Hotărârea nr. 246/2015

Hotarirea 246 - 4 decembrie 2015 - transmitere utilaje pentru deszapezire la PIETE PREST

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.246

privind transmiterea tn folosință, pe termen limitat, a unor bunuri mobile pentru realizarea serviciului public de curățire și transport a zăpezii de pe căile publice șî menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei ^sau de îngheț

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 4 decembrie 2015, la care participă 20 de consilieri din cei 22 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.43700 din data de 02.12.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune transmiterea în administrarea societății PIEȚE PREST S.A., pe perioada 1 decembrie 2015 - 31 martie 2016, a trei utilaje aflate în dotarea Direcției Administrării Domeniului Public, respectiv: autovehicul special marca UNIMOG U20, autobasculanta IVECO Trakker și încărcător Ifron, pentru a fi folosite pentru realizarea serviciului public de curățire și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune-aacestorape timp-de polei sau de-îngheț;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere că prin hotărârea nr.47/28.02.2011, Consiliul Local a aprobat delegarea directă, prin concesiune, către societatea PIEȚE PREST S.A. a gestiunii unor servicii publice, printre care și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, și ținând cont de Referatul nr.11439 din -23.11.2015, înregistrat la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, sediul Direcției Administrării Domeniului Public sub nr.10700 din 23.11.2015, prin care societatea PIEȚE PREST S.A. a solicitat, pentru realizarea cu operativitate a activităților de transport și împrăștiere a materialului antiderapant și degajare a zăpezii de pe căile publice, completarea parcului auto propriu, pe perioada decembrie 2015 - martie 2016, cu utilaje specifice, necesare executării unor lucrări pe timp de iarnă, aflate în dotarea Direcției Administrării Domeniului Public;

Luând în considerare faptul că în această perioadă Direcția Administrării Domeniului Public își restrânge activitatea, astfel încât utilajele solicitate vor putea fi folosite pentru realizarea serviciului public de curățire și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, acestea putând fi preluate în administrare de către societatea PIEȚE PREST S.A., care va asigura, totodată, aprovizionarea acestora cu combustibil, precum și -întreținerea și -repararea -lor; de asemenea, prin adresa nr.11819 din 02.12.2015, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.43608 din 02.12.2015, societatea PIEȚE PREST S.A. a menționat faptul că preluarea utilajelor de la Direcția Administrării Domeniului Public se face fără deservenți, societatea dispunând de personal calificat și disponibil să preia utilajele;

în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și ale Normelor Metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.955/2004;

■în -baza -art.-36, -alin.(2), art.45, -alin.(3) -și -art.U5 din Legea nr.21-5/200.1 -privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 20 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se transmit în administrarea societății PIEȚE PREST S.A., pe perioada 1 decembrie 2015 - 31 martie 2016, următoarele 3 (trei) utilaje aflate în dotarea Direcției Administrării Domeniului Public, după cum urmează:

 • • autovehicul special marca UNIMOG U20, nn înmatriculare B-30-YHE, echipat cu instalație de împrăștiat material antiderapant și lama deszăpezire - sarcina utilă 3181-kg;

 • • autobasculanta IVECO Trakker, nr. înmatriculare VL-24-ADP - sarcina utilă 18000 kg;

 • • încărcător Ifron nr. înmatriculare RM-VL-0487.

 • (2) Transmiterea utilajelor menționate la alin.(1) se face pentru realizarea Serviciului public de curățire și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.

 • (3) Societatea PIEȚE PREST S.A. va suporta cheltuielile cu întreținerea și funcționarea utilajelor transmise conform alin.(1).

 • (4) Preluarea utilajelor menționate la alin.(1) de la Direcția Administrării Domeniului Public se face fără deservenți.

 • Art .2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Societății PIEȚE PREST SA;

 • - Direcției Administrării Domeniului Public.

  PREȘEDINȚEQE ȘEDINȚĂ,..

  Miha/PERȘU /Ote-

  U tez,

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU J jurist Ion DIDOIU 7

  V /'

  Râmnicu Vâlcea, 4 decembrie 2015

Red. O.M.S. - 1 ex.

S.A.P.L.