Hotărârea nr. 219/2015

Hotarirea 219 - 27 noiembrie 2015 - acordare facilitati fiscale la plata impozitelor si taxelor locale

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICI PIUE RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-DCS SR gj ISO njJOUOOti -Uil/C________SR Hi ISO HW13WS 223/M SROHSAS 1811(11:2008 1WHS________Mi 1SU/CEI 27001:2013 OlO/SI

HOTĂRÂREA NR.219

privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 noiembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 22 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.42491 din data de 20.11.2015, întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale prin :

anularea cotei de 70% din majorările de întârziere aferente obligațiilor de plată principale datorate bugetului local, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, și

aprobarea unei Proceduri prin care se stabilesc în mod nediscriminatoriu criteriile și mijloacele de acordare a facilităților fiscale, atât în cazul persoanelor juridice, angajate sau nu în activități comerciale, cât și al persoanelor fizice și a celor asimilate acestora;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

în aplicarea prevederilor art.12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale ;

Ținând seama, totodată, de faptul că aplicarea prevederilor actului normativ susmenționat va conduce la stimularea conformării voluntare a contribuabililor la plata obligațiilor fiscale, maximizarea încasărilor bugetare și diminuarea arieratelor la bugetul local ;

în temeiul prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 21 de voturi « pentru », 0 voturi « împotrivă » și 0 abțineri

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă anularea cotei de 70% din majorările de întârziere aferente obligațiilor de plată principale datorate bugetului local, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv.

Art.2. Se aprobă Procedura de acordare a facilității de anulare în cotă de 70% a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. De facilitatea prevăzută la art.1 beneficiază toți contribuabilii care îndeplinesc condițiile stabilite prin Procedura aprobată conform art.2.

Art.4. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

- Direcției Economico-Financiare.Râmnicu Vâlcea, 27 noiembrie 2015


Red. O.M.S - 1 ex.

S.A.P.L


ANEXA la HCL nr. ■&!$.......

fâ (-- w

PROCEDURA

de aprobare a facilitatii de anulare in cota de 70% a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor L. O C ' " fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv1

 • 1. Dispoziții generale

Prezenta procedura se aplica tuturor contribuabililor care la data de 30.09.2015 datoreaza majorări de intarziere bugetului local al municipiului Rm. Valcea pentru neachitarea impozitelor si taxelor locale de natura fiscala , calculate in limita termenului de prescripție prevăzut de actele normative in vigoare.

 • 2. Obiectul si scopul procedurii

Este determinat de stimularea conformării voluntare a contribuabililor la plata obligațiilor fiscale, maximizarea incasarilor bugetare si diminuarea arieratelor la bugetul local, precum si de respectare a principiului egalitatii la tratament, respectiv stabilirea in mod nediscriminatoriu a criteriilor si mijloacelor de acordare a facilitatilor fiscale , atat in cazul persoanelor juridice angajate sau nu in activitati comerciale, cat si al persoanlor fizice si a celor asimilate acestora.

 • 3. Durata aplicării procedurii

Prezenta procedura se aplica de la data aprobării hotărârii pana la data de 30.06.2016, anularea operand pentru majorările aferente obligațiilor principale aflate in sold la 30.09.2015, a celor cu termene de plata cuprinse intre data de 01.10.2015-31.03.2016 si a majorărilor de intarziere aferente obligațiilor principale cu termene de plata pana la 30 septembrie 2015, inclusiv, si stinse pana la aceasta data.

 • 4. Condiții de eligibilitate a procedurii

  ART. 1

  (1)0 cotă de 70% din majorările de intarziere, aferente obligațiilor de plată principale datorate bugetului local, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) toate obligațiile de plată principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv;

 • b) o cotă de 30% din majorările de intarziere aferente obligațiilor de plată prevăzute la lit. a) stabilite prin decizii comunicate până la data stingerii obligațiilor de plată principale se stinge prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 30 iunie 2016, inclusiv;

 • c) este stinsă prin orice modalitate prevăzută de lege o cotă de 30% din majorările datorate până la data stingerii obligațiilor de plată principale prevăzute la lit. a) și stabilite prin decizii comunicate după această dată, până la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală;

 • d) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile de plată principale cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 și 31 martie 2016, inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a cotei de 70% din majorările de intarziere, denumită în continuare cerere de anulare a accesoriilor;

 • e) contribuabilul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

 • f) contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 30 iunie 2016, inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

 • (2) în scopul acordării anulării, pentru cota de 70% din majorările de intarziere datorate potrivit alin. (1) lit. b) și c), sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 115 alin. (3A2) din Codul de procedură fiscală.

ART. 2

(1)0 cotă de 70% din majorările de intarziere, aferente diferențelor de obligații de plată declarate suplimentar de contribuabili prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile de plată principale cu scadențe anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) declarația rectificativă este depusă până la data de 31 martie 2016, inclusiv;

 • b) toate obligațiile de plată principale individualizate în declarația rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la 31 martie 2016, inclusiv;

 • c) sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b)-f).

 • (3) Prevederile art. 1 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător și pentru cota de 30% din majorările de intarziere aferente obligațiilor de plată principale individualizate în declarația rectificativă sau, după caz, aferente obligaților de plată rezultate din corectarea declarațiilor.

ART. 3

O cotă de 70% din majorările de intarziere, aferente obligațiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, și stinse până la această dată, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) majorările de intarziere ce pot forma obiectul anulării sunt datorate și nestinse la 30 septembrie 2015, inclusiv;

 • b) o cotă de 30% din majorările de intarziere aferente obligațiilor de plată principale cu termene de plată anterioare datei de 30 septembrie 2015 și stinse până la această dată se stinge prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv. Prevederile art. 1 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător;

 • c) este îndeplinită condiția prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. f).

