Hotărârea nr. 222/2015

Hotarirea 222 - 27 noiembrie 2015 - aprobare concesionare teren catre GDF SUEZ

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS _ SR ^150(01.2008 410/C SR EN ISO 14001:2005 223/M SROHSAS 18001:20081.90/HS SRJSO/CEI 27001:2013 019/Si

HOTĂRÂREA NR.222

privind inventarierea unui teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acestuia

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 noiembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 22 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.42482 din data de 20.11.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Urbanism, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unui teren în suprafață de 1 m.p., situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Goranu, zona Podului Goranu, și aprobarea concesionării directe a acestei suprafețe, în vederea amplasării unei stații de protecție catodică (SPC);

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere că prin adresa nr.6598 din 04.03.2015, înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 17338 din 12.05.2015, GDF SUEZ a solicitat acordarea în folosință a unui teren aparținând domeniului public al municipiului, în suprafață de 1 m.p., pentru amplasarea unei stații de protecție catodică (SPC) în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Goranu, zona Podului Goranu, în vederea asigurării furnizării gazelor naturale în condiții de siguranță ;

în temeiul prevederilor art.109 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare ;

în baza art.15 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și uneie măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată și cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și nr. 177/64/2004;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.252/2006, prin care s-au stabilit zonele în intravilanul municipiului, în funcție de care se calculează impozitele și taxele locale;

în baza art.36, alin (2), lit.c), art45, alin (3) și art.115 din Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. (1) Se aprobă trecerea din domeniui pubiic în domeniui privat ai municipiului a terenului în suprafață de 1 m.p., situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Goranu, zona Podului Goranu, identificat în planul de situație, anexă la prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă concesionarea directă a suprafeței de teren prevăzută la alin.(1), respectiv 1 m.p., în vederea amplasării unei stații de protecție catodică (SPC), către proprietarul acesteia.

 • (3) Prețul concesiunii este de 430 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și 177/64/2004. Perioada de concesiune este de 15 ani.

 • (4) Cheltuielile aferente întocmirii documentației tehnice de cadastru și înscrierii în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 1 m.p. vor fi suportate de către concesionar.

Art.2. Se împuternicește primarul municipiului să semneze contractul de concesiune directă pentru suprafața de teren prevăzută la art.1.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

 • * Direcției Urbanism;

 • • Direcției Dezvoltare Locală;

 • • Direcției Economico - Financiare.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ’ Minai PERSU < / /       A

  Red. O.M.S. - 1 ex.

  S.A.P.L.

  CONTRASEMNEAZĂ PENȚRU LEGALIljATE,

  SECRETAR MUNiCiriti, / jurist Ion DIDOIU      /

  Râmnicu Vâlcea, 27 noiembrie 2015