Hotărârea nr. 23/2015

Hotarirea 23 - 27 februarie 2015 - executie buget autofinantat unitati de invatamant si institutii de cultura

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.23

privind aprobarea execuției bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ și instituțiilor de cultură pentru anul 2014

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 februarie 2015, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.212446 din 19.02.2015 întocmit de Direcția Economico-Financiară, prin care se propune aprobarea execuției de casă pentru bugetul de venituri proprii al unităților de învățământ și instituțiilor de cultură pentru anul 2014;

Ținând seama de raportele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-fmanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2014 prin care a fost aprobat bugetul activităților autofinanțate la unitățile de învățământ pe anul 2014, în valoare de 4.208.000 lei și la instituțiile de cultură pentru anul 2014, în valoare de 480.000 lei; aceste bugete au fost rectificate în cursul anului prin hotărâri ale consiliului local, ajungând la valoarea totală de 4.658.000 lei - la unitățile de învățământ și 603.000 lei -la instituțiile de cultură;

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția de casă pe anul 2014 pentru veniturile și cheltuielile bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă execuția de casă pe anul 2014 pentru veniturile și cheltuielile bugetului de venituri proprii al instituțiilor de cultură, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Teatrului municipal “ARIEL”;

  • - Filarmonicii “ION DUMJTRESCLT’.

> QÂ Â'X            ( X

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ^CONTRASEMNEAZĂ PENTRUYEGALITATE, GHEORGHE MIHĂILESCy/             SECRETAR MUNICIPIU,

Jy jurist ,on DIDOy

— Râmnicu Vâlcea, 27 februarie 2015

MUNICIPIUL RM.VÂLCEA

EXECUȚIE DE CASĂDIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA

pentru veniturile și cheltuielile bugetului autofinanțat al unităților de învățământ pentru anul 2014

DENUMIREA UNITĂȚII

PREVEDERI DEFINITIVE 2014

SOLD INIȚIAL

ÎNCASĂRI LA 31,12.2014

PLĂȚI LA 31.12.2014

SOLD LA 31.12.2014

1

2

3

4

5

6=3+4-5

TOTAL

4,658.000.00

546,350.00

3,749,919.00

3,696,230.00

600,039.00

Colegiul Energetic

662,000.00

0.00

609,853.00

586,394.00

23,459.00

Colegiul National Mircea cel Batran

690,000.00

0.00

530,195.00

529,926.00

269.00

Co^giul Forestier

295,000.00

9,301.00

285,227.00

255,952.00

38,576.00

LL ui Tehnologic Oltchim

136,000.00

3,099.00

115,530.00

118,362.00

267.00

Liceul Tehnologic Ferdinand I

11,000.00

0.00

9,471.00

5,104.00

4,367.00

Liceul Antim Ivireanul

979,000.00

371,224.00

644,309.00

662,262.00

353,271.00

Liceul Tehnologic G-ral Magheru

78,000.00

0.00

58,286.00

58,286.00

0.00

Liceul Tehnologic Henri Coandă

34,000.00

4,332.00

32,061.00

33,070.00

3,323.00

Liceul Tehnologic Cpt. N.PIesoianu

46,000.00

21,660.00

11,214.00

8,858.00

24,016.00

Seminarul Teologic Sf. Nicolae

475,000.00

60,059.00

'325,871.00

312,890.00

73,040.00

CNI Matei Basarab

176,000.00

158.00

187,412.00

178,689.00

8,881.00

Școala Gimnaziala Take lonescu

162,000.00

12,175.00

137,193.00

140,533.00

8,835.00

Școala Gimnaziala I. Gh. Duca

147,000.00

28,860.00

126,718.00

126,774.00

28,804.00

Școala Gimnaziala nr. 4

150,000.00

0.00

138,381.00

138,381.00

0.00

Școala Gimnaziala nr. 5

70,000.00

0.00

58,345.00

58,345.00

0.00

Școala Gimnaziala Anton Pann

205,000.00

20,904.00

195,926.00

195,804.00

21,026.00

Școala Gimnaziala nr. 10

197,000.00

10,638.00

163,233.00

161,966.00

11,905.00

Școala Gimnaziala ne 13

145,000.00

3I940.00

120,694.00

124,634.00

0 JOO

VIC^fȚIMAR,                DIRECTOR EXECUTIV,               ȘEF SERV. CONTABILITATE,

Ec. VasilelGocoș                    EcJonfeepădat                      Ec.Narcisapolțoș

Președinte de ședință

Secretar municipiu,

Jr. Ion Didoiu


Gheorghe Mihailescu

MUNICIPIUL RM.VALCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA


EXECUȚIE DE CASĂ pentru veniturile și cheltuielile bugetului de venituri proprii al instituțiilor de cultură pentru anul 2014Nr. crt.

DENUMIREA UNITĂȚII

Buget aprobat 2014

Sold inițial

încasări 2014

Plăți 2014

Sold la 31.12.2014

TOTAL

603,000.00

0.00

507,813.00

505,157.00

2,656.00

1

Teatrul Municipal Ariei

500,000.00

0.00

404,813.00

402,157.00

2,656.00

2

Filarmonica Ion Dumitrescu

103,000.00

0.00

103,000.00

103,000.00

0.00


VIGEPRIMAR,      DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. V^șțle Cocoș            Ec. Ion Leraaat

Președinte de ședință, Gheorghe Mihajlescu > _____


ȘEF SERV. CONTABILITATE, Ec. Narcisa ColțosSecretar fnunicipiuț

Jr. lori'Bidoiu