Hotărârea nr. 242/2015

Hotarirea 242 - 27 noiembrie 2015 - inlocuire membri AGA la societatea ETA S.A.

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

MUNICIPIUL RĂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL

SR EN ISO 9001.2008410/C/2012. SR EN ISO 140012005 223/M/2O12. SR ISO/CEt 27001.201)6 01'>/SI/20l2. SR OHSAS 1800L20I18 19II/HS/2012HOTĂRÂREA NR.242

privind revocarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A. și desemnarea altor reprezentanți

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27noiembrie 2015, la care participă 20 de consilieri din cei 22 în funcție;

Având în vedere inițiativa formulată în baza art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 de un grup format din zece consilieri locali, respectiv Vîrlan Eduard, Crăciunescu Grigore, Vețeleanu Ninel Eusebiu, loniță Gheorghe, Mușat Constantin, Persu Mihai, Boban Lviu Emil, Preda Maria Carmen, Pruteanu Costel Bogdan și Bobeanu Maria, cu privire la înlocuirea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A.;

Văzând Raportul comun nr.42135/R din data de 19.11.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală și Serviciu! Administrație Publică Locală, Reglementări, Aplicare Legea 10/2001, în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr.215/2001 a administrației pubice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, și având în vedere propunerile formulate în plenul ședinței cu privire la desemnarea domnilor Persu Mihai, Boban Liviu, Dobrete Florentina Adina, Olteanu Marin și Pruteanu Costel Bogdan ;

Luând în considerare motivele expuse de grupul de inițiativă prin adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr.42135 din data de 19.11.2015 și care stau la baza solicitjării de înlocuire a reprezentanților Consiliului Loca! în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A., respectiv:

 • - nerespectarea legislației în vigoare cu privire la funcționarea Consiliului de Administrație;

 • - situația economică precară a societății și creșterea de la an la an a subvenției acordată de Consiliul Local;

 • - nerespectarea configurației politice privind persoanele împuternicite de Consiliul Local;

Ținând seama de prevederile art.37 din Legea nr.215/2001, potrivit cărora “Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a Consiliului Local în condițiile legii, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale” și având în vedere Hotărârea nr. 154/2012, conform căreia din componența Consiliului Local declarat legal constituit făceau parte 23 de consilieri locali ce aparțineau următoarelor partide/formațiuni politice: PSD (7 membri); PNL (5 membri), UNPR J4 membri); PDL (5 membri) și PP-DD (2 membri);

în temeiul prevederilor art.8, lit.b) din contractul de mandat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.158/2014, potrivit cărora contractul de mandat își încetează efectele și ca urmare a revocării de către Consiliul Local a reprezentanților municipiului în AGA la societatea susmenționată;

în baza art.36, art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind adrr publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 11 voturi “pentru" revocarea reprezentanților Consiliului în Ac Generală a Acționarilor la Societatea ETA S.A, 9 voturi "împotrivă” și 0 abțineri;

Procedându-se în conformitate cu prevederile art.45, alin.(5) din nr. 215/2001, întrunindu-se:

 • - 15 voturi “pentru” desemnarea d-lui Persu Mihai în A.G.A la Societat S.A și 5 voturi “împotrivă";

 • - 14 voturi “pentru” desemnarea d-nei Dobrete Florentina Adina în / Societatea ETA S.A și 6 voturi “împotrivă";

 • - 14 voturi “pentru” desemnarea d-lui Pruteanu Costel Bogdan în A Societatea ETA S.A și 6 voturi “împotrivă" ;

Având în vedere faptul că domnii Boban Liviu și Olteanu Marin au întrunit număr de voturi, respectiv 13 voturi “pentru”, s-a reluat procedura de vot, în urma domnul Boban Liviu întrunind numărul necesar de voturi pentru a fi desemnat în societatea ETA SA, respectiv 11 voturi “pentru" și 7 voturi “împotrivă”, iar domnul Marin a întrunit 7 voturi “pentru” și 11 voturi “împotrivă”,


:e<


tanu


HOTĂRĂȘTE:

 • A rt.1. Se revocă reprezentanții Consiliului Locai în Adunarea Generală a Aci de la societatea ETA S.A, respectiv: dna. Preda Maria-Carmen; dna. Dobrete FIc Adina; dna. Bobeanu Maria și dl. Olteanu Marin.

 • A rt.2. Se desemnează 4 (patru) reprezentanți ai Consiliului Local care să re r municipiul în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA S.A., exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea sa de acționar unic la această soc după cum urmează:

 • 1. dl. Persu Mihai;

 • 2. dna.Dobrete Florentina Adina;

 • 3. dl. Pruteanu Costel Bogdan;

 • 4. dl. Boban Liviu.

  ri cj>r na-


  rite îitrj e,


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire: - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Societății ETA S.A. ;

 • - Persoanelor prevăzute la art. 1.

 • - Persoanelor prevăzute la art.2.CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGAL SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 27 noiembrie