Hotărârea nr. 258/2015

hotarirea 258 - 18 decembrie 2015 - rectificare buget local si lista de investitii (1,2,3,5 si 6)

ROMÂNIA

Județul vâlcea

MUNIC11’IUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-DCS SRE.NiS0 9901.2ev»41J/C


SR EN.JSt) 14001.201)5 223./M

HOTĂRÂREA NR.258 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe total surse de finanțare pentru anul 2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 18 decembrie 2015, la care participă 19 consilieri din cei 22 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.45999 din data de 17.12.2015, întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.19/2015 s-au aprobat bugetul local și listele de investiții pe surse de finanțare, valoarea totală inițială a bugetului fiind de 250.552.880 lei, ulterior, prin rectificări bugetare, acesta fiind majorat la suma de 302.154.150 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli;

în temeiul prevederilor art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 13 voturi « pentru », 6 voturi « împotrivă » și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2015 în minus cu suma de 1.285.400 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul pe anul 2015, rectificat conform alin.(1), va avea valoarea totală de 300.868.750 lei, la partea de venituri, din care 273.967.570 lei - venituri estimate pentru anul 2015 și 26.901.180 lei - excedent al anului 2014, și 300.868.750 lei, la partea de cheltuieli.

Art.2. Se rectifică lista cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2015», în plus cu suma de 35.000 lei, aceasta ajungând la valoarea totală de 11.394.500 lei, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se rectifică « Lista de investiții pe anul 2015 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local » în plus cu suma de 9.580.000 lei, aceasta ajungând la valoarea totală de 89.101.060 lei, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se rectifică « Lista de investiții pe anul 2015 - total surse de finanțare» în minus cu suma de 9.938.500 lei, aceasta ajungând la valoarea totală de 22.701.800 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art. 1 - 4, iar anexa nr.4 - «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse pe anul 2015 » rămâne nemodificată.

Art.6. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

Direcției Economico - Financiare;

Direcției Investiții și Achiziții Publice;

Direcției Dezvoltare Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA. Gheorghe MIHĂILESCU/


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, \ jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 18 decembrie 2015

Red. O.M.S. - 1 ex.

S.A.P.L.

MUNICIPIUL RM VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARAAnexa nr. 1

HCL


PRIMAR, â viceprimar


SITUAȚIA
VENITURILOR ESTIMATE DE ÎNCASAT LA BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015

- iei -

Nr. crt

cod sursa bugetara

BUGET

2015

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL

300,863,750.00

97,893,780.00

70,598,950.00

59,109,320.00

73,266,700.00

I. VENITURI PROPRII

131,568,580.00

41,898,630.00

28,938,030.00

29,840,320.00

30,891,600.00

A.VENITURI FISCALE

115,293,380.00

37,576,110.00

25,267,500.00

25,885,270.00

26,564,500.00

1

Impozit profit

010201

1,100,000.00

318,000.00

258,000.00

296,000.00

228,000.00

2

Imp. ven. din transf propr. imob

030218

2,065,000.00

450,000.00

450,000.00

300,000.00

865,000.00

3

Cote defalcate impozit venit

040201

72,030,000.00

18,007,500.00

18,007,500.00

18,007,500.00

18,007,500.00

4

Sume pentru echilibrare imp. venit

040204

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Impozit clădiri pers.fizice

07020101

7,230,000.00

4,800,000.00

1,100,000.00

800,000.00

530,000.00

6

Impozit clădiri pers.juridice

07020102

17,000,000.00

7,300,000.00

2,500,000.00

3,500,000.00

3,700,000.00

7

Impozit teren pers.fizice

07020201

1,624,000.00

1,050,000.00

200,000.00

224,000.00

150,000.00

8

Impozit teren pers.juridice

07020202

2,430,000.00

715,000.00

440,000.00

472,000.00

803,000.00

9

Impozit teren extravilan

07020203

76,000.00

50,000.00

20,000.00

0.00

6,000.00

10

Taxe judiciare de timbru

070203

1,150,000.00

320,000.00

350,000.00

300,000.00

180,000.00

11

Sume din TVA pentru echilibrare

110206

806,380.00

235,610.00

334,000.00

223,770.00

13,000.00

12

Taxa hoteliera

120207

75,000.00

20,000.00

15,000.00

15,000.00

25,000.00

13

Impozit pe spectacol

150201

40,000.00

20,000.00

13,000.00

12,000.00

-5,000.00

14

Impozit mijloace de transport p.fizice

16020201

4,450,000.00

2,500,000.00

500,000.00

790,000.00

660,000.00

15

Impozit mijloace de transport p.juridice

16020202

2,850,000.00

960,000.00

530,000.00

645,000.00

715,000.00

16

Taxa eliberare autorizatii

160203

1,770,000.00

520,000.00

430,000.00

200,000.00

620,000.00

17

Alte taxe utilizare bunuri

160250

287,000.00

120,000.00

90,000.00

70,000.00

7,000.00

18

Alte impozite si taxe

180250

310,000.00

190,000.00

30,000.00

30,000.00

60,000.00

B. VENITURI NEFISCALE

16,030,200.00

4,232,520.00

3,602,530.00

3,868,050.00

4,327,100.00

19

Venituri concesiuni - inchirieri

300205

3,949,550.00

879,520.00

915,030.00

830,000.00

1,325,000.00

20

Venituri din prest. servicii

330208

2,414,000.00

900,000.00

650,000.00

700,000.00

164,000.00

21

Contribuție părinți - crese

330210

200,000.00

63,000.00

46,000.00

40,000.00

51,000.00

22

Contribuții cantina sociala

330212

15,000.00

9,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

23

Venituri din recuperare chelt.judecată

330228

4,800.00

2,000.00

1,500.00

2,300.00

-1,000.00

24

Taxe extrajudiciare

340202

830,000.00

235,000.00

225,000.00

225,000.00

145,000.00

25

Alte venituri din taxe administrative

340250

120,000.00

35,000.00

33,000.00

32,000.00

20,000.00

26

Venituri din amenzi aplicate

350201

4,253,000.00

950,000.00

850,000.00

850,000.00

1,603,000.00

27

Taxe speciale

360206

1,400,000.00

820,000.00

190,000.00

200,000.00

190,000.00

28

Taxă de reabilitare termică

360223

501,100.00

0.00

0.00

0.00

501,100.00

29

Alte venituri

360250

2,259,000.00

339,000.00

690,000.00

940,000.00

290,000.00

30

Venituri din sponsorizări

370201

83,750.00

0.00

0.00

46,750.00

37,000.00

C. VENITURI DIN CAPITAL

245,000.00

90,000.00

68,000.60

87,000.00

0.00

30

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

65,000.00

10,000.00

8,000.00

7,000.00

40,000.00

31

Venituri din vanzari locuințe

390203

180,000.00

80,000.00

60,000.00

80,000.00

-40,000.00

32

Venituri din vanzarea unor bunuri

390207

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

19,901,180.00

9,000,030.00

10,901,150.00

0.00

0.00

III. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

149,398,990.00

46,995,120.00

30,759,770.00

29,269,000.00

42,375,100.00

A. VENITURI DIN TVA

1102

110,091,000.00

33,866,000.00

20,554,000.00

23,429,000.00

32,242,000.00

1

Cheltuieli personal invatamant

110202

60,125,000.00

14,836,000.00

15,350,000.00

14,509,000.00

15,430,000.00

2

Alte cheltuieli descentralizare:

110202

49,966,000.00

19,030,000.00

5,204,000.00

8,920,000.00

16,812,000.00

- cheltuieli materiale învățământ

110202

8,119,000.00

2,941,000.00

2,200,000.00

584,000.00

2,394,000.00

- hotărâri judecătorești învățământ

110202

30,091,000.00

13,085,000.00

0.00

5,330,000.00

11,676,000.00

- diferente CAS HJ

110202

1,324,000.00

0.00

0.00

0.00

1,324,000.00

- cheltuieli personal crese

110202

1,098,000.00

252,000.00

252,000.00

254,000.00

340,000.00

- indemnizații insotitori

110202

9,334,000.00

2,752,000.00

2,752,000.00

2,752,000.00

1,078,000.00

B. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

8,730,050.00

803,900.00

3,198,500.00

1,147,600.00

3,580,050.00

1

Retehnologizare centrale termice

420201

1,297,800.00

0.00

1,297,800.00

0.00

0.00

2

Subvenții de la BS pentru proiecte FEN

420220

5,885,650.00

773,900.00

1,304,100.00

1,147,600.00

2,660,050.00

3

Ajutoare incalzire-AJPIS

420234

60,000.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

4

Subvenții pentru locuințe sociale

420255

444,600.00

0.00

444,600.00

0.00

0.00

5

Corecții financiare

420262

1,042,000.00

0.00

152,000.00

0.00

890,000.00

C. SUBVENȚII ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Subvenție CJ Valcea

430208

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

D. FONDURI EUROPENE

4502

23,577,940.00

5,325,220.00

7,007,270.00

4,692,400.00

6,553,050.00

1

FEDR - Rambursare

450201

23,509,220.00

5,275,100.00

6,945,270.00

4,692,400.00

6,596,450.00

2

FSE - Rambursare

450202

854,720.00

50,120.00

62,000.00

0.00

742,600.00

3

FEDR - Prefinanțare

45020103

-841,000.00

0.00

0.00

0.00

-841,000.00

4

FSE - Prefinanțare

45020203

55,000.00

0.00

0.00

0.00

55,000.00

E. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

0.00

0.00

MUNICIPIUL RM VALCEA

Anexa nr. 2 HCL nr.


DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA


p.PRIMAR, viceprimar

Gigi Ion MATEI

SITUAȚIA


1          '

PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUIELI A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2015

- lei -

Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICA

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2015

din care

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

300,868,750

97,893,780

70,598,950

59,109,320

73,266,700

din care:

DIN SURSE PROPRII

132,719,080

40,488,130

38,041,600

32,890,700

21,298,650

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

166,874,060

40,978,370

33,807,350

33,630,290

58,458,050

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

132,719,080

40,488,130

38,041,600

32,890,700

21,298,650

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

22,607,850

5,726,700

5,823,800

5,827,500

5,229,850

din care:

1

Autoritati executive

CAP.51

7,477,000

1,800,000

1,800,000

1,810,000

2,067,000

2

Evidenta persoanei

CAP.54

62,000

15,000

15,000

15,000

17,000

3

Politia Locala

CAP.61

3,294,000

740,000

840,000

885,000

829,000

4

Aparare Civila

CAP.61

41,000

10,000

10,000

10,000

11,000

5

Cabinete medicale scoli

CAP.66

1,843,000

500,000

500,000

500,000

343,000

6

Teatrul Municipal ARIEL

CAP.67

666,850

210,000

210,000

200,000

46,850

7

Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP.67

1,788,000

437,500

443,500

444,000

463,000

8

Centrul Excelenta Handbal

CAP.67

28,000

50,000

50,000

50,000

-122,000

9

DADP

CAP.67

490,500

115,700

110,800

126,000

138,000

10

Direcția de Protecție Sociala

CAP.68

989,000

250,000

250,000

250,000

239,000

11

Cantina ajutor social

CAP.68

156,000

40,000

40,000

50,000

26,000

12

DPS - salarii insotitori persoane handicap

CAP.68

1,955,000

500,000

598,000

513,000

344,000

13

Serviciul public crese

CAP.68

1,009,000

355,000

248,000

246,000

160,000

14

DADP

CAP.70

1,405,500

385,500

275,500

403,500

341,000

15

DADP

CAP.74

279,000

37,000

167,000

40,000

35,000

16

DADP

CAP.84

1,124,000

281,000

266,000

285,000

292,000

B. CHELTUIELI MATERIALE

89,151,830

19,983,650

21,175,000

29,007,280

18,985,900

din care:

