Hotărârea nr. 252/2015

hotarirea 252 - 17 decembrie 2015 - finalizare proiect Reorganizarea si amenajarea spatiului public central

ROMÂNIA

județul Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


SR LNLSO 90012008-110,1 L


SR LN ISO 11001.2005 223/M

SRUIISAS l»0(H-2W« 190/IIS


HOTĂRÂREA NR.252

privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 47994 "Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul

Râmnicu Vâlcea” și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 17 decembrie 2015, la care participă 18 consilieri din cei 22 în funcție ;

Luând în considerare Raportul nr.45399 din data de 14.12.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune :

  • - aprobarea datei de 30.06.2016 ca dată limită de finalizare a proiectului « Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea», cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați;

  • - aprobarea introducerii în lista de investiții pe anul 2016 a Proiectului « Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea» - contract de finanțare nr.4067/26.02.2014 ;

  • - aprobarea sumei estimate de 31.555.750,00 lei inclusiv TVA, necesară finalizării proiectului în termenul menționat mai sus, respectiv 30.06.2016, sumă neeligibilă în cadrul proiectului care va fi acoperită integral din surse proprii și care va fi introdusă în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2016 ;

  • - definitivarea listei de investiții și aprobarea acesteia o dată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016 ;

  • - împuternicirea domnului viceprimar, Eduard Vîrlan, să semneze toate actele necesare încheierii actului adițional și finalizării proiectului;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Ținând seama de faptul că în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, a fost semnat, la data de 26.02.2014, Contractul de finanțare nr.4067 pentru implementarea proiectului « Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea»; conform prevederilor art.2, alin.(4) din contractul mai sus amintit, perioada de implementare a Proiectului a fost inițial de 20 de luni, respectiv până la data de 26 octombrie 2015, prin Actul adițional nr.1, aceasta fiind prelungită până la data de 31.12.2015;

Ca urmare a dificultăților întâmpinate pe parcursul demarării procedurilor legale privind atribuirea contractului de lucrări, acesta a fost încheiat cu mare întârziere, respectiv la data de 10.12.2014, Ordinul de începere a lucrărilor fiind emis în data de 12 ianuarie 2015; conform prevederilor art.4.2 din contractul susmenționat, perioada de execuție a lucrărilor este de maxim 14 luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, respectiv până la data de 12.03.2016 ;

Ținând seama de faptul că perioada de execuție a lucrărilor efectuate în cadrul Proiectului susmenționat expiră la data de 12.03.2016 și în conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr.144/10.12.2015 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, se impune ca durata Proiectului « Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea», cuprins în „Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013”, să facă obiectul unui act adițional de prelungire a acesteia, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor); în conformitate cu prevederile susmenționate, pentru întocmirea actelor adiționale, beneficiarii vor prezenta hotărârile autorităților locale pentru aprobarea listei de investiții în care se regăsește contractul a cărui durată se prelungește, cu precizarea valorii estimate necesare finalizării acestuia, potrivit proiectului de buget al unității administrativ teritoriale;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 14 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 4 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă data de 30.06.2016 ca dată limită de finalizare a Proiectului « Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea», cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.

Art.2. Se aprobă introducerea în lista de investiții pe anul 2016 a Proiectului « Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea» -contract de finanțare nr.4067/26.02.2014.

Art.3. Se aprobă suma estimată de 31.555.750,00 lei inclusiv TVA, necesară finalizării Proiectului « Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea» în termenul stabilit la art. 1, respectiv 30.06.2016, sumă neeligibilă în cadrul Proiectului care va fi acoperită integral din surse proprii și care va fi introdusă în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2016.

Art.4. Lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016.

Art.5. Se împuternicește domnul viceprimar, Eduard Vîrlan, să semneze toate actele necesare încheierii actului adițional și finalizării Proiectului « Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea».

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice ;

  • - Direcției Economico - Financiare ;

  • - domnului viceprimar Eduard Vîrlan,                              x—

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

Gheorghe MIHĂILEȘCU


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 17 decembrie 2015

Red. O.M.S - 1 ex.

S.A.P.L.