Hotărârea nr. 217/2015

Hotarirea 217 - 9 noiembrie 2015 - rectificare buget local 2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUN1C1PIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR.217 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 9 noiembrie 2015, la care participă 20 de consilieri din cei 22 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.275264 din data de 06.11.2015, întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune rectificarea bugetului local pentru anul 2015;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.19/2015 s-au aprobat bugetul local și listele de investiții pe surse de finanțare, valoarea totală a bugetului fiind de 250.552.880 lei, acesta ajungând, în urma rectificărilor bugetare, la valoarea totală de 279.764.150 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli;

în temeiul prevederilor art.49, alin.(13A2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora «Ordonatorii de credite ai bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care înregistrază arierate au obligația să diminueze lunar volumul acestora cu cel puțin 5% calculat la soldul lunii anterioare » și având în vedere prevederile alin. (13A3), conform cărora «în cazul nerespectării prevederilor alin. (13A2), directorii Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice Județene, ..., sistează alimentarea atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale » ;

Ținând seama de faptul că la data de 31.10.2015, municipiul Râmnicu Vâlcea înregistrează arierate și plăti restante către societatea CET GOVORA S.A. în sumă de 2.640.000 lei;’

în temeiul prevederilor art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 20 de voturi « pentru », 0 voturi «împotrivă » și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul local pe anul 2015 - Situația privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2015 - în sensul diminuării cap.97.02 «Rezerve» și a majorării capitolului 81.02 « Combustibil și energie » cu suma de 2.640.000 lei, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul pe anul 2015, rectificat conform alin.(1), va rămâne la valoarea totală aprobată prin Hotărâre Consiliului Local nr.215 din 02.11.2015, respectiv 279.764.150 lei, la partea de venituri, din care 252.862.970 lei -venituri estimate pentru anul 2015 și 26.901.180 lei - excedent al anului 2014, și 279.764.150 lei, la partea de cheltuieli.

Art.2. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexa menționată la art.1 , iar anexele nr.1 - « Situația veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2015», nr.3 «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2015», nr.4 «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse pe anul 2015 », nr.5 «Lista de investiții pe anul 2015 -fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local» și nr.6 «Lista de investiții pe anul 2015 - total surse de finanțare» rămân nemodificate.

Art.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • - Societății CET GOVORA SA

    PREȘEDINTE DE Mihâi
Red. O.M.S -1 ex.

SAP.L

iVIUN iCiPiUL RM VAL .CEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA


p.PRI vicep Gigi IonSITUAȚIA

PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUIELI

A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2015

- lei -

Nr.

DESTINAȚIE ECONOMICA

CAPITOL

CREDITE BUGETARE 2015

din care

crt

CHELTUIELI

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

279,764,150

97,893,780

70,598,950

59,109,320

52,162,100

din care:

DIN SURSE PROPRII

139,186,380

40,488,130

38,041,600

32,890,700

27,765,950

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

136,752,160

40,978,370

33,807,350

33,630,290

28,336,150

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

139,186,380

40,488,130

38,041,600

32,890,700

27,765,950

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

22,626,000

5,726,700

6,823,800

5,827,500

5,248,000

din care:

1

Autoritati executive

CAP.51

7,477,000

1,800,000

1,800,000

1,810,000

2,067,000

2

Evidenta persoanei

CAP.54

62,000

15,000

15,000

15,000

17,000

3

Politia Locala

CAP.61

3,294,000

740,000

840,000

885,000

829,000

4

Aparare Civila

CAP.61

41,000

10,000

10,000

10,000

11,000

5

Cabinete medicale scoli

CAP.66

1,843,000

500,000

500,000

500,000

343,000

6

Teatrul Municipal ARIEL

CAP.67

685,000

210,000

210,000

200,000

65,000

7

Filarmonica “Ion Dumitrescu"

CAP.67

1,788,000

437,500

443,500

444,000

463,000

8

Centrul Excelenta Handbal

CAP.67

28,000

50,000

50,000

50,000

-122,000

9

DADP

CAP.67

490,500

115,700

110,800

126,000

138,000

10

Direcția de Protecție Sociala

CAP.68

989,000

250,000

250,000

250,000

239,000

11

Cantina ajutor social

CAP.68

156,000

40,000

40,000

50,000

26,000

12

DPS - salarii însoțitori persoane handicap

CAP.68

1,955,000

500,000

598,000

513,000

344,000

13

Serviciul public crese

CAP.68

1,009,000

355,000

248,000

246,000

160,000

14

DADP

CAP. 70

1,400,500

385,500

275,500

403,500

336,000

15

DADP

CAP. 74

279,000

37,000

167,000

40,000

35,000

16

DADP

CAP. 84

1,129,000

281,000

266,000

285,000

297,000

B. CHELTUIELI MATERIALE

85,662,480

19,983,650

21,175,000

29,007,280

15,496,550

din care:

