,500

- despăgubiri civile

6,300

6,300

0

0

0

2

Dobanda

CAP. 55

1,453,000

565,000

540,000

383,000

-35,000

- dobanda împrumut

1,327,000

525,000

525,000

368,000

-91,000

- comisioane

126,000

40,000

15,000

15,000

56,000

3

Ordine publica si siguranța naționala

CAP. 61

659,600

129,000

179,000

248,600

103,000

- Politia Locala

579,600

100,000

150,000

229,600

100,000

- aparat propriu

80,000

29,000

29,000

19,000

3,000

5

Invatamant

CAP. 65

7,145,980

1,581,350

2,282,800

1,452,630

1,829,200

- cheltuieli funcționale -scoli

2,410,500

281,000

719,000

633,300

777,200

- reparatii curente scoli

2,016,000

570,000

570,000

327,000

549,000

- trasport profesori

68,000

0

0

0

68,000

- internate

565,000

230,000

180,000

5,000

150,000

- ajutoare sociale - sportivi

210,000

70,000

78,000

0

62,000

- ajutoare sociale - copii cu CES

793,340

260,350

267,000

192,990

73,000

- aj.sociale - copii cu CES (inv. particular)

25,340

13,000

8,000

4,340

0

- burse elevi

457,000

157,000

150,000

0

150,000

-despăgubiri civile

200,000

0

200,000

0

0

- rambursare credit intern

290,000

0

0

290,000

0

- transferuri (Colegiu! Economic)

