Hotărârea nr. 233/2015

Hotarirea 233 - 27 noiembrie 2015 - aprobare Metodologie acordare servicii medico sociale la Centru rezidential Ostroveni

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC.-OCS     SRlN ISO 9001.2008 41i)/C________SREN ISO 14001:2005 Z23/M________SROHSAS 18001:20081‘10/HS________SR1S0/CE127001:2013019/51

HOTĂRÂREA NR.233

privind elaborarea Metodologiei de acordare a serviciilor medico-sociale persoanelor considerate cazuri sociale,

în cadrul Centrului rezidențial pentru persoane vârstnice Ostroveni

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 noiembrie 2015, la care participă 20 de consilieri din cei 22 în funcție ;

Având în vedere Expunerea de motive nr.35202 din 30.09.2015 a primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, prin care se propune aprobarea Metodologiei de acordare a serviciilor medico-sociale persoanelor considerate cazuri sociale, în cadrul Centrului rezidențial pentru persoane vârstnice Ostroveni

Luând în discuție Raportul nr.42487 din data de 20.11.2015, întocmit de Direcția Protecție Socială;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere faptul că în cadrul Centrului rezidențial pentru persoane de vârsta a treia, înființat prin Hotărârea Consiliului Local nr.38/2008, se asigură furnizarea de către Fundația «Marele priorat Român Autonom al Ordinului Suveran al Sfântului loan de la Ierusalim Cavalerii de la Malta » a serviciilor medico-sociale vârstnicilor din oraș sau din alte localități din țară și din străinătate, Centrul având o capacitate de 80 de locuri de cazare pe perioadă determinată/nedeterminată, din care 12 locuir sunt rezervate pentru cazurile sociale din municipiu ;

Ținând seama de faptul că la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, activitatea de prevenire sau de limitare a neglijării și chiar a abandonului vârstnicilor prin facilitarea accesului în unități de asistență medico-socială sau centre rezidențiale se realizează prin Direcția de Protecție Socială Râmnicu Vâlcea, anual această instituție instrumentând în medie 25 de solicitări de instituționalizare în centre rezidențiale publice din partea unor persoane vârstnice aflate în nevoie socială ;

Luând în considerare necesitatea asigurării accesului neîngrădit pe locurile « sociale » disponibile în cadrul Centrului rezidențial a persoanelor vârstnice din municipiu expuse riscului marginalizării sau excluderii sociale, și în aplicarea prevederilor art.6, alin.(3) din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.284/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Asistență Medico-Socială pentru Persoanele Vârstnice și a documentației de atribuire pentru concesionarea acestuia, potrivit cărora Metodologia de acordare a serviciilor medico-sociale pentru locurile rezervate persoanelor vârstinice cu domiciliul și reședința pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea se aprobă prin hotărârea a Consiliului Local;

în temeiul prevederilor Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.27, 92 și 95 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Respectând procedura prevăzută de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nrîwiprl         i»-»i r» + r o + i o v>i iKlîr*o              r/5» m i RI     + o /-mi rv» o/M ril/a» oi

111.4. I U/4-UU I , pilVIIIM UUI I III 1101.1 UUC4 ^UUIIC-U lUCrUIU) I     U 11VU IU, MM I I IUU i I IUQI IIU ^1

completările ulterioare;

întrunind 20 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Metodologia de acordare a serviciilor medico-sociale persoanelor considerate cazuri sociale, în cadrul Centrului rezidențial pentru persoane vârstnice Ostroveni, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică pentru a fi adusă la îndeplinire:

- Direcției Protecție Socială.

Râmnicu Vâlcea, 27 noiembrie 2015


Red. O.M S - 1 ex.

S.A.P.L.

ANEXA

27 Zf. 2c?/î «\\


iu}


METODOLOGIE

privind acordarea serviciilor medico-sociale persoanelor considerate cazuri sociale, în cadrul Centrului rezidențial pentru persoane vârstnice Ostrovi

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.1.

 • (1) îngrijirea instituțională a persoanelor vârstnice (în sistem public sau privat) constituie o măsură de protecție socială, cu caracter temporar sau permanent, prin care se asigură acestora condiții corespunzătoare de găzduire și de hrană, servicii medicale primare, recuperare și reabilitare, activități de ergoterapie și de petrecere a timpului liber, asistență socială și psihologică;

 • (2) Serviciul Public de Asistență Medico-Socială pentru Persoanele Vârstnice (SPAMSPV) asigură servicii similare celor prevăzute la art.1 alin.1 din prezenta Metodologie, persoanelor vârstnice așa cum sunt ele definite la art. 6 alin.1 și alin.2, art.7 din Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Public de Asistență Medico-Socială pentru Persoanele Vârstnice (denumit în continuare ROF);

Activitățile specifice SPAMSPV se desfășoară în incinta Centrului rezidențial pentru persoane vârstnice Ostroveni (denumit în continuare Centru rezidențial) situat în municipiul Rm.Vâlcea, str. Ostroveni nr.97;

Art.2.

