Hotărârea nr. 257/2015

hotarirea 257 - 18 decembrie 2015 - alegere presedinte de sedinta pentru sedinta extraordinara din data de 18 decembrie

ROMÂN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNIC1PIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC.-OCS SREMSO«.W1:2WB41U/C


bN ISO 11001.2005 223/.M


SROiLAS 18001:20081JQ/HS


HOTĂRÂREA NR.257

privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 18 decembrie 2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința extraordinară la data de 18 decembrie 2015, la care participă 19 consilieri din cei 22 în funcție;

Având în vedere prevederile art.35, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.9, alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr.673/2002;

Ținând cont de faptul că domnul consilier local Persu Mihai, ales președinte de ședință potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.214/30.09.2015, lipsește motivat de la ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 18 decembrie 2015 și ca urmare a propunerii formulate în plenul ședinței Consiliului Local potrivit căreia domnul consilier local Gheorghe Mihăilescu a fost nominalizat pentru funcția de președinte de ședință pentru ședința extraordinară din data de 18 decembrie 2015;

în temeiul prevederilor art.47, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică  Locală,  republicată,  cu  modificările și completările

ulterioare ;

în baza art.45,  alin.(1)  și art.115  din  Legea nr.215/2001 privind

Administrația Publică  Locală,  republicată,  cu  modificările și completările

ulterioare;

întrunind 19 voturi « pentru », 0 voturi « împotrivă » și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se alege în funcția de președinte de ședință pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea din data de 18 decembrie 2015 domnul consilier local Gheorghe Mihăilescu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, Gheorghe MIHĂILESCU /A j - /


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU