Hotărârea nr. 244/2015

Hotarirea 244 - 27 noiembrie 2015 - modificare HCL 216 din 2015

ROMAN1A

Județul Vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea


Consiliul LocalCERTIFICĂRI MRC-OCS SRdN ISO■XK'l.JWtj 41U/C_________S3 LN ISO 2>H5 22J.-X_________SROIISAS 180l)l:20Uli 19U/HS_________SK1SO/Clil2:n


HOTĂRÂREA NR.244

privind ajustarea cotei stabilită prin HCL nr.216/2015 pentru calculul impozitul pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice


Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară I 27 noiembrie 2015, la care participă 20 de consilieri din cei 22 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.43093 din data de 26.11.2015, întocmit < e Economico-Financiară, prin care se propune ajustarea cotei de impozitare penri impozitului pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice l< ' 0,3%, precum si excluderea acestor imobile de la aplicarea cotei adiționale de 15%

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr


i ata de


Direcția calculul ve ui de


pentru


administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetăteiilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Ținând seama de faptul că impozitarea proprietăților în funcție de destine ir creat nemulțumiri persoanelor fizice care dețin proprietăți de tip nerezidențial, acestea fii cb igate să plătească un impozit calculat la o cotă mai mare decât pentru un imobil cu destmața de locuință ;

Având în vedere faptul că, în cazul persoanelor fizice, impozitul pent cădirile nerezidențiale este un tip de impozit nou, iar diferența față de modul de calcul stabii : de vechiul Cod fiscal este foarte mare, impactul în rândul contribuabililor fiind i l major impunând astfel reanaiizarea cotei de impozitare pentru caicului impozitului pent ii clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, aprobată prin anexa nr.1 la Hoărârea Consiliului Local nr.216/2015 ;


în aplicarea principiului autonomiei locale, în virtutea căruia stabilirea și qpt |qarea impozitelor și taxelor locale intră în competența consiliului local, așa cum se preveda a alin.(2), litb), coroborat cu alin.(4), lit.c) din Legea, nr.215/2001 privind administrația


art.36 lublică


locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal ;

în baza art.36, alin.(4), lit."c", art.45 alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2( C Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 20 de voturi “pentru", 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se modifică anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.216/2015 re; aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și altor sume cuvenite bugetului local pentru în sensul ajustării cotei stabilite de 1,5 % prin aprobarea unui nou nivel de 0,3% pen' impozitului pe clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, excluderea acestor imobile de la aplicarea cotei adiționale de 15%.


privinc


’toare la iul 2016 calculul îcum si


Art.2. Prezenta hotărâre va fi dată publicității și se comunică pentru a îndeplinire Direcției Economico-Financiare.

dusă laCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITA SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 27 noiembrie 2015

Red. O.M.S. - 1 ex.

S.A.P.L.