 • (1) . Sunt considerate a fi “cazuri sociale” potrivit ROF, persoanele vârstnice care au domiciliul/reședința pe raza municipiului Rm.Vâlcea și se află într-o situație de vulnerabilitate socială generată de cel puțin una dintre următoarele cauze:

 • a) nu se află cazate într-un alt centru rezidențial sau cămin pentru persoane vârstnice;

 • b) nu realizează venituri proprii sau acestea sunt insuficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare și nu au susținători legali care să-și îndeplinească această obligație;

 • c) nu se pot gospodări singure sau se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio-medicale datorită bolii, stării fizice sau psihice;

Prin sintagma „venit” se înțeleg toate veniturile nete provenind din pensii, indemnizații sociale, ajutoare și indemnizații cu caracter permanent acordate potrivit legii, încasări bănești de la societăți și asociații agricole, veniturile obținute din activitățile de valorificare a produselor agricole, din vânzări și închirieri de locuințe și terenuri, din prestări de servicii, precum și orice alte venituri realizate;

 • (2) “Cazuri sociale" sunt și acele persoane vârstnice care, din diverse motive (divorț/separare în fapt, împrumuturi bancare nerambursate la timp, etc), au rămas fără adăpost și pot face dovada îndeplinirii cumulative a criteriilor de prioritate de la art.3 alin.1 lit. a-b;

Nu vor putea fi încadrate ca și “cazuri sociale”, situațiile acelor persoane vârstnice care, cu intenție, au încheiat contracte de vânzare-cumpărare cu sau fără clauză de întreținere, sau au renunțat expres la un contract de închiriere a unei locuințe din fondul locativ al primăriei;

 • (3) Nu vor fi cazate în centru persoanele vârstnice “cazuri sociale” cunoscute ca având probleme grave de sănătate psihică și care pot afecta relațiile interpersonale cu ceilalți beneficiari ai centrului, sau toxicomanii (alcool, droguri);

 • (4) Persoanele prevăzute la alin.3 pot fi internate temporar, și în limita locurilor disponibile, numai dacă nu există o altă soluție imediată, se pot asigura condiții de izolare, pază și tratament, și numai până la găsirea soluțiilor sociale și/sau medicale specifice;

 • (5) Accesul în centru al persoanelor vârstnice considerate “cazuri sociale” se va face în limita locurilor rezervate prin contractul de concesiune a Serviciului Public de Asistență Medico-Socială pentru Persoanele Vârstnice;

 • (6) Locurile aflate la dispoziția autorității locale pentru soluționarea unor situații de necesitate, se vor ocupa gradual, pe măsură ce serviciul public local de asistență socială (Direcția de Protecție Socială Rm. Vâlcea - DPS) identifică și evaluează astfel de cazuri, și în măsura în care instituționalizarea se dovedește a fi singura măsură de protecție socială menită să asigure securitatea persoanei aflate în dificultate și un standard de viață corespunzător nevoilor acesteia;

Art.3.

 • (1) Alocarea locurilor “sociale”de găzduire în Centrul rezidențial se face în limita locurilor disponibile, avându-se în vedere următoarele criterii de prioritate:

 • a) necesită îngrijiri medicale deosebite permanente, care nu pot fi asigurate la domiciliu;

 • b) nu dețin în proprietate o locuință, nu sunt beneficiari ai uzufructului viager asupra unor imobile, sau condițiile de locuit sunt insalubre (umiditate, lipsă încălzire, igienă necorespunzătoare, iluminat, dotare necorespunzătoare, etc.);

 • c) nu realizează niciun alt venit cu excepția indemnizației aferentă gradului de handicap stabilit de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau a venitului minim garantat;

 • d) relații ocazionale sau inexistente cu prieteni/vecini;

 • (2) în situația în care criteriile de prioritate prevăzute la alin. 1 sunt îndeplinite simultan de mai mulți solicitanți, comisia de analiză a cazurilor sociale, constituită la nivelul DPS, va decide motivat pentru care dintre aceștia se va propune acordarea de servicii de îngrijire și servicii medico-sociale pe locurile „sociale” din centru;

Art.4.