1

Autoritati executive

CAP. 51

9,186,700

3,372,000

1,786,500

2,483,000

1,545,200

- aparat propriu

4,390,400

1,365,700

1,149,000

968,000

907,700

- rambursare imprumut

4,790,000

2,000,000

637,500

1,515,000

637,500

- despăgubiri civile

6,300

6,300

0

0

0

2

Dobanda

CAP. 55

1,453,000

565,000

540,000

383,000

-35,000

- dobanda imprumut

1,327,000

525,000

525,000

368,000

-91,000

- comisioane

126,000

40,000

15,000

15,000

56,000

3

Ordine publica si siguranța naționala

CAP. 61

659,600

129,000

179,000

248,600

103,000

- Politia Locala

579,600

100,000

150,000

229,600

100,000

- aparat propriu

80,000

29,000

29,000

19,000

3,000

5

Invatamant

CAP. 65

7,145,980

1,581,350

2,302,200

1,433,230

1,829,200

- cheltuieli funcționale -scoli

2,410,500

281,000

738,400

613,900

777,200

- reparatii curente scoli

2,016,000

570,000

570,000

327,000

549,000

- trasport profesori

68,000

0

0

0

68,000

- internate

565,000

230,000

180,000

5,000

150,000

- ajutoare sociale - sportivi

210,000

70,000

78,000

0

62,000

- ajutoare-sociale - copii cu CES

793,340

260,350

267,000

192,990

73,000

- aj.sociale - copii cu CES (inv. particular)

25,340

13,000

8,000

4,340

0

- burse elevi

457,000

157,000

150,000

0

150,000

- despăgubiri civile

200,000

0

200,000

0

0

- rambursare credit intern

290,000

0

0

290,000

0

6

Sanatate

CAP. 66

371,000

98,750

147,750

72,750

51,750

- dispensare medicale scoli

271,000

73,750

122,750

47,750

26,750

- dispensar TBC

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000

7

Cultura, recreere si religie

CAP. 67

12,930,820

2,680,500

3,205,500

3,008,170

4,036,650

- DADP

1,400,000

350,000

350,000

350,000

350,000

- aparat propriu

920,000

183,500

398,500

177,500

160,500

- cheltuieli din sponsorizări

77,350

0

0

40,350

37,000

- intretinere spatii verzi

2,726,000

744,000

744,000

744,000

494,000

- Clubul Sportiv Municipal

900,000

225,000

225,000

225,000

225,000

- Asoc. Handbal Club Municipal

2,560,000

550,000

600,000

580,000

830,000

- activitati tineret

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000

- culte religioase

200,000

100,000

25,000

25,000

50,000

- alte acțiuni culturale

215,000

90,000

25,000

125,000

-25,000

- Teatrul Municipal ARIEL

1,212,150

250,000

544,000

250,000

168,150

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

655,000

163,000

269,000

67,000

156,000

- rambursare credit intern

2,013,100

0

0

447,100

1,566,000

- recuperare sume an precedent

-47,780

0

0

-47,780

0

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

2,684,730

752,550

680,050

658,030

594,100

- aparat propriu

132,000

34,550

41,250

28,100

28,100

- Direcția de Protecție Sociala

300,000

93,000

80,000

80,000

47,000

- DPS - fundație

6,000

3,000

0

0

3,000

- crese - cheltuieli funcționale

300,000

80,000

80,000

60,000

80,000

- Cantina ajutor social

950,000

270,000

240,000

224,000

216,000

- ajutoare sociale crese - copii cu CES

4,740

2,000

2,000

740

0

- ajutoare si indemnizații

275,000

20,000

120,000

80,000

55,000

- abonamente insotitori

700,000

190,000

190,000

190,000

130,000

- indemnizații persoane handicap

35,000

60,000

-60,000

0

35,000

- recuperare sume an precedent

-18,010

0

-13,200

-4,810

0

9

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP. 70

10,858,000

2,610,500

2,364,500

2,278,500

3,604,500

-DADP

7,170,000

1,950,000

1,850,000

1,750,000

1,620,000

- aparat propriu

586,500

159,500

78,500

54,500

294,000

- asociatii de dezvoltare intracomunitara

289,500

80,000

75,000

75,000

59,500

-fond IID

2,812,000

421,000

361,000

399,000

1,631,000

10

Protecția mediului

CAP. 74

7,020,000

1,700,000

1,855,000

1,705,000

1,760,000

- DADP

675,000

250,000

200,000

115,000

110,000

- aparat propriu

495,000

50,000

255,000

190,000

0

- salubrizare

4,750,000

1,125,000

1,125,000

1,125,000

1,375,000

- cofînantare proiect APAVIL

1,100,000

275,000

275,000

275,000

275,000

11

Combustibili si energie

CAP. 81

6,314,200

45,000

94,000

30,000

6,145,200

- compensare preț energie

6,145,200

0

0

0

6,145,200

- TVA concesiune

169,000

45,000

94,000

30,000

0

12

Transporturi

CAP. 84

30,527,800

6,449,000

8,020,500

16,707,000

-648,700

- DADP

13,680,300

4,528,000

5,854,000

9,032,000

-5.733,700

- aparat propriu

304,500

161,000

206,500

-201,000

138,000

- mobilier stradal

500,000

150,000

150,000

100,000

100,000

- fond risc credit SC ETA SA

360,000

0

360,000

0

0

- despăgubiri civile

600,000

200,000

200,000

0

200,000

- rambursare credit intern

8,257,000

160,000

0

4,700,000

3,397,000

- subvenție ETA

6,826,000

1,250,000

1,250,000

3,076,000

1,250,000

C. CHELTUIELI INVESTI|II

20,959,400

14,777,780

11,042,800

-1,944,080

-2,917,100

din care

1

Autoritati executive

CAP. 51

433,200

77,000

120,000

120,000

116,200

2

Ordine publica

CAP. 61

252,200

45,000

90,000

72,600

44,600

3

Invatamant

CAP. 65

913,400

587,000

587,000

617,000

-877,600

4

Sanatate

CAP. 66

161,200

41,000

41,000

41,000

38,200

5

Cultura recreere

CAP. 67

1,882,200

500,000

675,000

440,000

267,200

6

Asistenta sociala

CAP. 68

718,200

290,000

253,200

240,000

-65,000

7

Dezvoltare publica

CAP. 70

10,228,600

9,359,780

5,373,600

-756,280

-3,748,500

8

Protecția mediului

CAP. 74

359,000

85,000

85,000

610,000

-421,000

9

Strazi+ majorare capital ETA

CAP. 84

6,011,400

3,793,000

3,818,000

-3,328,400

1,728,800

II. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALA

166,874,060

40,978,370

33,807,350

33,630,290

58,458,050

A. SUME DIN TVA

110,091,000

33,866,000

20,554,000

23,429,000

32,242,000

din care

1

Salarii invatamant

CAP.65

60,125,000

14,836,000

15,350,000

14,509,000

15,430,000

2

Alte cheltuieli descentralizate

49,966,000

19,030,000

5,204,000

8,920,000

16,812,000

- cheltuieli materiale invatamant

CAP.65

8,119,000

2,941,000

2,200,000

584,000

2,394,000

- hotarari judecătorești invatamant

CAP.65

30,091,000

13,085,000

0

5,330,000

11,676,000

- diferente CAS HJ

CAP.65

1,324,000

0

0

0

1,324,000

- salarii personal crese

CAP.68

1,098,000

252,000

252,000

254,000

340,000

- indemnizații persoane handicap

CAP.68

9,334,000

2,752,000

2,752,000

2,752,000

1,078,000

B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALA

1,802,400

30,000

1,742,400

0

30,000

din care

1

Ajutoare încălzire

CAP.68

60,000

30,000

0

0

30,000

2

Subvenții pentru locuințe sociale

CAP.68

444,600

0

444,600

0

0

3

Retehnologizare centrale termice

CAP.70

1,297,800

0

1,297,800

0

0

C. FONDURI EUROPENE

54,980,660

7,082,370

11,510,950

10,201,290

26,186,050

FEDR

54,101,060

6,933,870

11,559,750

10,216,290

25,391,150

1

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 65

388,370

388,370

0

0

0

2

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 67

13,424,000

1,765,500

3,756,750

599,700

7,302,050

3

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 70

12,329,100

2,260,000

1,130,000

3,724,000

5,215,100

4

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 84

27,959,590

2,520,000

6,673,000

5,892,590

12,874,000

FSE

879,600

148,500

-48,800

-15,000

794,900

1

Colegiul Economic

CAP. 65

0

110,800

-110,800

0

0

2

CNI Matei Basarab

CAP. 65

82,000

20,000

62,000

0

0

3

Liceul Tehnologic Oltchim

CAP. 65

0

15,000

0

-15,000

0

4

Liceul Tehnologic CpL N. Plesoianu

CAP. 65

386,900

0

0

0

386,900

5

Școala Gimnaziala Colonie

CAP. 65

410,700

0

0

0

410,700

6

Municipiul Rm. Valcea

CAP. 65

0

2,700

0

0

-2,700

D. REZERVE --

CAP. 97

1,275,610

16,427,280

-1,250,000

-7,411,670

-6,490,000

MUNICIPIUL RM VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARAAnexa nr. 3 „      „

HCl nr.

p. PRIMAR, viceprimar

Gigi Ion MATEI»

SITUAȚIE privind repartizarea creditelor bugetare pe


unități de învățământ

pentru cheltuieli funcționale anul 2015


- lei -

Nr. crt

REPARTIZAT

2015

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL CHELTUIELI FUNCȚIONALE

11,394,500

3,532,000

3,198,400

1,262,900

3,401,200

din care:

TOTAL CAP. 65

11,094,500

3,452,000

3,118,400

1,202,900

3,321,200

-sursa buget de stat

8,119,000

2,941,000

2,200,000

584,000

2,394,000

-sursa buget toca!

