Hotărârea nr. 24/2015

Hotarirea 24 - 27 februarie 2015 - aprobat buget autofinantat unitati de invatamant si institutii 2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIP1UL RÂMN1CU VÂLCEA Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR.24 privind aprobarea bugetului autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat și al instituțiilor de cultură pentru anul 2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 februarie 2015, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.212421 din 19.02.2015 întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune aprobarea bugetului autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat și al instituțiilor de cultură pentru anul 2015;

Ținând seama de raportele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), lit.b), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Bugetele autofinanțate ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și ale instituțiilor de cultură pentru anul 2015 se constituie din următoarele surse:

 • a) taxe și alte venituri în învățământ;

 • b) venituri din prestări servicii;

 • c) contribuție elevi și preșcolari pentru internate, cantine și grădinițe;

 • d) alte venituri din prestări servicii și alte activități.

Art.2. Se aprobă bugetul autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015, la valoarea de 4.307.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Filarmonicii Ion Dumitrescu pentru anul 2015, la valoarea de 2.051.000 lei, structurat după cum urmează:

VENITURI

 • - venituri proprii             101.000 (ei;

 • - subvenție buget local 1. 950.000 lei (conform HOL nr. 19/2015);

CHELTUIELI

 • - cheltuieli de personal 1.450.000 lei;

 • - cheltuieli materiale            601.000 lei.

(2) Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat conform alin.(1) este prezentat în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Teatrului municipal Ariei pentru anul 2015, la valoarea de 1.935.000 lei, structurat după cum urmează:

VENITURI

 • - venituri proprii           350.000 lei;

 • - subvenție buget local 1.585.000 lei (conform HCL nr. 19/2015);

CHELTUIELI

 • - cheltuieli de personal 685.000 lei;

 • - cheltuieli materiale 1.250.000 lei.

 • (2) Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat conform alin.(1) este prezentat în anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

 • - Teatrului municipal „Ariei”;

 • - Filarmonicii “Ion Dumitrescu”.

MUNICIPIUL RM.VALCEA

Anexe nr.1

ia HCL nr.^4..............


DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

VENITURI

BUGETUL AUTOFINANTAT AL UNITĂȚILOR DE INVATAMANT f*E Â^g2015 A,

DENUMIREA UNITĂȚII

PROGRAMAT 201 i&L

TOTAL VENITURI

SOLD

LA

31.12.2014

taxe si alte venituri în invatamant

venituri din prestări servicii

contribuție elevi pentru internate si cantine

alte venituri din prestări servicii si alte activitati

alte venituri

contribuție preșcolari in grădinițe cu program prelungit

0

1=2+......+8

2

3

4

5

6

7

8

cont venit

33.10.05

33.10.08

33.10.14

33.10.50

36.10.50

33.10.14

Colegiul Energetic

600,000.00

23,459.00

576,541.00

Colegiul National Mircea cel Bătrân

690,000.00

269.00

70,000.00

619,731.00

CNI Materi Basarab

190,000.00

8,881.00

181,119.00

Colegiul Forestier

285,000.00

38,576.00

246,424.00

Liceul Tehnologic Oltchim

116,000.00

267.00

115,733.00

Liceul Tehnologic Ferdinand

10,000.00

4,367.00

5,633.00

Liceul Antim Ivireanul

943,000.00

353,271.00

417,669.00

172,060.00

Liceul Tehnologic Gen. Magheru

86,000.00

80,000.00

6,000.00

Liceul Tehnologic Henri Coandă

38,500.00

3,323.00

35,177.00

Liceul Tehnologic CptPleșoianu

27,000.00

24,016.00

1,434.00

1,550.00

Seminarul Teologic Sf. Nicolae

325,000.00

73,040.00

251,960.00

Școala Gimnaziala Take lonescu

138,000.00

8,835.00

129,165.00

Școala Gimnaziala I. Gh. Duca

127,000.00

28,804.00

98,196.00

Școala Gimnaziala nr. 4

173,500.00

173,500.00

Școala Gimnaziala nr. 5

70,000.00

70,000.00

Școala Gimnaziala Anton Pann

205,000.00

21,026.00

183,974.00

Școala Gimnaziala nr. 10

163,000.00

11,905.00

151,095.00

Școala Gimnaziala nr. 13

120,000.00

120,000.00

TOTAL ÎNVĂȚĂMÂNT

4,307,000.00

600,039.00

489,103.00

35,177.00

1,897,572.00 |

6,000.00

0.00

1,279,109.00

VICE>RIMAR, Ec. vJsile Cocoș


DIRECTOR EXECUTIV, Ec. Ion Lepâdai


Președinte de ședință, Gheorghe MihailescuSEF SERVICIU CONTABILITATE, Ec. Narcisa Colțos


municipiul rm.valcea                                     Anexa nr. 2

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA                   la HCL

fa. :

viikp&tefc;*

^■0-                  - - - ...■ '■        ■

EC. GtâHONî

\W<

CHELTUIELI BUGETUL AUTOFINANTAT AL UNITĂȚILOR DE INVATAMANT

PE ANUL 2015

te/

DENUMIREA UNIT ATU

PROGRAMAT 2015

TOTAL

CHELTUIELI

CHELTUIELI DE PERSONAL

CHELTUIELI MATERIALE

CHELTUIELI

DE CAPITAL

2015

COD 10

COD 20

COD 71

0

1=2+3+4

2

3

4

Colegiul Energetic

600,000.00

600,000.00

Colegiul National Mircea cel Batran

690,000.00

690,000.00

CNI Matei Basarab

190,000.00

190,000.00

Colegiul Forestier

285,000.00

285,000.00

Liceul Tehnologic Oltchim

116,000.00

116,000.00

Liceul Tehnologic Ferdinand I

10,000.00

10,000.00

Liceul Antim Ivireanul

943,000.00

270,000.00

673,000.00

Liceul Tehnologic Gen. Magheru

86,000.00

86,000.00

Liceul Tehnologic Henri Coanda

38,500.00

26,100.00

12,400.00

Liceul Tehnologic Cpt.Plesoianu

27,000.00

27,000.00

Seminarul Teologic Sf. Nicolae

325,000.00

325,000.00

Școala Gimnaziala Take lonescu

138,000.00

138,000.00

Școala Gimnaziala I. Gh. Duca

127,000.00

127,000.00

Școala Gimnaziala nr. 4

173,500.00

173,500.00

Școala Gimnaziala nr. 5

70,000.00

70,000.00

Școala Gimnaziala Anton Pann

205,000.00

205,000.00

Școala Gimnaziala nr. 10

163,000.00

163,000.00

Școala Gimnaziala nr. 13

120,000.00

120,000.00

[total invatamant

4,307,000.00

296,100.00

4,010,900.00

I           0.00

VICEPRJMAR,        DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERV.CONTAB.,


Ec. Vasile\Cocos

Președinte de ședință

Gheorghe Mihailescu,

Ec. Ion Lepădat           Ec. Narcisa Colțoș

,            Secretar xri un ici pro,

Jr. Ion Didoiu 1
■ Si-                             ■...." M IVI S î S ‘.UC       lyAlHIWL-U                                                                         .,:

CU! 753832$

// '■' \ ’ .

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI II . ,       • V. \ /\ ’>V>

j:          t >V-0:- <■ V V W' ■

PENTRU ANUL 2015                 ’      \'.v<~ 7

- mii lei -

VICERRIMAR, EC . VASlLE COCOSHr.

Denumirea indicatorilor

COD

EXECUȚIE

ANUL

TRIM. I

TRIM. I! I

TRIM. hi

TRIM.. IV

crt

2014

2015

0

1

3

2

4

5

6

7

8

1.

TOTAL VENITURI

2330024

2051.00

636.50

673.00

525.50

216.00

2.