 • (1) Structurile organizatorice implicate în procesul de internare a vârstnicilor aparținând categoriei “cazuri sociale”, sunt următoarele: Direcția de Protecție Socială Rm.Vâlcea, Primarul Municipiului Rm.Vâlcea, Directorul Centrului rezidențial;

 • (2) Direcția de Protecție Socială Rm.Vâlcea, prin structurile subordonate (compartiment de specialitate, comisie de analiză a cazurilor sociale), asigură întocmirea documentației necesară internării în centru pentru vârstnicii considerați “cazuri sociale", și o înaintează spre aprobare primarului municipiului. De asemenea, realizează Grila de evaluare medico-socială și pentru ceilalți cetățeni cu domiciliul/reședința în municipiul Rm.Vâlcea, care solicită servicii de îngrijire în cadrul centrului;

 • (3) Primarul Municipiului Rm.Vâlcea aprobă documentația de internare înaintată de Direcția de Protecție Socială Rm.Vâlcea;

 • (4) Directorul Centrului rezidențial emite decizia de internare pe locurile sociale, pentru persoana vârstnică referită de DPS;

CAPITOLUL II

MODALITATEA PROCEDURALĂ DE ADMITERE/IEȘIRE ÎN/DIN CENTRUL REZIDENȚIAL. ACORDAREA SERVICIILOR

Art.5.

 • (1) Actele necesare pentru admiterea în Centrul rezidențial a persoanelor vârstnice considerate “cazuri sociale”, sunt următoarele:

 • - cerere privind internarea în Centrul rezidențial, în formă scrisă și semnată obligatoriu de solicitant;

 • - acte de identitate (original și copie): Bl/CI/Certificat de naștere/Certificat de căsătorie/certificat de deces al soțului/soției sau sentință de divorț, după caz;

 • - acte privind veniturile beneficiarului (cupon de pensie din ultima lună sau orice alte documente din care să rezulte veniturile realizate), iar pentru cei fără venituri proprii - certificat fiscal eliberat de organul financiar teritorial și declarație pe propria răspundere cu privire la acest fapt;

 • - documente doveditoare ale situației locative (de ex. copie act de proprietate a locuinței sau a actului în baza căruia locuiește la adresa respectivă, copie contract vânzare-cumpărare, contract de închiriere, etc);

 • - declarație autentificată că nu are familie/reprezentant și/sau susținători legali;

 • - acte medicale privind starea de sănătate prezentă, scurt istoric, tratamente efectuate, recomandări, certificat de încadrare în grad de handicap (unde este cazul);

 • - adeverință medicală care să precizeze că nu suferă de boli infecto-contagioase;

 • - cârdul național de sănătate;

 • - Grila de evaluare medico-socială (cf. Ord. nr.491/2003);

 • (2) Actele enumerate nu sunt limitative, putând fi solicitate și alte acte în completare, în mod justificat, care sunt relevante pentru analiza fiecărui caz în parte;

 • (3) Cererea privind internarea se va depune la secretariatul DPS, fie de titular, fie de o terță persoană (cea care sesizează caracterul social al cazului);

 • (4) Documentația necesară internării, inclusiv Grila de evaluare medico-socială, va fi realizată de personalul de specialitate din cadrul DPS, Serviciul Asistență Socială;

Situația socio-familială a solicitantului și documentația prezentată, vor fi analizate în cadrul comisiei de analiză a cazurilor sociale constituită la nivelul DPS, care se va pronunța asupra caracterului „social” al cazului, în conformitate cu prevederile ROF și ale prezentei Metodologii;

 • (5) Dosarul complet, însoțit de solicitarea scrisă din partea DPS referitor la oportunitatea internării persoanei vârstnice, și de o adeverință prin care se atestă că nu pot fi asigurate protecția și îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altui serviciu din comunitate, va fi înaintat spre aprobare Primarului municipiului, și ulterior, depus la secretariatul centrului;

 • (6) în termen de max. 3 zile calendaristice, decizia directorului Centrului rezidențial cu privire la internarea persoanei vârstnice considerată “caz social”, se comunică Direcției de Protecție Socială;

 • (7) în cazul în care persoana vârstnică beneficiază de servicii/prestații sociale la nivelul DPS, responsabilul de caz va informa compartimentul de resort cu privire la internarea în Centrul rezidențial;

 • (8) La admiterea în centru, persoana vârstnică va fi înregistrată într-un Registru unic de evidență a asistaților, va face obiectul unor proceduri cu caracter administrativ, social și medical, aplicate tuturor beneficiarilor de servicii și va fi informată cu privire la drepturile și îndatoririle ce trebuie respectate, în conformitate cu prevederile legale și contractuale;

Art.6.

 • (1) Din momentul primirii în centru, persoanele vârstnice considerate“cazur/ sociale" vor beneficia, în mod egal și nediscriminatoriu, de aceleași condiții de cazare, servicii de îngrijire și servicii medico-sociale, ca și celelalte persoane vârstnice cu un grad de dependență similar;

 • (2) Serviciile acordate vârstnicilor internați pe locurile rezervate “cazurilor sociale" sunt cele stipulate la art.9 din Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Public de Asistență Medico-Socială pentru Persoanele Vârstnice, aprobat prin HCL 284/2013 la care se pot adăuga opțional, și contra cost, servicii oferite suplimentar de către furnizor, conform contractului de concesiune;

 • (3) în maxim 30 de zile calendaristice, DPS va fi informată în scris cu privire la Planul individualizat de asistență și îngrijire stabilit pentru persoana vârstnică asistată. Ori de câte ori Planul va suferi modificări în urma reevaluării periodice a nevoilor persoanei asistate, conducerea Centrului rezidențial va informa serviciul public local de asistență socială;

 • (4) încetarea dreptului la servicii medico-sociale în cadrul centrului se realizează în conformitate cu dispozițiile art.24 lit.E și art.29 alin. 1 din ROF;

Constituie motive de externare a persoanei vârstnice internată pe locurile “sociale" și:

 • a) refuzul exprimat direct/indirect, și permanent, al beneficiarului de a mai primi serviciile centrului;

 • b) retragerea acreditării Centrului rezidențial;

 • c) forța majoră, dacă este invocată;

 • d) deteriorarea sănătății persoanei vârstnice prin dobândirea unor afecțiuni care fac incompatibilă șederea în centru, fiind necesar transferul într-o unitate de profil specializată (la recomandarea medicului din centru);

 • (5) Orice situație de încetare a acordării serviciilor medico-sociale persoanelor vârstnice internate pe locurile rezervate “cazurilor sociale” va fi semnalată DPS cu min.10 zile lucrătoare, anterior emiterii deciziei de externare;

CAPITOLUL III

DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE BENEFICIARILOR

Art.7.

 • (1) în scopul prevenirii marginalizării/excluderii sociale, persoanele vârstnice considerate “cazuri sociale", internate în Centrul rezidențial, au garantat exercițiul tuturor drepturilor și libertăților consacrate prin Constituția României, actele normative în vigoare, Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Public de Asistență Medico-Socială pentru Persoanele Vârstnice și contractul de concesiune a serviciului;

 • (2) Pe perioada rezidenței, vârstnicii internați pe locurile rezervate “cazurilor sociale” au aceleași drepturi și îndatoriri, stipulate la art.25 - 29 din ROF, ca și ceilalți asistați din centru;

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Art.8. Sistarea furnizării serviciilor de îngrijire și medico-sociale persoanelor vârstnice internate pe locurile destinate “cazurilor sociale”, se va face în condițiile stipulate la art. 6 alin.4 și alin.5 din prezenta Metodologie;

Art.9. Arhivarea dosarelor personale ale asistaților de pe locurile “sociale" care părăsesc Centrul Rezidențial se realizează în cadrul centrului, conform propriei metodologii de arhivare și în acord cu reglementările legale în vigoare;

Art. 10. Persoana vârstnică internată în Centrul rezidențial pe locurile destinate “cazurilor sociale" nu este exonerată de răspunderea civilă pentru prejudiciile aduse cu bună știință bazei materiale din centru sau prin acțiunile asupra celorlați beneficiari;

Art.11. DPS va fi informată în scris, trimestrial, de către conducerea Centrului rezidențial, cu privire la situația persoanelor vârstnice internate pe locurile “sociale"',

Art.12. Păstrarea și utilizarea datelor referitoare la persoanele vârstnice internate în Centrul rezidențial pe locurile rezervate “cazurilor sociale" trebuie să respecte condițiile de confidențialitate prevăzute de lege;

Art.13. Prezenta Metodologie se completează și se modifică ori de câte ori este nevoie prin hotărâre a consiliului local, urmare a unor modificări legislative, activități sau competențe date în sarcina administrației publice locale.