Hotărârea nr. 230/2015

Hotarirea 230 - 27 noiembrie 2015 - participare municipiu la Gala Sportului Valcean 2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNIaPIUL RÂMNICU VĂLCEA

Consiliul Local

SKEN ISO '»001:200H             SHEN ISO 1-KKH-2WS £!VM/d»U Sl<B>O/LEÎ27<>Ul:ZWfe<H'>/SI/20I2, SROHSAS ItWlUOOH l'>0.'HS'a.H2HOTĂRÂREA NR.230

privind participarea municipiului Râmnicu Vâlcea la organizarea evenimentului « Gala Sportului Vâlcean 2015 »

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 noiembrie 2015, la care participă 20 de consilieri din cei 22 în funcție ;

Având în vedere Raportul nr.41694 din data de 16.11.2015, întocmit de Direcția Economico- Financiară și Biroul Comunicare, Sport, Cultură, prin care se propune alocarea din bugetul local, capitolul 67 - « Cultură, recreere, religie » - a sumei de 20.000 lei, către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea, în vederea premierii celor mai buni sportivi și antrenori ai anului în cadrul « Galei Sportului Vâlcean » ;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Luând în considerare că la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, în mod tradițional, la fiecare sfârșit de an, în organizarea Direcției Județeane pentru Sport și Tineret Vâlcea, se desfășoară evenimentul “Gala Sportului Vâlcean”, dedicat premierii celor mai buni sportivi și antrenori ai anului și ținând seama de faptul că municipiul Râmnicu Vâlcea a fost partenerul constant în organizarea acestui eveniment printr-o participare financiară de la bugetul local destinată premierii sportivilor și antrenorilor;

Văzând adresa nr.39449 din 30.11.2015, prin care Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea a invitat municipiul Râmnicu Vâlcea să participe, în calitate de partener, la organizarea, în data de 18.12.2015, a evenimentului “Gala Sportului Vâlcean 2015”;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 20 de voturi « pentru », 0 voturi « împotrivă » și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă alocarea din bugetul local, capitolul 67 - « Cultură, recreere, religie » - a sumei de 20.000 lei, către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea, în vederea premierii celor mai buni sportivi și antrenori ai anului în cadrul « Galei Sportului Vâlcean 2015 ».

(2) Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea va depune, ulterior organizării evenimentului « Gala Sportului Vâlcean 2015 », un tabel nominal cu premiile acordate cu această ocazie în limita sumei alocate din bugetul local conform alin.(1).

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Biroului Comunicare, Sport, Cultură;

  • - Direcției Județeane pentru Sport și Tineret Vâlcea.

Red. O.M.S - 1 ex.

S.A.P.L.