2,410,500

281,000

738,400

613,900

777,200

-internate

565,000

230,000

180,000

5,000

150,000

TOTAL CAP. 68

300,000

80,000

80,000

60,000

80,000

-creșe

300,000

80,000

80,000

60,000

80,000

1

COLEGIUL "AL. LAHOVARI"

412,000

147,000

106,000

28,000

131,000

-sursa buget de stat

371,000

141,000

106,000

28,000

96,000

-sursa buget local

41,000

6,000

0

0

35,000

2

COLEGIUL "MIRCEA CEL BĂTRÂN"

813,800

293,000

214,000

49,000

257,800

-sursa buget de stat

643,000

245,000

183,000

49,000

166,000

-sursa buget local

70,800

6,000

0

0

64,800

-internate

100,000

42,000

31,000

0

27,000

3

COLEGIUL ENERGETIC

673,000

161,000

265,000

55,000

192,000

-sursa buget de stat

399,000

124,000

93,000

25,000

157,000

-sursa buget local

199,000

6,000

148,000

30,000

15,000

-internate

75,000

31,000

24,000

0

20,000

4

COLEGIUL DE SILVICULTURĂ

526,400

141,000

199,000

64,400

122,000

-sursa buget de stat

315,000

108,000

81,000

22,000

104,000

-sursa buget local

146,400

6,000

98,000

42,400

0

-internate

65,000

27,000

20,000

0

18,000

5

COLEGIUL "MATEI BASARAB"

964,000

355,000

257,000

93,000

259,000

-sursa buget de stat

902,000

343,000

257,000

68,000

234,000

-sursa buget local

62,000

12,000

0

25,000

25,000

- creșe

41,000

11,000

10,000

10,000

10,000

6

COLEGIUL ECONOMIC

354,000

150,000

108,000

39,000

57,000

-sursa buget de stat

328,000

144,000

108,000

29,000

47,000

-sursa buget local

26,000

6,000

0

10,000

10,000

7

LICEUL OLTCHIM

816,000

114,000

316,000

85,000

301,000

-sursa buget de stat

458,000

86,000

65,000

17,000

290,000

-sursa buget local

316,000

11,000

237,000

68,000

0

-internate

42,000

17,000

14,000

0

11,000

8

LICEUL "FERDINAND I"

423,000

131,000

147,000

18,000

127,000

-sursa buget de stat

194,000

66,000

49,000

13,000

66,000

-sursa buget local

64,000

6,000

40,000

0

18,000

-internate

165,000

59,000

58,000

5,000

43,000

9

LICEUL "ANTIM IVIREANUL"

469,770

159,000

120,770

43,000

147,000

-sursa buget de stat

371,000

141,000

105,000

28,000

97,000

rxr\ -r~7

.4 n r\rxr\

•4 C ~7~7C\

•i c nr\n

cn nnn

VICE PRIMAR, EC. V ABILE COCOȘCUTIV, EC. ION'Le'PADAT


ȘEF SERV. CONTABILITATE, EC. NARCISACOLTOSPREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

MIPAL-P-ERSLISECRETAR MUNICIPIU, JR. ION DIDOIUVICEPRIMAR,            DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERV. CONTABILITATE,

EC. VASILE COCOS           EC. ION LEPADAT          EC. NARCISA COLȚOS


A              '

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, fWHAFPERSU

Mi '(icT)/e4e.u

Uhl'c . ■ ■ 'v/"

SECRETAR IvfuNICIPIU, ] JR. ION DIDOIU \


- creșe

36,000

10,000

10,000

6,000

10,000

10

LICEUL "G-RAL MAGHERU"

479,000

119,000

138,000

19,000

203,000

-sursa buget de stat

368,000

98,000

73,000

19,000

178,000

-sursa buget local

76,000

6,000

55,000

0

15,000

-internate

35,000

15,000

10,000

0

10,000

11

LICEUL "HENRI COANDĂ"

283,000

104,000

73,000

19,000

87,000

-sursa buget de stat

257,000

98,000

73,000

19,000

67,000

-sursa buget local

26,000

6,000

0

0

20,000

12

LICEUL CPT. "N. PLEȘOIANU"

416,000

148,000

101,000

25,000

142,000

-sursa buget de stat

328,000

125,000

93,000

25,000

85,000

-sursa buget local

62,000

12,000

0

0

50,000

-internate

26,000

11,000

8,000

0

7,000

13

LICEUL DE ARTĂ "V. GIULEANU"

171,000

69,000

47,000

12,000

43,000

-sursa buget de stat

115,000

63,000

47,000

12,000

-7,000

-sursa buget local

56,000

6,000

0

0

50,000

14

SEMINARUL TEOLOGIC

417,900

105,000

87,000

41,500

184,400

-sursa buget de stat

229,000

59,000

44,000

12,000

114,000

-sursa buget tocat

131,900

18,000

28,000

29,500

56,400

-internate

57,000

28,000

15,000

0

14,000

15

ȘCOALA "TAKE IONESCU"

401,000

226,000

151,000

40,000

-16,000

-sursa buget de stat

337,000

202,000

151,000

40,000

-56,000

-sursa buget tocat

64,000

24,000

0

0

40,000

16

ȘCOALA " I.GH. DUCA "

385,000

101,000

119,000

18,000

147,000

-sursa buget de stat

301,000

89,000

67,000

18,000

127,000

-sursa buget local

84,000

12,000

52,000

0

20,000

- creșe

39,000

10,000

10,000

9,000

10,000

17

ȘCOALA Nr. 4

555,000

156,000

98,000

56,000

245,000

-sursa buget de stat

351,000

132,000

98,000

26,000

95,000

-sursa buget local

204,000

24,000

0

30,000

150,000

- creșe

54,000

14,000

15,000

10,000

15,000

18

ȘCOALA Nr. 5

428,000

174,000

108,000

38,000

108,000

-sursa buget de stat

378,000

144,000

108,000

28,000

98,000

-sursa buget local

50,000

30,000

0

10,000

10,000

19

ȘCOALA COLONIE

180,000

58,000

30,000

8,000

84,000

-sursa buget de stat

112,000

40,000

30,000

8,000

34,000

-sursa buget local

68,000

18,000

0

0

50,000

20

ȘCOALA "ANTON PANN"

705,630

219,000

158,630

135,000

193,000

-sursa buget de stat

543,000

207,000

155,000

41,000

140,000

-sursa buget local

162,630

12,000

3,630

94,000

53,000

- creșe

44,000

12,000

12,000

8,000

12,000

21

ȘCOALA Nr. 10

527,000

199,000

140,000

37,000

151,000

-sursa buget de stat

490,000

187,000

140,000

37,000

126,000

-sursa buget local

37,000

12,000

0

0

25,000

- creșe

48,000

13,000

13,000

9,000

13,000

22

ȘCOALA Nr. 13

694,000

123,000

135,000

280,000

156,000

-sursa buget de stat

329,000

99,000

74,000

20,000

136,000

-sursa buget local

365,000

24,000

61,000

260,000

20,000

- creșe              \

38,000

10000

10000

8000

10000
A

VICEPRIMAR, EC. VASILE COCOS

JT '

V <A\   \\A

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

i A-iHU Ai-ncngi । j </<'

A/cz-

/ /

DIREGȚ(5kEfe<ECUTIV, SEF SERV. CONTABILITATE, EC. IONJflPADAT      EC. NARCISA COLȚOS^—

r ) x/     ,   _    SECRETAR MUNICIPIU,        /

JR. ION DIDOIU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA

DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALALISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII-ANUL 2015 -FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUGET LOCAL

lei RON

Nr.crt.

DENUMIREA OBIECTIVULUI

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2014

Cheltuieli totale 2015

I

Ca Pa ci

tati

Ter men PI F

Credite bancare

interne

Alte fonduri externe

nerambursabile

Total alocatii

bugetare

din care: De la

bugetul local

Contrib.

bugiștat » - ■

Alte surse de finanțare as.prop i ’• ■ ‘

TOTAL FONDURI EUROPENE

189,582,409.00

175,474,628.90

54,325,201.00

89,101,060.00

35,000,000.00

24,659,620.00

29,441,440.00

24,524,690.00

4,415,6$0-.<fo

501,100.00

0.00

0.00

din care C+M

128,015,341.00

70,765,786.00

50,293,390.00

83,792,690.00

32,108,430.00

23,274,850.00

28,409,410.00

23,537,010.00

4,371,300.00

501,100.00

0.00

0.00

A.Lucrări in continuare

63,239,150.00

49,555,302.00

35,201,329.00

29,487,810.00

7,200,000.00

10,407,040.00

11,880,770.00

9,824,910.00

2,055,860.00

0.00

0.00

din care C+M

51,222,841.00

38,940,055.00

34,008,667.00

27,822,810.00

6,300,000.00

9,881,540.00

11,641,270.00

9,599,910.00

2,041,360.00

0.00

0.00

B.Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.Alte chelt. de investitii

126,343,259.00

125,919,326.90

19,123,872.00

59,613,250.00

27,800,000.00

14,252,580.00

17,560,670.00

14,699,780.00

2,359,790.00

501,100.00

0.00

0.00

din care C+M

76,792,500.00

31,825,731.00

16,284,723.00

55,969,880.00

25,808,430.00

13,393,310.00

16,768,140.00

13,937,100.00

2,329,940.00

501,100.00

0.00

0.00

Cap. 51.02. Autoritati publice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A.Lucrari in continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.Alte chelt. de investitii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C2. Dotări independente

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cap.65.02. - Invatamant

16,919,700.00

17,685,458.00

13,142,311.00

388,370.00

0.00

372,770.00

15,600.00

15,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

13,563,170.00

12,192,799.00

11,901,133.00

282,250.00

0.00

266,650.00

15,600.00

15,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A.Lucrari in continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.Alte chelt. de investitii

16,919,700.00

17,685,458.00

13,142,311.00

388,370.00

0.00

372,770.00

15,600.00

15,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

13,563,170.00

12,192,799.00

11,901,133.00

282,250.00

0.00

266,650.00

15,600.00

15,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C3 Consolidări

16,919,700.00

17,685,458.00

13,142,311.00

388,370.00

0.00

372,770.00

15,600.00

15,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

13,563,170.00

12,192,799.00

11,901,133.00

282,250.00

0.00

266,650.00

15,800.00

15,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitare si modernizare clădire Coleg.National A. Lahovari

16,919,700.00

17,685,458.00

13,142,311.00

388,370.00

0.00

372,770.00

15,600.00

15,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cin care C+M

13,563,170.00

12,192,799.00

11,901,133.00

282,250.00

0.00

266,650.00

15,600.00

15,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cap.67.02. -Cultura receere si reliqie

59,422,217.00

58,955.608.90

1.206,849.00

25,924,000.00

12,500,000.00

3,750,550.00

9,673,450.00

8,836,500.00

836,950.00

o.ooi o.oo

0.00

din care C+M

43,291,830.00

0.00

76,601.00

24,004,100.00

11,500,000.00

3.410,500.00

9,093,600.00

8,286,500.00

807,100.00

0.00

0.00

0.00

| I

A.Lucrari in continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OOl               0.00

0.00

0,00

0.00

0.001

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00|

C.Alte chelt. de investitii

59,422,217.00

58,955,608.90

1.206,849.00

25,924,000.00

12,500.000.00

3,750,550.00

9,673,450.00

8,836,500.00

836,950.00

0.00

0.00

0.00>

din care C+M

43,291,830.00

0.00

76,601.00

24,004,100.00

11,500,000.00

3,410,500.00

9,093,600.00

8,286,500.00

807,100.00

0.00

0.00

0.G0

C2. Dotări independente

1,738,087.00

1,738,087.00

484,133.00

307,500.00

0.00

277,650.00

29,850.00

0.00

29,850.00

0.00

0.00

0.00

C3 Consolidări

57,684,130.00

57,217,521.90

722,716.00

25,609,500.00

12,500,000.00

3,472,900.00

9,643,600.00

8,829,500.00

807,100.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

43.291,830.00

49,157,312.00

76,601.00

24,004,100.00

11,500,000.00

3,410,500.00

9,093,600.00

8,286,500.00

807,100.00

0.00

0.00

0.00

2

Modernizare parc Zăvoi in Municipiul Rm Valcea

25,743,230.00

25,256,748.00

227,958.00

11,016,800.00

3,500,000.00

3,472,900.00

4,043,900.00

3,236,800.00

807,100.00

0.00

0.00

0.00

din care OM

22,098,830.00

20.442.925.00

76,601.00

10,404,400.00

3,000,000.00

3,410,500.00

3,993,900.00

3,186,800.00

807,100.00

0.00

0.00

0.00

3

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni in Municipiul Rm. Valcea

31,940,900.00

31.960,773.90

494,758.00

14,592.700.00

9,000,000.00

0.00

5.592,700.00

5,592,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

21,193,000.00

28,714,387.00

13,599,700.00

8,500,000.00

0.00

5,099.700.00

5.099.700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C4.Cheltuieli de proiectare pt elab SPF si SF

