Hotărârea nr. 228/2015

Hotarirea 228 - 27 noiembrie 2015 - efectuare plati din bugetul local

ROMÂNIA

Județul Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local

CERTIFICĂRI MRC.-OCS 511 JN 8>Q->aOIJ«oe41J.C_______Sli EH ISO UOOUWS 223/M________5R OHSĂS180012008190/HS_______581504X1270012013 019/51

HOTĂRÂREA NR.228 privind efectuarea unor plăți din bugetul local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 noiembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 22 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.41853 din data de 17.11.2015, întocmit de Direcția Economico - Financiară și Biroul Comunicare, Sport, Cultură, prin care se propune alocarea unor plăți din bugetul local - capitolul 67 "Cultură, recreere și religie” pentru diverse activități culturale, sportive, ca urmare a faptului că, în perioada octombrie - noiembrie 2015, au fost înregistrate 11 (unsprezece) solicitări de acordare a unui sprijin financiar;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, ^rtîV’tăf!          ei Ho nnromon+ ei urmară o nrnniinarii fnrmiilota în nlomil

uvuviiMii -jfyvinw yi uy i i ivi ii yi vu miiiimiv tx ^iv^uiivtn iviiiimiulv fit fjivifMi ședinței referitoare la suplimentarea sumei alocată Asociației Handbalului Vâlcean « Constantin Tită » în vederea organizării, în perioada 18-19.12.2015, la Sala Sporturilor «Traian», a celei de-a Vlll-a ediții a Memorialului « Constantin Tită » la handbal feminin, de la 5.000 de lei la 6.500 de lei;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Locai nr.80/2015 referitoare la actualizarea Regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local, capitolul 67 « Cultură, recreere și religie » și ținând seama că solicitările au fost analizate de către comisia constituită prin Dispoziția Primarului nr.1672 din 26.05.2015, încheindu-se în acest sens un proces-verbal;

în temeiul prevederilor art.4, alin.(2) și (3), art.14 și art.26, alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art 36, alin (6), art.45, alin (?} si art 115 din Lenea nr 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 19 voturi « pentru », 0 voturi «împotrivă » și 2 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local, de la Capitolul 67 "Cultură, recreere și religie”, a sumei de 25.300 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei ia prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie: - Direcției Economico - Financiare;

- Biroului Comunicare, Sport, Cultură.Red. O.M.S - 1 ex.

S.A.P.L.

Râmnicu Vâlcea

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

I ii ii ii li ii |I1 __w.ww. primariavl.ro


Râmnicu Vâicea, General Praporgescu 14, 240182, Jud. Vâlcea tel: +40-250-731016 fax: +40-250-731843 primaria@primariavl.ro

CERTIFICARI MRC-OCS SR EN ISO91X11 JX)841U/C/2012.  SR EN ISO 14001:2005223/M/2U12. SRISO/GEI 27001:2006 O12/S!-;O12. SI.O'.+AS i'l'K)l:200H 190/HS/2012

BIROUL COMUNICARE, SPORT, CULTURĂ                / X V

tqlWr*

ANEXĂ LA HCL 2 V

Nr. crt

Nr. adresa

Solicitant

Suma solicitată

(lei)

Suma aprobată (lei)

--——--------

' V      Destinația

X., L J’ ‘7 -

1

41485/16.11.2015

Asociația pentru promovarea dezvoltării economice și incluziunii sociale (ADEIS) Vâlcea

3.000

3.000

Organizarea evenimentului ”în ajun de Moș Nicolae”, în cadrul cărora vor fi premiați 14 elevi pentru rezultatele excelente obținute la concursuri și olimpiade județene și naționale, 04.12.2015, Biblioteca Județeană ”Antim Ivireanul”

2

41196/12.11.2015

Asociația Județeană de Șah Vâlcea

5.300

3.000

Organizarea Trofeului Vâlcea la șah, Festival internațional constând din Memorialul "Constantin Rădulescu” și Turneul de copii și juniori "Marin Constantin”, 04-08.01.2016 Sala de sport a Colegiului Tehnic Forestier

3

40241/05.11.2015

Asociația

Handbalului Vâlcean "Constantin Tită”

13.000

6.500

Organizarea Memorialului "Constantin Tită” la handbal feminin - ed. a VH-a, 18-19.12.2015, Sala Sporturilor ’Traian”

4

39829/03.11.2015

Parohia Sf. Apostol Andrei

5.000

1.500

Organizarea hramului bisericii parohiei, 30.11.2015

5

39880/03.11.2015

Clubul Sportiv Chimia Râmnicu

Vâlcea

5.490

1.800

Participarea a 13 sportivi și a unui antrenor la Finala Festivalului Românesc de Judo, Participarea a 13 sportivi și a unui antrenor la Finala Festivalului Românesc de Judo, 10-13.122015, București

6

37764/19.10.2015

Parohia Sf. Filofteia (Spitalul Județean Vâlcea)

2.000

1.500

Organizarea hramului bisericii parohiei, 07.12.2015

7

38880/27.10.2015

ACS Ossian Râmnicu Vâlcea

4.500

1.500

Participarea a 15 sportive jun. III la Cupa CSS baschet, Sibiu, 4-6.12.2015

8

41317/12.11.2015

Forumul Cultural al Râmnicului

3.000

1.500

Editare și tipărire Revista "Forum V”, nr. 3-4/2015, ian. 2016

9

41450/13.11.2015

Asociația "Mentor Rock” Rm. Vâlcea

5.000

3.000

Organizarea finalei naționale a "Global Battle of Bands” - GBOB / Bătălia Mondială a Formațiilor (premierea câștigătoarei ce va reprezenta România în finala GBOB

2016 din Germania), 19.12.2015, Abby Stage

10

41011/11.11.2015

Asociația Județeană "Sportul pentru Toți”

5.000

2.000

Organizarea evenimentelor sportive "Cupa Republicii, ”Cupa Vâlcii”, ”Cupa l.G. Duca”, Campionatul municipal de tenis de masă”, ”Cupa CSS”, ”Cupa Crăciunului”, "Cupa Anton Pann”, decembrie 2016TOTAL: 25.300 lei

Secretar Municipiu         \                                  Președ

jurist Ion Didoiil        /eî              ■                      M

Llil ■ M

l /        J u

jntcsde ședință hai Pfcrsu