Venituri proprii, din care

103000

101.00

36.00

15.50

14.50

35.00

- vânzări bilete

100200

98.00

35.00

15.00

14.00

34.00

- alte venituri (sponsorizări,

2800

3.00

1.00

0.50

0.50

1.00

închirieri, prestări servicii artistice)

3.

Subvenții instituții publice

2227024

1950.00

600.50

657.50

511.00

181.00

4.

CHELTUIELI TOTAL

2330024

2051.00

636.50

673.00

525.50

216.00

01. CHELTUIELI CURENTE

2330024

2051.00

636.50

673,00

525.50

216.00

(01=10+20)

TITLUL L CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1658853

1450.00

437.50

443.50

444.00

125.00

5.

Cheltuieli salariate în bani

10.01

1287367

1181.50

349.00

353.50

354.00

125.00

Salarii de bază

10.01.01

1280903

1173.50

346.50

351.00

352,00

124.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

195

1.00

0.50

0.50

0.00

0.00

Alte drepturi salariaie în bani

10,01.30

6269

7.00

2.00

2.00

2.00

1.00

6.

Contribuții

10.03

371486

268.50

88.50

90.00

90.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

282258

188.00

62.00

63.00

63.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

6310

6.00

2.00

2.00

2.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

66956

58.00

19.00

19.50

19.50

0.00

Contribuții de asigurări pentru

10.03.04

5020

4.50

1.50

1.50

1.50

0.00

accidente de muncă și boli profesionale

Contribuții pentru concedii și indemnizații

10.03.06

10942

12.00

4.00

4.00

4.00

0.00

TITLUL II, BUNURI Și SERVICII

20

671171

601.00

199.00

229,50

81.50

91.00

7.

Bunuri și servicii

20.01

126404

145.50

50.50

57.00

25,00

13.00

Furnituri de birou

20.01.01

6890

8.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Materiale pentru curățenie

20,01.02

1910

3.00

1.00

1.00

0.00

1.00

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

34384

38.00

19.00

11.00

6.00

2.00

Apă, canal și salubritate

20.01.04

6457

12.00

4.00

4.00

3.00

1.00

Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet

20.01.08

9966

16.00

5.00

5.00

4.00

2.00

Materiale și prestări de servicii cu

20.01.09

25487

7.00

5.00

1.00

1.00

0.00

caracter funcțional

Alte bunuri și servicii pentru întreținere

20.01.30

41310

61.50

14,50

33.00

9.00

5.00

și funcționare

8.

Reparații curente

20.02

0

2.00

2.00

0.00

0,00

0.00

9.

Bunuri de natura ob.inv.

20.05

19036

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

19036

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

10.

Deplasări, detașări, transferări

20.06

2108

5.00

2.00

3.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2108

5.00

2.00

3.00

0.00

0.00

11.

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

2171

2.50

1.00

0.00

0.00

1.50

12.

Pregătire profesională

20.13

6000

2.00

0.00

2.00

0.00

0,00

13.

Alte cheltuieli

20.30

515452

441.00

140.50

167.50

56.50

76.50

Reclamă și publicitate(afișe)

20.30.01

24272

29.00

7.50

7.50

5.50

8.50

Alte cheltuieli cu bur\uri și servicii

20.30.30

491180

412.00

133.00

160.00

51.00

68.00

DiRECTQR EXECUTIV,        SEF SERV. CONTABILITATE,

Președinte de ședința, Gheorghe Mihaileșcu


TEATRUL IVIUNÎCPAL AR^EL.
CUI 11067090

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELIPENTRU ANUL 2015

Nr.

Denumirea indicatorilor

COD

EXECUȚIE

ANUL

TRIM. I

TR1WL

TRIM. IV

crt.

2014

2015

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

TOTAL VENITURI

2936813

1935.00

540.00

560.00

520.00

315.0C

2.

Venituri proprii, din care

404813

350.00

80.00

100.00

70.00

100.0C

- vânzări bilete

396017

350.00

80.00

100.00

70.00

100.oc

- alte venituri (sponsorizări,

8796

0.00

închirieri, prestări servicii artistice)

3,

Subvenții instituții publice

2532000

1585.00

460.00

460.00

450.00

215.0C

4.

