Hotărârea nr. 215/2015

Hotarirea 215 - 2 noiembrie 2015 - rectificare buget local si lista de investitii

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNIC1PIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.215 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe total surse de finanțare pentru anul 2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 2 noiembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 22 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.273207 din data de 29.10.2015, întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2015 a fost aprobat bugetul local, precum și listele de investitii pe surse de finanțare, valoarea totală a bugetului fiind de 250.552.880 lei;

în temeiul prevederilor art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în aplicarea prevederilor art.36, alin.(4), lit.a) potrivit cărora consiliul local aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

în baza art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală^ republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 21 de voturi « pentru », 0 voturi «împotrivă » și 0 abțineri

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2015 în plus cu suma de 7.123.600 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul pe anul 2015, rectificat conform alin.(1), va avea valoarea totală de 279.764.150 lei, la partea de venituri, din care 252.862.970 lei - venituri estimate pentru anul 2015 și 26.901.180 lei - excedent al anului 2014, și 279.764.150 lei, la partea de cheltuieli.

Art.2. Se rectifică lista cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2015», în plus cu suma de 462.200 lei, ajungând la valoarea totală de 10.685.500 lei, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se rectifică « Lista de investiții pe anul 2015 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local» în plus cu suma de 6.772.400 lei, din care 3.546.500 lei din fonduri UE, 2.736.800 lei sursă buget local și 489.100 lei contribuție asociații de proprietari, aceasta ajungând la valoarea totală de 73.439.060 lei, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se rectifică «Lista de investiții pe anul 2015 - total surse de finanțare», aceasta rămânând la valoarea totală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.194/2015 de 32.640.300 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate Ea art.1 - 4, iar anexa nr.4 - «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitarde stat pentru burse pe anul 2015 » rămâne nemodificată.

Art.6. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • - Direcției Dezvoltare Locală.

Red. O.M.S. - 1 ex.

S.A.P.L.

MUNICIPIUL RM VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARAAnexa nr. 1

