Hotărârea nr. 229/2015

Hotarirea 229 - 27 noiembrie 2015 - participare municipiu la Gala Olimpicilor 2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul râmnicu Vâlcea Consiliul Local


SHEN 1809001:2008410/(1/2012, ȘR.EN 18014001:2005 223/M/2O12, SR1SO/CH 270012006 019/81/2012, SH.0HSAȘ 1800181008190/HS/2012


HOTĂRÂREA NR.229

privind participarea municipiului Râmnicu Vâlcea la organizarea evenimentului « Gala Olimpicilor 2015 »

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 noiembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 22 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.41695 din data de 16.11.2015, întocmit de Direcția Economico - Financiară și Biroul Comunicare, Sport, Cultură, prin care se propune alocarea din bugetui iocal, capitoiui 67 - « Cuitură, recreere, religie » - a sumei de 50.000 iei, către Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, prin Asociația ACT Matei Basarab Râmnicu Vâlcea, în vederea premierii elevilor și cadrelor didactice cu rezultate notabile la nivel național și internațional în anul școlar 2014-2015 în cadrul «Galei Olimpicilor 2015» ;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Luând în considerare că la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, în mod tradițional, la fiecare sfârșit de an, în organizarea Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, se desfășoară evenimentul “Gala Olimpicilor”, dedicat premierii elevilor și cadrelor didactice cu rezultate notabile ia nivei naționai și internațional și ținând seama de făptui că municipiul Râmnicu Vâlcea a fost partenerul constant în organizarea acestui eveniment printr-o participare financiară de la bugetul local destinată premierii elevilor și cadrelor didactice ;

Văzând adresa nr.41658 din 16.11.2015, prin care Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea a invitat municipiul Râmnicu Vâlcea să participe, în calitate de partener, la organizarea, în luna decembrie, a evenimentului “Gala Olimpicilor 2015”;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 15 voturi « pentru », 0 voturi « împotrivă » și 6 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă alocarea din bugetul local, capitolul 67 - «Cultură, recreere, religie » - a sumei de 50.000 lei, către Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, prin Asociația ACT Matei Basarab Râmnicu Vâlcea, în vederea premierii, în cadrul «Galei Olimpicilor 2015», a elevilor și cadrelor didactice cu rezultate notabile la nivel național și internațional în anul școlar 2014-2015.

(2) Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea va depune, ulterior organizării evenimentului “Gala Olimpicilor 2015”, un tabel nominal cu premiile acordate cu această ocazie în limita sumei alocate din bugetul local conform alin.(1).

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la î r-' rl o rs I i r» i r o • ........

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Biroului Comunicare, Sport, Cultură;

  • - Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea;

  • - Asociației ACT Matei Basarab Râmnicu Vâlcea.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,    />

Minai P^RSU       riVâ

\             ,7 c/ ■ - . V U

\         L, j y| //Ar; • >:/    |i4 j

u

Red. O.M.S - 1 ex.

S.A.P.L.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, I jurist Ion DIDOIU      /

Râmnicu Vâlcea, 27 noiembrie 2015