CHELTUIELI TOTAL

2934157

1935.00

540.00

560.00

520.00

315.0C

01. CHELTUIELI CURENTE

2936051

1935.00

540.00

560.00

520.00

315.0C

(01 = 10+20)

TITLUL 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

674109

685.00

210.00

210.00

200.00

65.0C

5.

Cheltuieli salariate în bani

10.01

533997

509.00

158.00

158.00

148.00

45.0C

Salarii de bază

10.01.01

524151

500.00

155.00

155.00

145.00

45.0C

Indemnizații de delegare

10.01.13

9846

9.00

3.00

3.00

3.00

o.oc

Âlte drepturi salariale în bani

10.01.30

0

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

6.

Contribuții

10.03

140112

176.00

52.00

52.00

52.00

20.0C

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

104518

94.00

28.00

28.00

28.00

10.oc

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2619

14.00

4.00

4.00

4.00

2.0C

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

27221

48.00

14.00

14.00

14.00

6.0C

Contribuții de asigurări pentru

10.03.04

2036

10.00

3.00

3.00

3.00

1 .OC

accidente de muncă și boli profesionale

Contribuții pentru concedii și

10.03.06

3718

10.00

3.00

3.00

3.00

1.0C

indemnizații

TITLUL II. BUNURI Și SERVICII

20

2261942

1250.00

330.00

350.00

320.00

250.0C

7.

Bunuri și servicii

20.01

536558

369.50

111.00

106.50

101.00

51.0C

Furnituri de birou

20.01.01

9463

6.00

2.00

2.00

1.00

1 .OC

Materiale pentru curățenie

20.01.02

28000

10.00

2.00

4.00

2.00

2.0C

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

61809

70.00

25.00

20.00

20.00

5.0C

Apă, canal și salubritate

20.01.04

1725

1.50

1.00

0.50

0.00

O.OC

Transport

20.01.07

17836

9.00

4.00

3.00

1.00

1 OC

Poștă, telecomunicații, radio, TV,

20.01.08

26495

20.00

6.00

6.00

6.00

2.0C

Internet

Materiale și prestări de servicii cu

20.01.09

1666

3.00

1.00

1.00

1.00

O.OC

caracter funcțional

Alte bunuri și servicii pentru întreținere

20.01.30

389564

250.00

70.00

70.00

70.00

40.0(

și funcționare

8.

Reparații curente

20.02

0

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OC

9.

Bunuri de natura ob.inv.

20.05

121662

50.00

15.00

15.00

10.00

10.0C

Uniforme și echipament

20.05.01

0

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

Alte obiecte de inventar

20.05.30

121662

50.00

15.00

15.00

10.00

10.oc

10.

Deplasări, detașări, transferări

20.06

41219

30.00

7.00

20.00

3.00

o.oc

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

29724

15.00

7.00

5.00

3.00

o.oc

Deplasări în străinătate

20.06.02

11495

15.00

0.00

15.00

0.00

o.oc

11.

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

6000

3.00

2.00

1.00

0.00

o.oc

12.

Pregătire profesională

20.13

3000

10.00

2.00

7.00

1.00

o.oc

13.

Alte cheltuieli

20.30

1553503

787.50

193.00

200.50

205.00

189.0C

Chirii                      ț

20.30.04

79500

25.00

6.00

6.00

7.00

6.0C

Alte cheltuieli cu bunur'i și servicii

20.30.30

1474003

762.50

187.00

194.50

198.00

183.0C

14

Plati efectuate in anii precedent!

85.01

-1894

SEF SERV. CONTABILITATE, EC. NARCISA COLȚOS

VICEPpIMAR, EC . VASHE COCOS

DIRECTOR EXECUTIV, EC. lONfîsPADAT


Președinte de ședința,Secretar murfipipiu, Jr. Ion Diddiu