Hotărârea nr. 241/2015

Hotarirea 241 - 27 noiembrie 2015 - desemnare reprezentant in AGA la ETA SA

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS S«ENSU‘XIO1.2M>84WC_______£<ENISO 14001:20052Z3/M_______SKOHSAb 18(101.2008 1'IQ/HS

HOTĂRÂREA NR.241

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municip ulu Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea EH S.A.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință crdnară data de 27 noiembrie 2015, la care participă 20 de consilieri din cei 22 în fuuție

Luând în discuție Raportul nr.42494 din data de 20.11.2015, întocmit ce

D rectia


Administrație, Juridic, Contencios și Direcția Dezvoltare Locală, prin care ; propune desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Rm.Vâke i care să reprezinte interesele municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor de la Soc etatea ETA S.A;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr I, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a < repturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici ș mijloci;, administrarea domeniului public și privat, agricultură și ca urmare a ropiunerii formulate în plenul ședinței în sensul desemnării d-lui consilier loca! Mușat onstantin pentru a reprezenta interesele municipiului în Adunarea Generală a Acționa ilor de a Societatea ETA S.A.;

Ținând seama de faptul că potrivit prevederilor art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.134 din 30 iunie 2014 au fost desemnați reprezentanții Consiliul j Loclal în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A, din componența aceșteiâ făcând parte și domnul Voicu Marius Iulian și, având în vedere că don iu Voicu Marius iulian a demisionat din funcția de consilier local, iar prin ntă'^rea nr.204/28.10.2015 Consiliul Local a constatat încetarea de drept a marcatului de consilier local al domnului Voicu Marius Iulian, se impune desemnarea unu at reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea în A G.A la această societate;

în temeiul prevederilor art.37 din Legea nr. 215/2001 a administraț publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.2 5/j001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterior©

Procedându-se în conformitate cu prevederile art.45, alin.(5) din . sgea nr. 215/2001 și întrunind 13 voturi «pentru» desemnarea d-lui Mușat Corstantn în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA S.A., 7 voturi „împo [I i" și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se desemnează d-l consilier local Mușat Constantin pentru a mrezenta interesele municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea ETA S.A..

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la în

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Societății ETA SA ;

  • - domnului Mușat Constantin;

  • - domnului Voicu Marius Iulian.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGA SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 27 noiembrie