7,000.00

7,000.00

0.00

7,000.00

0.00

0.00

7,000.00

7,000.00

0.00

______________0.00

0.00

0.00

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.nublica

27,444,102.00

27,444,102.00

224,255.00

23,329,100.00

11,000.000.00

6,070,000.00

6,259,100.00

5,758,000.00

0.00

501,100.00

0.00

0.00

din care C+M

23,915,494.00

23.915.494.00

0.00

22.308,430.00

10,308,430.00

5,863,900.00

6,136,100.00

5,635,000.00

0.00

501,100.00

0.00

0.00

A.Lucrari in continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

o.oc

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

o.oc

0.00

B.Lucrări noi

0.00|              0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

o.oc

|   0.00'

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

o.oc

|   0.00

C.Alte chelt. de investitii

27,444,102.00

27,444,102.00

224,255.00

23,329,100.00

11,000,000.00

6,070,000.00

6,259,100.00

5,758,000.00

0.00

501.100.0C

o.oc

i 0.00

din care C+M

23.915,494.00

23,915.494.00

0.00

22,308,430.00

10,308,430.00

5,863.900.00

6,136,100.00

5,635,000.00

0.00

501,100.0C

o.oc

!   0.00

C1.Achiziții de imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

i 0.00

C2. Dotări independente

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

I 0.00

C3 Consolidări

27,444,102.00

27,444,102.00

224,255.00

23,329,100.00

11,000,000.00

6.070,000.00

6.259,100.00

5,758,000.00

0.00

501.100.0C

I o.oc

i o.oo

din care C+M

23,915,494.00

23,915,494.00

0.00

22,308,430.00

10,308,430.00

5,863,900.00

6,136,100.00

5,635,000.00

0.00

501,100.0C

I o.oc

i o.oo;

z

inițiala

totala actualizata

pana la 31 dec.

