Hotărârea nr. 236/2015

Hotarirea 236 - 27 noiembrie 2015 - mandatare reprezentant AGA APAVIL SA numire membru in CA

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

MUNIC1PIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRf-OCS ȘRENlS09Q012Wt:41'J/C SHEN ISO 14001:20115 223/M SROHSKi IBOUi-aWBIWHS SR1SO/CE12?001:201J019/S

HOTĂRÂREA NR.236

privind mandatarea reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea APAVIL S.A.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 noiembrie 2015, la care participă 20 de consilieri din cei 22 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.42485 din data de 20.11.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul Administrație Publica Locaiă,

Reglementări, Aplicare Legea 10/2001 prin care se propune mandatarea reprezentantului municipiului Rm.Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL S.A. să îndeplinească atribuția prevăzută la art.12.3 lit.j) din actul constitutiv al societății;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

vând în uprbro ră nntriwit nrawadorilnr art 1A 1 lit din Arfiil Cnne+itiitiv al societății APAVIL S.A. aprobat prin Hotărârea nr.13 din 06.10.2014 de către Adunarea Generală a Acționarilor de la această societate, Consiliul de Administrație este format dintr-un număr de cinci administratori din care trei desemnați de către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea și doi de căiie Consiliul Județean Vâlcea, acest număr fiind menținui pe toată durata existenței operatorului regional - Societatea APAVIL S.A;

Ținând cont de faptul că prin hotărârea nr.64 din 30.04.2013 Consiliul Județean Vâlcea a desemnat doi administratori propuși de acționarul Județul Vâlcea în Consiliul de Administrație al S.C. APAVIL S.A., respectiv pe domnul Predescu Mircea Constantin și Jianu Cristian Nicolae, iar, prin adresa nr.46685 din 11.11.2015, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.41078 din 11.11.2015, Societatea APAVIL S.A. ne informează că domnul Predescu Mircea și-a anunțat demisia din funcția de membru în Consiliu de Administrație și, în consecință, solicită desemnarea unui candidat și acordarea unui mandat special în acest sens reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la această societate;

Ținând seama de faptul că pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art.12.3, lit.j) din Actul Constitutiv al societății APAVIL S.A. "alegerea și r&x/GCsrss                                                c*î                            <4^

t I /V» t IUI 11         l<JIII U/ UI V4VX /ÎMI //// 1/UU UU V yi U VQVU/ VW/     UUUOIV/ U WV»

gestiune", Adunarea Generală Extraordinară nu poate hotărî decât în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea și Consiliul Județean,

în temeiul prevederilor art.3 și ale art.29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 19 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și o abținere,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mandatează reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL S.A. să îndeplinească atribuția prevăzută la lit.j) a art.12.3 din Actul Constitutiv al societății.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Societății APAVIL S.A.;

ACI ADA \/Alrao-

• 'l-'l t \l t \ V

 • - Consiliului județean Vâlcea;

 • - Reprezentantului municipiului în AGA la societatea APAVIL S.A.

  x °M A ■

  PREȘEDINTE-QE ȘEDINȚĂ, AA

  Miiiai PERȘiJ S      '-7 vJ

  W

  CONTRASEMNEAZĂ PENlțRU LEGALITATE, SECRETAR MUNiCiriU,    j

  jurist Ion DIDOIU       /

  Râmnicu Vâlcea, 27 noiembrie 2015


Red. T.C - 1 ex.