Hotărârea nr. 226/2015

Hotarirea 226 - 27 noiembrie 2015 - aprobare Conventie pentru implementare proiect Reabilitare sistem de termoficare urbana

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul râmnicu Vâlcea Consiliul Local


SREN ISO 900L2WB 41Q/C


SREN ISU U0»>1.21'05 223/V

SROHȘAȘ 18001:2008 190/HS


HOTĂRÂREA NR.226

de aprobare a Convenției de colaborare privind implementarea proiectului "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice- faza 2"

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 noiembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 22 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.42476 din data de 20.11.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune aprobarea Convenției de colaborare privind implementarea proiectului "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice- faza 2", precum și împuternicirea d-lui Gigi Ion Matei să semneze această convenție ;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii

și liniștii publice, 2 drepturilor cetățenilor economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;


Având în vedere că prin Hotărârea nr.235/2014, Consiliul Local a aprobat ca finanțarea proiectului «Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice -faza 2» să se facă în perioada de programare 2014-2020 prin Programul Operațional Infrastructura Mare, iar prin Hotărârea nr.83/2015 a fost aprobată aplicația de finanțare pentru proiectul mai sus menționat, precum și contribuția pentru finanțarea cheltuielilor eligibile ce revin Consiliului Local Râmnicu Vâlcea în perioada de programare 2014-2020, în cuantum de 476 986,70 euro fără TVA la care se adaugă 2.242.725,53 euro contribuția la costurile neeligibile ale proiectului - TVA aferent cheltuielilor eligibile;

Luând în considerare faptul că, întrucât obligațiile asumate de către Consiliul Local și Consiliul Județean, referitoare la asigurarea resurselor financiare pentru contribuția proprie in proiect iau in considerare obligațiile financiare ale societății CET Govora S.A. către cele două autorități locale privind plata redevenței datorată pentru bunurile concesionate pentru serviciul de producere, transport și distribuție a energiei termice, iar implementarea proiectului, atât din punct de vedere tehnic cât și financiar, presupune participarea colectivă a tuturor factorilor implicați, respectiv: Consiliul Județean, Consiliul Local și SC CET GOVORA SA, fiind necesară aprobarea unei colaborări tripartite prin care să se stabilească responsabilitățile fiecăreia dintre părți, în conformitate cu cerințele Ghidului solicitantului aferent Axei prioritare 7 din cadrul POiM 2014-2020;

în conformitate cu obligațiile asumate prin Hotărârea Consiliului Local nr.83/2015 referitoare la aprobarea documentației pentru finanțarea proiectului susamintit;

în temeiul prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45 și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 21 de voturi « pentru », 0 voturi « împotrivă » și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Convenția de colaborare privind implementarea pivicoiuiui rxcauiiuai ca oiolci i iuiui uc iciiiiL/iihaic Uiuaiia ia invciui Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice- faza 2", prevăzută în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește domnul Gigi Ion Matei - viceprimar care, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.57/2014, îndeplinește atribuțiile de specifice funcției de primar, să semneze Convenția de colaborare aprobată conform art.1.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

Anexa la Hotărârea Consiliului Local Râmnicu Vâlcea nr. 226 /2Ț H. 2oi5


ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA Nr.

Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea Nr

Societatea CET GOVORA S.A., Râmnicu Vâlcea Nr.

CONVENȚIE DE COLABORARE

privind implementarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - faza 2”

 • 1. PĂRȚILE:

Consiliul Județean Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea,strada General Praporgescu nr. 1, reprezentat de Domnul Gheorghe PĂSAT, în calitate de Vicepreședinte cu atribuții de Președinte.

Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr. 14, reprezentat de Domnul Gigi Ion MATEI, în calitate de Viceprimar cu atribuții de Primar.

și

Societatea CET GOVORA S.A., Râmnicu Vâlcea, persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comerțului din România sub nr. J38/683/1997, CUI RO 10102377, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Industriilor nr. 1, reprezentată în mod legal de Domnul inginer Ludovic Valentin ZELICI, în calitate de Președinte Directorat.

