Hotărârea nr. 22/2015

Hotarirea 22 - 27 februarie 2015 - rezultat inventariere patrimoniu 2014

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.22

privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate în patrimoniul municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2014 și aprobarea casării - declasării bunurilor degradate, uzate fizic și moral

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 februarie 2015, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție raportul nr.210739 din 12.02.2015, întocmit de Direcția Economico-Financiară prin care se propune aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2014, casarea și declasarea bunurilor aflate în patrimoniul privat al municipiului, unităților subordonate și unităților de învățământ, precum și desemnarea a trei consilieri locali care vor face parte din comisia de casare;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-socîale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr,5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și având în vedere propunerile formulate în plenul ședinței referitoare la desemnarea celor trei consilieri care să facă parte din comisia de casare, respectiv dl. Mihăilescu Gheorghe, dna Preda Maria Carmen și dna Dobrete Florentina Adina;

în temeiul prevederilor art 7 și art. 8 din Legea nr.82/1991 privind contabilitatea, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalelor proprii și ale art. 122 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2) lit.c), art. 45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. (1) Se aprobă rezultatul inventarierii generale a patrimoniului municipiului Râmnicu Vâlcea, pe anul 2014, astfel:

L Inventariere bunuri de natura mijloacelor fixe din domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 31.10.2014, după cum urmează:

 • A. Bunuri de natura mijloacelor fixe din domeniul public aflate în administrare proprie (clădiri, terenuri, construcții speciale, instalații tehnologice):

  Denumire/Simbol cont contabil

  SCRIPTIC

  FAPTIC

  DIFERENTE

  Terenuri(211.01.U004,211.01.U112,

  211.01.U114)

  290.882.290,12

  290.882.290,12

  Cladiri(212.U105,212.U110,212.1140

  1,212.11402)

  555.908.677,82

  555.908.677,82

  Instalații tehnologice (213.01.U004)

  28.584.255,95

  28.584.255,95

  TOTAL:

  875.375.223,89

  875.375.223,89

 • B. Bunuri de natura mijloacelor fixe din domeniul public date în administrare sau folosință prin contracte de concesiune sau închiriere ori cu titlu gratuit (clădiri, construcții, instalații tehnologice, terenuri) către Societatea CET GOVORA SA, Societatea APAVIL SA, Societatea ETA SA, Societatea PIEȚE PREST SA, DADP:

  Denumire/Simbol cont contabil

  SCRIPTIC

  FAPTIC

  DIFERENTE

  CET GOVORA SA

  Terenuri (211.01.U001)

  721.903,35

  721.903,35

  Clădiri (212.U001)

  19.442.120,79

  19.442.120,79

  -

  Instalații tehnologice (213.01.U001)

  11.780.811,62

  11.780.811,62

  -

  Total

  31.944.835,76

  31.944.835,76

  APAVIL SA

  Terenuri (211.01.U002)

  11.251.983

  11,251.983

  Clădiri (212.U002)

  273.574.965,52

  273.574.965,52

  -

  Instalații tehnologice (213.01.U002)

  1.392.435,61

  1.392.435,61

  -

  Total

  286.219.384,13

  286.219.384,13

  ETA SA

  Terenuri (211.01.U003)

  2.588.940,00

  2.588.940,00

  -

  Clădiri (212.U003)

  6.342.553,13

  6.342.553,13

  -

  Total

  8.931.493,13

  8.931.493,13

  PIEȚE PREST SA

  Terenuri (211.01.U005)

  17.729.314,75

  17.729.314,75

  Clădiri (212.U005)

  24.760.989,49

  24.760.989,49

  Total

  42.490.304,24

  42.490.304,24

  DADP

  Terenuri( gradina ZOO) (211.01.U006)

  7.860.600

  7.860.600

  Constructii( gradina ZOO) (212.U006)

  12.535.460,85

  12.535.460,85

  Total

  20.396.060,85

  20.396.060,85

C.Bunuri de natura mijloacelor fixe din domeniul public date in administrare unităților de învățământ:

Denumire/Simbol cont contabil

SCRIPTIC

FAPTIC

DIFERENTE

Terenuri (211.01.U014)

165.886.121,09

165.886.121,09

-

Clădiri (212.U014)

299.556.840,87

299.556.840,87

-

TOTAL

465.442.961,96

465.442.961,96

 • II. Inventariere bunuri de natura mijloacelor fixe și obiectelor de inventar din domeniul privat al municipului Rm Vâlcea la data de 31.10.2014:

 • a) Mijloace fixe: clădiri, terenuri, instalații tehnice, echipamente, mobilier, aparatură birotică și obiecte de inventar:

  Denumire/Simbol cont contabil

  SCRIPTIC

  FAPTIC

  DIFERENTE

  Terenuri (211.01.P201)

  48.888.172,24

  48.888.172,24

  Clădiri (212.P201)

  2.984.370,95

  2.984.370,95

  Clădiri fond locativ (212.P203)

  336.817

  336.817

  Instalații si utilaje in leasing -utilizator DADP (213.01.P001)

  1.041.600

  1.041.600

  Alte mijloace fixe (213.01.P001)

  4.305.919,09

  4.249.453,85

  -56.465,24

  TOTAL MU.FIXE

  57.556.879,28

  57.500.414,04

  -56.465,24

  Obiecte de inventar (303.02.02)

  1.603.386,37

  1.603.386,37

  TOTAL OB.INVENTAR

  1.603.386,37

  1.603.386,37

Diferența constatata la alte mijloace fixe reprezintă bunuri date in folosința DADP, Politia Locala si CSM pentru care nu s-au întocmit bonuri de transfer,urmând sa fie operate in evidenta in urma aprobării rezultatelor inventarierii.

 • b) Bunuri date în folosință Clubului Sportiv Municipal, unităților de învățământ, cluburilor pensionarilor, Spitalului Județean de Urgență, Palatului Copiilor și Asociației de Nevăzători:

  Denumire/Simbol cont contabil

  SCRIPTIC

  FAPTIC

  DIFERENTE

  Clubul Sportiv Municipal (303.02.02,212. P201)

  635.884,12

  635.884,12

  Cluburi pensionari-ob.inv. (303.02.02)

  51.780,37

  51.780,37

  Spitalul Jud.de Urgență-ob.inv. (303.02.02)

  149.562,43

  149.562,43

  Palatul copiilor-ob.inv. (303.02.02)

  1.599,93

  1.599,93

  Școala Romana de Afaceri ( medici de familie) (303.02.02)

  8.683,84

  8.683,84

  Serviciul Politie Circulație Stadion (303.02.02)

  17.598,68

  17.598,68

  Dispensare Medicale Scoli (303.02.02)

  875.471,68

  875.471,68

  TOTAL

  1.740.581,05

  1.740.581,05

 • c) Bunuri date în folosință si custodie către Societatea PIEȚE PREST S.A (din domeniul public si privat), bunuri achiziționate pe măsură ISPA "Managementul integrat al deșeurilor” si date in administrare la terti, bunuri de natura obiectelor de inventar și mijloacelor fixe date in concesiune la Societatea ETA SA și bunuri de natura obiectelor de inventar predate la DADP:

  Denumire

  SCRIPTIC

  FAPTIC

  DIFERENTE

  Mijloace fixe- concesiune SC PIEȚE PREST SA (212.P205,213.01.P005.214.005)

  3.705.144,40

  3.705.144,40

  Obiecte de inventar-concesiune- SC PIEȚE PREST SA (303.02.04)

