Hotărârea nr. 234/2015

Hotarirea 234 - 27 noiembrie 2015 - aprobare Metodologie acordare prestatii financiare copiilor proveniti din familii in dificultate

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Consiliul Local


SRilN ISO'>001:2008 410/0


SREN ISO 14001:2005 223/M

SROHSAS160012008190/HS


HOTĂRÂREA NR.234

privind aprobarea Metodologiei de acordare a unor prestații financiare excepționale copiilor proveniți din familii în dificultate

Consiliul Local ai municipiului Râmnicu vâlcea, întrunit in ședința ordinara ia data de 27 noiembrie 2015, la care participă 20 de consilieri din cei 22 în funcție ;

Având în vedere Expunerea de motive nr.35208 din 30.09.2015 a primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, prin care se propune aprobarea Metodologiei de acordare a unor prestații financiare excepționale copiilor proveniți din familii în dificultate ;

luând în discuție» Ranortul nr 42484 din data da 20 11 2015 întocmit da Riractia Protecție Socială;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Luâna in considerare făptui ca in ultimul timp a crescut semnificativ numărul familiilor in care, deși părinții au locuri de muncă, veniturile obținute de aceștia sunt insuficiente pentru asigurarea celor necesare creșterii ș educării copiilor pe care îi au în întreținere ;

în aplicarea prevederilor art.130 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, “Primarii acordă nrestatii financiare exceotionale în situația în care familia care încriieste conihil se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situație excepțională și care pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului. Prestațiile excepționale se acordă cu prioritate copiilor ale căror familii nu au posibilitatea sau capacitatea de a acorda copilului îngrijirea corespunzătoare ori ca urmare a necesității suportării unor cheltuieli particulare destinate menținerii legăturii copilului cu familia sa.

Respectând procedura prevăzută de Legea nr.52/2003 privind transparența decizionaiă în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 20 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Metodologia de acordare a unor prestații financiare excepționale copiilor proveniți din familii în dificultate, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Prestațiile financiare excepționale se vor acorda începând cu trimestrul IV al anului 2015, în bugetul Direcției Protecție Socială, aprobat pentru anul 2015, la cap.68.02 paragraf 68.02.15.01 « prevenirea excluderii sociale », existând fonduri cu această destinație.

(2) Prestațiile financiare excepționale, acordate conform Metodologiei aprobată prin PWăroro nu \/r\r fi li ia+a în noimii Io e+oKiliroo ol+nr rlrnn+i iri Konoe+i con Io onnrHoroo V4_\zl lkV< I IV tvi »-X | V* J IIVI V VI II IWIV III WIWI IV VIWIIIIVV VII.VI VIV^kMIi Wl I V'j'l.l VW IV V4WVI 5<«V«I xwt altor beneficii de asistență socială.

Art.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică pentru a fi adusă la îndeplinire:

- Direcției Protecție Socială.

Red. O.M S - 1 ex.

S.A.P.L.

METODOLOGIE DE ACORDARE A PRESTAȚIILOR FINANCIARE EXC


 • 1. SCOP

  • 1.1. Creșterea calității vieții copiilor cu vârsta între 0 și 11 ani, proveniți din familii aflate în situație de risc social, prin acordarea unor prestații financiare excepționale menite să prevină separarea copiilor de familia proprie;

  • 1.2. Consolidarea relațiilor de familie și integrarea populațiilor vulnerabile pe piața muncii prin sprijinirea părinților în găsirea și păstrarea unui loc de muncă, limitându-se astfel dependența de serviciile sociale furnizoare de venituri de subzistență (ajutor social, cantină socială, ajutoare de urgență...).

 • 2. OBIECTIVE

  • 2.1. Diminuarea riscului separării copilului de familie și prevenirea abandonului școlar;

  • 2.2. Consolidarea autonomiei economice a familiei și dezvoltarea unui comportament activ pe piața muncii;

  • 2.3. Promovarea interesului superior al copilului, a dreptului acestuia la o dezvoltare fizică și morală normală, la echilibru socioafectiv și la viața de familie (de preferință în familia proprie);

  • 2.4. Susținerea familiilor cu vulnerabilitate socio-economică ridicată în vederea depășirii situațiilor de criză pe care le traversează.

 • 3. GRUP-ȚINTĂ

Copiii cu vârste între 0 și 11 ani din familii cu ambii părinți / părinte unic angajați, dar care din cauza veniturilor reduse (sub 1.06 ISR1, adică sub 530 lei/lună) întâmpină dificultăți în asigurarea dezvoltării psihofizice corespunzătoare a propriilor copii, în susținerea acestora în programe de îngrijire și educație necesare, adecvate vârstei (creșă, grădiniță cu program prelungit, supraveghere după școală, sprijin educațional...)

t CRITERII DE ELIGIBILITATE

Pentru a beneficia de acordarea unor prestații financiare excepționale, familia copilului în nevoie trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

 • 4.1. are domiciliul/reședința în Rm.Vâlcea;

 • 4.2. are în întreținere copii2 în vârstă de 0-11 ani, cu obligativitatea frecventării învățământului obligatoriu pentru cei de vârstă școlară;

 • 4.3. părintele unic sau, după caz, ambii părinți (în cazul familiilor complete) sunt angajați cu contract de muncă cu normă întreagă;

 • 4.4. venitul pe membru de familie este sub1.06 ISR, adică sub 530 lei/lună;

 • 4.5. nu au datorii la bugetul local pentru anul anterior solicitării;

' ISR= indicator social de referință ce reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează beneficiile de asistență socială, suportate din bugetul de stat, acordate atât în vederea asigurării protecției persoanelor în cadrul sistemului de asistență socială, cât și în vederea stimulării persoanelor beneficiare ale sistemului de asistență socială, pentru a se încadra în muncă (1 ISR = 500 lei).

