Hotărârea nr. 232/2015

Hotarirea 232 - 27 noiembrie 2015 - completare HCL 82 din 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIP1UL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC.-OCS    SREN 1509301:2008 4 W/C


SR EN 150 14001:2005 223/M

HOTĂRÂREA NR.232

referitoare la completarea Hotărârii Consiliului Local nr.82/2001 privind stabilirea taxelor, autorizarea și desfășurarea activității de transport greu și aprovizionare în municipiul Râmnicu Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Vâlcea, întrunit în ședință ordinară în data de 27 noiembrie 2015, la care participă 20 de consilieri din cei 22 în funcție;

Văzând Expunerea de Motive nr.37317 din 14.10.2015 prin care se propune completarea reglementărilor referitoare la sancționarea faptelor contravenționale privind activitatea de transport greu sau de aprovizionare în municipiu, prevăzute la lit.M din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.82/2001;

Luând în considerare Raportul nr.42490 din data de 20.11.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală și Corpul de Control al Primarului;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Având în vedere faptul că, pentru reglementarea circulației autovehiculelor grele în municipiul Râmnicu Vâlcea, Consiliul Local a adoptat în anul 2001 Hotărârea nr.82, ulterior aceasta fiind modificată și completată prin mai multe hotărâri, respectiv 132/19/2004, 109/2005 și 246/2011, iar, în conformitate cu prevederile cuprinse în aceste acte normative, pentru a executa o activitate de transport greu sau de aprovizionare în zonă restricționată a municipiului, transportatorii sau beneficiarii transporturilor au obligația de a obține o autorizație de liberă trecere, eliberată de Primărie, contra unei taxe lunare, respectiv a unei taxe de o zi;

Ținând cont de faptul că, în urma activității de verificare a condițiilor de autorizare și desfășurare a activității de transport greu și aprovizionare în municipiu, s-a constatat folosirea autorizației de liberă trecere de către transportatori care desfășurau activități specifice serviciilor de utilități publice, fără ca aceștia să fie autorizați de către autoritatea publică locală, conform prevederilor legale în vigoare;

în baza prevederilor art.70, lit.g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora autoritățile administrației publice locale au obligația „să reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă, accesul anumitor tipuri de autovehicule sau desfășurarea unor activități generatoare de disconfort pentru populație în anumite zone ale localităților, cu predominanță în spațiile destinate locuințelor, în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii și agrementului”;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura desfășurarea fluentă și în siguranță a circulației rutiere si de a stabili atribuții referitoare la regimul de acces si circulație, staționare si parcare pentru diferite categorii de vehicule;

Respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în sdrniriistrstis publică*

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 20 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă" și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se completează litera M din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.82/2001 privind stabilirea taxelor, autorizarea și desfășurarea activității de transport greu și aprovizionare în municipiului Ramnicu-Valcea, cu modificările și completările ulterioare, cu o nouă literă, d), care va avea următorul conținut:

“d) Utilizarea autorizației de liberă trecere în scopul efectuării pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea a activităților specifice serviciilor de utilități publice de către persoane fizice/juridice neautorizate de autoritatea publică locală conform prevederilor legale în vigoare”.

Art.2. Fapta contravențională definită la art. 1 va fi menționată pe tipizatul autorizației de liberă trecere.

Art.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

Direcției Economico - Financiare;

Direcției Dezvoltare Locală;

Serviciului Corp Control Primar, Inspectori Zonali;

Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea;

Biroului Rutier din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea.Red. O.M.S - 1 ex.

S.A.P.L.