  489.715,71

  489.715,71

  Obiecte de inventar si materiale -custodie- SC PIEȚE PREST SA

  126.976,72

  126.976,72

  Depozit deșeuri Fețeni.Statia Compost, din care:

  - mijloace fixe, (213.01. P001)

  - obiecte de inventar (303.02.02)

  5.052.640,51

  5.037.224,49

  15.416,02

  5.052.640,51

  5.037.224,49

  15.416,02

  Bunuri achiziționate pe măsură ISPA date in adm la SC URBAN SA din care : - mijloace fixe, (213.01. P001,214.001) - obiecte de inventar(303.02.03)

  2.525.615,70

  658.079,95

  1.867.535,75

  2.525.615,70

  658.079,95

  1.867.535,75

  Bunuri de natura obiectelor de inventar predate la DADP (303.02.02)

  355.313,08

  355.313,08

  Bunuri concesionate ETA pentru serviciul de ridicări auto din care :

  - mij. fixe, (213.01. P001)

  - obiecte de inventar,(303.02.02)

  529.768,16

  507.075,10

  22.693,06

  529.768,16

  507.075,10

  22.693,06

 • III. Inventarierea investițiilor în curs și a celor finalizate pentru care nu s-au întocmit procese - verbale de recepție în vederea înregistrării ca mijloace fixe, precum si a lucrărilor de reparații și modernizări contractate, începute și nefinalizate la data de 31 decembrie 2014:

 • 1) Obiective de investitii in continuare buget local, in suma de 23.902.378,33 lei, după cum urmeaza :

 • - capitolul ~ autoritati publice .simbol cont contabil 231.051- 12.439,78 lei

 • - capitolul- invatamant, simbol cont contabil 231.065-12.986.343,25 lei

 • - capitolul- cultura, recreere si religie, simbol cont contabil 231.067- 503.515,34 lei

 • - capitolul- asigurări,asistenta sociala, simbol cont contabil 231.068- 4.653.450,78 lei

 • - capitolul- locuințe , servicii si dezvoltare publica, simbol cont contabil 231.070-4.653.792,62 lei

 • - capitolul- transport urban simbol cont contabil 231.084 - 1.092.836,56 lei

 • 2) Obiective de investitii sistate( abandonate), simbol cont contabil 231.005, in suma de 906.599 lei ;

 • 3) Obiective de investitii in continuare finanțate din fondul UD, simbol cont contabil 231.002, in suma de 1.652,59 lei;

 • 4) Lucrări de reabilitare termica blocuri, simbol cont contabil 231.011, in valoare de 41.830,35 lei;

 • 5) Obiective de investitii in continuare finanțate din fonduri europene si cofinantare buget local, in suma de 50.482.004,26 lei

 • IV. Inventarierea licențelor soft și a bunurilor aparținând terților, folosite de primărie pe bază de contracte ( leasing, închiriere, custodie sau alte forme legale), la data de 31 octombrie 2014:

  Denumire/Simbol cont contabil)

  SCRIPTIC

  FAPTIC

  DIFERENTE

  Licențe soft (208.01)

  1.422.239,25

  1.422.239,25

 • V. Inventarierea bunurilor materiale de natura stocurilor - gestiunea proprie (materiale, carburanți, obiecte de inventar în magazie, alte valori, formulare cu regim special) la data de 31 octombrie 2014:

  Denumire/Simbol cont contabil

  SCRIPTIC

  FAPTIC

  DIFERENTE

  Materiale (302)

  109.786,14

  109.786,14

  Ob.de inventar în depozit (303.01)

  475.693,93

  475.693,93

  Alte valori (BCF) (532.04)

  5.100

  5.100

 • VI. Inventariere disponibilități în conturi bancare și de trezorerie (ron și valută), creanțe și datorii:

 • 1. Inventarierea disponibilităților în conturi bancare si de trezorerie (în lei si valută), la data de 31 decembrie 2014 s-a efectuat prin compararea soldului înregistrat in evidenta contabila cu soldul din extrasul de cont eliberat de unitatea bancara, neinregistrandu-se diferente.

 • 2. Inventarierea creanțelor provenind din concesiuni, contracte de inchiriere, contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate, contracte de asociere în participatiune, la data de 31 octombrie 2014:

Denumire

SCRIPTIC

FAPTIC

DIFERENTE

Creanțe din contracte de concesiune a serviciilor publice

2.108.690

2.108.690

Creanțe din contracte de prestări servicii de evidenta informatizata a populației

5.449

5.449

Creanțe din vânzări spații comerciale

2.538,66

2.538,66

-

Creanțe din contracte Legea 112 Case Naționalizate

2.312,44

2.312,44

*

Creanțe din contracte copertine

12.606

12.606

-

Creanțe din contracte de închiriere cu plata anuală și trimestrială

52.654

52.654

-

Creanțe din contracte chirii locuințe

143.131

143.131

-

Creanțe din contracte de concesiuni cu plata anuală și trimestrială

326.969

326.969

*

Creanțe din contracte locuințe cu plata în rate - Legea 61

100.577,94

100.577,94

Creanțe din contracte locuințe cu plata în rate - Legea 114 si OG 19/1994

585.235,96

585.235,96

-

Pentru creanțele a căror valoare depășește 1.000 lei au fost trimise ” Extrase de cont"

cu mențiunea “ confirmare de primire”.

 • 3. Inventarierea creanțelor din impozite si taxe locale, în structura clasificatiei bugetare a veniturilor, tipuri de plătitori (persoane fizice si juridice) și natura obligațiilor (de bază sau accesorii), la data de 31 decembrie 2014.

S-au întocmit liste separate pentru:

 • - persoane fizice pentru creanțe a căror valoare depășește 300 lei;

 • - persoane juridice pentru creanțe a căror valoare depășește 1.000 lei;

 • - persoane fizice insolvabile și persoane juridice aflate în faliment, sold final la data de 31 decembrie 2014, 45.848.452.33 lei.

Nu s-au constatat diferențe între soldurile scriptice și stocurile faptice.

Pentru creanțele provenind de la persoanele juridice aflate in stare de faliment, lichidare, reorganizare s-au întocmit liste separate astfel:

 • - creanțe din contracte de închiriere, provenind de la persoane juridice aflate in stare de faliment, cont in afara bilanțului 8058.30.02, sold debitor la data de 31 octombrie 2014 -804.342 lei:

 • - creanțe din contracte de concesiune, provenind de la persoane juridice aflate in stare de faliment, cont in afara bilanțului 8058.30.05, sold debitor la data de 31 octombrie 2014 ~ 152.284 lei:

 • 4. Inventarierea datoriilor si obligațiilor fata de terți dată de referință 31 octombrie 2014 .

 • - contul 401.01.00 sold in suma de 682.551,80 lei;

 • - contul 404.01.00 sold in suma de 2.142.153,64 lei;

 • - contul 462.01.01.20 sold in suma de 510.053,25 lei;

 • - contul 462.01.01.21 sold in suma de 2.022.638,75 lei;

 • 5. Inventarierea capitalurilor proprii.data de referința 31 decembrie 2014 s-a efectuat prin compararea soldurilor din evidenta contabila cu certificatele constatatoare eliberate de Oficiul Registrului Comerțului si balanțele contabile ale societatiilor la care municipiul deține cote parti din capitalul social.

 • 6. Inventarierea imprumuturilor contractante de unitatea administrativ teritoriala .data de referința 31 decembrie 2014.

Structura împrumuturilor este următoarea:

 • - credit intern BRD in valoare de 40.000.000 lei cu un sold la data de 31.12.2014 de 23.418.413,10 lei, conform extras cont;

 • - credit intern BRD in valoare de 20.000.000 lei cu un sold la data de 31.12.2014 de12.205.771, 75 lei, conform extras de cont;

 • - credit extern BEI in valoare de 7.080.788,70 EURO cu un sold la data de 31.12.2014 27.585.739,96 lei;

 • - linie credit CEC Bank in valoare de 15.000.000 lei cu un sold de 168.226,41 la data de 31.12.2014;

 • - leasing 4*4 autoutilitara cu echipamente special sold la data de 31.12.2014 de 302.169,84 lei.

VII. Inventariere contracte de vânzare bunuri cu plata în rate, de concesiune și închiriere la data de 31.10.2014:

I

în urma inventarierii s-au constatat următoarele:

 • - contracte de concesiune si chirie= 674 contracte;

 • - contracte de inchirere contructii, stâlpi si rețea netcity= 18 contracte ;

 • - contracte de asociere în participațiune = 10 contracte;

 • - contracte de închiriere locuințe sociale, tineri, economic, fond locativ de stat =816 contracte;

 • - contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate - Legea 114/1996 = 247 contracte.

VIII. Inventariere creanțe în litigiu, debitori din avansuri, imputați! și datorii, la data de 31 octombrie 2014 :

S-au inventariat următoarele:

 • - creanțe din contracte de închiriere/concesiune pentru care s-au obtinut hotărâri definitive și irevocabile;

 • - creanțe în litigiu din contracte de închiriere concesiune aflate în curs de judecare ;

 • - datorii din obligații către bugetul de stat, creditori diverși și alte datorii;

 • - dosare/acțiuni din care pot rezulta obligații de plată pentru bugetul local -57 dosare.

Pentru bunurile din patrimoniul unităților subordonate și unităților de învățământ, în baza Dispoziției 2457/03.11.2014, acestea și-au constituit comisii proprii de inventariere care au constatat:

Denumire

SCRIPTIC

FAPTIC

DIFERENTE

Mijloace fixe

6.925.586,91

6.925.586,91

Obiecte de inventar

16.459.621,59

16.460.421,59

+800

Materiale

342.353,44

342.353,44

Plusul constatat la gestiunea obiecte de inventar, in suma de 800 lei, reprezintă mobilier școlar achiziționat de părinți la Școala nr.4, ce va fi înregistrat in evidentă după aprobarea rezultatelor inventarierii.

 • (2) Consecință a inventarierii prevăzută la alin.(1) plusurile și minusurile constatate în inventarierea bunurilor vor fi înregistrate în contabilitate.

Art.2. Se aprobă casarea și declasarea bunurilor aflate în patrimoniul privat al municipiului, unităților subordonate și unităților de învățământ, în valoare de 8.413.488,40 lei conform anexelor nr.1, 2, 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Consecință a prevederilor art.1 și 2, se modifică în mod corespunzător anexele la contractele de delegare a gestiunii serviciilor publice.

Art.4. Comisia pentru efectuarea operațiunilor de casare va fi stabilită în conformitate cu prevederile legale și se desemnează 3 (trei) consilieri locali care vor face parte din comisia de casare, după cum urmează:

 • a) Mihăilescu Gheorghe;

 • b) Preda Maria Carmen;

 • c) Dobrete Florentina Adina.

Art.5. Prezenta hotărâre va fi dusă ia îndeplinire de Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Economico-Financiare.

Art.6. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie:

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - celorlalte structuri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și serviciilor publice și instituțiilor înființate de Consiliul Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDIMJAf /^xC^TRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

Gheorghe MIHAILES


SECRETAFNVIUNICIP1U jurist Ion DIDOILI

Râmnicu Vâlcea 27 februarie 2015

MUNICIPIUL RM.VALCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA


BUNURI DE NATURA MIJLOACELOR FIXE INVENTARIATE IN PATRIMONIU PRIVAT SI PUBLIC AL MUNICIPIULUI RM. VALCEA SI UNITĂȚILE SUBORDONATE PROPUSE LA CASARE IN ANUL 2014

MUNICIPIUL RM VALCEA

lei

NR

CRT

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

NR.

INVENTAR

CANT

PREȚ UNITAR

VALOARE

1

Licența intelsoft deviz profesional

BUC

Mf00386

1

1.889,72

1.889,72

2

Licența intelsoft deviz profesional

BUC

Mf00387

1

1.889,72

1.889,72

3

Licența intelsoft priject manager

BUC

Mf00388

1

1.423,24

1.423,24

4

Licența intelsoft priject manager

BUC

Mf00389

1

1.423,24

1.423,24

5

Licențe microsoft

BUC

Mf00113

1

64.962,51

64.962,51

6

Licența core cal listed lic/sa olv desktop

BUC

Mf00367

1

16.095,61

16.095,61

7

Licența ere cal listed nl 14r desktop

BUC

Mf00368

1

6.844,57

6.844,57

8

Office pro listed 14r utd desktop

BUC

Mf00369

1

29.180,85

29.180,85

9

Office pro listed lic/sa ent desktop

BUC

Mf00370

1

19.197,68

19.197,68

10

Windows listed lic/sa olv nl

BUC

Mf00371

1

12.024,48

12.024,48

11

Windows xp profesional listed olv nl

BUC

Mf00372

1

5.828,49

5.828,49

12

Windows xp profesional olv desktop

BUC

Mf00374

1

4.245,88

4.245,88

13

Licența soft

BUC

Mf00382

1

35.745,32

35.745,32

14

Licența produse microsoft

BUC

Mf00385

1

62.343,05

62.343,05

15

Calculator dtk

BUC

Mf20029

1

3.536,26

3.536,26

16

Server dtk

BUC

Mf20051

1

13.540,20

13.540,20

17

Imprimanta laser lexmark e210

BUC

Mf20085

1

1.091,75

1.091,75

18

Imprimanta laser lexmark e210

BUC

Mf20086

1

1.091,75

1.091,75

19

Imprimanta hp 1220c

BUC

Mf20091

1

2.022,98

2.022,98

20

Statie dell dimension 2400 p4 2.4gz

BUC

Mf20099

1

3.666,44

3.666,44

21

Statie dell dimension 2400 p4 2.4gz

BUC

Mf20101

1

3.666,44

3.666,44

22

Statie dell dimension 2400 p4 2.4gz

BUC

Mf20103

1

3.666,44

3.666,44

23

Statie dell dimension 2400 p4 2.4gz

BUC

Mf20104

1

3.666,44

3.666,44

24

Calculator ibm

BUC

Mf20146

1

3.637,20

3.637,20

25

Calculator ibm

BUC

Mf20152

1

3.637,20

3.637,20

26

Imprimanta hp dj 3650

BUC

Mf20196

1

387,68

387,68

27

Calculator ibm

BUC

Mf20220

1

3.637,20

3.637,20

28

Imprimanta lexmark e210

BUC

Mf20225

1

1.569,96

1.569,96

29

Calculator amd

BUC

Mf20243

1

2.647,77

2.647,77

30

Calculator dtk

BUC

Mf20251

1

2.550,31

2.550,31

31

Imprimanta minoîta page pro 1300w

BUC

Mf20332

1

565,01

565,01

32

Imprimanta hp 1220c

BUC

Mf20353

1

1.175,28

1.175,28

33

Calculator ibm

BUC

Mf20409

1

4.840,37

4.840,37

34

Calculator alpis

BUC

Mf20459

1

2.164,83

2.164,83

35

Calculator alpis

BUC

Mf20466

1

2.164,83

2.164,83

36

Calculator alpis

BUC

Mf20494

1

1.789,34

1.789,34

37

Imprimanta c5015 kyocera

BUC

Mf20629

1

1.451,43

1.451,43

38

Imprimanta monocrom kyocera

BUC

Mf20635

1

2.011,63

__2.011,63

39

Hp c8125a printer business 2300

BUC

Mf20651

1

1.120,67

1,120,67

40

Hp c8125a printer business 2300

BUC

Mf20653

1

1.120,67

1.120,67

41

Hp c8125a printer business 2300

BUC

Mf20656

1

1.120,67

1.120,67

42

Hp c8125a printer business 2300

BUC

Mf20658

1

1.120,67

1.120,67

TOTAL

341.755,89

DIRECȚIA A.D.P.

lei

NR CRT

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

NR.

INVENTAR

CANT

PREȚ UNITAR

VALOARE

1

Panouri metalice indicatoare

BUC

3023660

1

4.413,11

4.413,11

2

Panouri metalice indicatoare

BUC

3023661

1

4.413,11

4.413,11

3

Panouri metalice indicatoare

BUC

3023662

1

4.413,11

4.413,11

4

Panouri metalice indicatoare

BUC

3023663

1

4.413,11

4.413,11

5

Panouri metalice indicatoare

BUC

3023664

1

4.413,11

4.413,11

6

Panouri metalice indicatoare

BUC

3023665

1

4.413,11

4.413,11

7

Panouri metalice indicatoare

BUC

3023666

1

4.413,11

4.413,11

8

Euro wc 4001

BUC

6021637

1

4.818,98

4.818,98

9

Euro wc 4001

BUC

6021638

1

4.818,98

4.818,98

10

Euro wc 4001

BUC

6021639

1

4.818,98

4.818,98

11

Euro wc 4001

BUC

6021640

1

4.818,98

4.818,98

12

Euro wc 4001

BUC

6021641

1

4.818,98

4.818,98

TOTAL

54.986,67

FILARMONICA ION DUMITRESCU

lei

NR

CRT

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

NR.

INVENTAR

CANT

PREȚ UNITAR

VALOARE

1

IMPRIMANTA HP 1220C

BUC

1

1.601,94

1.601,94

2

TIMPANI ACȚIUNE MACANICA

BUC

1

2,73

2,73

TOTAL

1.604,67

POLITIA LOCALA

TOTAL GENERAL MUL FIXE PROPUSE LA CASARE:

Comisia centrala de inventariere:

Vasile Cocos- viceprimar-presedinte qk-Ion Lepadat- director- membru JuH

Maria Feroiu- director-membru     __-         i

Liviu Miftode-director-membru

Cazan Petre- director-membru       țjf          >

Narcisa Colțos- sef serviciu-secretar              (/'

Președinte de ședința, Gheorghe

407.474,45 lei

r

Secretar Wlunicipi

Jr. Ion widoiu
lei

NR CRT

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

NR.

INVENTAR

CANT

PREȚ UNITAR

VALOARE

1

CALCULATOR DURON

BUC

MF2009

1

2.423,80

2.423’80

2

CALCULATOR SISTEM PENTIUM

BUC

MF2010

1

3.223,91

3.223,91

3

CALCULATOR SISTEM PENTIUM

BUC

MF2011

1

4.479,51

4.479,51

TOTAL

9.127,22

MUNICIPIUL RM.VALCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCiARA


BUNURI DE NATURA MIJLOACELOR FIXE INVENTARIATE IN PATRIMONIUL PUBLIC DATE IN FOLOSINȚA PRIN CONTRACTE DE CONCESIUNE, PROPUSE LA CASARE SAU DECLASARE IN ANUL 2014

SC AP AVI L SA

NR. CRT

NR. INV.

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CA

NT

PREȚ UNITAR

VALOARE

1

Dp01606

Conducta apa Cozia

BUC

1

107,92

107,92

2

Dp01615

Conducta apa Magheru

BUC

1

111,28

111,28

3

Dp01607

Conducta apa Cozia

BUC

1

122,02

122,02

4

Dp06025

Branșament apa str V Olanescu nr 10

BUC

1

326,54

326,54

5

Dp06028

Branșament apa str Lucian Blaga nr 6

BUC

1

5.215,28

5.215,28

6

Dp06035

Branșament apa str Tineretului nr 9

BUC

1

5.850,00

5.850,00

7

Dp01561

Alimentare cu apa școala Romana de afaceri

BUC

1

. 27.851,47

27.851,47

8

Dp01537

Alimentare cu apa bl W Ostroveni

BUC

1

34.446,77

34.446,77

9

Dp01546

Alimentare apa Ostroveni

BUC

1

50.845,86

50.845,86

10

Dp01547

Alimentare apa Ostroveni

BUC

1

361.347,40

361.347,40

11

Dp06651

Canal colector Bicaz

BUC

1

318,773,00

318.773,00

12

Dp01828

Rețea canalizare Dn 300, 85m str Horia

BUC

1

9.100,88

9.100,88

13

Dp01841

Rețele canalizare baza auto Raureni

BUC

1

102.687,32

102.687,32

14

Dp01759

Canalizare depozite Rm. Valcea Vladesti

BUC

1

433.340,22

433.340,22

15

Dp01807

Colector canalizare Argeș A C C F

BUC

1

4.911.838,96

4.911.838,96

TOTAL

6.261.964,62

SC PIEȚE PREST SA

NR.

CRT.

NR.

INV.

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CA

NT

PREȚ UNITAR

VALOARE

1

10120

BANCA LEMN

BUC

1

234,00

234,00

2

10121

BANCA LEMN

BUC

1

234,00

234,00

3

10122

BANCA LEMN

BUC

1

234,00

234,00

4

10123

BANCA LEMN

BUC

1

234,00

234,00

5

20883

MOTOCOSITOARE CU FIR 90 STIHL

BUC

1

4.474,40

4.474,40

6

20773

REMORCA BASCULANTA 7T VL 14 ADP

BUC

1

39.818,71

39.818,71

7

21296

REMORCA RM7 VL 10 ADP

BUC

1

33.919,64

33.919,64

8

21302

FREZA ZAPADA

BUC

1

3.802,44

3.802,44

9

21303

LAMA DEZEPEZIRE

BUC

1

4.927,11

4.927,11

10

21304

LAMADEZEPEZIRE

BUC

1

4.927,11

4.927,11

11

30388

SURSA CALCULATOR

BUC

1

1.282,34

1.282,34

12

20806

VITRINA FIGORIFICA ORIZONTALA

BUC

1

5.947,36

5.947,36

13

20808

VITRINA FRIGORIFICA 180-75

BUC

1

6.284,40

6.284,40

14

21312

CANTAR 150 KG

BUC

1

293,00

293,00

15

21313

CANTAR 150KG

BUC

1

293.00

293,00

1.088,50

16

21320

CANTAR ELECTRONIC

BUC

1

1.088,50

TOTAL

107.994,01

SC ETA SA

NR. CRT.

NR.

INV.

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CA

NT

PREȚ UNITAR

VALOARE

1

STATIE BAZA UTILAJE

BUC

1

39.338,00

39.338,00

TOTAL

39.338,00

TOTAL GENERAL MUL. FIXE PROPUSE LA CASARE: 6.409.296,63 LEI

Comisia centrala de inventariere:


misia centrata oe inventariere:     i

Vasile Cocos- viceprimar-președinte n

Ion Lepadat- director- membru

Maria Feroiu- director-membru $ Liviu Miftode-director-membru Cazan Petre- director-membru Narcisa Colțos- sef serviciu-secretar

Președinte de ședința, Gheorghe Mihaile^cj^MUNICPIUL RM.VALCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA


BUNURI DE NATURA MIJLOACELOR FIXE INVENTARIATE IN PATRIMONIUL

PRIVAT AL UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PROPUSE

LA CASARE IN ANUL 2014

GRUPUL ȘCOLAR ECONOMIC RM. VALCEA

lei

NR CRT

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ UNITAR

VALOARE

1

SEVER MAIL

BUC

1

153,53

153,53

2

CLIENT MAIL

BUC

14

4,785

66,99

3

SISTEM DE OPERARE SEVER

BUC

1

15,51

159,51

4

MICROSOFT OFFICE

BUC

14

59,814

837,40

5

CLIENT ACCESE LECENCE WINDOWS 2000

BUC

14

7,978

111,62

6

IMPRIMANTA LASER

BUC

1

550,38

550,38

7

SWITCH

BUC

2

143,55

287,11

8

ROUTER CISCO

BUC

1

790,36

790,36

9

MODEM EXTERN

BUC

1

57,42

57,42

10

CALCULATOR CU IMPRIMANTA

BUC

1

1.988,18

1988,18

11

EPIREX

BUC

1

0,82

0,82

12

EPIDIASCOP ATLAS

BUC

1

1,03

1,03

13

RETROPROIECTOR

BUC

1

0,90

0,90

14

ASPECTOMAT

BUC

1

0,29

0,29

15

APARAT PROIECȚIE

BUC

1

0,06

0,06

16

TRUSA BIOLOGIE

BUC

1

0,57

0,57

17

TRUSA BIOLOGIE

BUC

1

0,12

0,12

18

TRUSA PENTRU LUCRU

BUC

1

0,82

0,82

19

SET SECȚIUNI VEGETALE

BUC

1

0,11

0,11

20

SCHELET UMAN

BUC

1

0,18

0,18

21

STOMAC RUMAGATOR

BUC

1

0,06

0,06

22

SECȚIUNE APARAT DIGESTIV

BUC

2

0,08

0,16

23

MULAJ DISTROU HEPATIC

BUC

2

0,07

0,14

24

MULAJ ORGANELE SIMȚULUI

BUC

1

010

010

25

DIAPROIECTOR

BUC

1

0,50

0,50

26

EPISCOP EPIREX

BUC

1

0,71

0,71

27

TV COLOR

BUC

1

279,66

279,66

28

VIDEO PLAYER

BUC

1

180,42

180,42

29

RETROPROIECTOR MEOTAR

BUC

1

1,21

1,21

30

DIASCOL

BUC

1

0,07

0,07

31

APARAT PRIOIECTIE

BUC

1

2,30

2,30

32

APARAT FOTO PENTACON

BUC

1

0,21

0,21

33

APARAT SOXHLET

BUC

1

0,05

0,05

34

APARAT FOTO BLITZ

BUC

1

0,07

0,07

35

APARAT PROIECȚIE MEDILUX

BUC

1

0,25

0,25

36

APARAT PENTRU MĂRIT

BUC

1

0,15

0,15

37

APARAT PENTRU MĂRIT

BUC

1

0,21

0,21

38

APARAT MILLIKAN

BUC

1

0,80

0,80

39

AMPLIFICATOR SONOMETRIC________ _

BUC

1

0,45

0,45

40

APARAT FILMAT 80 MM

BUC

1

0,15

0,15

41

APARAT PROIECȚIE 16 MM

BUC

1

0,93

0,93

42

CRONOMETRU ELECTRONIC

BUC

1

0,31

0,31

43

PICUP TESLA

BUC

1

0,38

0,38

44

PANOU CIRCUITE LOGICE

BUC

1

0,71

0,71

45

MULTIVOLTMETRU

BUC

3

0,11

0,33

46

MULTIAMPERMETRU

BUC

3

0,11

0,33

47

APARAT PROIECȚIE DIASCOL

BUC

1

0,07

0,07

48

APARAT PROIECȚIE DIASCOL

BUC

1

0,10

0,10

49

MAȘINA CENTRIFUGA

BUC

1

0,13

0,13

50

LINII CU PERNE DE AER

BUC

2

0,38

0,76

51

GENERATOR ELECTROSTATIC

BUC

1

0,11

0,11

52

TRUSA MODULARA CIRCUITE LOGICE

BUC

1

0,45

0,45

53

TRUSA MODELE RELEE

BUC

1

0,06

0,06

54

SURSA TENSIUNE STABILIZATA

BUC

3

0,20

0,60

55

SPECTROSCOP

BUC

1

0,63

0,63

56

APARAT PROIECȚIE DIASCOL

BUC

2

0,07

0,14

57

TRAMBULINA GIMNASTICA

BUC

1

0,10

0,10

58

UPS

BUC

1

302,26

302,26

59

LICENȚE ORECLE

BUC

1

20.085,33

20.085,33

60

SQL CAL 2005 ENGLISH

BUC

26

160,65

4.176,90

61

SQL SVR STANDARD EDTN WIN 32

BUC

1

874,65

874,65

62

LICENȚE SOFTWARE SISTEMUL AEL

BUC

26

282,03

7.332,78

63

LECȚII MULTIMEDIA

BUC

725

15,7532

11.421,07

TOTAL

49.672,20

ȘCOALA GENERALA NR. 10

lei

NR CRT

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ UNITAR

VALOARE

1

MONITOR COLOR 15"

BUC

4

133,42

533,68

2

STATIE DE LUCRU COMPAQ

BUC

4

631,32

2.525,28

3

CASTI MICROFON

BUC

8

32,32

258,56

4

CASTI MICROFON

BUC

2

32,33

64,66

5

LICENȚE AEL

BUC

2

25,33

50,66

6

LICENȚE AEL

BUC

8

25,34

202,72

7

SISTEM OPERARE SERVER

BUC

1

137,54

137,54

8

PACHET DE APLICAȚII CLIENT

BUC

1

738,90

738,60

9

IMPRIMANTA LASER HP MF6065

BUC

1

474,52

474,52

10

SWITCH SMC

BUC

1

123,79

123,79

11

ROUTER SMC 7004

BUC

1

405,75

405,75

12

SCANNER HP SCANJET 2400

BUC

1

83,90

83,90

13

MODEM USROBOTICS 56K

BUC

1

49,30

49,30

14

IMPLEMENTARE SEI

BUC

1

2.414,92

2.414,92

15

SERVER HP PROLIANT ML110

BUC

1

2.119,51

2.119,51

16

STATIE DE LUCRU HP EVO

BUC

1

904,88

904,88

17

SCAUN CU BRAȚ

BUC

3

0,29

0,87

18

BIROU LUSTRUIT CU 2 CRPURI

BUC

2

0,67

1,34

19

BIROU LUSTRUIT CU 2 CRPURI

BUC

1

0,81

0,81

20

BIROU LEMN CU 2 CRPURI

BUC

1

0,67

0,67

TOTAL

11.091,96

ȘCOALA NR. 5 RM. VALCEA

NR CRT

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ | VALOARE

UNITAR

1

COVOR

BUC

1

0,10                0,10

TOTAL

0,10

GRUP ȘCOLAR OLTCHIM

lei

NR CRT

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ UNITAR

VALOARE

1

SPECTROSCOP DIDACTIC

BUC

1

1,68

1,68

2

APARAT DISTILAT APA

BUC

1

0,14

0,14

3

APARAT DISTILAT APA

BUC

1

0,54

0,54

4

BALANȚA ANALITICA

BUC

1

0,11

0,11

5

BALANȚA ANALITICA

BUC

1

0,57

0,57

6

CALORIMETRU UK

BUC

1

0,27

0,27

7

ETUVA KC 100/200

BUC

1

1,04

1,04

18

RETROPROIECTOR

BUC

1

0,41

0,41

9

ULTRATERMOSTAT

BUC

1

0,82

0,82

10

ETUVA

BUC

1

0,29

0,29

11

TERMOSTAT UNIVERSAL

BUC

1

2,06

2,06

12

TERMOSTAT ETUVA

BUC

1

0,23

0,23

13

DISTORSIONUM HETAFICUM

BUC

2

0,07

0,14

14

EVOLUȚIA CREIERULUI VERTEBRATE

BUC

1

0,06

0,06

15

EVOLUȚIA INIMII VERTEBRATE

BUC

1

0,10

0,10

16

ORGANE INTERNE LA OM MULAJ

BUC

1

0,76

0,76

17

PROP HIST VEG SI ANIMALA

BUC

1

0,08

0,08

18

SCHELET UMAN

BUC

1

0,16

0,16

19

APARAT DISTLAT APA

BUC

1

0,15

0,15

20

RETROPROIECTOR

BUC

1

0,23

0,23

21

REDRESOR 26V

BUC

1

0,41

0,41

22

SURSA TENSIUNE

BUC

1

0,15

0,15

23

TRANSFORMATOR CU REDRESOR

BUC

1

0,08

0,08

24

APARAT DISTILAT APA

BUC

1

1,61

1,61

25

TRANSFORMATOR SUDURA ELECTR.

BUC

1

0,75

0,75

26

CALCULATOR

BUC

1

760,65

760,65

27

MASA MELAMINĂ 25X0.80X0.70

BUC

2

0,11

0,22

28

MASA METAL

BUC

1

0,01

0,01

29

SISTEM CAL WES DIGITAL

BUC

1

1.922,00

1.922,00

TOTA L

2.695,72

LICEUL ANTIM IVIREANU

lei

NR CRT

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ UNITAR

VALOARE

1

TABLA IPROS

BUC

16

0,05

0,80

2

MASA MELAMINĂ

BUC

10

0,05

0,50

3

MASA TIP LABORATOR

BUC

9

0,08

0,72

4

TABLA SCRIS

BUC

2

10,00

20,00

5

SCAUN MEDICAL

BUC

11

0,06

0,66

6

FOTOLIU MEDICAL

BUC

1

0,06

0,06

7

ECRAN PORTABIL

BUC

1

0,06

0,06

8

COLECȚIE ROCI MINERALE

BUC

1

0,07

0,07

9

ECRAN PORTABIL

BUC

1

3,71

3,71

10

RETROPROIECTOR

BUC

1

4,35

4,35

11

RAFT FIXAT IN PLAFON

BUC

3

0,36

1,08

12

MASA MELAMINĂ

BUC

15

0,05

0,75

TOTA L

32,76

LICEUL MATEI BAS ARAB RM. VALCEA

lei

NR CRT

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ UNITAR

VALOARE

1

CATEDRA LABORATOR CHIMIE

BUC

1

0,27

2,27

2

MASA LABORATOR CENTRU CHIMIE

BUC

2

0,22

0,44

3

MASA LABORATOR LATERAL CHIMIE

BUC

20

0,06

1,20

4

ECRAN METALIZAT

BUC

1

0,05

0,05

5

RAFT BIBLIOTECA

BUC

1

0,10

0,10

6

APARAT PROIECȚIE DIASCOL

BUC

1

0,07

0,07

7

ECRAN PROIECȚIE

BUC

1

0,06

0,06

8

CALCULATOR + MONITOR

BUC

1

510,00

510,00

9

IBM SERVER X 205

BUC

1

7.000,00

7.000,00

10

IBM PC 8313

BUC

25

3.000,00

75.000,00

11

SEVER GIMNAZIU

BUC

1

7.000,00

7.000,00

12

STATIE LUCRU

BUC

10

3.000,00

30.000,00

13

MONITOR

BUC

11

450,00

4.950,00

TOTAL

124.462,19

COLEGIUL AL. LAHOVARI RM VALCEA

lei

NR CRT

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ

UNITAR

VALOARE

1

TELEVIZOR LG LCD

BUC

1

2.199,00

2.199,00

2

STATIE DE LUCRU

BUC

1

2.442,47

2.442,47

3

CANAPEA

BUC

5

133,38

666,90

4

DULAP METALIC

BUC

18

0,07

1,26

5

MASA LABORATOR

BUC

2

0,45

0,90

6

MASA LABORATOR

BUC

1

1,70

1,70

7

MASA LABORATOR

BUC

2

0,51

1,02

8

MASA LABORATOR

BUC

2

0,21

0,42

9

MASA LABORATOR

BUC

7

0,2

1,40

10

CALCULATOR LCD

BUC

1

2.451,00

2.451,00

11

CALCULATOR FIJITSU SIEMENS

BUC

2

2.678,55

5.357,10

12

BALANȚA GIROSCOPICA

BUC

1

0,30

0,30

13

TRUSA NUCLEARA

BUC

1

0,65

0,65

TOTAL

13,124,12

GRUP ȘCOLAR FERDINAND I RM VALCEA

lei

NR CRT

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ UNITAR

VALOARE

1

DULAP CU DOUA USI CU GEAM LAB.