 • * Copil= persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani și nu a dobândit capacitatea deplină de exercițiu, în condițiile legii

 • 4.6. nu au restanțe la achitarea chiriei și utilităților, dacă locuiesc într-o locuință socială, proprietatea Municipiului Rm.Vâlcea;

 • 4.7. nu au în proprietate niciunul din bunurile care conduc la excluderea acordării ajutorului social prevăzute de anexa 3 la HG 778/2013;

 • 4.8. nu beneficiază de tichete de creșă acordate conform Legii 193/2006;

 • 4.9. nu au beneficiat în ultimele 12 luni anterioare solicitării de vreun sprijin financiar acordat prin programe cu finanțare europeană (ex.prin Fondul Social European prin POSDRU).

 • 5. PROCEDURA DE ACORDARE

Prestațiile financiare excepționale se vor acorda, pentru început, pentru 25-30 copii din familiile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate anterior menționate, pentru o perioadă de 6 luni, fiecare copil primind suma de 300 lei/lună sau tichete sociale în aceeași valoare.

Prestațiile financiare excepționale se vor acorda din trimestrul IV 2015, numărul copiilor beneficiari putând fi suplimentat trimestrial cu maxim 10 copii în funcție de sumele disponibile cu această destinație.

Prestațiile financiare excepționale vor fi acordate în bani sau în tichete sociale, lunar, cu excepția trimestrului IV al anului când se pot acorda anticipat și pentru trimestrul I al anului următor, în funcție de sumele disponibile în buget cu această destinație.

Cererea de acordare a prestației se depune de reprezentantul legal al copilului la Direcția de Protecție Socială Rm.Vâlcea și este însoțită de acte doveditoare privind componența și meniturile familiei, precum și orice alt document necesar pentru a demonstra încadrarea în criteriile de eligibilitate ale prezentului Program.

în termen de maxim 10 zile de la depunerea solicitării se realizează ancheta socială la domiciliul/reședința solicitantului și de confirmă / infirmă situația de risc social a familiei. în cazul în care solicitantul refuză să prezinte actele necesare doveditoare și/sau să furnizeze informațiile pentru întocmirea anchetei sociale, se consideră că familia nu îndeplinește criteriile de acordare a prestațiilor financiare excepționale.

în situația în care numărul solicitanților care îndeplinesc condițiile de acordare este mai mare decât numărul prestațiilor financiare excepționale care se pot acorda, se va face departajarea acestora funcție de următoarele criterii:

 • - crescător, în funcție de venitul pe membru de familie

 • - familia monoparentală înaintea familiei complete

 • - descrescător, în funcție de numărul de copii aflați în întreținere

 • - familiile în care părintele/copilul are o dizabilitate (dovedită prin certificate de încadrare în grad de handicap) înaintea celor în care niciun membru nu are dizabilitate

 • - descrescător, în funcție de gravitatea dizabilității

în termen de maxim 10 zile de la realizarea anchetei sociale se va emite dispoziția primarului de acordare / neacordare a prestațiilor financiare excepționale. Dispoziția este nominală, cu excepția situațiilor în care numărul beneficiarilor din lună este mai mare de 10, caz în care se poate emite o dispoziție colectivă.

Dispoziția va fi comunicată titularului în termen de 5 zile de la data emiterii.

Lunar, beneficiarul va prezenta documente justificative pentru prestațiile financiare excepționale primite în luna anterioară din care să rezulte că sumele alocate au fost folosite în scopul pentru care au fost acordate (în interesul copilului pentru achitarea contravalorii creșei, grădiniței, programelor educaționale, pentru achiziționarea de rechizite, servicii medicale...).

în condițiile în care beneficiarul nu poate dovedi modul în care au fost utilizate prestațiile financiare excepționale sau a dat o altă destinație acestora, sumele nejustificate sau folosite în alte scopuri vor fi recuperate în conformitate cu legislația în vigoare, iar acordarea prestațiilor financiare excepționale va înceta.

Prestațiile financiare excepționale nu vor fi luate în calcul la stabilirea altor drepturi bănești sau la acordarea altor beneficii de asistență socială.

 • 6. ÎNCETAREA ACORDĂRII

Acordarea prestațiilor financiare excepționale va înceta începând cu luna următoare celei în care se constată:

 • 6.1. beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile de acordare a acestora

 • 6.2. utilizarea în alte scopuri a prestațiilor financiare excepționale

 • 6.3. nejustificarea utilizării prestațiilor financiare excepționale

 • 6.4. furnizarea de informații eronate sau dovedit denaturate cu privire la situația copilului sau familiei în scopul obținerii prestațiilor financiare excepționale

 • 6.5. refuzarea accesului inspectorului Direcției de Protecție Socială pentru verificarea situației copilului pe parcursul acordării prestațiilor financiare excepționale.