Hotărârea nr. 240/2015

Hotarirea 240 - 27 noiembrie 2015 - rectificare buget la unitatile de invatamant preuniversitar de stat

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SRENKO'MiLZWti-lW/C________St EH ISO 14001.2U05 223/M________SROHSAS18001:2008 r.WHS________SR1S0/CEI 27001:2013 0 Ț.’SI

HOTĂRÂREA NR.240

privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 noiembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 22 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.42493 din data de 20.11.2015, întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a dronti irilrxr ra+afonilnr' nr 9 do hi inoLfinan+a nmnnn7Q                      ei

SZSZlMțWI <HV. , IH.M-J              HMVIIIIV, fZ • SZ & i t W- W VVVIIVMHWV VVVIM.V y.

nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.24/2015 a fost aprobat bugetul de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stai pentru anui 2015, cu o vaioare ioiaiă de 4.307.000 iei, atât ia partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, acesta ajungând, prin rectificări bugetare ulterioare, la valoarea de 4.445.000 lei;

Ținând seama de solicitările venite din partea unor unități de învățământ, respectiv Școala Gimnazială «loan Ghe. Duca» și Liceul Tehnologic « Ferdinand I », prin care acestea au solicitat majorarea bugetului cu sumele reprezentând contribuția elevilor pentru internate, cămine și cantine;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locație, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art 36, alin Î2Ț lit bî; art 45. alin (2) si art.115 din Leasă nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 21 de voturi « pentru », 0 voturi « împotrivă » și 0 abțineri,

UnTADĂQTIZ. iixx i rt i x r-\ i .

Art.1. (1) Se rectifică bugetul de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015, în plus, cu suma de 14.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

(2) Bugetul unităților de învățământ preuniversitar de stat pe ar i rectificat conform aiin.(l), va avea vaîoarea totală de 4.453.000 îe, partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.


Art.2. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexe । integrantă a acestui buget, după cum urmează:

  • - anexa nr.1 - Venituri - Bugetul autofinanțat al unităților de în'; preuniversitar de stat pe anul 2015;

  • - anexa nr.2 - Cheltuieli - Bugetul autofinanțat al unităților de înv, preuniversitar de stat pe anul 2015.


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi îndeplinire:

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice.CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGAI I eCCDETAD Rfll'lMir'IOII i kzi-x/i ■kfc— m nt *            kk kw,

jurist Ion DIDOIURâmnicu Vâlcea, 27 noiembrie i


4 I -iai ic


parte


mânt


să la


Red. O.M.S - 1 ex.

S.A.P.L.


Anexa nr.i         _

la HCL nr.....<£.5<2.......


p. PRIMAR,


‘imar


Gigi Ion MATEI


VENITURI

BUGETUL AUTOFINANTAT AL UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PE ANUL 2015

/ei

DENUMIREA UNITĂȚII

PROGRAMAT 2015

TOTAL VENITURI

SOLD

taxe si alte venituri în invatamant

venituri din prestări servicii

contribuție elevi pentru internate si cantine

alte venituri din prestări servicii si alte activitati

alte venituri

contribuție preșcolari in grădinițe cu program prelungit

LA

31.12.2014

0

1=2+......+8

2

3

4

5

6

7

8

cont venit

33.10.05

33.10.08

33.10.14

33.10.50

36.10.50

33.10.14

Colegiul Energetici

600,000.00

23,459.00

576,541.00

Colegiul National Mircea cel Bătrân

690,000.00

269.00

70,000.00

619,731.00

CNI Materi Basarab

190,000.00

8,881.00

181,119.00

Colegiul de Silvicultura

313,000.00

38,576.00

274,424.00

Liceul Tehnologic Oltchim

116,000.00

267.00

115,733.00

Liceul Tehnologic Ferdinand

14,000.00

4,367.00

9,633.00

Liceul Antim Ivireanul

943,000.00

353,271.00

417,669.00

172,060.00

Liceul Tehnologic Gen. Magheru

86,000.00

80,000.00

6,000.00

Liceul Tehnologic Henri Coandă

38,500.00

3,323.00

35,177.00

Liceul Tehnologic Cpt.Pleșoianu

27,000.00

24,016.00

1,434.00

1,550.00

Seminarul Teologic Sf. Nicolae

325,000.00

73,040.00

251,960.00

Școala Gimnaziala Take lonescu

178,000.00

8,835.00

169,165.00

Școala Gimnaziala I. Gh. Duca

137,000.00

28,804.00

108,196.00

Școala Gimnaziala nr. 4

193,500.00

193,500.00

Școala Gimnaziala nr. 5

70,000.00

70,000.00

Școala Gimnaziala Anton Pann

230,000.00

21,026.00

208,974.00

Școala Gimnaziala nr. 10

188,000.00

11,905.00

176,095.00

Școala Gimnaziala nr. 13

120,000.00

120,000.00

TOTAL ÎNVĂȚĂMÂNT

4,459,000.00

600,039.00

489,103.00

35,177.00

1,929,572.00

6,000.00

0.00

1,399,109.00


VICEPRIMAR, Ec. Vasile CocoșDIRBCTOI


! o

■EXECUTIV,


[n/Lepadat


SEF SERVICIU CONTABILITATE, ~-x Ec. Narcisa jColtos


Secretar'municipiu, Jr. Ion Didoiu >


Anexa nr. 2
la HCL         .......

p. PRIMAR, viceprimar Gigi Ion MATEI

BUGETUL AUTOFINANTAT AL UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PE ANUL 2015

lei

DENUMIREA UNITATH

PROGRAMAT 2015

TOTAL

CHELTUIELI DE PERSONAL

CHELTUIELI MATERIALE

CHELTUIELI DE CAPITAL

CHELTUIELI

2015

COD 10

COD 20

COD 71

0

1=2+3+4

2

3

4

Colegiul Energetic

600,000.00

600,000.00

Colegiul National Mircea cel Batran

690,000.00

690,000.00

CNI Matei Basarab

190,000.00

190,000.00

Colegiul de Silvicultura

313,000.00

306,000.00

7,000.00

Liceul Tehnologic Oltchim

116,000.00

116,000.00

Liceul Tehnologic Ferdinand I

14,000.00

14,000.00

Liceul Antim Ivireanul

943,000.00

270,000.00

669,000.00

4,000.00

Liceul Tehnologic Gen. Magheru

86,000.00

86,000.00

Liceul Tehnologic Henri Coanda

38,500.00

26,100.00

12,400.00

Liceul Tehnologic Cpt.Plesoianu

27,000.00

27,000.00

Seminarul Teologic Sf. Nicolae

325,000.00

325,000.00

Școala Gimnaziala Take lonescu

178,000.00

178,000.00

Școala Gimnaziala I. Gh. Duca

137,000.00

137,000.00

Școala Gimnaziala nr. 4

193,500.00

193,500.00

Școala Gimnaziala nr. 5

70,000.00

70,000.00

Școala Gimnaziala Anton Pann

230,000.00

230,000.00

Școala Gimnaziala nr. 10

188,000.00

188,000.00

Școala Gimnaziala nr. 13

120,000.00

120,000.00

TOTAL INVATAMANT

4,459,000.00

296,100.00

4,151,900.00|    11,000.00

VICEPRIMAR,        DIRECTOR EXI

UTIV, SEF SERV.CONTAB., at           Ec. Narcisa Colțoș


Ec. Vasile Cocos             Ec. Ion LW