Având în vedere:

 • - Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, articolul 91, alin. (6), lit. a);

 • - Termenele legale impuse prin adoptarea la nivel european a Directivei Consiliului 96/62/CE privind evaluarea și gestiunea calității aerului ambiental, a Directivei Consiliului 96/61/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării, a Directivei Parlamentului și a Consiliului 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanți care provin de la instalațiile mari de ardere, a Directivei Parlamentului și a Consiliului 2001/81/CE privind plafoanele naționale de emisii pentru anumiți poluanți atmosferici-,

 • - Hotărârea de Guvern nr. 541 din 17/05/2003 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți din instalații mari de ardere-,

 • - Termenele de conformare prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu, respectiv:

o Anii 2010, 2011 - termene pentru respectarea limitelor de emisii pulberi și respectiv NOX și SO2 la coșul de fum al cazanului C7;

o Anul 2011 - termenul de închidere a actualului depozit de cenușă;

o Anii 2012, 2013 - termene pentru respectarea limitelor de emisii pulberi și respectiv NOX și SO2 la coșul de fum al cazanelor C5 si C6;

 • - Ghidul solicitantului aferent Axei prioritare 7 din cadrul POIM 2014-2020.

stabilesc următoarele:

 • 2. OBIECTUL:

Obiectul prezentei convenții de colaborare îl reprezintă cooperarea interinstituționala pentru implementarea cât mai eficienta a proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficientei energetice - faza 2".

 • 3. DURATA:

Pra?anfa r'nnx/ontica intră în vinnara la rlata iiltimai av/ivări na întraana

U I         I I XVI      ' vx I I V V* I I VI «X li I Ci CX lll Vi O CX 1 «tor   ■ VX   «X XX XXX M i kl i I ■ Cr I   «X V 14-XX I I   Jtof Cz   I I i X.I X^XX^SX

perioadă de valabilitate a Contractului de Finanțare.

 • 4. Implementarea proiectului:

  • 4.1. Responsabilitățile Consiliul Județean Vâlcea:

 • > Va respecta obligațiile asumate în cererea de finanțare conform Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 95/ 31.03.2015 privind aprobarea aplicației de finanțare și a documentelor suport.

 • > Va asigura suma de 317.158,42 euro aferente contribuției proprii din fondul IID constituit în acest sens reprezentând 1,6 % din valoarea totală a proiectului,

 • > Va asigura managementul de proiect prin constituirea unei unități de management a proiectului care va avea următoarele responsabilități:

 • ■ Planifică și răspunde de organizarea în condiții optime a activităților aprobate prin proiecte;

 • ■ Coordonează și monitorizează implementarea proiect; în acest scop păstrează evidența privind îndeplinirea obiectivelor și atingerea rezultatelor

 • ■ Planifica si asigura achiziționarea serviciilor, lucrărilor si bunurilor, cu respectarea legislației naționale in vigoare

 • - Asigura evidenta contabila a operațiunilor aferente proiectului;

 • ■ Ține evidența repartizării și utilizării bunurilor achiziționate din fondurile nerambursabile, conform destinației și scopului proiectelor;

 • ■ întocmește documentele de raportare periodică privind stadiul implementării proiectului, conform procedurilor aprobate;

 • ■ Asigura implementarea corespunzătoare a activităților de informare si publicitate aferente proiectului implementat.

 • ■ Asigură schimbul de informații privind aspectele tehnice ale implementării proiectului cu Ol si AM;

 • ■ Asigură legătura cu celelalte instituții beneficiare ale asistenței și participă la reuniunile inter-instituționale în probleme de interes comun pentru asistența nerambursabila;

 • ■ Asigură arhivarea și păstrarea în siguranță a documentelor și datelor computerizate;

 • ■ Elaborează și actualizează procedurile de lucru specifice;

 • ■ îndeplinește orice alte atribuții care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiții a proiectului;

 • 4.2. Responsabilitățile Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea:

> Va respecta obligațiile asumate conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 83 din 29.04.2015 privind aprobarea documentației pentru finanțarea proiectului.

>Va asigura suma de 476.986,70 euro aferentă contribuției proprii reprezentând 2,43 % din valoarea totală a proiectului,

>Va pune la dispoziție a infrastructurii și terenurilor pe care se fac investițiile și care îndeplinesc cumulativ condiții cerute la data depunerii cererii de finanțare:

 • - sunt libere de orice sarcini

 • - nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică;

 • > Va asigura desemnarea unor reprezentanți ce vor fi cooptați în unitatea de management a proiectului, în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziție publică pentru contractele de servicii și lucrări;

 • > Va asigura colaborarea cu asociațiile de proprietari din municipiu;

 • > Va colabora cu Consiliul Județean Vâicea în vederea obținerii avizelor necesare autorizării lucrărilor;

 • > Va emite certificate de urbanism și autorizații de construire pentru investițiile aferente proiectului.