HCL

p. PRIMAR, viceprimar

Gigi Ion MATEI

SITUAȚIA VENITURILOR ESTIMATE DE ÎNCASAT LA BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015

- lei -

Nr. crt

cod sursa bugetara

BUGET

2015

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL

279,764,150.00

97,893,780.00

70,598,950.00

59,109,320.09

52,162,100.00

I. VENITURI PROPRII

130,685,580.00

41,898,630.00

28,938,030.00

29,840,320.00

30,008,600.00

A.VENITURI FISCALE

113,862,380.00

37,576,110.00

25,267,500.00

25,885,270.00

25,133,500.00

1

Impozit profit

010201

1,100,000.00

318,000.00

258,000.00

296,000.00

228,000.00

2

Imp. ven. din transf propr. imob

030218

2,065,000.00

450,000.00

450,000.00

300,000.00

865,000.00

3

Cote defalcate impozit venit

040201

72,030,000.00

18,007,500.00

18,007,500.00

18,007,500.00

18,007,500.00

4

Sume pentru echilibrare imp. venit

040204

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Impozit clâdirî pers.fizice

07020101

7,200,000.00

4,800,000.00

1,100,000.00

800,000.00

500,000.00

6

Impozit clădiri pers.juridice

07020102

16,238,000.00

7,300,000.00

2,500,000.00

3,500,000.00

2,938.000.00

7

Impozit teren pers.fizice

07020201

1,624,000.00

1,050,000.00

200,000.00

224,000.00

150,000.00

8

Impozit teren pers.juridice

07020202

2,027,000.00

715,000.00

440,000.00

472,000.00

400,000.00

3

Impozit teren extravilan

07020203

70,000.00

50,000.00

20,000.00

0.00

0.00

10

Taxe judiciare de timbru

070203

1,150,000.00

320,000.00

350,000.00

300,000.00

180,000.00

11

Sume din TVA pentru echilibrare

110206

703,380.00

235,610.00

334,000.00

223,770.00

0.00

12

Taxa hoteliera

120207

75,000.00

20,000.00

15,000.00

15,000.00

25,000.00

13

Impozit pe spectacol

150201

60,000.00

20,000.00

13,000.00

12,000.00

15,000.00

14

Impozit mijloace de transport p.fizice

16020201

4,290,000.00

2,500,000.00

500,000.00

790,000.00

500,000.00

15

Impozit mijloace de transport p.juridlce

16020202

2,780,000.00

960,000.00

530,000.00

645,000.00

645,000.00

16

Taxa eliberare autorizatii

160203

1,750,000.00

520,000.00

430,000.00

200,000.00

600,000.00

17

Alte taxe utilizare bunuri

160250

330,000.00

120,000.00

90,000.00

70,000.00

50,000.00

18

Alte impozite si taxe

180250

280,000.00

190,000.00

30,000,00

30,000.00

30,000.00

B. VENITURI NEFISCALE

16,498,200.00

4,232,520.00

3,602,530.00

3,868,050.00

4,795,100.00

19

Venituri concesiuni - închirieri

300205

3,869,550.00

879,520.00

915,030.00

830,000.00

1,245.000,00

20

Venituri din prest. servicii

330208

2,900,000.00

900,000.00

650,000.00

700,000.00

650,000.00

21

Contribuție părinți - crese

330210

200,000.00

63,000.00

46,000.00

40,000.00

51,000.00

22

Contribuții cantina sociala

330212

15,000.00

9,000.00

2,000,00

2,000.00

2.000.00

23

Venituri din recuperare chelt.judecată

330228

5,800.00

2,000.00

1,500.00

2,300.00

0.00

24

Taxe extrajudiciare

340202

910,000.00

235,000.00

225,000.00

225,000.00

225,000,00

25

Alte venituri din taxe administrative

340250

130,000.00

35,000.00

33,000.00

32,000.00

30,000.00

26

Venituri din amenzi aplicate

350201

4,253,000.00

950,000.00

850,000.00

850,000.00

1,603,000.00

27

Taxe speciale

360206

1,400,000.00

820,000.00

190,000.00

200,000.00

190,000.00

28

Taxă de reabilitare termică

360223

489,100.00

0,00

0.00

0.00

489,100.00

29

Alte venituri

360250

2,259,000.00

339,000.00

690,000.00

940,000.00

290,000.00

30

Venituri din sponsorizări

370201

66,750.00

0.00

0.00

46,750.00

20,000.00

C. VENITURI DIN CAPITAL

325,000.00

90,000.00

68,000.00

87,000.00

80,000.00

30

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

65,000.00

10,000.00

8,000.00

7,000.00

40,000.00

31

Venituri din vanzari locuințe

390203

260,000.00

80,000.00

60,000.00

80,000.00

40,000.00

32

Venituri din vanzarea unor bunuri

390207

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

II. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

19,901,180.00

9,000,030.00

10,901,150.00

0.00

0.00

III. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

129,177,390.00

46,995,120.00

30,759,770.00

29,269,000.00

22,153,500.00

A. VENITURI DIN TVA

1102

96,426,000.00

33,866,000.00

20,554,000.00

23,429,000.00

18,577,000.00

1

Cheltuieli personal invatamant

110202

59,854,000.00

14,836,000.00

15,350,000.00

14,509,000.00

15,159,000.00

2

Alte cheltuieli descentralizare:

110202

36,572,000.00

19,030,000.00

5,204,000.00

8,920,000.00

3,418,000.00

- cheltuieli materiale învățământ

110202

7,725,000.00

2,941,000.00

2,200,000.00

584,000.00

2,000,000.00

- hotărâri judecătorești învățământ

110202

18,415,000.00

13,085,000.00

0.00

5,330,000.00

0.00

- cheltuieli personal crese

110202

1,098,000.00

252,000.00

252,000.00

254,000.00

340,000.00

- indemnizații însoțitori

110202

9,334,000.00

2,752,000.00

2,752,000.00

2,752,000.00

1,078,000.00

B. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

6,200,050.00

803,900.00

3,198,500.00

1,147,600.00

1,050,050.00

1

Retehnologizare centrale termice

420201

1,297,800.00

0.00

1,297,800.00

0.00

0.00

2

Subvenții de la BS pentru proiecte FEN

420220

3,885,650.00

773,900.00

1,304,100.00

1,147,600.00

660,050.00

3

Ajutoare incalzire-AJPIS

420234

60,000.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

4

Subvenții pentru locuințe sociale

420255

444,600.00

0.00

444,600.00

0.00

0.00

S

Corecții financiare

420262

512,000.00

0.00

152,000.00

0.00

360,000.00

C. SUBVENȚII ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Subvenție CJ Vâlcea

430208

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

D, FONDURI EUROPENE

4502

19,551,340.00

5,325,220.00

7,007,270.00

4,692,400.00

2,526,450.00

1

FEDR - Rambursare

450201

19,439,220.00

5,275,100.00

6,945,270.00

4,692,400.00

2,526,450.00

2

FSE - Rambursare

450202

112,120.00

50,120.00

62,000.00

0.00

0.00

E. SUME DIN EXCEDENT!^. B.L.

400214

7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

0.00

0.00

VICEFVRIMAR,             DIRECTpRjEXECUTIV, ȘEF SERV, CONTABILITATE,

EC. VASwE COCOȘ              EC. imLEPADAT         EC. NARCISA COLȚOS

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚASECRETAR\ț/IUNICIPI

JR. ION DIDOIU

MUNICIPIUL RM VALCEA

Anexa nr. 2

HCLDIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA

p.PRIMAR, viceprimar Gigi Ion MATEI


SITUAȚIA PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUIELI A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2015

- lei -

Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICA

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2015

din care

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

279,764,150

97,893,780

70,598,950

59,109,320

52,162,100

din care;

DIN SURSE PROPRII

136,546,380

40,488,130

38,041,600

32,890,700

26,125,950

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

136,752,160

40,978,370

33,807,350

33,630,290

28,336,150

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

136,546,380

40,488,130

38,041,600

32,890,700

25,125,950

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

22,626,000

5,726,700

5,823,800

5,827,500

5,248,000

din care:

1

Autoritati executive

CAP.51

7,477,000

1,800,000

1,800,000

1,810,000

2,067,000

2

Evidenta persoanei

CAP.54

62,000

15,000

15,000

15,000

17,000

3

Politia Locala

CAP.61

3,294,000

740,000

840,000

885,000

829,000

4

Aparare Civila

CAP.61

41,000

10,000

10,000

10,000

11,000

5

Cabinete medicale scoli

CAP.66

1,843,000

500,000

500,000

500,000

343,000

6

Teatrul Municipal ARIEL

CAP.67

685,000

210,000

210,000

200,000

65,000

7

Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP.67

1,788,000

437,500

443,500

444,000

463,000

8

Centrul Excelenta Handbal

CAP.67

28,000

50,000

50,000

50,000

-122,000

9

DADP

CAP.67

490,500

115,700

110,800

126,000

138,000

10

Direcția de Protecție Sociala

CAP.68

989,000

250,000

250,000

250,000

239,000

11

Cantina ajutor social

CAP.68

156,000

40,000

40,000

50,000

26,000

12

DPS - salarii însoțitori persoane handicap

CAP.68

1,955,000

500,000

598,000

513,000

344,000

13

Serviciul public crese

CAP.68

1,009,000

355,000

248,000

246,000

160,000

14

DADP

CAP.70

1,400,500

385,500

275,500

403,500

336,000

15

DADP

CAP.74

279,000

37,000

167,000

40,000

35,000

16

DADP

CAP.84

1,129,000

281,000

266,000

285,000

297,000

B. CHELTUIELI MATERIALE

83,022,480

19,983,650

21,175,000

29,007,280

12,856,550

din care:

