Hotărârea nr. 251/2015

hotarirea 251 - 17 decembrie 2015 - finalizare proiect Pasaj denivelat suprateran pe bdul Tudor Vladimirescu

ROMÂNIA

Iubețul Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRf.-OCS                            _________SIL EN bl> 1 ■•,(>01.2005 22J/M WOlISfc 111(101 2WU 1WIB SP. LSU.'CEI 37001:2013 01S>/SI

HOTĂRÂREA NR.251

privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 19072 "Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu" și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 17 decembrie 2015, la care participă 18 consilieri din cei 22 în funcție ;

Luând în considerare Raportul nr.45371 din data de 14.12.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune :

  • - aprobarea datei de 30.06.2016 ca dată limită de finalizare a proiectului « Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu », cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați;

  • - aprobarea introducerii în lista de investiții pe anul 2016 a Proiectului « Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu» - contract de finanțare nr.2216/06.09.2011 ;

  • - aprobarea sumei estimate de 1.371.000,00 lei inclusiv TVA, necesară finalizării proiectului în termenul menționat mai sus, respectiv 30.06.2016, sumă neeligibilă în cadrul proiectului care va fi acoperită integral din surse proprii și care va fi introdusă în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2016 ;

  • - definitivarea listei de investiții și aprobarea acesteia o dată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016 ;

  • - împuternicirea domnului viceprimar, Eduard Vîrlan, să semneze toate actele necesare încheierii actului adițional și finalizării proiectului;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Ținând seama de faptul că în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, a fost semnat, la data de 06.09.2011, Contractul de finanțare nr.2216 pentru implementarea proiectului „Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu”; conform prevederilor art.2, alin.(4) din contractul mai sus amintit, perioada de implementare a Proiectului a fost inițial de 30 de luni, ulterior, prin acte adiționale, aceasta fiind prelungită până la data de 31.12.2015;

Ca urmare a dificultăților întâmpinate pe parcursul derulării contractului de lucrări în cadrul Proiectului, ce au condus la întârzierea finalizării acestora și ținând seama de faptul că organizarea unei noi proceduri de achiziție pentru atribuirea lucrărilor rămase de executat, ar fi determinat o și mai mare întârziere în implementarea și finalizarea proiectului, perioada de execuție a lucrărilor a fost prelungită, prin acte adiționale, până la data de 31.12.2015, existând riscul ca nici până la această dată lucrările să nu fie finalizate și achitate integral; mai mult, celelalte activități ce sunt prevăzute a se realiza după finalizarea lucrărilor, respectiv publicitatea proiectului și auditul, nu mai pot fi realizate integral până la data de 31.12.2015;

în conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr.144/10.12.2015 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, toate contractele cuprinse în „Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013”, vor putea face obiectul unor acte adiționale de prelungire a duratei acestora, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor); în acest sens, pentru întocmirea actelor adiționale, beneficiarii vor prezenta hotărârile autorităților locale pentru aprobarea listei de investiții în care se regăsește contractul a cărui durată se prelungește, cu precizarea valorii estimate necesare finalizării acestuia, potrivit proiectului de buget al unității administrativ teritoriale;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 14 voturi “pentru”,0 voturi “împotrivă” și 4 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă data de 30.06.2016 ca dată limită de finalizare a Proiectului « Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu », cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.

Art.2. Se aprobă introducerea în lista de investiții pe anul 2016 a Proiectului « Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu» - contract de finanțare nr.2216/06.09.2011.

Art.3. Se aprobă suma estimată de 1.371.000,00 lei inclusiv TVA, necesară finalizării Proiectului « Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu » în termenul stabilit la art.1, respectiv 30.06.2016, sumă neeligibilă în cadrul Proiectului care va fi acoperită integral din surse proprii și care va fi introdusă în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2016.

Art.4. Lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016.

Art.5. Se împuternicește domnul viceprimar, Eduard Vîrlan, să semneze toate actele necesare încheierii actului adițional și finalizării Proiectului « Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu ».

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire: - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice ;

  • - Direcției Economico - Financiare ;


  • - domnului viceprimar Eduard Vîrlan.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Gheorghe MIHĂILESCl^


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU


Red. O.M.S - 1 ex.

S.A.P.L.