2014

4

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

9,856.820.00

9.856,820.00

107.821.00

din care C+M

8,648.420.00

8,648,420.00

0.00

4.1

Bloc S3- str.General Maqheru nr.14

3.056.880.00

3,056,880.00

44.591.00

din care C+M

2.671.838.00

2,671,838.00

0.00

4.2

Bloc H2-str.Republicii, nr.18

1.421,350.00

1,421.350.00

15,457.00

din care C+M

1,246,687.00

1,246,687.00

0.00

4.3

Bloc R4- str.Henri Coanda, nr.7

722,300.00

722,300.00

3.281.00

din care C+M

627,525.00

627.525.00

0.00

4.5

Bloc 51A-str.Radu de la Afumati.nr.1

346,970.00

346.970.00

5.471.00

din care C+M

300,090.00

300,090.00

0.00

4.6

Bloc 113-str.Matei Basarab, nr.28

918,350.00

918,350.00

5,953.00

din care C+M

825,276.00

825,276.00

0.00

4.7

Bloc 129-str.Matei Basarab. nr.17

409,040.00

409,040.00

3,176.00

din care C+M

360,310.00

360,310.00

0.00

4.8

Bloc 131-str.Matei Basarab. nr.21

470,830.00

470,830.00

3,201.00

din care C+M

421,990.00

421,990.00

0.00

4.9

Bloc 132-str.Matei Basarab, nr.23

1,160,690.00

1,160,690.00

13.017.00

din care C+M

978,412.00

978,412.00

0.00

4.10

Bloc A1- sîr.Doctor Hacman, nr.2

1,350,410.00

1,350.410.00

13,674.00

din care C+M

1,216.292.00

1,216,292.00

0.00

5

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

4.140.500.00

4,140,500.00

24,780,00

din care C+M

3,594,410.00

3,594,410.00

0.00

5.1

Bloc 88- str. Doctor Hacman

1,139,890.00

1,139,890.00

6,656.00

din care C+M

995.030.00

995.030.00

0.00

5.2

Bloc S7/2 - Calea lui Traian

1.017,620.00

1,017,620.00

5,592.00

din care C+M

889,650.00

889,650.00

0.00

5.3

Bloc 04- str.Nicolae Balcescu 34

1,115,860.00

1,115,860.00

6,739.00

din care C+M

983,910.00

983,910.00

0.00

5.4

Bloc 20- Calea lui Traian nr 175

867,130.00

867,130.00

5.793.00

din care C+M

725,826.00

725,826.00

0.00

6

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

13,446,782.00

13.446.782.00

91.654.00

din care C+M

11,672,664.00

11.672.664.00

0.00

6.1

Bloc - 123

485.893.00

485,893.00

4,722.00

din care C+M

402,588.00

402,588.00

0.00

6.2

Bloc - P1

1.201,912.00

1,201,912.00

7.360.00

din care C+M

1.043.256.00

1.043,256.00

CCC

6.3

Bioc - P4

637,476.00

637.476.C0

4,853.00

cin care C+M

545,435.00

545.435.00

0.00

6.4

3loc - P5

783.215.00

783,215.00

5.938.00

din care C+M

669.741 00

669.741.00

c.co

6.5

Bloc - 24

864,750.00

864,750.00

6,494.00

din care C+M

754,884.00

754,884.00

u.uu

6.6

Bloc - A37/1

985,853.00

985,853.00

6,783.00

din care C+M

857,779.00

857,779.00

C.CO

6.7

Bloc - 98

1,286,734.00

1,286.734.00

7.844.00

cin care C+M

1.127,505.00

1.127,505.00

0.00

6.8

Bloc - N9

1,052,068.00

1,052,068.00

6,991.00

din care C+M

918,834.00

918.834.00

0.00

6.9

Bloc-NW

535,474.00

535.474.00

5,332.00

din care C+M

458,185.00

458.185.00

0.00

6.10

Bloc - 15

2.179.771.00

2.179.771.00

9,193.00

din care C+M

1,919,524.00

1,919.524.00

0.00

6.11

Bloc - 03

778,727.00

778.727.00

5.661.00

din care C+M

676.624.00

676,624.00

0.00

6.12

Bloc - 06

501.569.00

501,569.00

4,562.00

din care C+M

429.584.00

429,584.00

0.00

6.13

Bloc - 07

818.053.00

818,053.00

5.678.00

din care C+M

712.435.00

712.435.00

0.00

6.14

Bloc - C8

824,643.00

824.643.00

5,678.00

din care C+M

719.499.00

719,499.00

0.00

6.15

Bloc - 18

510,644.00

5:0.644.00

4,565.00

din care C+M

436,791.00

436.791.00

C.00

C4.Cheltuieli de proiectare pt elab SPF si SF

0.00

0.00

0.00

Cap.84.02 Transport urban

85.796,390.00

71,389,460.00

39,751.786.00

din care C+M

71,160,341.00

58,572,987.00

38,315,656.00

A.Lucrări in continuare

63,239.150.00

49.555.302.00

35,201,329.00

din care C+M

51,222,841.00

38,940,055.00

34.008.667.00

totale 2015

Credite bancare

interne

Alte fonduri externe

nerambursabile

Total alocatii

bugetare

din care: De la

bugetul local

Contrib. de la bug.stat

Alte surse de finanțare as.prop

pa ci

men

P 1 F

4.009,000.00

4,000,000.00

0.00

9,000.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,955,000.00

3.955,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

664,590.00

663,590.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

658,590.00

658,590.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

664,570.00

663,570.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

o.cc

658,570.00

658,570.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

399,550.00

398,550.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

o.co

0.00

393,550.00

393,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

176,270.00

175,270.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170,270.00

170.270.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

448.190.00

447.190.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

442.190.00

442,190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.co

o.co

o.co

211,090.00

210,090.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

o.co

0.00

205,090.00

205.090.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.co

0.00

232,220.00

231.220.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

226,220.00

226,220.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

547,950.00

546,950.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

541,950.00

541,950.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

664,570.00

663,570.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

658,570.00

658,570.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,650.900.00

1.600.000.00

1.475.000.00

1.575.900.00

1,408,000.00

0.00

167,900.00

0.00

0.00

4,530,430.00

1.571.430.00

1,407,100.00

1,551,900.00

1,384,000.00

0.00

167,900.00

0.00

0.00

1,303,250.00

446,250.00

400,000.00

457,000.00

395,000.00

0.00

62,000.00

0.00

0.00

1,270,000.00

440,000.00

379,000.00

451,000.00

389,000.00

0.00

62,000.00

0.00

0.00

1,163,150.00

407,250.00

360,000.00

395,900.00

344,000.00

0.00

51,900.00

0.00

0.00

1,132,430.00

399,430.00

343.100.00

389,900.00

338,000.00

0.00

51,900.00

0.00

0.00

1,259,250.00

433,250.00

425.000.00

401,000.00

389,000.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

1,236.000.00

426,000.00

415.000.00

395,000.00

383,000.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

925,250.00

313,250.00

290,000.00

322,000.00

280,000.00

0.00

42,000.00

0.00

0.00

892,000.00

306,000.00

270,000.00

316,000.00

274,000.00

0.00

42,000.00

o.co

0.00

14,669,200.00

5.400,000.00

4,595,000.00

4,674,200.00

4.341.000.00

0.00

333,200.00

0.00

0.00

13,823,000.00

4,782.000.00

4,456,800.00

4,584,200.00

4,251.000.00

0.00

333,200.00

0.00

0.00

707,200.00

264,200.00

220,000.00

223,000.00

207,000.00

0.00

16,000.00

0.00

0.00

648,000.00

223,000.00

208,000.00

217,000.00

201,000.00

0.00

16,000.00

0.00

0.00

1,465,800.00

532,200.00

465,000.00

468,600.00

436.000.00

0.00

32,600.00

0.00

0.00

1,412,000.00

491.000.00

458.4CC.CC

462,600.00

43C.CCC.CC

o.cc

32.6C0.CC

o.cc

o.cc

791,500.00

298.200.00

245.CCC.CC

248,309.00

231,CCC.CC

o

* 7 300 0n

C CC

C 00

739,000.00

257 000 00

239,700.00

242,300.00

225 CCC 00

a nn

17,300.00

964,400.00

354,200.00

3C5.C00.C0

305.200.00

284.CC0.CC

21.230.33

0.00

0 00

905,000.00

313.000.00

292,800.00

299,200.00

278,000 00

0.00

21,200.00

0 00

0.00

939,500.00

3-7,200.00

300,000.00

292,300.00

272,000.00

v.uu

20,300.00

0.00

u.Gu

879,000.00

306,000.00

286,700.00

286,300.00

266,000.00

u.uv

20,300.00

0.00

u.uu

1,061,400.00

386,200.00

320,000.00

355,200.00

327,000.00

0.00

28,200.00

0.00

0.00

1,010,000.00

345,000.00

315,800.00

349,200.00

321.CCC.CC

c.oc

28,200.00

c.co

o.co

1.535,200.00

556,200.00

490,000.00

489,000.00

455.CCC.C0

0.00

34 COC 00

o.co

c.oc

1,480,000.00

515,000.00

482,000.00

483,000.00

449.000.CC

0.00

34,000.00

0.00

o.co

1,099,700.00

401,200.00

340,000.00

358,500.00

332,000.00

0.00

26,500.00

0.00

0.00

1,046,000.00

360,000.00

333,500.00

352,500.00

326,000.00

0.00

26,500.00

0.00

0.00

571,500.00

219,200.00

175,000.00

177,300.00

165,000.00

0.00

12,300.00

0.00

0.00

515,000.00

178,000.00

165,700.00

171,300.00

159,000.00

0.00

12,300.00

0.00

0.00

1.979,200.00

703,200.00

630,000.00

646,000.00

599,000.00

0.00

47,000.00

0.00

0.00

1,922.000.00

662.000.00

620,000.00

640,000.00

593.CCC.C0

o.cc

47.CCC.C0

0.00

0.00

740,500.00

278,200.00

225,000.00

237,300.00

220,000.00

0.00

17.300.00

0.00

o.co

688,000.00

237,000.00

219,700.00

231,300.00

214,000.00

0.00

17,300.00

o.co

0.00

530,400.00

204,200.00

165,000.00

161,200.00

150,000.00

0.00

11,200.00

0.00

0.00

470.000.00

163,000.00

151,800.00

155,200.00

144,000.00

0.00

11,200.00

0.00

O.OG

877,300.00

327,200.00

275,000.00

275,100.00

256,000.00

0.00

19.100.0C

o.co

0.00

822,000.00

286,000.00

266,900.00

269,100.00

250,000.00

0.00

19,100.00

0.00

0.00

870,000.00

324.200.00

275.000.00

270,800.00

252,000.00

0.00

18,800.00

0.00

0.00

812,000.00

283,000.00

264.2CC.C0

264,800.00

246.CCC.CC

o.cc

18.8CC.0C

o.co

o.cc

535,600.00

204,200.00

165,000.00

166,400.00

155.000.00

0.00

11,400.00

o.co

0.00

475,000.00

163 000 00

151,600.00

160,400.00

149 000 0C

0 00

11.400.C3

n

U.ULZ

n nn u.uu

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39.459,590.00

11,500,000.00

14,466.300.00

13,493,290.00

9,914,590.00

3,578,700.00

0.00

0.00

0.00

37,197,910.00

10,300,000.00

13,733,800.00

13,164,110.00

9,599,910.00

3,564,200.00

0.00

0.00

i 0.00

29,487,810.00

7,200,000.00

10,407,040.00

11,880,770.00

9,824,910.00

2,055,860.00

0.00

0.00

0.00

27,822,810.00

6,300,000.00

9,881,540.00

11,641,270.00

9.599,910.00

2,041,360.00

0.00

0.00

0.00

Nr.crt.

Ut NU IVII Kt A UESItU l IVULUI

vaioare inițiala

vaiuare totala actualizata

ixeaiudi pana la 31 dec.

2014

o i leituieii totale 2015

Alte surse de finanțare as.prop

Pa ci

tati

men

P I F

Credite bancare

interne

Alte fonduri externe

nerambursabile

Total alocatii

bugetare

din care: De la

bugetul local

Contrib. de la bug.stat

6

Pasaj denivelat suprateran pe B-dul Tudor Vladimir.

40,029,640.00

34,281,921.00

26,473,905.00

4.000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

35,301,860.00

30,259,927.00

25,735,487.00

3,524,400.00

1,800,000.00

1,724,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Prelungire b-dul Tineretului spre sud cu b-dul Dem Radulescu de la int. cu str. Ostroveni pana la int. cu DN 67

23,209,510.00

15,273,381.00

8,727,424.00

74,000.00

0.00

59,500.00

14,500.00

0.00

14,500.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

15,920,981.00

8,680,128.00

8.273.180.00

8,000.00

0.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din mun. Rm. Valcea

31,198,450.00

65,807,864.00

1,243,408.00

25,413,810.00

5,200,000.00

8,347.540.00

11,866,270.00

9,824,910.00

2,041,360.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

30,390,450.00

56,506,899.00

24,290,410.00

4,500,000.00

8,149,140.00

11,641,270.00

9,599,910.00

2,041,360.00

0.00

0.00

0.00

B. Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.AIte chelt. de investitii

22,557,240.00

21,834,158.00

4,550,457.00

9,971,780.00

4,300,000.00

4,059,260.00

1,612,520.00

89,680.00

1,522,840.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

19,937,500.00

19,632,932.00

4,306,989.00

9,375,100.00

4,000,000.00

3,852,260.00

1,522,840.00

0.00

1,522,840.00

0.00

0.00

0.00

C1 Achiziții de imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C3 Consolidări

22,467,560.00

21,744,478.00

4,550,457.00

9,882,100.00

4,300,000.00

4,059,260.00

1,522,840.00

0.00

1,522,840.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

19,937,500.00

19,632,932.00

4,306,989.00

9,375,100.00

4,000,000.00

3,852,260.00

1,522,840.00

0.00

1,522,840.00

0.00

0.00

0.00

9

Reabilitare pod peste OLT

22,467,560.00

21,744,478.00

4.550,457.00

9,882,100.00

4,300,000.00

4,059.260.00

1,522,840.00

0.00

1,522,840.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

19,937,500.00

19,632,932.00

4,306,989.00

9,375,100.00

4,000,000.00

3,852,260.00

1,522,840.00

0.00

1,522,840.00

0.00

0.00

0.00

C4.Cheltuieli de proiectare pt elab SPF si SF si alte chelt. aferente obiectivelor de investitii

89,680.00

89,680.00

89,680.00

89,680.00

89,680.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

LISTA2015poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli buget local

FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUG. LOCAL

z “ț

o ȚJ.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

31,813,250.00

din care C+M

30,161,450.00

1

ACHIZIȚII IMOBILE

0.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

307,500.00

Cap. 51.02. Autoritati publice

0.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

307,500.00

1

Promovarea potențialului turistic ecleziastic la nivelul municipiului Rm Valcea

184,000.00

2

Promovarea potențialului turistic cultural si de agrement la nivelul municipiului Rm Valcea

123,500.00

III

CONSOLIDĂRI

31,409,070.00

din care C+M

30,161,450.00

Cap. 65.02. INVATAMANT

388,370.00

din care C+M

282,250.00

Reabilitare si modernizare clădire Coleg. National A.Lahovari

buc

1

388,370.00

1

din care C+M

282,250.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

13,109,500.00

din care C+M

12,504,100.00

Modernizare parc Zăvoi in mun. Rm Valcea

buc

1

7,516,800.00

2

din care C+M

7,404,400.00

3

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni in Municipiul Rm. Valcea

buc

1

5,592,700.00

din care C+M

5,099,700.00

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

12,329,100.00

din care C+M

12,000,000.00

4

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

9,000.00

din care C+M

0.00

4.1

Bloc S3- str.General Magheru nr.14

buc

1

1,000.00

din care C+M

0.00

4.2

Bloc H2-str.Republicii, nr.18

buc

1

1,000.00

din care C+M

0.00

4.3

Bloc R4- str.Henri Coanda, nr.7

buc

1

1,000.00

din care C+M

0.00

4.5

Bloc 51A-str.Radu de la Afumati,nr.1

buc

1

1,000.00

din care C+M

0.00

4.6

Bloc 113-str.Matei Basarab, nr.28

buc

1

1,000.00

din care C+M

0.00

4.7

Bloc 129-str.Matei Basarab, nr.17

buc

1

1,000.00

din care C+M

0.00

4.8

Bloc 131-str.Matei Basarab, nr.21

buc

1

1,000.00

din care C+M

0.00

4.9

Bloc 132-str.Matei Basarab, nr.23

buc

1

1,000.00

din care C+M

0.00

4.10

Bloc A1- str.Doctor Hacman, nr.2

buc

1

1,000.00

din care C+M

0.00

5

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

3,050,900.00

din care C+M

2,959,000.00

5.1

Bloc 88- str.Doctor Hacman

buc

1

857,000.00

din care C+M

830,000.00

5.2

Bloc S7/2 - Calea lui Traian

buc

1

755,900.00

din care C+M

733,000.00

5.3

Bloc 04- str.Nicolae Baicescu 34

buc

1

826,000.00

din care C+M

810,000.00

5.4

Bloc 20- Calea lui Traian nr 175

buc

1

612,000.00

din care C+M

586,000.00

6

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

9,269,200.00

din care C+M

9,041,000.00

6.1

Bloc -123

buc

1

443,000.00

din care C+M

425,000.00

6.2

Bloc - P1

buc

1

933,600.00

din care C+M

921,000.00

6.3

Bloc - P4

buc

1

493,300.00

din care C+M

482,000.00

6.4

Bloc - P5

buc

1

610,200.00

din care C+M

592,000.00

6.5

Bloc - 24

buc

1

592,300.00

din care C+M

573,000.00

6.6

Bloc - A37/1

buc

1

675,200.00

din care C+M

665,000.00

6.7

Bloc - 98

buc

1

979,000.00

din care C+M

965,000.00

6.8

Bloc - N9

buc

1

698,500.00

din care C+M

686,000.00

6.9

Bloc - N10

buc

1

352,300.00

din care C+M

337,000.00

6.10

Bloc -15

buc

1

1,276,000.00

din care C+M

1,260,000.00

6.11

Bloc - 03

buc

1

462,300.00

din care C+M

451,000.00

6.12

Bloc - 06

buc

1

326,200.00

din care C+M

307,000.00

6.13

Bloc-07

buc

1

550,100.00

din care C+M

536,000.00

6.14

Bloc - 08

buc

1

545,800.00

din care C+M

529,000.00

6.15

Bloc -18

buc

1

331,400.00

din care C+M

312,000.00

Cap. 84.02. TRANSPORT URBAN

5,582,100.00

din care C+M

5,375,100.00

7

Reabilitare pod peste OLT

buc

1

5,582,100.00

din care C+M

5,375,100.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTAREpt. ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITATE A PROIECTELOR si ALTE CHELT. AFERENTE OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