1

Autoritati executive

CAP. 51

9,171,000

3,372,000

1,788,500

2,483,000

1,527,500

- aparat propriu

4,374,700

1,365,700

1,151,000

968,000

890,000

- rambursare împrumut

4,790,000

2,000,000

637,500

1,515,000

637,500

- despăgubiri civile

6,300

6,300

0

O

0

2

Dobanda

CAP. 55

2,074,000

565,000

540,000

383,000

586,000

- dobanda împrumut

1,988,000

525,000

525,000

368,000

570,000

- comisioane

86,000

40,000

15,000

15,000

16,000

3

Ordine publica si siguranța naționala

CAP. 61

659,600

129,000

179,000

248,600

103,000

- Politia Locala

579,600

100,000

150,000

229,600

100,000

- aparat propriu

80,000

29,000

29,000

19,000

3,000

5

Invatamant

CAP. 65

6,851,980

1,581,350

2,300,200

1,433,230

1,537,200

- cheltuieli funcționale -scoli

2,100,500

281,000

738,400

618,900

_______462,200

- reparatii curente scoli

2,037,000

570,000

570,000

327,000

570,000

- trasport profesori

68,000

0

0

0

________68,000

- internate

560,000

230,000

180,000

0

________150,000

- ajutoare sociale - sportivi

210,000

70,000

78,000

0

62,000

- ajutoare sociale - copii cu CES

793,340

260,350

265,00C

192,996

75,000

- aj.sociale - copii cu CES (inv. particular)

25,340

13,000

8,006

4,346

0

- burse elevi

457,000

157,000

150,006

6

150,000

-despăgubiri civile

200,000

0

200,006

6

0

- rambursare credit intern

290,000

0

C

290,006

0

|   - transferuri (Colegiul Economic)

