Hotărârea nr. 218/2015

Hotarirea 218 - 9 noiembrie 2015 - efectuarea unor lucrări de refacere a hidroizolatiei la PT 13 Piata Centrala

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

MUNICIPIUL RÂMN1CU VÂLCEA

Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR.218 privind efectuarea unor lucrări de refacere a hidroizolației la imobilul - construcție PT13 Piața Centrală

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 9 noiembrie 2015, la care participă 20 de consilieri din cei 22 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.40533 din data de 06.09.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune alocarea, din bugetul local, a fondurilor necesare pentru efectuarea lucrărilor de refacere a hidroizolației terasei comune a spațiilor aflate în incinta imobilului PT 13 Piața Centrală -proprietatea municipiului, lucrări a căror valoare estimată este de 15.000 de lei, fără TVA ;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Având în vedere faptul că în incinta imobilului - construcție PT 13 Piața Centrală există 3 (trei) spații aflate în folosința mai multor utilizatori, respectiv S.C. CET GOVORA S.A., S.C. PIEȚE PREST S.A. și Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Vâlcea și ca urmare a adresei Asociației, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.33713 din 21.09.2015, prin care ne face cunoscut faptul că, datorită precipitațiilor abundente, prin acoperiș s-a infiltrat apa, lucru ce a dus la deteriorarea unei suprafețe mari din plafon; urmare a verificărilor efectuate de către reprezentanții Serviciului Evidență și Gestiune Patrimoniu, cuprinse în procesul-verbal nr.35694/02.10.2015, s-a constatat că, datorită deteriorării hidroizolației care acoperă terasa comună a sediului Asociației Nevăzătorilor și al societății Piețe Prest S.A., s-au produs infiltrații de apă pe lângă conducta de evacuare a apei pluviale, fapt ce a dus la deteriorarea tencuielii și a zugrăvelii de pe plafon și de pe pereții aferenți holului de acces în instituție și ai grupului sanitar;

în baza art.36, alin.(2), art.45 și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 20 de voturi « pentru », 0 voturi «împotrivă » și 0 abțineri

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a fondurilor necesare pentru efectuarea lucrărilor de refacere a hidroizolației terasei comune spațiilor aflate în incinta imobilului PT 13 Piața Centrală - proprietatea municipiului.

(2) Valoarea estimată a lucrărilor prevăzute la alin.(1) este de 15.000 de lei fără TVA.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice ;

  • - Direcției Economico-Financiare.

Red. O.M.S -1 ex.

S.A.P.L.