Hotărârea nr. 253/2015

hotarirea 253 - 17 decembrie 2015 - finalizare proiect Reabilitare pod peste raul Olt

ROMÂNIA

lUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Consiliul local


CrRTIFlIjLRI MRC-OCS SKEXIS0MWl-.2Wll-llJ.-l._________SUIN bO ?',IIO1:2»IK 22.1.-V) SKOIISAS 111001:201)8190/1LS SBISII.'CEI27001:2013019/SI

HOTĂRÂREA NR.253

privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul "Reabilitare pod peste râul Olt” cod SMIS 41280 și

aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 17 decembrie 2015, la care participă 18 consilieri din cei 22 în funcție ;

Luând în considerare Raportul nr.45370 din data de 14.12.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune :

 • - aprobarea datei de 30.06.2016 ca dată limită de finalizare a proiectului « Reabilitare pod peste râul Olt» cod SMIS 41280, cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați;

 • - aprobarea introducerii în lista de investiții pe anul 2016 a Proiectului « Reabilitare pod peste râul Olt» - contract de finanțare nr.3728/30.05.2013 ;

 • - aprobarea sumei estimate de 3.800.000,00 lei inclusiv TVA, necesară finalizării proiectului în termenul menționat mai sus, respectiv 30.06.2016, sumă neeligibilă în cadrul proiectului care va fi acoperită integral din surse proprii și care va fi introdusă în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2016 ;

 • - definitivarea listei de investiții și aprobarea acesteia o dată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016 ;

 • - împuternicirea domnului viceprimar, Eduard Vîrlan, să semneze toate actele necesare încheierii actului adițional și finalizării proiectului;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Ținând seama de faptul că în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, a fost semnat, la data de 30.05.2013, Contractul de finanțare nr.3728 pentru implementarea proiectului « Reabilitare pod peste râul Olt»; conform prevederilor art.2, alin.(4) din contractul mai sus amintit, perioada de implementare a Proiectului a fost inițial de 26 de luni, începând cu data de 31.05.2013, ulterior, prin acte adiționale, aceasta fiind prelungită până la data de 31.12.2015;

Ca urmare a dificultăților întâmpinate pe parcursul desfășurării procedurii de atribuire a contractului de lucrări, acesta a fost semnat cu mare întârziere, respectiv în data de 12.05.2014, cu o perioadă de execuție de 24 de luni, respectiv până la data de 12.05.2016 ;

în conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr.144/10.12.2015 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, se impune ca Proiectul « Reabilitare pod peste râul Olt», cuprins în „Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013", să facă obiectul unui act adițional de prelungire a duratei acestuia, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor); în conformitate cu prevederile susmenționate, pentru întocmirea actelor adiționale, beneficiarii vor prezenta hotărârile autorităților locale pentru aprobarea listei de investiții în care se regăsește contractul a cărui durată se prelungește, cu precizarea valorii estimate necesare finalizării acestuia, potrivit proiectului de buget al unității administrativ teritoriale;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 14 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 4 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă data de 30.06.2016 ca dată limită de finalizare a proiectului « Reabilitare pod peste râul Olt» cod SMIS 41280, cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.

Art.2. Se aprobă introducerea în lista de investiții pe anul 2016 a Proiectului « Reabilitare pod peste râul Olt» cod SMIS 41280 - contract de finanțare nr.3728/30.05.2013.

Art.3. Se aprobă suma estimată de 3.800.000,00 lei inclusiv TVA, necesară finalizării Proiectului « Reabilitare pod peste râul Olt» în termenul stabilit la art.1, respectiv 30.06.2016, sumă neeligibilă în cadrul Proiectului care va fi acoperită integral din surse proprii și care va fi introdusă în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2016.

Art.4. Lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016.

Art.5. Se împuternicește domnul viceprimar, Eduard Vîrlan, să semneze toate actele necesare încheierii actului adițional și finalizării Proiectului « Reabilitare pod peste râul Olt».

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Investiții și Achiziții Publice ;

 • - Direcției Economico - Financiare ;

 • - domnului viceprimar Eduard Vîrlan.


  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU L


  SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU  ALITATE,


  Râmnicu Vâlcea, 17 decembrie 2015