_________110,800

0

110,800

6

0

6

Sanatate

CAP. 66

371,000

98,750

147,750

72,750

51,750

- dispensare medicale scoli

271,000

73,750

122,750

47,750

26,750

- dispensar TBC

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000

7

Cultura, recreere si religie

CAP. 67

12,124,670

2,680,500

3,205,500

3,008,170

3,230,500

-DADP

1,400,000

350,000

350,000

350,000

350,000

- aparat propriu

920,000

183,500

398,500

177,500

160,500

- cheltuieli din sponsorizări

60,360

0

0

40,350

20,000

- intretinere spatii verzi

2,726,000

744,000

744,000

744,000

494,000

- Clubul Sportiv Municipal

900,000

225,000

225,000

225,000

225,000

- Asoc. Handbal Club Municipal

2,200,000

550,000

600,000

580,000

470,000

- activitati tineret

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000

- culte religioase

200,000

100,000

25,000

25,000

50,000

- alte acțiuni culturale

315,000

90,000

25,000

125,000

75,000

- Teatrul Municipal ARIEL

1,194,000

250,000

544,000

250,000

150,000

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

555,000

163,000

269,000

67,000

56,000

- rambursare credit intern

1,602,100

0

0

447,100

1,155,000

- recuperare sume an precedent

•47,780

0

0

-47,780

0

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

2,684,730

752,550

680,050

658,030

594,100

- aparat propriu

132,000

34,550

41,250

28,100

28,100

- Direcția de Protecție Sociala

300,000

93,000

80,000

80,000

47,000

- DPS - fundație

6,000

3,000

0

0

3,000

- crese - cheltuieli funcționale

300,000

80,000

80,000

60,000

80,000

- Cantina ajutor social

950,000

270,000

240,000

224,000

216,000

- ajutoare sociale crese - copii cu CES

4,740

2,000

2,000

740

0

- ajutoare si indemnizații

310,000

20,000

120,000

80,000

90,000

•• abonamente insotitori

700,000

190,000

190,000

190,000

130,000

- indemnizații persoane handicap

0

60,000

-60,000

0

0

- recuperare sume an precedent

-18,010

0

-13,200

-4,810

0

9

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP. 70

10,536,000

2,610,500

2,364,500

2,278,500

3,282,500

-DADP

7,170,000

1,950,000

1,850,000

1,750,000

1,620,000

- aparat propriu

264,500

159,500

78,500

54,500

-28,000

- asociatii de dezvoltare intracomunitara

289,500

80,000

75,000

75,000

59,500

- fond IID

2,812,000

421,000

361,000

399,000

1,631,000

10

Protecția mediului

CAP. 74

7,020,000

1,700,000

1,855,000

1,705,000

1,760,000

-DADP

675,000

250,000

200,000

115,000

110,000

- aparat propriu

495,000

50,000

255,000

190,000

0

- salubrizare

4,750,000

1,125,000

1,125,000

1,125,000

1,375,000

- cofinantare proiect APAVIL

1,100,000

275,000

275,000

275,000

275,000

_11

Combustibili si energie

CAP. 81

169,000

45,000

94,000

30,000

0

- compensare preț energie

0

0

0

0

0

- TVA concesiune

169,000

45,000

94,000

30,000

0

_12

Transporturi

CAP. 84

31,360,500

6,449,000

8,020,500

16,707,000

184,000

-DADP

17,910,000

4,528,000

5,854,000

9,032,000

-1,504,000

- aparat propriu

304,500

161,000

206,500

-201,000

138,000

- mobilier stradal

500,000

150,000

150,000

100,000

100,000

- fond risc credit SC ETA SA

360,000

0

360,000

0

0

- despăgubiri civile

600,000

200,000

200,000

0

200,000

- rambursare credit intern

4,860,000

160,000

0

4,700,000

- subvenție ETA

6,826,000

1,250,000

1,250,000

3,076,000

|      1,250,000

C. CHELTUIELI INVESTIRI

30,897,900

14,777,780

11,042,800

-1,944,080

7,021,400

din care

1

Autoritati executive

CAP. 51

433,200

77,000

120,000

120,000

_______116,200

2

Ordine publica

CAP. 61

252,200

45,000

90,000

72,600

________44,600

3

Invatamant

CAP. 65

2,593,400

587,000

587,000

617,000

802,400

4

Sanatate

CAP. 66

161,200

41,000

41,000

41,000

38,200

5

Cultura recreere

CAP. 67

2,121,000

500,000

675,000

440,000

506,000

6

Asistenta sociala

CAP. 68

1,018,200

290,000

253,200

240,000

235,000

7

Dezvoltare publica

CAP. 70

16,926,600

9,359,780

5,373,600

-756,280

2,949,500

8

Protecția mediului

CAP. 74

859,000

85,000

85,000

610,000

79,000

9

Strazi+ majorare capital ETA

CAP. 84

6,533,100

3,793,000

3,818,000

-3,328,400

2,250,500

I II

II. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALA

136,752,160

40,978,370

33,807,350

33,630,290

28,336,150

A, SUME DIN TVA

96,426,000

33,866,000

20,554,000

23,429,000

18,577,000

din care

1

Salarii in va ta mani

CAP.65

59,854,000

14,836,000

15,350,000

14,509,000

15,159,000

2

Alte cheltuieli descentralizate

36,572,000

19,030,000

5,204,000

8,920,000

3,418,000

- cheltuieli materiale invatamant

CAP.65

7,725,000

2,941,000

2,200,000

584,000

2,000,000

- hotarari judecătorești invatamant

CAP.65

18,415,000

13,085,000

0

5,330,000

0

- salarii personal crese

CAP.68

1,098,000

252,000

252,000

254,000

340,000

- indemnizații persoane handicap

CAP.68

9,334,000

2,752,000

2,752,000

2,752,000

1,078,000

B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALA

1,802,400

30,000

1,742,400

0

30,000

din care

.......1,

Ajutoare încălzire

CAP.68

60,000

30,000

0

0

30,000

2

Subvenții pentru locuințe sociale

CAP.68

444,600

0

444,600

0

0

3

Retehnologizare centrale termice

CAP.70

1,297,800

0

1,297,800

0

0

C. FONDURI EUROPENE

38,623,760

7,082,370

11,510,950

10,201,290

9,729,150

FEDR

38,439,060

6,933,870

11,669,760

10,216,290

9,729,150

1

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 65

388,370

388,370

0

0

0

2

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 67

10,924,000

1,765,500

3,756,750

599,700

4,802,050

3

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 70

6,247,100

2,260,000

1,130,000

3,724,000

-866,900

4

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 84

20,879,590

2,520,000

6,673,000

5,892,590

5,794,000

FSE

84,700

148,500

-48,800

-15,000

0

1

Colegiul Economic

CAP. 65

0

110,800

-110,800

0

0

2

CN1 Matei Basarab

CAP. 65

82,000

20,000

62,000

0

0

3

Liceul Tehnologic Oltchim

CAP. 65

0

15,000

0

-15,000

0

___4

Municipiul Rm. Valcea

CAP. 65

2,700

2,700

0

0

0

D. REZERVE     \

CAP. 97

6,465,610

16,427,280

-1,250,000

-7,411,670

-1,300,000

VICEPRIMAR,           DIRECTOREX0CUTIV, SEF SERV. CONTABILITATE,

EC. VASILE COCOS          EC. lONLERADAT         EC. NARCISA^OLTOS

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETAR MUNICIPIU,

MIHAkPERSU                        JR. ION.DIDOIU

MUNICIPIUL RM VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA


Anexa nr. 3 HCL nr.


SITUAȚIE

privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale anul 2015


- lei -

Nr. crt

REPARTIZAT

2015

din care

TR. 1

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL CHELTUIELI FUNCȚIONALE

10,685,500

3,532,000

3,198,400

1,262,900

2,692,200

din care:

TOTAL CAP. 65

10,385,500

3,452,000

3,118,400

1,202,900

2,612,200

-sursa buget de stat

7,725,000

2,941,000

2,200,000

584,000

2,000,000

-sursa buget tocat

2,095,500

281,000

738,400

613,900

462,200

-internate

565,000

230,000

180,000

5,000

150,000

TOTAL CAP? 68

300,000

80,000

80,000

60,000

80,000

-creșe

300,000

80,000

80,000

60,000

80,000

1

COLEGIUL "AL. LAHOVARI"

377,000

147,000

106,000

28,000

96,000

-sursa buget de stat

371,000

141,000

106,000

28,000

96,000

-sursa buget tocat

6,000

6,000

0

0

0

2

COLEGIUL "MIRCEA CEL BĂTRÂN"

813,800

293,000

214,000

49,000

257,800

-sursa buget de stat

643,000

245,000

183,000

49,000

166,000

-sursa buget local

70,800

6,000

0

0

64,800

-internate

100,000

42,000

31,000

0

27,000

3 :