ART. 4

(1)0 cotă de 70% din majorările de intarziere, aferente obligațiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, și individualizate în decizii de impunere emise urmare unei inspecții fiscale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) toate diferențele de obligații de plată principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală;

 • b) o cotă de 30% din majorările de intarziere aferente obligațiilor prevăzute la lit. a) este stinsă prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală;

 • c) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancțiunea decăderii.

(2) în situația inspecțiilor fiscale ce urmează a începe după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență, în scopul acordării anulării prevăzute la art. 2, organele fiscale iau în considerare declarațiile rectificative depuse de contribuabili în cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

ART. 5
 • (1) Contribuabilii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit prezentei ordonanțe de urgență pot notifica organul fiscal cu privire la intenția sa, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.

 • (2) Pentru contribuabilii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1):

 • a) o cotă de 70% din majorările de intarziere, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării. în acest caz, organul fiscal emite decizie de amânare la plată a cotei de 70% din majorările de intarziere;

 • b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligațiile de plată accesorii amânate la plată potrivit lit. a);

 • c) obligațiile de plată accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, în cazul în care contribuabilul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

 • (3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile și pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de anulare a accesoriilor și data emiterii deciziei de soluționare a cererii potrivit art. 8.

 • (4) Decizia de amânare la plată a majorărilor de întârziere, precum și a cotei de 70% din majorările de intarziere își pierde valabilitatea în oricare din următoarele situații:

 • a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz;

 • b) la data de 30 iunie 2016, în cazul în care contribuabilul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

ART. 6
 • (1) Prin derogare de la prevederile art. 149 din Codul de procedură fiscală, până la data de 30 iunie 2016, inclusiv, contribuabilii care au notificat organul fiscal potrivit art. 5 și au înființate popriri la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităților bănești, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înființare a popririi din sumele indisponibilizate.

 • (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și pentru popririle înființate între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și data de 30 iunie 2016, inclusiv.

ART. 7
 • (1) Prin obligații de plată restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, se înțelege:

 • a) obligații de plată pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv;

 • b) diferențele de obligații de plată principale și accesorii stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală;

 • c) alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.

 • (2) Nu sunt considerate obligații de plată restante la 30 septembrie 2015, inclusiv:

 • a) obligațiile de plată pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, ia data de 30 septembrie 2015, inclusiv;

 • b) obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.

 • (3) Sunt considerate restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, și obligațiile de plată care, la această dată, se află în oricare din situațiile prevăzute la alin. (2), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 31 martie 2016, inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.

ART. 8

Cererea de anulare a accesoriilor se soluționează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.

ART. 9

Prevederile prezentei hotarari nu se aplică pentru obligațiile de plată rezultate din raporturi juridice contractuale și acestea nu sunt luate în calcul pentru acordarea anulării obligațiilor de plată accesorii, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția redevențelor miniere, a redevențelor petroliere și a redevențelor rezultate din contracte de concesiune, arendă și alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinație agricolă, încheiate de Agenția Domeniilor Statului, prevăzute la art. 1 alin. (4) din Codul de procedură fiscală.

ART. 10

Obligațiile de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și transmise organului de executare fiscală în vederea recuperării, cu excepția amenzilor de orice fel, nu sunt luate în calcul în vederea acordării anulării obligațiilor de plată accesorii .

 • 5. Modalitatea de implementare a procedurii
 • a. Direcția Economico - Financiara, prin serviciile de specialitate verifica : Îndeplinirea condiției privind achitarea integrala a impozitelor si taxelor locale, amenzilor contravenționale, a cotei de 30% din majorările intarziere pentru care se solicita anularea, precum si respectarea oricărei alte prevederi a prezentei proceduri.

 • b. După primirea notificării depuse de contribuabil , organul fiscal comunica contribuabilului cuantumul obligațiilor de plata exigibile, aflate in sold la data depunerii acesteia, urmând ca acesta sa emită decizie de amanare la plata a majorărilor de intarziere care pot face obiectul anularii, respectiv de suspendare a procedurii de executare silita a acestora, acolo unde este cazul. Cererea pentru anularea cotei de 70 % din cuantumul majorărilor aferent impozitelor si taxelor locale va fi analizata in termen de 45 de zile de la data inregisrtrarii la serviciul de specialitate din cadrul Direcției Economico - Finanaciare. In urma analizei aferent, se va intocmi un referat de către serviciul de specialitate, care va fi spupus spre aprobare Primarului Municipiului Rm.Valcea, fara a fi necesara aprobarea fiecărei cereri prin hotarare a Consiliului Local. In baza referatului de acordare/neacordare , se va emite de către Direcția Economico -Financiara Decizia privind acordarea/neacordarea facilitatii.

 • c. Operarea efectiva a facilitatii acordate se va efectua in baza referatului aprobat de către Primarul Municipiului Ramnicu Valcea si a deciziei de stabilire a majorărilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor datorate bugetului locale al Municipiului Ramnicu Valcea pentru care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta procedura , după care vor fi scăzute din evidentele fiscale, despre acest lucru fiind instiintat contribuabilul care a depus cererea.

 • d. Pentru obligațiile amanate la plata pana la 30.06.2016 ca urmare a notificării inregistrata de către contribuabil si pentru care nu a fost depusa cerere de anulare pana la 30.06.2016. sau a fost depusa cerere si nu a fost soluționată favorabil, decizia de amanare la plata nu mai produce efecte, reinstituindu-se procedura legala de calcul a majorărilor de intarziere.

 • e. In cazul in care contribuabilul nu este eligibil raportat la condițiile prezentei proceduri, serviciul de specialitate ii comunica in scris acest lucru.

  Președinte de ședința,

  ■? rA

  Mihai PEI&uA

  Secretar municipiu, jurist Ion DIDOIU /