1

Autoritati executive

CAP. 51

9,171,000

3,372,000

1,788,500

2,483,000

1,527,500

- aparat propriu

4,374,700

1,365,700

1,151,000

968,000

890,000

- rambursare imprumut

4,790,000

2,000,000

637,500

1,515,000

637,500

- despăgubiri civile

6,300

6,300

0

0

0

2

Dobanda

CAP. 55

2,074,000

565,000

540,000

383,000

586,000

- dobanda imprumut

1,988,000

525,000

525,000

368,000

570,000

- comisioane

86,000

40,000

15,000

15,000

16,000

3

Ordine publica si siguranța naționala

CAP. 61

659,600

129,000

179,000

248,600

103,000

- Politia Locala

579,600

100,000

150,000

229,600

100,000

- aparat propriu

80,000

29,000

29,000

19,000

3,000

5

Invatamant

CAP. 65

6,851,980

1,581,350

2,300,200

1,433,230

1,537,200

- cheltuieli funcționale -scoli

2,100,500

281,000

738,400

618,900

462,200

- reparatii curente scoli

2,037,000

570,000

570,000

327,000

570,000

-trasport profesori

68,000

0

0

0

68,000

- internate

560,000

230,000

180,000

0

150,000

- ajutoare sociale - sportivi

210,000

70,000

78,000

0

62,000

- ajutoare sociale - copii cu CES

793,340

260,350

265,000

192,990

75,000

- aj.sociale - copii cu CES (înv. particular)

25,340

13,000

8,000

4,340

0

- burse elevi

457,000

157,000

150,000

0

150,000

- despăgubiri civile

200,000

0

200,000

0

0

- rambursare credit intern

290,000

0

0

290,000

”       0

- transferuri (Coleqiul Economic)

110.800

0

110.800

0

0

6

Sanatate

CAP. 66

371,000

98,750

147,750

72,750

51,7501

- dispensare medicale scoli

271,000

73,750

122,750

47,750

26,750

- dispensar TBC

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000

7

Cultura, recreere si religie

CAP. 67

12,124,670

2,680,500

3,205,500

3,008,170

3,230,500

-DADP

1,400,000

350,000

350,000

350,000

350,000

- aparat propriu

920,000

183,500

398,500

177,500

160,500

- cheltuieli din sponsorizări

60,350

0

0

40,350

20,000

- intretinere spatii verzi

2,726,000

744,000

744,000

744,000

494,000

- Clubul Sportiv Municipal

900,000

225,000

225,000

225,000

225,000

- Asoc. Handbal Club Municipal

2,200,000

550,000

600,000

580,000

470,000

- activitati tineret

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000

- culte religioase

200,000

100,000

25,000

25,000

50,000

- alte acțiuni culturale

315,000

90,000

25,000

125,000

75,000

* Teatrul Municipal ARIEL

1,194,000

250,000

544,000

250,000

150,000

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

555,000

163,000

269,000

67,000

56,000

- rambursare credit intern

1,602,100

0

0

447,100

1,155,000

- recuperare sume an precedent

-47,780

0

0

-47,780

0

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

2,684,730

752,550

680,050

658,030

594,100

- aparat propriu

132,000

34,550

41,250

28,100

28,100

- Direcția de Protecție Sociala

300,000

93,000

80,000

80,000

47,000

- DPS - fundație

6,000

3,000

0

0

3,000

- crese - cheltuieli funcționale

300,000

80,000

80,000

60,000

80,000

- Cantina ajutor social

950,000

270,000

240,000

224,000

216,000

- ajutoare sociale crese - copii cu CES

4,740

2,000

2,000

740

0

- ajutoare si indemnizații

310,000

20,000

120,000

80,000

90,000

- abonamente insotitori

700,000

190,000

190,000

190,000

130,000

- indemnizații persoane handicap

0

60,000

-60,000

0

0

- recuperare sume an precedent

-18,010

0

-13,200

-4,810

0

9

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP. 70

10,536,000

2,610,500

2,364,500

2,278,500

3,282,500

-DADP

7,170,000

1,950,000

1,850,000

1,750,000

1,620,000

- aparat propriu

264,500

159,500

78,500

54,500

-28,000

- asociatii de dezvoltare Intracom unitara

289,500

80,000

75,000

75,000

59,500

- fond IID

2,812,000

421,000

361,000

399,000

1,631,000

10

Protecția mediului

CAP. 74

7,020,000

1,700,000

1,855,000

1,705,000

1,760,000

-DADP

675,000

250,000

200,000

115,000

110,000

- aparat propriu

495,000

50,000

255,000

190,000

0

- salubrizare

4,750,000

1,125,000

1,125,000

1,125,000

1,375,000

- cofinantare proiect APA VIL

1,100,000

275,000

275,000

275,000

275,000

11

Combustibili si energie

CAP. 81

2,809,000

45,000

94,000

30,000

2,640,000

- compensare preț energie

2,640,000

0

0

0

2,640,000

- TVA concesiune

169,000

45,000

94,000

30,000

0

12

Transporturi

CAP. 84

31,360,500

6,449,000.