COLEGIUL ENERGETIC

590,000

161,000

265,000

55,000

109,000

-sursa buget de stat

326,000

124,000

93,000

25,000

84,000

-sursa buget tocat

189,000

6,000

148,000

30,000

5,000

-internate

75,000

31,000

24,000

0

20,000

4

COLEGIUL DE SILVICULTURĂ

496,400

141,000

199,000

64,400

92,000

-sursa buget de stat

285,000

108,000

81,000

22,000

74,000

-sursa buget tocat

146,400

6,000

98,000

42,400

0

-internate

65,000

27,000

20,000

0

18,000

5

COLEGIUL "MATEI BASARAB"

964,000

355,000

257,000

93,000

259,000

-sursa buget de stat

902,000

343,000

257,000

68,000

234,000

-sursa buget tocat

62,000

12,000

0

25,000

25,000

- creșe

41,000

11,000

10,000

10,000

10,000

6

COLEGIUL ECONOMIC

405,000

150,000

108,000

39,000

108,000

-sursa buget de stat

379,000

144,000

108,000

29,000

98,000

-sursa buget tocat

26,000

6,000

0

10,000

10,000

7

LICEUL OLTCHIM

585,000

114,000

316,000

85,000

70,000

-sursa buget de stat

227,000

86,000

65,000

17,000

59,000

-sursa buget local

316,000

11,000

237,000

68,000

0

-internate

42,000

17,000

14,000

0

11,000

8

LICEUL "FERDINAND I"

403,000

131,000

147,000

18,000

107,000

-sursa buget de stat

174,000

66,000

49,000

13,000

46,000

-sursa buget local

64,000

6,000

40,000

0

18,000

-internate

165,000

59,000

58,000

5,000

43.000

9

LICEUL "ANTIM IVIREANUL"

419,770

159,000

120,770

43,000

97,000

-sursa buget de stat

371,000

141,000

105,000

28,000

97,000

-sursa buget local_____________________

48,770

18,000

15,770

15,000

0

- creșe__________

36,000

10,000

10,000

6,000

10,000

10

LICEUL "G-RAL MAGHERU"

419,000

119,000

138,000

19,000

143,000

-sursa buget de stat

258,000

98,000

73,000

19,000

68,000

-sursa buget tocat

126,000

6,000

55,000

0

65,000

-internate___

35,000

15,000

10,000

0

10,000

11

LICEUL "HENRI COANDĂ"

273,000

104,000

73,000

19,000

77,000

-sursa buget de stat

257,000

98,000

73,000

19,000

67,000

-sursa buget tocat

16,000

6,000

0

0

10,000

12

LICEUL CPT. *N. PLEȘOIANU"

416,000

148,000

101,000

25,000

142,000

-sursa buget de stat

328,000

125,000

93,000

25,000

85,000

-sursabugetlocal

62;000

12,000

0

0

50,000

-internate

26,000

11,000

8,000

0

7,000

13

LICEUL DE ARTĂ "V. GIULEANU"

181,000

69,000

47,000

12,000

53,000

-sursa buget de stat

165,000

63,000

47,000

12,000

43,000

-sursa buget tocat

16,000

6,000

0

0

10,000

14

SEMINARUL TEOLOGIC

342,900

105,000

87,000

41,500

109,400

-sursa buget de stat

154,000

59,000

44,000

12,000

39,000

-sursa buget loca!

131,900

18,000

28,000

29,500

56,400

-internate

57,000

28,000

15,000

0

14,000

15

ȘCOALA "TAKE IONESCU"

574,000

226,000

151,000

40,000

157,000

-sursa buget de stat

530,000

202,000

151,000

40,000

137,000

-sursa buget local

44,000

24,000

0

0

20,000

16

ȘCOALA " LGH. DUCA"

318,000

101,000

119,000

18,000

80,000

-sursa buget de stat

234,000

89,000

67,000

18,000

60,000

-sursa buget local

84,000

12,000

52,000

0

20,000

-creșe

39,000

10,000

10,000

9,000

10,000

17

ȘCOALA Nr. 4

425,000

156,000

98,000

56,000

115,000

-sursa buget de stat

346,000

132,000

98,000

26,000

90,000

-sursa buget focal

79,000

24,000

0

30,000

25,000

- creșe

54,000

141000

15,000

10,000

15,000

18

ȘCOALA Nr. 5

428,000

174,000

108,000

38,000

108,000

-sursa buget de stat

378,000

144,000

108,000

28,000

98,000

-sursa buget loca!

50,000

30,000

0

10,000

10,000

19

ȘCOALA COLONIE

123,000

58,000

30,000

8,000

27,000

-sursa buget de stat

105,000

4o;ooo

30,000

8,000

27,000

-sursa buget local

18,000

18,000

0

0

0

20

ȘCOALA "ANTON PANN"

705,630

219,000

158,630

135,000

193,000

-sursa buget de stat

543,000

207,000

155,000

41,000

140,000

-sursa buget loca!

162,630

12,000

3,630

94,000

53,000

- creșe

44,000

12,000

12,000

8,000

12,000

21

ȘCOALA Nr. 10

502,000

199,000

140,000

37,000

126,000

-sursa buget de stat

490,000

187,000

140,000

37,000

126,000

-sursa buget loca!

12,000

12,000

0

0

0

-creșe

48,000

13,000

13,000

_ 9,000

13,000

22

ȘCOALA Nr. 13

624,000

123,000

135,000

280,000

86,000

-sursa buget de stat

259,000

99,000

74,000

20,000

66,000

-sursa buget local

365,000

24,000

61,000

260,000

20,000

- creșe

__38,000

1000C

10000

8000

10000VICEPRrMAR,            DIRECTOR/EXECUTIV,

EC. VASujt COCOS           EC. l^jLlțPADAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

MIHAI PERSi) A

SEP SERV. CONTABILITATE, EC. NARCISA COLȚOS,

SECRETAR MUNICIPIU, JR. ION DIDOIU Jp'rtliVi Ari Im wUNivir iului r.iwi* •

DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALA

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIT!!-ANUL 2015 -

FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUGET LOCAL

lei RON

Valoare!