BUC

6

0,11

0,66

2

SCAUN BF 110

BUC

1

572,00

572,00

3

TABLOURI PICTURA

BUC

3

394,76

1.148,28

4

MAȘINA DE SPALAT LG

BUC

1

1.949,90

1.949,90

5

BICICLETA MEDICINALA

BUC

2

567,92

1.135,84

TOTALGENERAL

4.482,68

COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN

NR CRT

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ UNITAR

VALOARE

1

CONFIGURARE LAB. INFORMATICA

BUC

1

133704,43

133.704,43

2

PC HYUNDAI

BUC

1

2.655,80

2.655,80

3

FOTOLII DACIA

BUC

2

0,09

0,18

4

MASA ELEVI

BUC

20

0,20

4,00

5

CALCULATOR

BUC

2

1.049,60

2.099,20

6

PC 733K7

BUC

5

489,14

2.445,70

7

PC 1000K7

BUC

1

489,14

489,14

8

CALCULATOR

BUC

1

2.345,73

2.345,73

9

EPIDIASCOP

BUC

1

0,85

0,85

10

MICROSCOP

BUC

8

0,10

0,80

TOTAL

143745,83

ȘCOALA ANTON PANN

lei

NR CRT

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ UNITAR

VALOARE

1

NOTEBOOK HP 9030

BUC

6

17,24

103,44

2

NOTEBOOK HP NX9010

BUC

13

17,24

224,12

3

CALCULATOR

BUC

1

904,88

904,88

4

BĂNCI ȘCOLARE

BUC

36

0,06

2,16

5

RADIOCASETOFON CD RX DS 12

BUC

1

665,60

665,60

6

VIDEOPROIECTOR

BUC

1

2.410,00

2.410,00

7

COPIATOR MINOLTA

BUC

1

3.500,00

3.500,00

8

CAPRA GIMNASTICA

BUC

1

30,79

30,79

9

CASA INSTRUMENTE MEDICALE

BUC

1

0,07

0,07

TOTAL

7.841,06

LICEUL TEHNOLOGIC MAGHERU

lei

NR CRT

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ UNITAR

VALOARE

1

CAL CU MÂNERE

BUC

1

738,72

738,72

2

LADA GIMNASTICA

BUC

1

360,35

360,35

3

PATURI CU SALTEA RELAXA

BUC

15

362,94

5.444,10

4

MAȘINA DE CUSUT

BUC

1

455,60

455,60

TOTALGENERAL

6.99877

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC RM VALCEA

lei

NR CRT

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ UNITAR

VALOARE

1

CAPRA GIMNASTICA

BUC

1

0,18

0,18

2

NOTEBOOK L300 CELEROM

BUC

1

3.864,53

3.864,53

3

COPIATOR PC

BUC

1

11.638,45

11.638,45

4

COPIATOR CCR

BUC

1

875,00

875,00

5

COPIATOR DIGITAL PC

BUC

1

2.349,99

2.349,99

6

COPIATOR KONICA A3

BUC

1

3.500,00

3.500,00

7

COPIATOR KONICA A0

BUC

1

5.000,00

5.000,00

8___

CALCULATOR PC

BUC

6

568.60

3.411,60

TOTAL

30.63975

GRUPUL ȘCOLAR HENRY COANDA

NR CRT

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ UNITAR

VALOARE

1

OSCILOSCOP PHILIPS

BUC

1

6.625,00

6.625,00

2

TELEVIZOR COLOR ALDORA

BUC

1

279,66

279,66

3

DULAP VITRINA CU 2USI

BUC

1

0,30

0,30

4

DULAP VITRINA CU 2USI

BUC

1

0,15

0,15

TOTAL

6.905,11

ȘCOALA NR 13

lei

NR CRT

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ UNITAR

VALOARE

1

CUIER PERETE

BUC

3

360,39

1.081,17

2

FISET METALIC

BUC

1

1.970,27

1.970,27

3

RAFT METALIC

BUC

3

1.340,11

4.020,33

TOTAL

7.071,77

COLEGIUL DE SILVICULTURA SI PROTECȚIA MEDIULUI

lei

NR CRT

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ UNITAR

VALOARE

1

DACIA SOLENZA

BUC

1

20.488,03

20.488,03

2

DACIA SOLENZA

BUC

1

20.488,03

20.488,03

TOTAL

40.976,06

ȘCOALA GENERALA NR. 1

lei

NR CRT

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ UNITAR

VALOARE

1

RETROPROIECTOR

BUC

1

0,59

0,59

2

DIACLOR

BUC

2

0,26

0,52

3

LINIE PERNA AER

BUC

1

0,36

0,36

4

SUFLANTA

BUC

1

0,20

0,20

5

ACETOTRANSFORMATOR

BUC

1

0,10

0,10

6

RETROPROIECTOR DELTA

BUC

1

0,64

0,64

TOTAL

2,41

ȘCOALA GENERALA NR. 4

lei

NR CRT

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ UNITAR

VALOARE

1

ALFABETAR

BUC

1

0,06

0,06

2

TRUSA MEDICALA

BUC

1

0,25

0,25

3

CATEDRA BIOLOGIE

BUC

1

0,33

0,33

4

MASA LABORATOR BIOLOGIE

BUC

10

0,10

1,00

5

MASA LABORATOR PROFESOR

BUC

1

0,33

0,33

TOTAL

1,97

SEMINARUL TEOLOGIC „SF. NICOLAE

NR CRT

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CANT

PREȚ UNITAR

VALOARE

1

MAȘINA SPALAT CU STORCĂTOR

BUC

1

45,00

45,00

2

AUROTURISM DACIA

BUC

1

4.900,00

4.900,00

TOTAL

4.945,00

TOTAL GENERAL MIJL FIXE PROPUSE LA CASARE = 455.049,42 lei

Comisia centrala de inventariere


Vasile Cocos- viceprimar-presedinte Ion Lepadat- director- membru Maria Feroiu- director-membru j Liviu Miftode-director-membru Cazan Petre- director-membru Narcisa Colțos- sef serviciu-secretar

Președinte de ședința,

Gheorghe MihajlesciMUNICIPIUL RM,VÂLCEAPROBAT

PRIMAR VICEPRIMAR


SITUAȚIA CENTRALIZATA CU VALOAREA BUNURILOR MATERIALE PROPUSE LA CASARE URMARE A INVENTARIERII GENERALE A PATRIMONIULUI PE ANUL 2014

LEI

NR CRT

DENUMIRE UNITATE

MIJLOACE FIXE

OBIECTE DE INVENTAR

MATER.

TOTAL

1

MUNICIPIUL RM. VALCEA

341,755.89

49,163.26

0.00

390,919.15

2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

54,986.67

338,858.80

0.00

393,845.47

3

POLITIA LOCALA’

9,127.22

5,069.85

0.00

14,197,07

4

SC APAVIL SA

6,261,964.62

0.00

0.00

6,261,964.62

5

PIEȚE PREST SA

107,994.01

123,302.57

0.00

231,296.58

6

FILARMONICA „ION DUMITRESCU"

1,604.67

6,303.67

0.00

7,908.34

7

TEATRU „ARIEL"

0.00

98,037.63

0.00

98,037.63

8

DIRECȚIA PROTECȚIE SOCIALA

0.00

5,520.05

0.00

5,520.05

9

ETA

39,338.00

0.00

0.00

39,338.00

10

ȘCOALA TACHE IONESCU

2.41

13,122.23

0.00

13,124.64

11

ȘCOALA NR 2

6.00

18,370.27

0.00

18,370,27

12

ȘCOALA NR 4

1.97

22,392.56

501.64

22,896.17

13

ȘCOALA NR 8

0.00

28,360.18

526.52

28,886,70

14

ȘCOALA NR 5

6.10

1,880.60

0.00

1,880,70

15

ȘCOALA NR 9

7,641.06

62,784.96

0.00

70,626.02

16

ȘCOALA NR 10

11,091.96

22,106.12

0.00

33,198,08

17

ȘCOALA NR 13

7,071.77

23,237.32

0.00

30,309.09

18

GRUP ȘCOLAR FERDiNAND I

4,842,68

21,881,74

0.00

26,724,42

19

COLEGIUL ECONOMIC SI ADMINISTRATIV

49,672.22

12,948,12

1.18

62,621,52

20

SEMINARUL TEOLOGIC „SF.NICOLAE"

4,945.00

24,292.05

0.00

29,237,05

21

GRUP ȘCOLAR G-RAL MAGHERU

6,998.77

0.00

0.00

6,998.77

22

COLEGIUL NATIONAL „AL. LAHOVARI"

13,124.12

13,890.79

0.00

27,014.91

23

GRUP ȘCOLAR OLTCHIM

2,695.72

25,519.66

0.00

28,215.38

24

GRUP ȘCOLAR „HENRY COANOA"