96,680.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

7,000.00

Proiectare racordare la rețeaua electrica de distribuție a obiectivului" Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni in Municipiul Rm.Valcea"

buc

1

7,000.00

Cap. 84.02. TRANSPORT URBAN

89,680.00

1

Supraveghere arheologica a obiectivului" Reorganizarea si amenajarea spațiului public central in mun.Rm.Valcea"

buc

1

14,000.00

2

Monitorizarea incintei si a construcțiilor învecinate in cadrul obiectivului "Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din mun. Rm. Valcea"

oue

1

62,000.00

Anexai b) din 0G1169/1997

LISTA 2015

poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli buget local

FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUG. LOCAL

CREDIT BANCAR INTERN 50.81

z

O

z

PLATI EFECTUATE

o —i

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

TtTATE

Valoare

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

27,800,000.00

din care C+M

25,808,430.00

I

ACHIZIȚII IMOBILE

0.00

11

DOTĂRI INDEPENDENTE

0.00

III

CONSOLIDĂRI

27,800,000.00

din care C+M

25,808,430.00

Cap. 65.02. INVATAMANT

0.00

din care C+M

0.00

Reabilitare si modernizare clădire Coleg.National A. Lahovari

buc

1

0.00

1

din care C+M

0.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

12,500,000.00

din care C+M

11,500,000.00

Modernizare parc Zăvoi in mun. Rm Valcea

buc

1

3,500,000.00

2

din care C+M

3,000,000.00

3

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni in Municipiul Rm. Valcea

buc

1

9,000,000.00

din care C+M

8,500,000.00

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

11,000,000.00

din care C+M

10,308,430.00

4

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

4,000,000.00

din care C+M

3,955,000.00

4.1

Bloc S3- str.General Magheru nr.14

buc

1

663,590.00

din care C+M

658,590.00

4.2

Bloc H2-str.Republicii, nr.18

buc

1

663,570.00

din care C+M

658,570.00

4.3

Bloc R4- str.Henri Coanda, nr.7

buc

1

398,550.00

din care C+M

393,550.00

4.5

Bloc 51A-str.Radu de la Afumati,nr.1

buc

1

175,270.00

din care C+M

170,270.00

4.6

Bloc 113-str.Matei Basarab, nr.28

buc

1

447,190.00

din care C+M

442,190.00

4.7

Bloc 129-str.Matei Basarab, nr.17

buc

1

210,090.00

din care C+M

205,090.00

4.8

Bloc 131-str.Matei Basarab, nr.21

buc

1

231,220.00

din care C+M

226,220.00

4.9

Bloc 132-str.Matei Basarab, nr.23

buc

1

546,950.00

din care C+M

541,950.00

4.10

Bloc A1- str.Doctor Hacman, nr.2

buc

1

663,570.00

din care C+M

658,570.00

5

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

1,600,000.00

din care C+M

1,571,430.00

5.1

Bloc 88- str.Doctor Hacman

buc

1

446,250.00

din care C+M

440,000.00

5.2

Bloc S7/2 - Calea lui Traian

buc

1

407,250.00

din care C+M

399,430.00

5.3

Bloc 04- str.Nicolae Balcescu 34

buc

1

433,250.00

din care C+M

426,000.00

5.4

Bloc 20- Calea lui Traian nr 175

buc

1

313,250.00

din care C+M

306,000.00

6

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

5,400,000.00

din care C+M

4,782,000.00

6.1

Bloc - 123

buc

1

264,200.00

din care C+M

223,000.00

6.2

Bloc-PI

buc

1

532,200.00

din care C+M

491,000.00

6.3

Bloc - P4

buc

1

298,200.00

din care C+M

257,000.00

6.4

Bloc - P5

buc

1

354,200.00

din care C+M______________________

313,000.00

x-, j —» Z-, z-\

din care C+M

306,000.00

6.6

Bloc-A37/1

buc

1

386,200.00

din care C+M

345,000.00

6.7

Bloc - 98

buc

1

556,200.00

din care C+M

515,000.00

6.8

Bloc - N9

buc

1

401,200.00

din care C+M

360,000.00

6.9

Bloc-N10

buc

1

219,200.00

din care C+M

178,000.00

6.10

Bloc - 15

buc

1

703,200.00

din care C+M

662,000.00

6.11

Bloc-03

buc

1

278,200.00

din care C+M

237,000.00

6.12

Bloc - 06

buc

l

204,200.00

din care C+M

163,000.00

6.13

Bloc-07

buc

1

327,200.00

din care C+M

286,000.00

6.14

Bloc - 08

buc

1

324,200.00

din care C+M

283,000.00

6.15

Bloc - 18

buc

1

204,200.00

din care C+M

163,000.00

Cap. 84.02. TRANSPORT URBAN

4,300,000.00

din care C+M

4,000,000.00

Reabilitare pod peste OLT

buc

1

4,300,000.00

3

din care C+M

4,000,000.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITATE A PROIECTELOR si ALTE STUDII AFENETE OBIECTIVELOR

0.00

ROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA

DIRECȚIA INVESTIT!!, ACHIZIȚII PUBLICE

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII-ANUL 2015 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE

CONFORM NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PRIN TREZORERIA STATULUI APROBATE PRIN OMF 1169/1


lei RON

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2014

Cheltuieli totale

2015

FINANȚATE DIN

Ca pa ci tati

Ter men P I F

Sur se pro prii

Cred banc int.

Cred banc ext. *

Alte surse constituite potrivit legii **

Total alocatii bugetare

din care: De la

bugetul local

Contrib. de la buget Stat

TOTAL

78,189,485

156,004,675

10,045.241

22,701,800

0

0

0

0

22,701.800

20.959,400

1,742,400

0

0

din care C+M

64,785,949

119,586,039

7,847,296

14,092,085

0

0

0

0

14,092,085

12,391,725

1,700,360

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL

38,835,532

107,529,635

1,299,962

9,150,200

0

0

0

0

9.150,200

9,150,200

0

0

0

din care C+M

35,762,286

83,058,799

346,524

8,854,945

0

0

0

0

8,854,945

8,854,945

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI - TOTAL

7,490,889

7,490,889

0

828,950

0

0

0

0

828,950

828,950

0

0

0

din care C+M

6,847,751

6,847,751

0

691,000

0

0

0

0

691,000

691,000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII - TOTAL

31,863,064

40,984,151

8,745,279

12,722,650

0

0

0

0

12.722,650

10.980,250

1.742,400

0

0

din care C+M

22,175,912

29,679,489

7,500,772

4,546,140

0

0

0

0

4,546,140

2,845,780

1,700,360

0

0

Cap. S1.02. Autoritati publice

433,200

433,200

0

433,200

0

0

0

0

433,200

433,200

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

433,200

433,200

0

433,200

0

0

0

0

433,200

433,200

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

433,200

433,200

0

433,200

0

0

0

0

433,200

433,200

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.61.02. - Ordine Publica si siguranța naționala

262,200

252,200

0

252,200

0

0

0

0

252,200

252,200

0

0

0

din care C+M

33,000

33,000

0

33,000

0

0

0

0

33,000

33,000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

35,000

35,000

0

35,000

0

0

0

0

35,000

35,000

0

0

0

din care C+M

33,000

33,000

0

33,000

0

0

0

0

33,000

33,000

0

0

0

1

Sistem supraveghere video in municipiul Rm. Valcea

35,000

35,000

0

35,000

0

0

0

0

35,000

35.000

0

0

0

din care C+M

33,000

33,000

0

33,000

0

0

0

0

33,000

33,000

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

217,200

217,200

0

217,200

0

0

0

0

217,200

217,200

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

217,200

217,200

0

217,200

0

0

0

0

217,200

217,200

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.65.02. - Invatamant

928,400

928,400

0

913,400

0

0

0

0

913,400

913,400

0

0

0

din care C+M

649,000

649,000

0

666,000

0

0

0

0

566,000

566,000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n

0

B

LUCRĂRI NOI

360,950

360,950

0

345.950

0

0

0

0

345,950

345,950

0

0

0

din care C+M

316,000

316,000

0

301,000

0

0

0

0

301,000

301,000

0

0

0

2

Școala gimnaziala nr. 5 - acoperiș tip șarpanta

37,500

37,500

0

37,500

0

0

0

0

37,500

37,500

0

n

0

din care C+M

30.000

30,000

0

30.000

0

0

0

0

30.000

30,000

0

0

0

3

Școala gimnaziala Colonie - teren de sport cu suprafața sintetica, inclusiv împrejmuire

200,450

200,450

0

200,450

0

0

0

0

200,450

200,450

0

0

0

din care C+M

170,000

170.000

0

170,000

0

0

0

0

170,000

170,000

0

0

0

A

Liceul Antim ivireanu - construcție sala de sport

23,000

23.000

0

23,000

0

0

0

0

23,000

23,000

0

0

0

din care C+M

18,000

18,000

0

18,000

0

0

0

0

18,000

18,000

0

0

0

5

Școala Colonie Nuci - lucrări șarpanta

100,000

100,000

0

85,000

0

0

0

0

85,000

85,000

0

0

0

din care C+M

96,000

98,000

0

83,000

0

0

0

0

83,000

83,000

0

0

0

c

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

567,450

567,450

0

567,450

0

0

0

0

567,450

567,450

0

0

0

din care C+M

333,000

333,000

0

265,000

0

0

0

0

265.000

265,000

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2 Dotări independente

107,000

107,000

0

107,000

0

0

0

0

107,000

107,000

0

0

0

C3. Consolidări

337,000

337,000

0

337,000

0

0

0

0

337,000

337,000

0

0

0

din care C+M

333,000

333,000

0

265,000

0

0

0

0

265.000

265,000

0

0

0

6

Colegiul National Al. Lahovari ■ reabilitare teren de sport

337,000

337,000

0

337,000

0

0

0

0

337,000

337,000

0

0

0

din care C+M

333,000

333,000

0

265,000

0

0

0

0

265,000

265,000

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

123,450

123,450

0

123.450

0

0

0

0

123,450

123,450

0

0

0

CS. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.66.02. - Sanatate

161,200

161,200

0

161,200

0

0

0

0

161,200

161,200

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

161,200

161,200

0

161,200

0

0

0

0

161,200

161,200

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

161,200

161,200

0

161,200

0

0

0

0

161,200

161,200

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

6,719,550

6,719,550

293,571

1,882,200

0

0

0

0

1,882,200

1,882,200

0

0

0

din care C+M

6,061,200

6,061,200

197,057

1,431,000

0

0

0

0

1,431,000

1,431,000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

2,710,240

2,710,240

228,713

8,200

0

0

0

0

8,200

8,200

0

0

0

din care C+M

2,595,000

2,595,000

197,057

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

t

Bazin de înot didactic - utilitati si sistematizare verticala

500,000

500,000

160

1,200

0

0

0

0

1,200

1,200

0

0

0

din care C+M

495,000

495,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Alimentare cu eneraie electrica - Parc Zăvoi

210.240

210,240

197,484

5,000

0

0

0

0

5,000

5,000

0

0

0

din care C+M

200,000

200,000

197,057

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Amenajare Arenele Traian

2,000,000

2,000,000

31,069

2,000

0

0

0

0

2,000

2.000

0

0

0

din care C+M

1.900,000

1,900,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

247,000

247,000

0

247,000

0

0

0

0

247,000

247,000

0

0

0

din care C+M

233,000

233,000

0

233,000

0

0

0

0

233,000

233,000

0

0

0

10

Amenajare teren de sport - zona Splaiul Independentei

247,000

247,000

0

247,000

0

0

0

0

247,000

247,000

0

0

0

din care C+M

233,000

233,000

0

233,000

0

0

0

0

233,000

233,000

0

0

0

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

3,762,310

3,762,310

64,858

1,627,000

0

0

0

0

1,627,000

1,627,000

0

0

0

din care C+M

3,233,200

3,233.200

0

1,198,000

0

0

0

0

1,198,000

1,198,000

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

210,000

210,000

0

210,000

0

0

0

0

210,000

210,000

0

0

0

C3. Consolidări

3,391,310

3,391,310

64.855

1.256,000

0

0

0

0

1,256,000

1.256,000

_0|

0

0

din care C+M

3,233,200

3,233,200

0

1,198,000

0

0

0

0

1,198,000

1,198,000

0

0

0

11

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

2,201,310

2 201,310

64,855

101,000

0

0

0

0

101,000

101,000

0

0

0

din care C+M

2,083,200

2 083,200

0

70,000

0

0

0

0

70,000

70,000

0

0

0

12

Reabilitare bazine inot Baza de agrement Ostroveni

1,190,000

1,190,000

0

1,155,000

0

0

0

0

1.155,000

1,155,000

0

0

0

din care C+M

1,150,000

1.150,000

0

1,128,000

0

0

0

0

1,128,000

1,128,000

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

161,000

161,000

3

161,000

0

0

0

0

161,000

161,000

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.68.02- Asigurări,asist.sociala