 • 4.3. Responsabilitățile Societății CET Govora SA:

 • > Va respecta obligațiile asumate prin contractele de concesiune încheiate cu Consiliul Județean Vâlcea prin plata redevenței, astfel încât prin plata redevenței să asigure integral contribuția locală la finanțarea investiției, reprezentând contribuția proprie la cheltuielile eligibile, plata cheltuielilor neeligibile și a TVA, obligație a Consiliului Județean Vâlcea pe întreaga perioadă de implementare a proiectului;

 • > Va alimenta fondul IID cu sume din alte surse legal constituite;

 • > Va aviza în CTE constituit la nivelul Societății CET Govora SA pentru implementarea proiectelor de investiții, documentele tehnico-economice;

 • > Va constitui o unitate de implementare a proiectului care să:

 • ■ Avizeze documentațiile de atribuire pentru contractele de lucrări si contractul de servicii pentru supervizarea lucrărilor/audit

 • ■ Nominalizeze membrii in comisia de evaluare, pentru achizițiile de lucrări/ supervizare lucrări /audit

 • ■ Asigure suport in furnizarea de clarificări pe toată perioada de desfășurare a procedurilor de achiziție (privind documentațiile de atribuire) pentru contractele de lucrări si contractul de servicii pentru supervizarea lucrărilor/audit

B Asigure suport in elaborarea unui punct de vedere cu privire la contestarea documentațiile de atribuire pentru contractele de lucrări si contractul de servicii pentru supervizarea lucrărilor /audit în procedura de achiziție

 • ■ Participe prin membrii nominalizați la elaborarea rapoartelor de evaluare a ofertelor

 • ■ Asigure suportul in elaborarea unui punct de vedere cu privire la contestarea rezultatelor evaluării pentru contractele de lucrări/supervizare lucrări/audit.

 • ■ Asigure suportului in elaborarea planului de rambursare pe 24 luni pentru contractele de lucrări, avizează certificatele interimare (intermediare) de plata emise de către supervizorul lucrărilor.

 • ■ Participe la întâlniri periodice de monitorizare

 • " Asigure suportul in elaborarea rapoartelor generale la nivel de proiect (Raport de început, Raport final, Raport privind viabilitatea investiției, alte rapoarte)

 • ■ Asigure suportul in elaborarea raportului lunar de progres

 • ■ Avizeze rapoartele de progres ale supervizorului

 • B Asigure monitorizarea lucrărilor la fata locului

 • ■ Participe la activitățile de recepție a lucrărilor și întocmirea cărții tehnice a construcției

 • ■ Asigure suportul in elaborarea planului anual de informare si publicitate

 • ■ Contribuie la întocmirea materialelor de informare si publicitate elaborate in cadrul proiectului

 • ■ Participe la misiunile de evaluare ale AM/OI

 • ■ Elaboreze punctele de vedere cu privire la constatările in ol/o ni i «rj î +I

ICipOCULOlO UO dUMIl/UAJI IU Ol.

DISPOZIȚII FINALE:

Părțile au semnat Prezenta Convenție în 4 exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare Parte.

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA


p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE,


CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA PRIMĂRIA        MUNICIPIULUI

RÂMNICU VÂLCEA

p. PRIMAR, VICEPRIMAR

GHEORGHE PĂSAT


GIGI ION MATEI


SECRETAR AL JUDEȚULUI,


ccrocTAD iuii imi^rioii i vu.vi\i_ i ni\ iviUmvii iWj


CONSTANTIN DIRINEA


ION DIDOIU


DIRECTOR GENERAL,


DIRECTOR ECONOMIC,


CONSTANTIN MIRCEA PREDESCU ION LEPĂDAT

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR JURIDIC

BOGDAN LĂSTUN


PETRE CAZAN


DIRECTOR GENERAL,

CARMEN ALEXANDRESCU

Societatea CET GOVORA SA RÂMNICU VÂLCEA

PREȘEDINTE DIRECTORAT,

LUDOVIC VALENTIN ZELICI

DIRECTOR ECONOMIC,

CONSTANTIN LEPĂDAT

DIRECTOR PRODUCȚIE,

ION COCLEȚ

OFICIUL JURIDIC