6,905,11

8,426.68

0.00

15,331.79

25

GR. SC. ANTIM IVIREANUL

32.76

12,647.11

0.00

12,679.87

26

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

30,639,75

71,784.63

0.00

102,424.38

27

GRUP ȘCOLAR FORESTIER

40,976,00

2,904.43

0.00

43,880.43

28

LICEUL MATEI BASARAB

124,462.19

40,522.94

0.00

164,985.13

29

COLEGIUL „MIRCEA CEL BATRAN"

143,745.83

54,683.71

0.00

198,429,54

30

GRUP ȘCOLAR PLESOIANU

0.00

19.131.76

0.00

19,131.76

31

LICEUL DE ARTA

0.00

13,494.87

0.00

13,494.87

TOTAL

7,271,820.50

1,140,638.56

1,029.34

8,413,488.40

Comisia centrala de inventarieț

Vasile Cocos- viceprimar-presedinte

Ion Lepadat- director- membru ' j--Maria Feroiu-director-membru


Liviu Miitodc-direclor-inembiu

Cazan Petre- director-membru

Narcisa Colțos- sef serviciu-secretar

Secretar Jr. Ion D


Președinte de ședința, Gheorghe Mihailescq— .MUNICIPUL RM.VALCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANC1ARA

ANEXA 5

APROBAT

P. PRIMAR

VICEPRIM^R

SITUAȚIA CENTRALIZATA                                                                                           Ec. GIGI ION MATEI

CU REZULTATELE INVENTARIERII BUNURULOR MATERIALE DIN DOMENIUL                         k    \

.                                                         PRIVAT AL MUNICIPIULUI RM. VALCEA, UNITATI SUBORDONATE SI UNITATI                                  ’

DE INVATAMANT, PE ANUL 2014                                          X X

____________.__ / \                      lei

NR CRT

DENUMIRE UNITATE

MIJLOACE FIXE

OBIECTE DE INVENTAR

MATERIALE

SCRIPTIC

FAPTIC

DIF +A

SCRIPTIC

FAPTIC

DIF +/-

SCRIPTIC

FAPTIC

DIF +/-

1

MUNICIPIUL RM. VALCEA

66,002,729.73

66,002,729.73

0.00

8,325,347.26

8,325,347.26

0.00

216,990.44

216,990.44

0.00

2

DPS

353,682.05

353,682.05

0.00

276,111.69

276,111.69

0.00

56,792.49

56,792.49

0.00

3

CANTINA

112,510.84

112,510.84

0.00

48,917.23

48,917.23

0.00

10,721.52

10,721.52

0.00

4

ADP

8,064,351.99

8,064,351.99

0.00

2,774,333.29

2,774,333.29

0.00

785,092.51

785,092.51

0.00

5

FILARMONICA

829,667.20

829,667.20

0.00

243,920.93

243,920.93

0.00

24,676.65

24,676.65

0.00

6

TEATRU ARIEL

1,552,066.75

1,552,066.75

0.00

1,365,338.68

1,365,338.68

0.00

87,977.59

87,977.59

0.00

7

POLITIA LOCALA

507,055.88

507,055.88

0.00

768,718.61

768,718.61

0.00

2,135.84

2,135.84

0.00

8

SC. NR 1

132,986.97

132,986.97

0.00

1,211,530.10

1,211,530.10

0.00

2,956.55

2,956.55

0.00

9

SC. NR 2

218,220.32

218,220.32

0.00

572,506.09

572,506.09

0.00

15,921.11

15,921.11

0.00

10

SC. NR 4

160,216.99

160,216.99

0.00

1,144,143.72

1,144,943.72

800.00

42,030.38

42,030.38

0.00

11

SC. NR 5

264,805.15

264,805.15

0.00

443,503.22

443,503.22

0.00

4,475.73

4,475.73

0.00

12

SC. NR 8

135,080.64

135,080.64

0.00

393,229.16

393,229.16

0.00

5,412.29

5,412.29

0.00

13

SC. NR.9

50,494.50

50,494.50

0.00

1,063,682.09

1,063,682.09

0.00

9,839.23

9,839.23

0.00

14

SC. NR 10

84,371.23

84,371.23

0.00

749,218.07

749,218.07

0.00

4,844.80

4,844.80

0.00

15

SC. NR 13

113,012.22

113,012.22

0.00

1,080,655.63

1,080,655.63

0.00

5,780.96

5,780.96

0.00

16

LIC. FERDINAND

291,017.60

291,017.60

0.00

582,993.41

582,993.41

0.00

10,845.61

10,845.61

0.00

17

COL. ECONOMIC

242,737.76

242,737.76

0.00

1,047,701.02

1,047,701.02

0.00

19,909.65

19,909.65

0.00

18

SEMINARUL TEOL.

97,578.96

97,578.96

0.00

517,361.54

517,361.54

0.00

8,560.97

8,560.97

0.00

19

LIC.MAGHERU

827,087.74

827,087.74

0.00

309,566.92

309,566.92

0.00

12,240.42

12,240.42

0.00

20

COL.LAHOVARl

417,957.41

417,957.41

0.00

745,895.70

745,895.70

0.00

3,675.06

3,675.06

0.00

21

LIC. TEHOLOGIC OLTCHIM

193,031.88

193,031.88

0.00

431,568.96

431,568.96

0.00

3,616.07

3,616.07

0.00

22

LIC. H. COANDA

464,247.99

464,247.99

0.00

512,351.36

512,351.36

0.00

64,805.26

64,805.26

0.00

23

COL. ENERGETIC

794,641.38

794,641.38

0.00

1,064,018.44

1,064,018.44

0.00

8,411.30

8,411.30

0.00

24

LIC. FORESTIER

639,196.38

639,196.38

0.00

581,894.01

581,894.01

0.00

11,874.08

11,874.08

0.00

25

LIC. M. BASARAB

289,880.20

289,880.20

0.00

777,764.97

777,764.97

0.00

0.00

0.00

0.00

26

LIC. A. IVIREANU

338,441.43

338,441.43

0.00

1,186,776.24

1,186,776.24

0.00

45,942.51

45,942.51

0.00

27

COL. M. BATRAN

657,621.35

657,621.35

0.00

1,322,262.49

1,322,262.49

0.00

54,586.87

54,586.87

0.00

28

LIC. PLESOIANU

124,608.02

124,608.02

0.00

388,331.02

388,331.02

0.00

3,272.22

3,272.22

0.00

29

LIC. ARTA

388,350.79

388,350.79

0.00

332,667.43

332,667.43

0.00

3,352.37

3,352.37

0.00

6,925,586.91

6,925,586.91

0.00

16,459,621.59

16,460,421.59

800.00

342,353.44

342,353.44

0.00

TOTAL    \

84,347,651.35

84,347,651.35

0.00

30,262,309.28

30,263,109.28

1,600.00

1,526,740.48

1,526,740.48

0.00

Comisia centrala de inventarrețc:\

Vasile Cocos-viceprimar-presedinte -A•>                                    /

Ion Lepadat- director- membru                                                           !h

Maria Feroiu- director-membru /.((                - i L                                 li

Liviu Miftode-dircctor-membru                      •—7ț-*                          w

Cazan Petre-director-membru               xjS      IMV ’                             n

Narcisa Colțos-sef serviciu-secretar             '     fj»               ---- x

Președinte de ședința,          /                   Secretar Municipiu, \

Gheorghe Mihailescu___ /                      Jr. Ion Didoiu      \

&V.