Hotărârea nr. 220/2015

Hotarirea 220 - 27 noiembrie 2015 - aprobare PUZ Zona comerciala Dovali

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul Râmnicu Vâlcea consiliul Local


SK cN ISO 9001:2008410/0


SR EN ISO 14001.2005 223/M

SROHSAS 18001:2008190/HS


HOTĂRÂREA NR.220

privind aprobarea documentației de urbanism PUZ « Zona comercială DOVALI »

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 noiembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 22 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.42486 din data de 20.11.2015, întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Zonă "Zona comercială DOVALI”;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere faptul că, în vederea introducerii acestei documentații de urbanism în circuitul legal de avizare și aprobare, a fost supus spre însușire Consiliului Local Raportul informării și consultării publicului, conform Hotărârii Consiliului Local nr.114 din 2 iunie 2015;

Ținând seama de faptul că, în vederea aprobării, au fost obținute avizele și acordurile prevăzute de legislația în vigoare și în certificatul de urbanism nr.1064/24523 din 05.08.2014;

Respectându-se prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională din admnistrația publică;

în temeiul prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;

în baza art.36, alin.(5), lit.c), art. 45, alin.(2), lit.e) și art.115 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Zonă ”Zona comercială DOVALI” cu respectarea următoarei condiții:

 • - terenul aferent tramei stradale propusă prin documentația de urbanism, atât arterele de circulație noi, cât și supralărgirea celor existente subdimensionate, va fi supus exproprierii pentru cauză de utilitate publică, conform prevederilor legale în vigoare.

 • (2) Termenul de valabilitate al documentației aferentă Planului Urbanistic de Zonă "Zona comercială DOVALI”, aprobată conform alin.(1), este de 7 (șapte) ani de la data aprobării.

 • (3) Documentația aferentă Planului Urbanistic de Zonă ”Zona comercială DOVALI”, anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

 • (4) Responsabilitatea privind calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparține specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie :

 • - Direcției Urbanism ;

 • - Direcției de Investiții și Achiziții Publice.

  PREȘEDINTELE ȘEDINțĂ^ r' MihaițPERSU /ș/

  \

  *

  o.<-

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, / jurist Ion DIDOIU      /

  I *                                       /

  Râmnicu Vâlcea, 27 noiembrie 2015
Red. O.M.S. - 1 ex.

S.A.P.L