;CKelt ui o I ii

.7 ATT:' .

«IwaSHSMiSâasHl

..'rp7:171.:: 7. 7:.. 2

-ț/tâti'î

Ter <4Tfen; :[? I F

. \ inițiala '•

.7i'

Credite : vt.-.SIS       i s,..-„7

:j:        la a ițea re ?,; -;

pi?                   &£*. 5* ■ • j*

r? ? /? interne ? '

i. AKe'.fpÂduj>i?,:';;i ■ /.-■' externe /- .,: .-

1Z;|?j

■fe nera mbu rsabil e//

i •        aioi:âtii- ■ h ■: ■

Lg/sibugetare^^A

î?/J" din care: 7? :-?■ ț.P.e fa: J?/6ugetui .forțai ți ți

(■Alte Js urse:' •’:' wtOiii s|fțnafitâreț? s .pr 0 p

... TATA 1 rrriNAHRI riiROPFNF.

:    189.582,409.00

175,474,628.90

•; * 54:325,201.00 Z ',73,439,060X0

> '■ : 35,000,000.00

■: ■ ■18;589,620.00

':?■./19:849^10X0

:.• 15,474,690.00

• : -. -3;885;650X0

-489,100.00

TțOXO

~ t.OXO

din care C+M_______________

128,015,341.00

70,765,786X0

50,293,390.00 :'/'-68,536,790X0

32,108,430.00

17,410,950.00

. .'/î^.OITXIO.OO

5330 j77G,€0

14,687,010.00

3 274,910X0

3,341,300X0

2,055,860.00

489,100.00

O.OO 0X0

0.00

0.00

A.Lucrari in continuare____________

rfin      C+k/l

63,239,150.00

51,222,841.00

49,555,302.00

38,940,055X0

34,008,667.00 ^:^F2'1ii72;8lK0tf

6,300,000.00

9,881,540.00

//7//55;291 £276X0

3,249,910X0

2,041,360.00

0.00

O.OD

A 1 urrari noi

0.00

0.00

0.00 S^=ța§E:'?:Ș=K70;0Q

0.00

0.00

^3-<țiS:&5®V-^ffX0

0.00

0.00

9.00

0.00

dir Cflrp C4M

. 0.00

0.00

0.00 :/31țîî^iî3-~k:iQX0[

0X0

0.00

0X0

0.00

0.00

0.00

r ji |ț£        dp invp^i iJiî

126,343,259.00

125,919,326.90

19,123,872.00 '     50,501,250.00

27,800,000.00

8,182,580.00

': 14,518,870.00

12,199,780.00

1,829,790X0

489,100X0

0.00

O.DO

din      C-f-M

76.792.500.00

31,825,731.00

16,284,723.00 ■   7 '47,063',980.00

25,808,430.00

7,529,410.00

•43,726,140.00

11,437,100.00

1,799,940.00

489,100.00

0.00

0.00

z :fe.

■:" +-napi5ffl9 AiitcjilAti publice~ = ■'

: :      -.- ■■ ■■o.oahg§?;șios.^~ăj(E()&

IC.00 :                0.00

' '      ■             0.00

■ . :: 0.00

'                  0.00

/ 0.00

0X0

•     •          C.00

6-00

0.0(1

din C3fB C+M

o.ool              0.00

0.00          :.'.>0.00

0.00

0.00

;           . 0X0

0.00

0X0

D.00

O.DO

O.GG

A | ț jrrari In continuare

O.OOl              0.00

0.00 . ’'77-7 ,.;-77.       7-,o.oo

0.00

0.00

0.00

0X0

0.00

O.CO

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00 =6îț=;i3 7;,;i~Ș777 7 j Q| - 00

0X0

0.00

0.00

0.00

0X0

0X0

0.00

A | porari nnî

0.00

0.00

0.00 ; T, : ț: : .. 0.00

0.00

0.00

".•' ■■: <;■ '     ? C.00

0.00

0X0

0X0

D.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

:;:?;:5/Hfe/:::^?:O.00

0.00

0X0

0.00

0.00

0.00

p Altprhpiî Ha investiții

0.00

0.00

0.00     :7. <;? ; 7 0X0

0X0

________________0.00

//■"     0X0

0X0

0.00

0.00

0.00

0.00

C9 DiMari independente___________

0.00

0.00

0.00

0X0

0.00

:/j 0X0

0.00

0.00

0.00

0X0

0.00

1^3:46x19,700x0

7X857458X0

^Bl5Fl”42f3"1i1X0 KTțT*î«?3«8;37®00

.     372,770.00

fnf=?Ks«și:Si5£go»;OO

/. ■   15,600.00

ia         . Q.Q

.0.00

0.00

din care

13,563,170.00

12,192,799.00

11,901,133X0 T'7 ..7 7 282,250.00

0X0

286,650.00

15,600X0

15,600X0

0.00

O.DO

O.OG

0.00

/i L’irrâfî in onntiniiare

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0X0

O.OG

0.00

0.00

0.00

din care C+Wl

0.00

0.00

0X0            . :xxo

0.00

0.00

. /;/;RdH//feOXP

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

R 1 jjrrafi nnî

0.00

0.00

o.oo                o.oo

0.00

0.00

0X0

0X0

D.DO

0.00

0.00

djn care

O.DO

0.00

o.oo . .              (o.oo

0.00

0.00

k::         :: ?: ? ?4S0X0

0X0

0.00

0.00

0.00

O.OG

r Aherhpl* de investiții

16,919,700.00

17,685,458.00

13,142,311.00 '     ;   388;370.00

0X0

372,770.00

.     ' 115,600X0

15,600X0

0X0

0.00

D.00

0.00

din care C^M

13,563,170.00

12,192,799.00

11,901,133.00 ■ ■■ 7 7 ' 282;250:00

0.00

286,650.00

15,800X0

0X0

0X0

C.00

O.CO

C3 Consolidări

18,919,700.00

17,685.458.00

13,142,311X0 ■388,370.(10

0X0

372,770X0

::^TtS.T£15XOOXO

15,800.001            0X0

0.00

0X0

0.001

dir rare C+M

13,583,170.001    12,192,799.00

11,901,133X0 (:ji?~ti^282i250X0

0X0

288,850.00

15,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitare si modernizare clădire Cnțpg Național A. LahDvsri

