Hotărârea nr. 248/2015

Hotarirea 248 - 15 decembrie 2015 - aprobare finantare proiect pentru reabilitare termica 9 blocuri

ROMÂNIA

județul vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul Local


C F RT1FIC A R i M R F - 0 C S                               _________SK EN ISO 11001:2005 2Z:y.M_________SROHȘAS1IM01:20QU 1911/IIS_________SR bO/CLI 27001:2111.1019.,-Șl

HOTĂRÂREA NR.248

privind finanțarea proiectului "Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Bloc S3 -Str. General Magheru nr.14, Bloc H2 - Str. Republicii nr.18, Bloc R4 - Str. Henri

Coandă nr.7, Bloc 51A - Str. Radu de la Afumați nr.1, Bloc 113 - Str. Matei Basarab nr.28, Bloc 129 - Str. Matei Basarab nr.17, Bloc 131 - Str. Matei Basarab nr.21,

Bloc 132 - Str. Matei Basarab nr.23, Bloc A1 - Str. Doctor Hacman nr.2"

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată, la data de 15 decembrie 2015, la care participă 17 consilieri din cei 22 în funcție ;

Luând în considerare Raportul nr.45374 din data de 14.12.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care au fost propuse 2 (două) variante :

 • - aprobarea sumei estimate în valoare de 8.730.642,45 lei in care este inclusă și cota parte de 20% ce urmează a fi recuperată de la asociațiile de proprietari, din bugetul local pentru finanțarea proiectului " Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Bloc S3 - Str. General Magheru nr. 14, Bloc H2 - Str. Republicii nr. 18, Bloc R4 - Str. Henri Coandă nr. 7, Bloc 51A - Str. Radu de la Afumați nr. 1, Bloc 113 - Str. Matei Basarab nr. 28, Bloc 129 -Str. Matei Basarab nr. 17, Bloc 131 - Str. Matei Basarab nr. 21, Bloc 132 - Str. Matei Basarab nr. 23, Bloc A1 - Str. Doctor Hacman, nr. 2" în baza contractului de finanțare nr. 4618/25.09.2014 sau in cazul neprelungirii acestuia, în baza prevederilor OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și încheierea contractului de execuție lucrări, sau

 • - neîncheierea contractului de execuție lucrări și rezilierea contractelor de dirigenție de șantier și publicitate și suportarea din bugetul local a eventualelor daune interese la care municipiul poate fi obligat;

 • V ăzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Ținând seama de faptul că în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe”, a fost semnat, la data de 25.09.2014, Contractul de finanțare nr.4618 pentru implementarea proiectului "Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Bloc S3 - Str. General Magheru nr. 14, Bloc H2 - Str. Republicii nr. 18, Bloc R4 - Str. Henri Coandă nr. 7, Bloc 51A - Str. Radu de la Afumați nr. 1, Bloc 113 - Str. Matei Basarab nr. 28, Bloc 129 - Str. Matei Basarab nr. 17, Bloc 131 - Str. Matei Basarab nr. 21, Bloc 132 - Str. Matei Basarab nr. 23, Bloc A1 - Str. Doctor Hacman nr. 2"; conform prevederilor art.2, alin.(4) din contractul mai sus amintit, perioada de implementare a Proiectului a fost inițial de 13 de luni, respectiv până la data de 24.10.2015, ulterior, prin actul adițional nr.1, aceasta fiind prelungită până la data de 31.12.2015;

Având în vedere că la data de 05.03.2015 a avut loc deschiderea ofertelor în vederea atribuirii Contractului de execuție lucrări, parte a calendarului activităților prevăzute în contractual de finanțare, iar în data de 14.05.2015, a fost încheiat raportul procedurii nr. 17867 aferent atribuirii contractului de execuție lucrări, raport ce a fost anulat prin Decizia nr. 953/C4/848 din data de 24.06.2015 a Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), autoritatea contractantă fiind obligată la reevaluarea ofertelor operatorilor economici implicați și la emiterea unui nou raport al procedurii;

Ținând cont de deciziile pronunțate de către instanța de judecată și de către CNSC, comisia a reanalizat ofertele celor doi participanți rămași în procedură și a dispus atribuirea contractului de execuție lucrări în valoare de 7.669.046,82 lei, data limită pentru încheierea acestuia fiind 15.12.2015;

Luând în considerare adresa nr.23515/10.12.2015, înregistrată la Primăria Râmnicu Vâlcea sub nr. 45046/11.12.2015, prin care Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia a transmis Instrucțiunea nr.144/10.12.2015 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional referitoare la încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și potrivit acestor reglementări, toate proiectele cuprinse în "Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013", vor putea face obiectul unor acte adiționale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui termen de finalizare, dar nu mai târziu de 30.06.2016; luând act de faptul că, acest proiect nu este menționat în această listă, se impune adoptarea unor măsuri privind oportunitatea încheierii contractului de lucrări, în situația în care nu se va prelungi contractul de finanțare până la data de 30.06.2016;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 17 voturi “pentru” varianta 1 propusă, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă suma estimată în valoare de 8.730.642,45 /e/în care este inclusă și cota parte de 20% ce urmează a fi recuperată de la asociațiile de proprietari, din bugetul local pentru finanțarea proiectului " Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Bloc S3 - Str. General Magheru nr. 14, Bloc H2 - Str. Republicii nr. 18, Bloc R4 - Str. Henri Coandă nr. 7, Bloc 51A - Str. Radu de la Afumați nr. 1, Bloc 113 - Str. Matei Basarab nr. 28, Bloc 129 - Str. Matei Basarab nr. 17, Bloc 131 - Str. Matei Basarab nr. 21, Bloc 132 - Str. Matei Basarab nr. 23, Bloc A1 - Str. Doctor Hacman, nr. 2" în baza contractului de finanțare nr. 4618/25.09.2014 sau, în cazul neprelungirii acestuia, in baza prevederilor OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și încheierea contractului de execuție lucrări.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire: -   Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Investiții și Achiziții Publice ;

 • - Direcției Economico - Financiare ;


  PREȘEDINTĂ DE

  Cosmin Dragoș C<  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITĂTE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU