Hotărârea nr. 260/2015

hotarirea 260 - 18 decembrie 2015 - finalizare proiect Reabilitare si modernizare Baza de Agrement Ostroveni

ROMÂNIA

județul Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul local


CERTIFICĂRI MRC-OfS                            _________SIS EN bO 1 iOOl JOIIS -'Zl/M_________SROIL'A; llllllll 2WU 190,'TIS________SHLSU/CEI Z7W12013019/SI

HOTĂRÂREA NR.260

privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul "Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în Municipiul Râmnicu

Vâlcea" cod SMIS 45761 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 18 decembrie 2015, la care participă 19 consilieri din cei 22 în funcție ;

Luând în considerare Raportul nr.45367 din data de 14.12.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune :

 • - aprobarea datei de 30.06.2016 ca dată limită de finalizare a proiectului "Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în Municipiul Râmnicu Vâlcea", cod SMIS 45761, cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați ;

 • - aprobarea introducerii în lista de investiții pe anul 2016 a Proiectului "Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în Municipiul Râmnicu Vâlcea" - contract de finanțare nr.4021/23.01.2014 ;

 • - aprobarea sumei estimate de 25.911.566,76 lei inclusiv TVA, necesară finalizării proiectului în termenul menționat mai sus, respectiv 30.06.2016, sumă neeligibilă în cadrul proiectului care va fi acoperită integral din surse proprii și care va fi introdusă în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2016 ;

 • - definitivarea listei de investiții și aprobarea acesteia o dată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016 ;

 • - împuternicirea domnului viceprimar, Eduard Vîrlan, să semneze toate actele necesare încheierii actului adițional și finalizării proiectului;

 • V ăzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Ținând seama de faptul că în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană, la data de 23.01.2014, a fost semnat Contractul de finanțare nr.4021 în vederea implementării proiectului "Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în Municipiul Râmnicu Vâlcea"; conform prevederilor art.2, alin.(4) din contractul mai sus amintit, perioada de implementare a Proiectului a fost inițial de 19 luni, începând cu data de 24.01.2014, ulterior, prin acte adiționale, aceasta fiind prelungită până la data de 31.12.2015;

Având în vedere faptul că pe parcursul derulării contractului de lucrări, în execuția acestora au apărut o serie de dificultăți ce au condus la întârzierea finalizării lucrărilor;

în conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr.144/10.12.2015 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, toate contractele cuprinse în „Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013”, vor putea face obiectul unor acte adiționale de prelungire a duratei acestora, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor); în acest sens, pentru întocmirea actelor adiționale, beneficiarii vor prezenta hotărârile autorităților locale pentru aprobarea listei de investiții în care se regăsește contractul a cărui durată se prelungește, cu precizarea valorii estimate necesare finalizării acestuia, potrivit proiectului de buget al unității administrativ teritoriale;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 15 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 4 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă data de 30.06.2016 ca dată limitp de finalizare a Proiectului "Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în Municipiul Râmnicu Vâlcea", cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.

Art.2. Se aprobă introducerea în lista de investiții pe anul 2016 a Proiectului "Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în Municipiul Râmnicu Vâlcea" -contract de finanțare nr.4021/23.01.2014.

Art.3. Se aprobă suma estimată de 25.911.566,76 lei inclusiv TVA, necesară finalizării proiectului "Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în Municipiul Râmnicu Vâlcea" în termenul menționat mai sus, respectiv 30.06.2016, sumă neeligibilă în cadrul proiectului care va fi acoperită integral din surse proprii și care va fi introdusă în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2016.

Art.4. Lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016.

Art.5. Se împuternicește domnul viceprimar, Eduard Vîrlan, să semneze toate actele necesare încheierii actului adițional și finalizării Proiectului "Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în Municipiul Râmnicu Vâlcea".

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Investiții și Achiziții Publice ;

 • - Direcției Economico - Financiare ;

 • - domnului viceprimar Eduard Vîrlan.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe MIHĂILESCU/(, /

  w

  £ 4

  A s

  Red. O.M.S. - 1 ex.

  S.A.P.L

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, ) jurist Ion DIDOIU / y

  Râmnicu Vâlcea, 18 decembrie 2015