Hotărârea nr. 256/2015

hotarirea 256 - 17 decembrie 2015 - finalizare proiect Reabilitare termica 9 blocuri

ROMÂNIA

IUBEȚUL VÂLCEA Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


CF RT î FI CART M Rf -OCS _ SR L'N. ISO 9UUi:2 WU ■) HJ.-L        SR EN ISO 1 •1001:2005 223/M SR 01ISAS MOI -2008 190/1 ÎS SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI    |

HOTĂRÂREA NR.256

privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru Proiectul cod SMIS 49634 "Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Bloc S3 -Str. General Magheru nr. 14, Bloc H2 - Str. Republicii nr. 18, Bloc R4 - Str. Henri

Coandă nr. 7, Bloc 51 A - Str. Radu de la Afumați nr. 1, Bloc 113 - Str. Matei Basarab nr. 28, Bloc 129 - Str. Matei Basarab nr. 17, Bloc 131 - Str. Matei Basarab nr. 21, Bloc 132 - Str. Matei Basarab nr. 23, Bloc A1 - Str. Doctor Hacman nr. 2"

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 17 decembrie 2015, la care participă 15 consilieri din cei 22 în funcție ;

Luând în considerare Raportul nr.45664 din data de 16.12.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune :

 • - aprobarea datei de 30.06.2016 ca dată limită de finalizare a Proiectului "Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Bloc S3 - Str. General Magheru nr. 14, Bloc H2 -Str. Republicii nr. 18, Bloc R4 - Str. Henri Coandă nr. 7, Bloc 51A - Str. Radu de la Afumați nr. 1, Bloc 113 - Str. Matei Basarab nr. 28, Bloc 129 - Str. Matei Basarab nr. 17, Bloc 131 -Str. Matei Basarab nr. 21, Bloc 132 - Str. Matei Basarab nr. 23, Bloc A1 - Str. Doctor Hacman nr. 2", cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați;

 • - aprobarea introducerii în lista de investiții pe anul 2016 a Proiectului "Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Bloc S3 - Str. General Magheru nr. 14, Bloc H2 -Str. Republicii nr. 18, Bloc R4 - Str. Henri Coandă nr. 7, Bloc 51A - Str. Radu de la Afumați nr. 1, Bloc 113 - Str. Matei Basarab nr. 28, Bloc 129 - Str. Matei Basarab nr. 17, Bloc 131 — Str. Matei Basarab nr. 21, Bloc 132 - Str. Matei Basarab nr. 23, Bloc A1 - Str. Doctor Hacman nr. 2"- contract de finanțare nr.4618/25.09.2014 ;

 • - aprobarea sumei estimate de 8.730.642,45 lei cu TVA, necesară finalizării proiectului în termenul menționat mai sus, respectiv 30.06.2016, sumă neeligibilă în cadrul proiectului care va fi acoperită integral din surse proprii și care va fi introdusă în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2016 ;

 • - definitivarea listei de investiții și aprobarea acesteia o dată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016 ;

 • - împuternicirea domnului viceprimar, Eduard Vîrlan, să semneze toate actele necesare încheierii actului adițional și finalizării proiectului;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-fmanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Ținând seama de faptul că în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”, a fost semnat, la data de 25.09.2014, Contractul de finanțare nr.4618 pentru implementarea proiectului "Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Bloc S3 - Str. General Magheru nr. 14, Bloc H2 - Str. Republicii nr. 18, Bloc R4 - Str. Henri Coandă nr. 7, Bloc 51A - Str. Radu de la Afumați nr. 1, Bloc 113 - Str. Matei Basarab nr. 28, Bloc 129 -Str. Matei Basarab nr. 17, Bloc 131 - Str. Matei Basarab nr. 21, Bloc 132 - Str. Matei Basarab nr. 23, Bloc A1 - Str. Doctor Hacman nr. 2"; conform prevederilor art.2, alin.(4) din contractul mai sus amintit, perioada de implementare a Proiectului a fost inițial de 13 luni, respectiv până la data de 24.10.2015, ulterior, prin actul adițional nr.1, aceasta fiind prelungită până la data de 31.12.2015;

Având în vedere faptul că, ulterior semnării contractului de finanțare, au fost demarate procedurile de achiziție publică pentru atribuirea contractelor de servicii de publicitate și dirigenție de șantier, precum și cea pentru atribuirea contractului de lucrări, această din urmă achiziție fiind mult întârziată datorită contestațiilor formulate, comisia de licitație încheind raportul procedurii în vederea atribuirii contractului de lucrări abia în data de 03.12.2015; astfel, luând în considerare perioada foarte scurtă rămasă până la expirarea duratei de implementare a proiectului sus menționat, prin Hotărârea Consiliului Local nr.248/15.12.2015 s-a aprobat suma estimată pentru finalizarea proiectului din bugetul local în baza contractului de finanțare nr.4618/25.09.2014, în data de 15.12.2015, fiind semnat Contractul de execuție lucrări nr.45408;

în conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr.144/10.12.2015 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, toate contractele cuprinse în „Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013”, vor putea face obiectul unor acte adiționale de prelungire a duratei acestora, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor); în acest sens, pentru întocmirea actelor adiționale, beneficiarii vor prezenta hotărârile autorităților locale pentru aprobarea listei de investiții în care se regăsește contractul a cărui durată se prelungește, cu precizarea valorii estimate necesare finalizării acestuia, potrivit proiectului de buget al unității administrativ teritoriale;

în aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.248/15.12.2015;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 12 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 3 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă data de 30.06.2016 ca dată limită de finalizare a Proiectului "Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Bloc S3 - Str. General Magheru nr. 14, Bloc H2 - Str. Republicii nr. 18, Bloc R4 - Str. Henri Coandă nr. 7, Bloc 51 A - Str. Radu de la Afumați nr. 1, Bloc 113 - Str. Matei Basarab nr. 28, Bloc 129 - Str. Matei Basarab nr. 17, Bloc 131 -Str. Matei Basarab nr. 21, Bloc 132 - Str. Matei Basarab nr. 23, Bloc A1 - Str. Doctor Hacman nr. 2", cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.

Art.2. Se aprobă introducerea în lista de investiții pe anul 2016 a Proiectului "Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Bloc S3 - Str. General Magheru nr. 14, Bloc H2 - Str. Republicii nr. 18, Bloc R4 - Str. Henri Coandă nr. 7, Bloc 51 A - Str. Radu de la Afumați nr. 1, Bloc 113 - Str. Matei Basarab nr. 28, Bloc 129 - Str. Matei Basarab nr. 17, Bloc 131 -Str. Matei Basarab nr. 21, Bloc 132 - Str. Matei Basarab nr. 23, Bloc A1 - Str. Doctor Hacman nr. 2" - contract de finanțare nr.4618/25.09.2014.

Art.3. Se aprobă suma estimată de 8.730.642,45 lei inclusiv TVA, necesară finalizării Proiectului "Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Bloc S3 - Str. General Magheru nr. 14, Bloc H2 - Str. Republicii nr. 18, Bloc R4 - Str. Henri Coandă nr. 7, Bloc 51A - Str. Radu de la Afumați nr. 1, Bloc 113 - Str. Matei Basarab nr. 28, Bloc 129 - Str. Matei Basarab nr. 17, Bloc 131 - Str. Matei Basarab nr. 21, Bloc 132 - Str. Matei Basarab nr. 23, Bloc A1 - Str.

Doctor Hacman nr. 2" în termenul stabilit la art. 1, respectiv 30.06.2016, sumă neeligibilă în cadrul Proiectului care va fi acoperită integral din surse proprii și care va fi introdusă în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2016.

Art.4. Lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016.

Art.5. Se împuternicește domnul viceprimar, Eduard Vîrlan, să semneze toate actele necesare încheierii actului adițional și finalizării Proiectului "Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Bloc S3 - Str. General Magheru nr. 14, Bloc H2 - Str. Republicii nr. 18, Bloc R4 - Str. Henri Coandă nr. 7, Bloc 51A - Str. Radu de la Afumați nr. 1, Bloc 113 - Str. Matei Basarab nr. 28, Bloc 129 - Str. Matei Basarab nr. 17, Bloc 131 - Str. Matei Basarab nr. 21, Bloc 132 - Str. Matei Basarab nr. 23, Bloc A1 - Str. Doctor Hacman nr. 2".

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Investiții și Achiziții Publice ;

 • - Direcției Economico - Financiare ;

 • - domnului viceprimar Eduard Vîrlan,

  PREȘEDINTE DE

  Gheorghe MlEAZA PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU,        /

jurist Ion DIDOIU           /

Red. O.M.S. - 1 ex.

S.A.P.L