Hotărârea nr. 238/2015

Hotarirea 238 - 27 noiembrie 2015 - aprobare DALI Extindere iluminat strada Posada

ROMÂN IA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul râmniicu vâlcea consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SREN ÎWXJOl 2008 413/C SRBl ISO 14001:2005 Z23/M________SROlfeAS 180012008 WHS_______SK LSti/Q 1<11:2013 010/£


HOTĂRÂREA NR.238

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Extinderea rețelei de iluminat de la intersecția străzii Posada cu Calea lui Traian până la sensul giratoriu pasaj Râureni”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 noiembrie 2015, la care participă 20 de consilieri din cei 22 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.41812 din 17.11.2015, întocmit de Direcția Investiții și Achiziții Publice, prin care se propune aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici, scenariul 1, pentru obiectivul de investiție “Extinderea rețelei de iluminat de la ntersectia străzii Posada cu Calea lui Traian până la sensul giratoriu pasaj Râureni”;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, aHministrarpa rlnmAninhii niihlir. si nrivat anriniiltiiră si nr 4 Ha nreia ni?a ta si -------------- --- -------------- 1------- T* I-------’ —o--------— 5  ’   ।  —' - 3M dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, uu 11 iuuiiiuoi ne și uui 1 ipiciai 11c uiicnuctic și aic iiuiaiain vpuvcihuiui rn.4O/z.uuu privind aprobarea continutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de e aborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de intervenții;

în baza art.36, alin.(4), lit.d), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 20 de voturi « pentru », 0 voturi « împotrivă » și 0 abțineri

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici, scenariul 1, la obiectivul de investiție “Extinderea rețelei de iluminat de la intersecția străzii Posada cu Calea iui Traian până la sensul giratoriu pasaj Râureni”, la valoarea totala de 1742,939 mii lei cu TVA, respectiv 394,714 mii euro cu TVA, din care C+M - 1.648,751 mii lei cu TVA, respectiv 373,384 mii euro cu TVA.

(2) Documentația aprobată conform alin. (1), anexă la prezenta hotărâri se păstrează ia Serviciul investiții Pubiice.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încfed nțeaz Serviciul Investiții Publice - Direcția Investiții și Achiziții Publice d n cadr aparatului de specialitate al primarului.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă îndeplinire:

  • • Direcției Economico - Financiare;

  • • Direcției investiții și Achiziții Pubiice;

  • • Direcției Dezvoltare Locală;

  • • Direcției Urbanism.CONTRASEMNEAZĂ PEN1JRU LEGAL TATE, SECRETAR MtiNiCiPiu, /

jurist Ion DIDOIU
Râmnicu Vâlcea, 27 noiembri