16*919,700,00

17,685,458.00

13,142,311.09 i^îyȚ^^338^70TOO

A.:-

0X0

372,770.00

■ ■ - "/JL: s Ej ir-’: blri             ■

15,600X0

0.00

O.OG

o.oo

O.GO:

cir, care C+M______________

13,563,170.00

12,192,799.00

11,901,133.00 :? -./ ‘. 282.250.00

0X0

288,650.00

2?SS^y:5Î!1.5,WXO’

15,800X0

335-500 fro

0.0Q : ::4S:îX36;950’0’0

D.DO

0X0 gSO'XO

0.00

ȘSO.OO

' Cap.6~.0Z -Cfo/rura receere st re/fofo fJi’n narp C+M

59,422,217.00

43,291,830.00

0.00

76,801.00       21,504,100.00

11,500,000X0

3,410,500.00

6,593,680X0

5,786,500X0

807,100.00

0.00

0.00

0.00

A Lucrări in continuare

0.00

0.00

0.00

0X0

0.00

::=rtti "’SîOjQ D

0X0

O.DO

0.00

0X0

O.DO

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0X0

0X0

0.00

0X0

0.00

0.00

0X0

B Lucrări noi

0.00

0.001                 0.00             i;7;ȚFf 1:0.00

0.80

O.DO

0.00

0.00

0X0

D.00

O.GG

din care C+W

0.00

0.00

0.00 ȚS“®h7T.j7Pl;770XO

0.00

O.DO

0.00

0.00

0X0

0.00

0.00

C.Ahe cheli, de investiții

59,422,217.00

58,955,608.90

1,206,849.00 :wh;S23:1424;QOGXO

12,500,000.00

3,750,550.00

1     ?:7,-173,45Q.00

6,336,500X0

836,950.00

0.00

0.0Q

0.00

din care C+M

43,291,830.00

0.00

76,601.00       21,504400.(10

11,500,000X0

3,410,500X0

/??:6,593,600X0

5,786.500X0

807,100X0

0.00

0.00

0.00

C.2. Dotări indenendente

1,738,087.00

1,738,087.00

484,133.00 iUas^rStf7=âOiaob

0X0

277,650X0

:' 29,850.00

O.DO

29,850X0

0X0

0.0D

0.00

03 Consolidări

57,684,130.00

57,217,521.90

722,716.00 ^7iKi23;^:i.6i5iKE0.0

■12.500,000.00

3,472,900.00

:;:7,143,G00.00

.6,335,500.00

~gQ;0D

țsro.oo

din care C+M

43,291,830.00

49,157,312.00

76,601.00       21,504,100X0

11,500,000X0

3,410,500X0

6,593,600.00

5,786,500.00

807,100.00

0.00

0.00

O.QOi

2

Modernizare parc Zăvoi in Municipiul Rm Valcea

25.743,230.00

25,256,748.00

227,958.00

; 3;               % 'tt t Sr-

3.5G0,000.00

3,472.900-00

3,236,800X0

807,100.00

0.00

0.00

9.00

din care C+K4

22,098,830.00

20,442.925.00

76.601.00 :.. ::./tO,40<400100

3,000,000.00

3,410.500.00

H^i&iâa&SQOiOO

3,186,800.00

807,100.00

0.00

0.00

0.00

3

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni in Municipiul Rm. Valcea

31,940,900.00

31,960,773.90

494,758.00 iș^șjizxg^Togxo ■ i -7-; fel i     îi ?£ i

9.000,000.00

0.00

- IO: £5 :;: jț;            r.'fwEFÎE

3.099,700X0

0.00

0.00

0.00

0 00

din TAfR C-rM

21.193,000.00

28.714.387.00

HiS^(lil<09930GX0

8,500.000.00

0.00

^^1-/^5991700?^

2.599.700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ci C hpli uteli de proiectare pt elab SPF si SF

0.00

0.00

0X0

0.00

0.00

O.OO

0X0

0X0

o.oo

C.00

'   0n p 7(1 fi 2 ■ Loc u int e. s e rv.s i dez vipublicăfe- t

:    27,444,102.00

^27>Ui»;iO21CG

§»^=T”224î25£O0 •'.: .<7T7;247;1OO.OO

/7??!-/11,000,000X0

i /         :    0X0

..?;;X,247;i00X0

-    5,758,000.00

ș^feaf489;4 00X0

T?0XD

5~X-00

din care C+M

23,915,494.00

23,915,494.00

0.00 ii^®6^53&JpO

10,308,430.00

0X0

|^ȘB6^24£1BKOP

5,635,000.00

0.0D

489,1 DO.C0

o.oo"