110,800

0

110,800

0

0

___6

Sanatate

CAP. 66

371,000

98,750

147,750

72,750

51,750

- dispensare medicale scoli

271,000

73,750

122,750

47,750

26,750

- dispensar TBC

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000

___7

Cultura, recreere si religie

CAP. 67

12,930,820

2,680,500

3,205,500

3,008,170

4,036,650

- DADP

1,400,000

350,000

350,000

350,000

350,000

- aparat propriu

990,000

183,500

398,500

177,500

230,500

- cheltuieli din sponsorizări

77,350

0

0

40,350

37,000

- întreținere spatii verzi

2,726,000

744,000

744,000

744,000

494,000

- Clubul Sportiv Municipal

900,000

225,000

225,000

225,000

225,000

- Asoc, Handbal Club Municipal

2,560,000

550,000

600,000

580,000

830,000

- activitati tineret

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000

- culte religioase

150,000

100,000

25,000

25,000

0

* alte acțiuni culturale

195,000

90,000

25,000

125,000

-45,000

- Teatrul Municipal ARIEL

1,212,150

250,000

544,000

250,000

168,150

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

655,000

163,000

269,000

67,000

156,000

- rambursare credit intern

2,013,100

0

0

447,100

1,566,000

- recuperare sume an precedent

-47,780

0

0

-47,780

0

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

2,684,730

752,550

680,050

658,030

594,100

- aparat propriu

132,000

34,550

41,250

28,100

28,100

- Direcția de Protecție Sociala

300,000

93,000

80,000

80,000

47,000

- DPS - fundație

6,000

3,000

0

0

3,000

- crese - cheltuieli funcționale

300,000

80,000

80,000

60,000

80,000

- Cantina ajutor social

950,000

270,000

240,000

224,000

216,000

- ajutoare sociale crese - copii cu CES

4,740

2,000

2,000

740

0

- ajutoare sl indemnizații

275,000

20,000

120,000

80,000

55,000

- abonamente însoțitori

700,000

190,000

190,000

190,000

130,000

- indemnizații persoane handicap

35,000

60,000

-60,000

0

35,000

- recuperare sume an precedent

-18,010

0

-13,200

-4,810

0

9

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP. 70

10,858,000

2,610,500

2,364,500

2,278,500

3,604,500

- DADP

7,170,000

1,950,000

1,850,000

1,750,000

1,620,000

- aparat propriu

586,600

159,500

78,500

54,500

294,000

- asociatii de dezvoltare intracomunitara

289,500

80,000

75,000

75,000

59,500

-fond IID

2,812,000

421,000

361,000

399,000

1,631,000

10

Protecția mediului

CAP. 74

, 7,020,000

1,700,000

1,855,000

1,705,000

1,760,000

-DADP

675,000

250,000

200,000

115,000

110,000

- aparat propriu

495,000

50,000

255,000

190,000

0

- salubrizare

4,750,000

1,125,000

1,125,000

1,125,000

1,375,000

- cofmantare proiect APAVIL

1,100,000

275,000

275,000

275,000

275,000

11

Combustibili si energie

CAP. 81

6,314,200

45,000

94,000

30,000

6,145,200

- compensare preț energie

6,145,200

0

0

0

6,145,200

- TVA concesiune

169,000

45,000

94,000

30,000

0

12

Transporturi

CAP. 84

30,527,800

6,449,000

8,020,500

16,707,000

-648,700

- DADP

13,680,300

4,528,000

5,854,000

9,032,000

-5,733,700

- aparat propriu

304,500

161,000

206,500

-201,000

136,000

- mobilier stradal

500,000

150,000

150,000

100,000

100,000

- fond risc credit SC ETA SA

360,000

0

360,000

0

0

- despăgubiri civile

600,000

200,000

200,000

0

200,000

- rambursare credit intern

8,257,000

160,000

0

4,700,000

3,397,000

- subvenție ETA

6,826,000

1,250,000

1,250,000

3,076,000

1,250,000

C. CHELTUIELI INVESTI|II

20,959,400

14,777,780

11,042,800

-1,944,080

-2,917,100

din care

1

Autoritati executive

CAP. 51

433,200

77,000

120,000

120,000

116,200

2

Ordine publica

CAP. 61

252,200

45,000

90,000

72,600

44,600

3

Invatamant

CAP. 65

913,400

587,000

587,000

617,000

-877,600

4

Sanatate

CAP. 66

161,200

41,000

41,000

41,000

38,200

5

Cultura recreere

CAP. 67

1,882,200

500,000

675,000

440,000

267,200

6

Asistenta sociala

CAP, 68

718,200

290,000

253,200

240,000

-65,000

7

Dezvoltare publica

CAP. 70

10,228,600

9,359,780

5,373,600

-756,280

-3,748,500

8

Proiecția mediului

CAP. 74

359,000

85,000

85,000

610,000

-421,000

9

Străzi* majorare capital ETA

CAP. 84

6,011,400

3,793,000

3,818,000

-3,328,400

1,728,800

II. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALA

167,167,500

40,978,370

33,807,350

33,630,290

58,751,490

A. SUME DIN TVA

110,091,000

33,866,000

20,554,000

23,429,000

32,242,000

din care

1

Salarii invatamant

CAP.65

60,125,000

14,836,000

15,350,000

14,509,000

15,430,000

2

Alte cheltuieli descentralizate

49,966,000

19,030,000

5,204,000

8,920,000

16,812,000

- cheltuieli materiale invatamant

CAP.65

8,119,000

2,941,000

2,200,000

584,000

2,394,000

- hotarari judecătorești invatamant

CAP.65

30,091,000

13,085,000

0

5,330,000

11,676,000

- diferente CAS HJ

CAP.65

1,324,000

0

0

0

1,324,000

- salarii personal crese

CAP.68

1,098,000

252,000

252,000

254,000

340,000

- indemnizații persoane handicap

CAP.68

9,334,000

2,752,000

2,752,000

2,752,000

1,078,000

B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALA

2,095,840

30,000

1,742,400

0

323,440

din care

1

Subvenții CJ - copii cu CES

CAP.65

293,440

0

0

0

293,440

2

Ajutoare incalzire

CAP.68

60,000

30,000

0

0

30,000

3

Subvenții pentru locuințe sociale

CAP.68

444,600

0

444,600

0

0

4

Retehnologizare centrale termice

CAP.70

1,297,800

0

1,297,800

0

0

C. FONDURI EUROPENE

54,980,660

7,082,370

11,510,950

10,201,290

26,186,050

FEDR

54,101,060

6,933,870

11,559,750

10,216,290

25,391,150

1

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 65

388,370

388,370

0

0

0

2

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 67

13,424,000

1,765,500

3,756,750

599,700

7,302,050

3

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 70

12,329,100

2,260,000

1,130,000

3,724,000

5,215,100

4

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 84

27,959,590

2,520,000

6,673,000

5,892,590

12,874,000

FSE

879,600

148,500

-48,800

-15,000

794,900

1

Colegiul Economic

CAP. 65

0

110,800

-110,800

0

0

2

CNI Matei Basarab

CAP. 65

82,000

20,000

62,000

0

0

3

Liceul Tehnologic Oltchim

CAP. 65

0

15,000

0

-15,000

0

4

Liceul Tehnologic Cpt. N, Plesoianu

CAP. 65

386,900

0

0

0

386,900

5

Școala Gimnaziala Colonie

CAP. 65

410,700

0

0

0

410,700

6

Municipiul Rm. Valqea

CAP. 65

0

■ 2,700

0

0

-2,700

D. REZERVE \

CAP. 97

1,275,610

16,427,280

-1,250,000

-7,411,670

-6,490,000

VICEPRIMAR, EC, VAȘJL^jSOCOȘ

PREȘEDINTE DE SEIW j                 /

t /I *El

WU.

A st

DIRECTOR EXȘâUTIV,    ȘEF SERV. CONTABILITATE,

EC. 1On5^p|dAT          EC. NARCISA COLȚOS

L      \

^—<4X      SECRETA^ MUNICIPIU,

f ?                       JR. ION DIDOIU 1

U?’ * ''‘1 ya 1                                                   1

ir// '                   If                                                        /

W: ■ ■                                                                /

VO ZS'O//                         /

A~

MUNICIPIUL RM VALCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA

Anexa nr. 2
HCL

p.PRIMAR, viceprimar Gigi Ion MAT


SITUAȚIA PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUIELI A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2015


VICERRIMAR, ec. vasiKe COCOS

PREȘEDINTE DE SED

DIRECTOR EXECUTIV,      SEF SERV. CONTABILITATE,

EC. lO^^DAT        EC. NARCISAXJOLTOS

SECRETAR MUNICIPIUL

X        JR- ION DIDOIU I

/HM/