Hotărârea nr. 250/2015

hotarirea 250 - 17 decembrie 2015 - rectificare buget la unitatile de invatamant preuniversitar de stat

ROMAN IA

Județul Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SRENISO9001:200041J/C


5R EN 150 14001.2005 223/M

SP.OHSAS 180012008 190/1 ÎS


HOTĂRÂREA NR.250

privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 17 decembrie 2015, la care participă 18 consilieri din cei 22 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.45257 din data de 14.12.2015, întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.24/2015 a fost aprobat bugetul de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015, cu o valoare totală de 4.307.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, acesta ajungând, prin rectificări bugetare ulterioare, la valoarea de 4.459.000 lei;

Ținând seama de solicitarea Colegiului de Silvicultură și Protecția Mediului privitoare la majorarea bugetului cu suma de 30.000 de lei, sumă ce reprezintă contribuția elevilor pentru internate, cămine și cantine;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), lit.b), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 18 voturi « pentru », 0 voturi «împotrivă » și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015, în plus, cu suma de 30.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

  • (2) Bugetul unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015, rectificat conform alin.(1), va avea valoarea totală de 4.489.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

  • Art.2. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele, parte integrantă a acestui buget, după cum urmează:

  • - anexa nr.1 - Venituri - Bugetul autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015;

  • - anexa nr.2 - Cheltuieli - Bugetul autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015.

  • Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe MIHĂILESCU


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, / jurist Ion DIDOIU /


Râmnicu Vâlcea, 17 decembrie 2015

Red. O.M.S. - 1 ex.

S.A.P.L

DIRECȚIA ECONOMICO-FINAhlCIARĂVENITURI

BUGETUL AUTOFINANTAT AL UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PE ANUL. 2015

DENUMIREA UNITĂȚII

PROGRAMAT 2015

TOTAL

VENITURI

SOLD

taxe si alte venituri în invatamant

venituri din prestări servicii

contribuție elevi pentru internate si cantine

alte venituri din prestări servicii si alte activitati

alte venituri

contribuție preșcolari in grădinițe cu program prelungit

LA

31.12.2014

0

1=2+......+8

2

3

4

5

6

7

8

cont venit

33.10.05

33.10.08

33.10.14

33.10.50

36.10.50

33.10.14

Colegiul Energetic]

600,000.00

23,459.00

576,541.00

Colegiul National Mircea cel Bătrân

690,000.00

269.00

70,000.00

619,731.00

CNI Materi Basarab

190,000.00

8,881.00

181,119.00

Colegiul de Silvicultura

343,000.00

38,576.00

304,424.00

Liceul Tehnologic Oltchim

116,000.00

267.00

115,733.00

Liceul Tehnologic Ferdinand

14,000.00

4,367.00

9,633.00

Liceul Antim Ivireanui

943,000.00

353,271.00

417,669.00

172,060.00

Liceul Tehnologic Gen. Magheru

86,000.00

80,000.00

6,000.00

Liceul Tehnologic Henri Coandă

38,500.00

3,323.00

35,177.00

Liceul Tehnologic Cpt.Pleșoianu

27,000.00

24,016.00

1,434.00

1,550.00

Seminarul Teologic Sf. Nicolae

325,000.00

73,040.00

251,960.00

Școala Gimnaziala Take lonescu

178,000.00

8,835.00

169,165.00

Școala Gimnaziala 1. Gh. Duca

137,000.00

28,804.00

108,196.00

Școala Gimnaziala nr. 4

193,500.00

193,500.00

Școala Gimnaziala nr. 5

70,000.00

70,000.00

Școala Gimnaziala Anton Pann

230,000.00

21,026.00

208,974.00

Școala Gimnaziala nr. 10

188,000.00

11,905.00

176,095.00

Școala Gimnaziala nr. 13

120,000.00

120,000.00

TOTAL ÎNVĂȚĂMÂNT      /

4,489,000.00

600,039.00

489,103.00

35,177.00

1,959,572.00

6,000.00

0.00

1,399,109.00

VICEPRIMAR, icdvasile Cocoș


DIREOTOR^XECUTIV, Ec. ton Lepadat

'-«5" i L

'■'-i


Președinte de ședință,

QfkeQfZfke,
SEF SERVICIU CONTABILITATE, Ec. Narcisa Colțos


Secretar municipiu, Jr. Ion Didoiu


MUNICIPIUL RM.VALCEA                                   ' Anexa nr. 2

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA                    la HCL nr....îfâ2.....

(jj \

p. PRIMAR,

\ viceprimar

Gigi Ion MATEI

UrT

CHELTUIELI

BUGETUL AUTOFINANTAT AL UNITĂȚILOR DE ÎNV AT AMANT

PE ANUL 2015

lei

DENUMIREA UNITATII

PROGRAMAT 2015

TOTAL

CHELTUIELI DE PERSONAL

CHELTUIELI MATERIALE

CHELTUIELI

DE CAPITAL

CHELTUIELI

1 1

2015

COD 10

COD 20

COD 71

0

1=2+3+4

2

3

4

Colegiul Energetic

600,000.00

600,000.00

Colegiul National Mircea cel Batran

690,000.00

690,000.00

CNI Matei Basarab

190,000.00

190,000.00

Colegiul de Silvicultura

343,000.00

336,000.00

7,000.00

Liceul Tehnologic Oltchim

116,000.00

116,000.00

Liceul Tehnologic Ferdinand 1

14,000.00

14,000.00

Liceul Antim Ivireanul

943,000.00

270,000.00

669,000.00

4,000.00

Liceul Tehnologic Gen. Magheru

86,000.00

86,000.00

Liceul Tehnologic Henri Coanda

38,500.00

26,100.00

12,400.00

Liceul Tehnologic Cpt.Plesoianu

27,000.00

27,000.00

Seminarul Teologic Sf. Nicolae

325,000.00

325,000.00

Școala Gimnaziala Take lonescu

178,000.00

178,000.00

Școala Gimnaziala 1. Gh. Duca

137,000.00

137,000.00

Școala Gimnaziala nr. 4

193,500.00

193,500.00

Școala Gimnaziala nr. 5

70,000.00

70,000.00

Școala Gimnaziala Anton Pann

230,000.00

230,000.00

Școala Gimnaziala nr. 10

188,000.00

188,000.00

Școala Gimnaziala nr. 13

120,000.00

120,000.00

TOTAL INVATAMANT

4,489,000.00 j

296,100.00

4,181,900.00|

__ 11,000.00 jj

VICEPRIMAR,        DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERV.CONTAB.,

Li                       i

Ec. Vasile Qocbs             Ec. Ion Lepădat          Ec. Narcisa polțoș

Președinte de ședință,

Secretar(municipiu,\ Jr. Ion Didoiu y