Hotărârea nr. 26/2015

Hotarirea 26 - 27 februarie 2015 - aprobare buget Piete Prest pe anul 2015

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR.26

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății PIEȚE PREST S.A. pe anul 2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară Ea data de 27 februarie 2015, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție raportul nr.874 din 21.01.2015, întocmit de societatea PIEȚE PREST SA, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al acestei societăți pe anul 2015;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură:

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 188/2010, prin care societatea PIEȚE PREST S.A a fost înființată ca societate comercială, având ca acționar unic Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea;

Luând în considerare adresa nr.875 din 21.01.2015, înregistrată la Primăria Râmnicu Vâlcea sub nr. 2277 din 21.01.2015, prin care societatea PIEȚE PREST S.A. a inaintat spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015, buget ce a fost aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor prin hotărârea nr. 1/21.01.2015;

în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritară;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 17 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății PIEȚE PREST S.A pe anul 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Anexele de fundamentare nr. 2 - 8 se supun prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară din cadrul aparatului de specialitate al primarului și societatea PIEȚE PREST S.A.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire: - Direcției Economico - Financiare:

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - societății PIEȚE PREST S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe MIHĂILESCU

'ĂmW } nrfei )

CONTRASEMNEAZĂ (PENTRU LEGALITATE, • •      SECRETAR MUNICIPIU,)

H         jurist Ion DIDOIU I

< u                                  /

w S                                 /

o &                              /

/

Râmnicu Vâlcea 27 februarie 2015

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA SC PIEȚE PREST SA

INDICATORI

Nr. rând

Aprobat An 2015

0

1

2

3

5

1

VENITURI TOTALE din care: (rd.2+rd.3+rd.4)

1

10,130,000

1

Venituri din exploatare din care:

2

10,128,000

a

subvenții, conform prevederilor legale

3

0

b

transferuri, conform prevederilor legale

4

0

1.1 Venituri din chirii

2,455,000

- Venituri din taxe,piețe târguri

1,055,000

-închirieri spatii si terenuri

1,400,000

1.2 Venituri din prestări servicii-Prlmarle

6,300,000

- întreținere si amenajare spatii verzi

2,400,000

- întreținere mobilier stradal

270,000

- salubritate

3,630,000

1.3 Venituri din alte prestări servicii-clientl dlv.

746,000

-venituri din servicii DDD, ,sp.verzi,salubritate, clienti diverși

65,000

-venituri din taxe parcare

170,000

-venituri Moara Goranu

41,000

-venituri din taxa intrare gradina zoologica

0

-venituri din taxa cimitire

320,000

-grupuri sociale

150,000

1.4 Sera Riurenl

600,000

1.5 Alte venituri

27,000

2

Venituiri financiare

5

2,000

3

Venituri extraordinare

6

0

II

CHELTUIELI TOTALE din care: (rd.7=rd.8+rd.20+rd.21)

7

10,121,400

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

10,121,400

A

Cheltuieli cu bunuri si servicii

9

3,025,500

B

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

392,900

C

Cheltuieli cu personalul, din care:

11

6,451,000

CO Cheltuieli de natura salariala(Rd.13 + Rd.14):

12

5,193,600

C1 Ch cu salariile

13

4,978,100

C2 Bonusuri Tichete

14

215,500

C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

- Cheltuieli cu plati sal.cuvenite in baza hot.jud.

16

0

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

135,200

C5 Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alete obligatii legale

18

1,122,200

D

Alte cheltuieli de exploatare

19

252,000

2

Cheltuieli financiare

20

0

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)

22

8,600

IV

IMPOZITUL PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1

Rezerve legale                     _____________________ ____________

25

2

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de iege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

27

8,600

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la randul 25,26,27,28,29

30

7

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referința

31

8

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societăților/ companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

- dividende cuvenite bugetului de stat / local, după caz

33

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd 31-32 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

C)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitatea

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A AINVESTITIILOR, din care:

43

937,327

1

Alocatii de buget

44

0

alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

937,327

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Număr de personal prognozat la finele anului

48

341

2

Număr mediu de salariati total

49

322

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/ Rd.49)/12

50

1,344

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/ Rd,49)/12

51

1,288

6

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/ persoana) (Rd.2/ Rd. 49)

52

31,453

8

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)

53

X

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/ Rd.1)*1000

54

999

10

Plati restante, in preturi curente

55

0

11

Creanțe restante, in preturi curente

56

230,000