Hotărârea nr. 255/2015

hotarirea 255 - 17 decembrie 2015 - finalizare proiect Reabilitare termica 4 blocuri

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Consiliul local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SRE--;iSOWUi;200il-lKI;t:         SK EN ISO i ;tioi 201)5 22.1/M SR 01ISAS 11111(11 201’1) WO/liS SK1S0/CU Z7i»l;20i:i U19/SI

HOTĂRÂREA NR.255

privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: Blocul 88, Blocul 3712, Blocul 04, Blocul 20”, cod SMIS 49636, și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 17 decembrie 2015, la care participă 15 consilieri din cei 22 în funcție ;

Luând în considerare Raportul nr.45369 din data de 14.12.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune:

  • - aprobarea datei de 30.06.2016 ca dată limită de finalizare a proiectului “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: Blocul 88, Blocul S7/2, Blocul 04, Blocul 20”, cod SMIS 49636, cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați;

  • - aprobarea introducerii în lista de investiții pe anul 2016 a Proiectului “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: Blocul 88, Blocul S7/2, Blocul 04, Blocul 20” - contract de finanțare nr. 4622/25.09.2014 ;

  • - aprobarea sumei estimate de 24.737,00 lei inclusiv TVA, necesară finalizării proiectului în termenul menționat mai sus, respectiv 30.06.2016, sumă neeligibilă în cadrul proiectului care va fi acoperită integral din surse proprii și care va fi introdusă în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2016 ;

  • - definitivarea listei de investiții și aprobarea acesteia o dată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016 ;

  • - împuternicirea domnului viceprimar, Eduard Vîrlan, să semneze toate actele necesare încheierii actului adițional și finalizării proiectului;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Ținând seama de faptul că în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”, a fost semnat, la data de 25.09.2014, Contractul de finanțare nr.4622 pentru implementarea proiectului ““Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: Blocul 88, Blocul S7/2, Blocul 04, Blocul 20”; conform prevederilor art.2, alin.(4) din contractul mai sus amintit, perioada de implementare a Proiectului a fost inițial de 14 luni, începând cu data de 25.09.2014, ulterior, prin actul adițional nr.1, aceasta fiind prelungită până la data de 31.12.2015;

Luând în considerare obligațiile municipiului, în calitate de beneficiar în cadrul acestui proiect, stabilite prin contractul de finanțare, conform cărora acesta trebuie să transmită ultima cerere de finanțare în luna februarie a anului 2016, însoțită de Raportul de audit final privind constatările factuale, iar conform Instrucțiunii 134/2015 „Acele cheltuieli care, prin natura lor, pot interveni după finalizarea proiectului vor fi considerate neeligibile dacă nu vor fi plătite până în data de 31 decembrie 2015”;

în conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr. 144/10.12.2015 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, toate contractele cuprinse în „Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013", vor putea face obiectul unor acte adiționale de prelungire a duratei acestora, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor); în acest sens, pentru întocmirea actelor adiționale, beneficiarii vor prezenta hotărârile autorităților locale pentru aprobarea listei de investiții în care se regăsește contractul a cărui durată se prelungește, cu precizarea valorii estimate necesare finalizării acestuia, potrivit proiectului de buget al unității administrativ teritoriale;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 12 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă" și 3 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă data de 30.06.2016 ca dată limită de finalizare a Proiectului “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: Blocul 88, Blocul S7/2, Blocul 04, Blocul 20”, cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.

Art.2. Se aprobă introducerea în lista de investiții pe anul 2016 a Proiectului “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: Blocul 88, Blocul S7/2, Blocul 04, Blocul 20” - contract de finanțare nr.4622/25.09.2014.

Art.3. Se aprobă suma estimată de 24.737,00 lei inclusiv TVA, necesară finalizării Proiectului “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: Blocul 88, Blocul S7/2, Blocul 04, Blocul 20” în termenul stabilit la art. 1, respectiv 30.06.2016, sumă neeligibilă în cadrul Proiectului care va fi acoperită integral din surse proprii și care va fi introdusă în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2016.

Art.4. Lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016.

Art.5. Se împuternicește domnul viceprimar, Eduard Vîrlan, să semneze toate actele necesare încheierii actului adițional și finalizării Proiectului “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: Blocul 88, Blocul S7/2, Blocul 04, Blocul 20”.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice ;

  • - Direcției Economico - Financiare ;

  • - domnului viceprimar Eduard Vîrlan.