8,020,500

16,707,000

184,000

-DADP

17,910,000

4,528,000

5,854,000

9,032,000

-1,504,000

- aparat propriu

304,500

161,000

206,500

-201,000

138,000

-mobilier stradal

500,000

150,000

150,000

100,000

100,000

- fond risc credit SC ETA SA

360,000

0

360,000

0

0

- despăgubiri civile

600,000

200,000

200,000

0

200,000

- rambursare credit intern

4,860,000

160,000

0

4,700,000

0

- subvenție ETA

6,826,000

1,250,000

1,250,000

3,076,000

1,250,000

C. CHELTUIELI INVESTI|li

30,897,900

14,777,780

11,042,800

-1,944,080

7,021,400

din care

1

Autoritari executive

CAP. 51

433,200

77,000

120,000

120,000

116,200

2

Ordine publica

CAP. 61

262,200

45,000

90,000

72,600

44,600

3

Jnvatamant

CAP. 65

2,593,400

587,000

587,000

617,000

802,400

4

Sanatate

CAP. 66

161,200

41,000

41 ,D00

41,000

38,200

5

Cultura recreere

CAP. 67

2,121,000

500,000

675,000

440,000

506,000

6

Asistenta sociala

CAP. 68

1,018,200

290,000

253,200

240,000

235,000

7

Dezvoltare publica

CAP. 70

16,926,600

9,359,780

5,373,600

-756,280

2,949,500

8

Protecția mediului

CAP. 74

859,000

85,000

85,000

610,000

79,000

9

Strazi+ majorare capital ETA

CAP. 84

6,533,100

3,793,000

3,818,000

-3,328,400

2,250,500

iî. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALA

136,752,160

40,978,370

33,807,350

33,630,290

28,336,150

A. SUME DIN TVA

96,426,000

33,866,000

20,554,000

23,429,000

18,577,000

din care

1

Salarii invatamant

CAP.65

59,854,000

14,836,000

15,350,000

14,509,000

15,159,000

2

Alte cheltuieli descentralizate

36,572,000

19,030,000

5,204,000

8,920,000

3,418,000

- cheltuieli materiale invatamant

CAP.65

7,725,000

2,941,000

2,200,000

584,000

2,000,000

- hotarari judecătorești invatamant

CAP.65

18,415,000

13,085,000

0

5,330,000

0

- salarii personal crese

CAP.68

1,098,000

252,000

252,000

254,000

340,000

- indemnizații persoane handicap

CAP.68

9,334,000

2,752,000

2,752,000

2,752,000

1,078,000

B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALA

1,802,400

30,000

1,742,400

0

30,000

din care

1

Ajutoare incalzire

CAP.68

60,000

30,000

0

0

30,000

2

Subvenții pentru locuințe sociale

CAP.68

444,600

0

444,600

0

0

3

Retehnologizare centrale termice

CAP.70

1,297,800

0

1,297,800

0

0

C. FONDURI EUROPENE

38,523,760

7,082,370

11,510,950

10,201,290

9,729,150

FEDR

38,439,060

6,933,870

11,559,750

10,216,290

9,729,150

1

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 65

388,370

388,370

0

0

0

2

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 67

10,924,000

1,765,500

3,756,750

599,700

4,802,050

3

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 70

6,247,100

2,260,000

1,130,000

3,724,000

-866,900

4

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 84

20,879,590

2,520,000

6,673,000

5,892,590

5,794,000

FSE

84,700

148,500

-48,800

-15,000

0

1

Colegiul Economic

CAP. 65

0

110,800

-110,800

0

0

2

CNI Matei Basarab

CAP. 65

82,000

20,000

62,000

0

0

3

Liceul Tehnologic Oltchim

CAP. 65

0

15,000

0

-15,000

0

4

Municipiul Rm, Valcea

CAP. 65

2,700

2,700

0

0

0

D. REZERVE

CAP. 97

3,825,610

16,427,280

-1,250,000

-7,411,670

-3,940,000

VICEP EC. VASII,

E

IMAR,            DIRECTOR EXECUTIV,      SEF SER^. CONTABILITATE,

COCOS          EC. ION1EPADAT         EC. NARCfâACDL-TOSPREȘEDINTE DE MSECRETAR MUNICIPIU, JR. ION D1DOIU