8,143,740

11,391,743

4,653,450

1,162,800

0

0

0

0

1.162,800

718,200

444,600

0

0

din care C+M

7,106,789

9,575,281

3,560,999

1,044,600

0

0

0

0

1.044,600

600,000

444,600

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

8,143,740

11,391,743

4,653,450

1.162,800

0

0

0

0

1,162,800

718,200

444,600

0

0

din care C+M

7,106,789

9,575,281

3,560,999

1,044.600

0

0

0

0

1,044,600

600,000

444,600

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

50,000

50,000

0

50,000

0

0

0

0

50,000

50,000

0

0

0

C3. Consolidări

8,093,740

11,341,743

4,653,450

1,112,800

0

0

0

0

1,112,800

668,200

444,600

0

0

din care C+M

7,106,789

9,575,281

3,560,999

1,044,600

0

0

0

0

1,044,600

600,000

444,600

0

0

13

ciamin de batrani -corp A transt in loc sociale (HCL nr 197/46/26.07.2012)

8,093,740

11,341,743

4.653,450

1,112,800

0

0

0

0

1.112,800

668,200

444,600

0

0

din care C+M

7,106,789

9,575,281

3,560,999

1,044,600

1.044,600

600,000

444,600

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

46,426,897

52,753,637

4,350,221

11,526,400

0

0

0

0

11,526,400

10,228,600

1,297,800

0

0

din care C+M

40,856,240

46,307,687

3,817,751

8,818,485

0

0

0

0

8,818,485

7,562,725

1.256,760

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

27,349,358

27,662,668

617,821

7,363,700

0

0

0

0

7,363,700

7,363,700

0

0

0

din care C+M

25,043,086

25,257,876

149,467

7,179,295

0

0

0

0

7.179,295

7,179,296

0

0

0

14

Extindere rețea iluminat zona str. Decebal, Timiș

591,140

591,140

175,759

292,500

0

0

0

0

292.500

292,500

0

0

0

din care C+M

552,000

552,000

149,467

287,295

0

0

0

0

287,295

287,295

0

0

0

15

Gospodărie de producere, transport si punere in opera a mixturilor asfaltice

8,100,000

8,100,000

0

10,000

0

0

0

0

10,000

10,000

0

0

0

din care C+M

8,091,000

8,091.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Sistem de irigatii a spatiilor verzi in municipiu

200,000

513,310

35,555

411,000

0

0

0

0

411.000

411,000

0

0

0

din care C+M

195,000

409,790

0

392,000

0

0

0

0

392,000

392,000

0

0

0

17

Utilitati si sistematizare verticala ANL Ostroveni 5

2,612,030

2,612,030

59,247

853,000

0

0

0

0

853,000

853,000

0

0

0

din care C+M

2,200,000

2,200,000

0

800,000

0

0

0

0

800,000

800,000

0

0

0

18

Amenajare Piața Centrală; (HCL 350/2008)

15,846,188

15,846,188

347,260

5,797,200

0

0

0

0

5.797,200

5,797,200

0

0

0

din care C+M

14,005,086

14,005,086

0

5,700,000

0

0

0

0

5.700,000

5.700.000

0

0

0

LUCRĂRI NOI

5,503,939

5,503,939

0

57,000

0

0

0

0

57,000

57,000

0

0

0

din care C+M

5,241,751

5,241,751

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Amenajare parc auto SC Piețe Prest

2.170,000

2,170,000

0

12,000

0

0

0

0

12.000

12,000

0

0

0

din care C+M

2,100,000

2,100,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Extindere rețea iluminat public de la intersecția str. Posada cu Calea lui Traian, pana la sensul qiratoriu-Pasai Raureni

1,742,939

1,742,939

0

15,000

0

0

0

0

15,000

15,000

0

0

0

din care C+M

1,648,751

1,648,751

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Realizare branșamente la rețeaua de apa rece si canalizare, montarea de apometre individuale si amenajare puncte sanitare pentru baraca 28,29 - Colonia Nuci

400,000

400,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

394,000

394,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Rețea de canalizare apa pluviala -Ostroveni sat

600,000

600.000

0

14.000

0

0

0

0

14,000

14,000

0

0

0

din care C+M

540,000

540,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I 0

0

23

Rețea canalizare pluviala Eleodor Constantinescu

436.000

436,000

0

16,000

0

0

0

0

16,000

16,000

0

0

0

din care C+M

412,000

412,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Rețea canalizare pluviala Dan Basarab

155,000

155,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

147,000

147.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

13,573,600

19,587,030

3,732,400

4,105,700

0

0

0

0

4,105.700

2,807,900

1,297,800

0

0

din care C+M

10,571,403

15,808,060

3,668,284

1,639.190

0

0

0

0

1.639,190

383,430

1,255,760

0

0

C1 .Achiziții de imobile

195,000

195,000

0

195,000

0

0

0

0

195,000

195,000

0

0

0

C2. Dotări independente

1,114,500

1,114,500

0

1,114,500

0

0

0

0

1,114,500

1,114,500

0

0

0

C3. Consolidări

11,162,000

17,175,430

3,732,400

1.694,100

0

0

0

0

1,694,100

396,300

1,297,800

0

0

din care C+M

10,571,403

15,808,060

3,668,284

1,639,190

0

0

0

0

1,639,190

383,430

1,255,760

0

0

25

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 1

Ostroveni (ramura 3 blc B0.A1.A2, B1,C16,C1,C2,C3,C4)

660,000

2,446,730

1,490,651

78,000

0

0

0

0

78,000

24,000

54,000

0

0

din care C+M

608,040

2,161,830

1,446,837

76,756

0

0

0

0

76,756

23.556

53,200

0

0

26

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 2 (ramura 5 Bloc A8/2,C18,C19,C20,C24,C26,C27)

765.000

2,946,900

1,445,276

5,500

0

0

0

0

5,500

2,300

3,200

0

0

din care C+M

709,163

2,611.900

1,431,669

4.434

0

0

0

0

4,434

1,874

2,560

0

0

27

KUdUilIlaiie leitele iteiniiUte iflCdizue tei apei Cdiua ue GUIIteUIII HI I3 Plata Centrala (ramura 2 bloc C,D,E,F,S1,S2,S3, A+B,O,P,R,V1-

V2,V3,V6,I Piața)

737,000

2,781,800

796,473

1,600,600

0

0

0

0

1,600,600

360,000

1,240,600

0

0

din care C+M

683,200

2,463,330

789,778

1,558,000

0

0

0

0

1,558.000

358,000

1,200,000

0

0

28

Reabilitare iluminat public in municipiul Rm. Valcea, inclusiv realizarea unei canalizatii subterane aferente rețelelor electrice si de telecomunicații

9,000,000

9,000,000

0

10,000

0

0

0

0

10,000

10,000

0

0

0

din care C+M

8,571,000

8,571,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

1,102,100

1,102,100

0

1,102,100

0

0

0

0

1,102,100

1,102,100

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap, 74.02. Protecția Mediului

1,439,000

1,439,000

0

359,000

0

0

0

0

359,000

359,000

0

0

0

din care C+M

1,057,000

1,057,000

0

157,000

0

0

0

0

157,000

157,000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

1,259,000

1,259,000

0

179,000

0

0

0

0

179,000

179,000

0

0

0

din care C+M

1,057,000

1,057,000

0

157,000

0

0

0

0

157,000

157,000

0

0

0

29

Lucrări de împrejmuire si impadurire, zona Feteni (11,0837 ha)

59,000

59,000

0

59,000

0

0

0

0

59,000

59,000

0

0

0

din care C+M

57,000

57,000

0

57,000

0

0

0

0

57,000

57,000

0

0

0

30

Rețea canalizare str. Ion Creanga

1,200,000

1.200,000

0

120.000

0

0

0

0

120,000

120,000

0

0

0

din care C+M

1,000,000

1,000,000

0

100,000

0

0

0

0

100,000

100,000

0

0

0

c

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

180,000

180,000

0

180,000

0

0

0

0

180,000

180,000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1 .Achiziții de imobile

120,000

120,000

0

120,000

0

0

0

0

120.000

120,000

0

0

0

C2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4 Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

60,000

60,000

0

60,000

0

0

0

0

60,000

60,000

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap. 84.02. Transport urban

13,686,298

81,925,745

747,999

6,011,400

0

0

0

0

6,011,400

6,011,400

0

0

0

din care C+M

9,055,720

55,935,871

271,489

2,075,000

0

0

0

0

2,075,000

2,075,000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

8,740,934

77,121,727

453,428

1,743,300

0

0

0

0

1,743,300

1,743,300

0

0

0

din care C+M

8,124,200

55,205,923

0

1,675,650

0

0

0

0

1,675,650

1,675,650

0

0

0

31

Amenajare sens giratoriu int. str. Republicii cu str. Decebal

640,032

640,032

34,032

700

0

0

0

0

700

700

0

0

0

din care C+M

586,000

586,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Subtraversare pietonala bd. Tineretului - Complex Hermes - Piața OstroventfHCL 182/2013)

2,000.000

3,418,370

84,939

77.600

0

0

0

0

77,600

77,600

0

0

0

din care C+M

1,980,000

2,884,550

0

75,650

0

0

I 0

0

75,650

75,650

0

I c

I 0

33

Amenajare trotuare in cartier Copacelu-Cazanesti

2,600,902

2.600,902

42.550

1,650,000

0

0

0

0

1,650,000

1,650,000

0

0

0

din care C+M

2,278,200

2,278,200

0

1,600,000

0

0

0

0

1,600,000

1,600,000

0

0

0

34

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran - revizuire si completare

2,000,000

38,975,813

207,435

9,500

0

0

0

0

9,500

9,500

0

0

0

din care C+M

1,900,000

21,244,248

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun Rm. Valcea(HCL 183/2013)

1,500,000

31,486,610

84,472

5,500

0

0

0

0

5,500

5,500

0

0

0

din care C+M

1,300,000

28,212,925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

120,000

120,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Relocare conducta distribuție gaze naturale din zona obiectiv Reabilitare pod peste râul Olt

120,000

120,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

4,824,364

4,684,018

294,671

4,268,100

0

0

0

0

4,268,100

4,268,100

0

0

0

din care C+M

931,520

729,948

271,489

399,350

0

0

0

0

399,350

399,350

0

0

0

C1 .Achiziții de imobile

300,000

300,000

0

300,000

0

0

0

0

300,000

300,000

0

0

0

C2. Dotări independente

474,800

474,800

0

474,800

0

0

0

0

474,800

474,800

0

0

0

C3. Consolidări

968,564

828,218

294,570

412,300

0

0

0

0

412,300

412,300

0

0

0

din care C+M

931,520

729,948

271,489

399,350

0

0

0

0

399,350

399,350

0

0

0

35

Modernizare tronson str. Patr. I. Marina intre bd D Radulescu si str. OstrovenitHCL 179/2014)

300,000

367,218

211,258

135,300

0

0

0

0

135,300

135,300

0

0

0

din care C+M

360,000

318,444

199,357

129.950

0

0

0

0

129.950

129,950

0

0

0

36

Modernizare str.ToamneijHCL 226/2011)

495,564

288,000

83,312

205,000

0

0

0

0

205,000

205,000

0

0

0

din care C+M

431,520

271,504

72,132

199,400

0

0

0

0

199,400

199,400

0

0

0

37

Consolidare teren afectat de alunecări pe str Feteni, in mun Rm Valcea

80,000

80,000

0

72,000

0

0

0

0

72,000

72,000

0

0

0

din care C+M

70,000

70.000

0

70,000

0

0

0

0

70,000

70,000

0

0

0

36

Consolidare zona - str Stancioiului prin amenajare prag aval

93,000

93,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

70,000

70,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

437,000

437,000

0

437,000

0

0

0

0

437,000

437,000

0

0

0

CS. Majorare capital

2,644,000

2,644,000

1

2,644,000

0

0

0

0

2,644,000

2,644,000

0

0

0

Municipiul Rm. Valcea C.U.I. 2540813


Anexa (1b) la HCL nr


LISTA

poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli - Total alocatii bugetare

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

Plati efectuate *)

documentului

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

12,722,650

Din care C+M

4,576,140

I

ACHIZIȚII IMOBILE

615,000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

195,000

1

Amenajare cimitir Raureni 22000mp-achizitie teren

buc

1

180,000

2

Extindere Cimitir Cetatuia-achizitie teren

buc

1

15,000

Cap. 74.02. Protecția mediului

120,000

3

Depozit ecologic Feteni - despăgubiri proprietari imobile afectate

buc

1

120,000

Cap.84.02 Transport urban

300,000

4

Bretele de lagatura la Pasaj denivelat T. Vladimirescu-achizitie teren

buc

1

200,000

5

Achiziție terenuri propuse ca străzi prin PUZ Ostroveni-achizitie teren

100,000

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

2,767,900

Cap. 51.02 Autorități publice

433,200

1

Șist, integrat de management (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001,27001) si consultanta

buc

1

37,000

2

Up-grade modul juridic, integrat cu manag documentelor

buc

1

12,400

3

Echipament de comunicatii voce

buc

1

5,000

4

PLOTTER

buc

1

35,000

5

Pachet GPS

buc

1

100,000

6

Program informatic gestionare contracte de inchiriere si concesiune -completare

buc

1

30,000

7

Licența antivirus

buc

1

15,000

8

Routere rețea fibra optica transfer date criptate

buc

2

9,000

9

Licențe sistem de operate si editare text

buc

1

100,000

10

Calculatoare de proces

buc

2

10,000

11

Calculator tip laptop

buc

2

7,000

12

Imprimanta laser

buc

3

10,500

13

Scaner A3

buc

1

6,300

14

Videoproiector cu ecran de proiecție

buc

1

3,000

15

Sistem electronic de dirijare si ordonare plati

buc

1

49,000

16

Centrala telefonica Direcția Economico Financiara

buc

1

4,000

Cap. 61.02 - Ordine Publica si siguranța naționala

217,200

17

Licențe LPR

buc

4

16,900

18

Licențe server

buc

1

6,200

19

Fibra optica

buc

1

7,000

20

Controller/SAN

buc

1

10,800

21

Grup electrogen pentru alimentare echipamente electronice (9kW)

buc

1

13,700

22

Autospeciale Politia locala

buc

2

90,000

23

Sistem centralizat de alarmare

buc

1

72,600

Cap.65.02. - Invatamant

107,000

24

Elevator Liceul Henri Coanda

buc

1

12,000

25

Dotări Grădiniță pp Ostroveni 2

buc

1

30,000

26

Centrala termica - Colegiul Mircea cel Batran (sala de atletism)

buc

1

10,000

27

Simulator Liceul Tehn. Cap. N. Plesoianu

buc

1

55,000

Cap.66.02. - Sanatate

161,200

28

Canapele consultatii

buc

3

31,000

29

Unituri dentare

buc

3

74,400

30

Aparat de sterilizat

buc

3

55,800

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

210,000

31

Maimuța Macac Japonez

buc

2

10,000

32

Lama

buc

1

6,000

33

Foisoare zona agrement

buc

19

44,000

34

Locuri de joaca

buc

3

150,000

Cap.68.02- Asigurari.asist.sociala

50,000

35

Autoturism Direcția protecție sociala

buc

1

50,000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

1,114,500

36

Autoutili. cu tract 4x4 cu echip. speciale

buc

1

253,000

37

încărcător multifuncțional DADP

buc

1

300,000

38

Motocompresor

buc

1

85,000

39

Generator de curent

buc

1

4,000

40

Mașina de găurit cu percuție

buc

1

3,500

41

Mașina pentru trasat marcaje transversale

buc

1

120,000

42

Rezervor pentru transport si depozitare emulsie

buc

1

11,000

43

Autoutilitare transport materiale si lucratori

buc

1

168,000

44

Generator de curent trifazat

buc

1

15,000

45

Autogunoiera

buc

1

40,000

46

Stâlpi iluminat Calea lui Traian

buc

15

115,000

Cap.84.02 Transport urban

474,800

47

Sistem informatic e-Tiketing

buc

1

444,000

48

Statii autobuz

buc

2

30,800

III.

CONSOLIDĂRI

4,812,200

din care C+M

4,576,140

Cap.65.02. -Invatamant

337,000

din care C+M

265,000

1

Colegiul National AL Lahovari - reabilitare teren de sport

buc

1

337,000

din care C+M

265,000

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

1,256,000

din care C+M

1,228,000

2

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

ml

4000

101,000

din care C+M

100,000

3

Reabilitare bazine inot Baza de agrement Ostroveni

buc

1

1,155,000

din care C+M

1,128,000

Cap.68.02- Asigurări,asist.sociala

1,112,800

din care C+M

1,044,600

4

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

buc

1

1,112,800

din care C+M

1,044,600

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

1,694,100

din care C+M

1,639,190

5

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 1 Ostroveni (ramura 3 blc B0,A1,A2, B1,C16,C1,C2,C3,C4)

ml

890

78,000

din care C+M

76,756

6

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 2 (ramura 5 Bloc A8/2,C18,C19,C20,C24,C26,C27)

ml

1038

5,500

din care C+M

4,434

7

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 13 Piața Centrala (ramura 2 bloc C,D,E,F,S1,S2,S3, A+B,O,P,R,V1-

ml

1000

1,600,600

din care C+M

1,558,000

8

Reabilitare iluminat public in municipiul Rm. Valcea, inclusiv realizarea unei canalizatii subterane aferente rețelelor electrice si de telecomunicații

buc

1

10,000

din care C+M

0

Cap.84.02 Transport urban

412,300

din care C+M

399,350

9

Modernizare tronson str. Patr. I. Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni

mp

1972

135,300

din care C+M

129,950

10

Modernizare str.Toamnei

ml

800

205,000

din care C+M

199,400

11

Consolidare teren afectat de alunecări pe str Feteni, in mun Rm Valcea

ml

20

72,000

din care C+M

70,000

12

Consolidare zona - str Stancioiului prin amenajare prag aval

ml

din care C+M

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. elab.st. de pretez., fezabilitate a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor

Cap. 65.02. Invatamant

1

Școala gimnaziala nr. 5 - acoperiș tip șarpanta

buc

2

Liceul Antim Ivireanu - construcție sala de sport

buc

3

Școala gimnaziala Colonie - teren de sport cu suprafața sintetica, inclusiv împrejmuire

buc

4

Reabilitare si modernizare Colegiul National Mircea cel Batran (expertiza tehnica)

buc

5

Liceul tehnologic Oltchim (documentație tehnica) - reabilitare instalație termica, electrica si sanitara

buc

6

Liceul sanitar A. Ivireanu - clădire internat (expertiza tehnica, DALI)

buc

7

Școala Colonie Nuci - lucrări șarpanta

buc

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

8

Amenajare teren de sport - zona Splaiul Independentei

buc

9

Amenajare Arenele Traian

buc

10

Reabilitare bazine inot Baza de agrement Ostroveni

buc

11

Consolidare Baza sportiva Zăvoi - reabilitare teren II si tribune (doc tehnica)

buc

12

Bazin de inot didactic - utilitati si sistematizare verticala

buc

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

13

Reactualizare PUZ Central - documentație urbanism

buc

14

Actualizare "Strategia de dezvoltare locala a municipiului Rm. Valcea 2014-2020"

buc

15

Cadastru verde si Registrul Spatiilor Verzi - documentație (harți, baza

buc

16

Reactualizare PUZ Goranu 2- documentație urbanism

buc

17

PUZ Zona comerciala Dovali- documentație urbanism

buc

18

Gospodărie de producere, transport si punere in opera a mixturilor asfaltice

buc

19

Utilitati si sistematizare verticala ANL Ostroveni 5

buc

20

Extindere rețea iluminat zona str. Decebal, Timiș

buc

21

Rețea subteran a fibrei optice aferente Calea lui Traian

buc

10

0

0

1,883,550

123,450

1

10,000

1

16,900

1

1,550

1

20,000

1

30,000

1

30,000

1

15,000

161,000

1

8,000

1

38,000

1

35,000

1

70,000

1

10,000

1,102,100

1

46,000

1

40,000

1

200,000

1

57,200

1

37,000

1

14,000

1

77,000

1

500

1

34,600

22

PUZ Dealul Malului (100 ha)- documentație urbanism

buc

1

85,000

23

Actualizare suport topografic

buc

1

148,800

24

Amenajare parc auto SC Piețe Prest

buc

1

70,000

25

Reabilitare iluminat public in municipiul Rm. Valcea, inclusiv realizarea unei canalizatii subterane noi aferente rețelelor electrice si de telecomunicații

buc

1

150,000

26

Extindere rețea iluminat public de la intersecția str. Posada cu Calea lui Traian, pana la sensul giratoriu-Pasaj Raureni

buc

1

30,000

27

PUZ zona agrement Nord- documentație urbanism

buc

1

0

28

Realizare branșamente la rețeaua de apa rece si canalizare, montarea de apometre individuale si amenajare puncte sanitare pentru baraca 28,29 - Colonia Nuci

buc

1

6,000

29

Rețea de canalizare apa pluviala -Ostroveni sat

buc

1

80,000

30

Rețea canalizare pluviala Eleodor Constantinescu

buc

1

20,000

31

Rețea canalizare pluviala Dan Basarab

buc

1

6,000

Cap. 74.02. Protecția mediului

60,000

32

Rețea de canalizare str. Ion Creanga

buc

1

30,000

33

Strategia privind serviciul de salubrizare

buc

1

30,000

Cap.84.02 Transport urban

437,000

34

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran - revizuire si completare

buc

1

170,000

35

Amenajare sens giratoriu int. str. Republicii cu str. Decebal

buc

1

0

36

Consolidare teren afectat de alunecări pe str Feteni, in mun Rm Valcea

buc

1

37,000

37

Consolidare zona - str Stancioiului prin amenajare prag aval

buc

1

0

38

Relocare conducta distribuție gaze naturale din zona obiectiv Reabilitare pod peste râul Olt

buc

1

0

39

Plan de mobilitate urbana in municipiul Rm. Valcea

buc

1

100,000

40

Amenajare trotuare str. Ștrandului, zona Ambient-Boromir

buc

1

30,000

41

Prelungirea bulevardului Tineretului, spre nord, intre str. Gib Mihaescu si str. Libertății

buc

1

80,000