0.00

A Lucrări in continuare

0.00

0.00

0.00 l737>:™-îl77'7;7XX0

0.00

0X0

/. (44 /; t:/ ; /??? 0.00

O.CO

0.0D

0.00

0.00

0.00

din care C^M

|                   0.00

0.00

O.DO            5.0,00

0.00

0X0

iOXO

0X0

0.00

0X0

0X0

o.ooi

B Lucrări noi

0.00

0.00

o.oo ' 7 X rA;;       X.oo

0.00

0X0

::;.C:O0|                C.C-0

0.00

0X0

0.00

0.00;

din care C+M

0.00

0.00

0.00 - :             •. /o.oo

0.00

0X0

:              cx.o|              0X0

0X0

0.0D

0.00

O.OD.

|            C-A!te chelL de investitii

27,444,102.00

27,444,102.00

224.255.00 ' • /ii 7,247,100.00

11,000,000.00

0.00

- ? 6;247,100.00

5,758,000X0

0X0

489,100.00

0.00

0.00

।                din care C+M

23,9J 5,494.00

23,915,494.00

0.00     '716,432,530.00

10,308.430.00

0.00

;- ' <6,124,100X0

5,635,000X0

0.00

489,100.00

0.0'0

0.00

C1 Achiziții de imobi/e

0.00

0.00

0.00        7-7 / 0.00

0.00

0.00

:         -0.00

0X0

0.00

0.00

D.00

I

__________02. Dotări independente ________

0.00

0.00

0X0 7 .     ■ :7 .    0.00

0.00

0.00

-o.oo

0X0

0.00

0.00

c.oe

C3 Consolidări

27,444,102.00

27,444,102.00

224,255.00       17-,247,100X0

11,000,000.00

0.00

: ■6,247,100.00!     5,758,000X0

0.00

489,100.00

0.00

C.00

din care C-rM .__

23,915,494.00

23,915,494.00

0.00    7;:16,432,530.00

10,308,430.00

0.00

• : 8,124400X01     5,835,000.00

0.00I

489,100X0

0X0

o.ool1


3


§

§


8

.8


.3.


w


.Mr!?• ? -6'1 W
.8 n:«?


£


538$


$sVXÎ8


.8

§

1


£8r'șaV

s

i 5

- -           v 3 ^.17.

•ț. ...actualizata:';:

î•;i,

6

Pasaj denivelai suprateran pe B-dul Tudor Vladimir.

4G,029.640.00

34,281,921.00

28,473,905.00

SB8SBK

din care C+M

35,301.860.00

30.259.927.00

25.735,487.00

7

Prelungire b-dul Tinerelului spre sud cu b-dul Bem Radulescu de la int. cu str. Oslroveni pana la ini. cu DN 67

23.209,510.00

15.273,381.00

8.727,424.00

din care C+M

15,920.981.00

8,680,128.00

8,273,180.00

^l^§W&ooo:oo

8

Reorganizarea si amenajarea spatiuiui public centra! din mun. Rm. Valcea

31.198.450.00

65,807,864.00

1,243,408.00

y^ța^^wijob

cin care C+M

30.390.450.00

56,506,899.00

SâSâ^94OMo;QC

B. Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

n^ifeSs^s-^ojoo

din care C+M

0.00

0.00

0.00

C.AIte chelt. de investiții

22,557,240.00

21,834,158.00

4,550,457.00

■.:\ 9,44l,78(j.00

din care C+M

19,937,500.00

19,632,932.00

4,306,989.00

8,845,1.00:00

C1 Achiziții de imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

C3 Consolidări

22,467,560.00

21,744,478.00

4,550,457.00

9,352,100.00

din care C+M

19,937,500.00

19,632,932.00

4,306,989.00

8,845,100.00

9

Reabilitare pod peste OLT

22,467,560.00

21.744,478.00

4,550.457.00

::ț; 9,352;ioo.cc

din care C+M

19,937,503.00

19,332,932.00

4.306,989.00

:fi,845.1C0. CC

C4.Cheltuieli de proiectare ptelab SPr sîSF si alte chelt. aferente obiectivelor de investitii

89,680.00

89,680.00

îi BăHfâ.&âÎ6&3icd î : kțjr ?•<•: £ Hîl ■ \ : 2 ?: <:

8+ i           ?

0.00

0,00

0.00

.-■.ii;':r ■ 0.00

:' ba n cate:f :

■       interna      :

? iexterne . J nerârhbursabiie '

“-■tl'.Oi'i Vv i1 .‘i'.i, h^|

V:';        ■ D ț?’la      . . ■,

b uq e t u (local

2; < ’b uq ^stat"-

£ți na nta re^șjprop

e?i2cT

l-PI F

2.CC0.00G.CC

2.000,080.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.800,000.00

1,724,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.co

0.00

59,500.00

Eheî7i;i;7t;stiț5Q!IOO

0.00

14,500.00

o.co

0.09

o.co

0.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

5.200,000.00

8,347,540.00

w SI ■W-VW'.

3,274,910.00

2,041,360.00

0.00

0.00

0.00

4,500,000.00

8,149,140.00

3,249,910.00

2,041,360.00

0.00

0.00

O.OOi

0.00

0.00

"s-h:          $£s&O -Oft

0.00

0.00

0.00

o.co

o.ocl

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.co

o.oci

4,300,000.00

4,059,260.00

^'■f;082,52G.Q0

89,680.00

992,840.00

0.00

0.60

o.oci

4,000,000.00

3,852,260.00

::992,840.00

0.00

992,840.00

0.00

0.00

O.OG

0.00

0.00

<: ;s: :'7.7- o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

4,300,000.00

4,059,260.00

•:•. •.■ •: 992,840.00

0.00

992,840.00

0.00

0.00

o.co

4,000,000.00

3,852,260.00

7, 992:840.00

0.00

992,840.00

0.00

0.00

o.co

4.300,000.00

4,059,253.00

:       992,849.00

0.00

992.&40.C0

0.00

o.co

O.CCi

4,000,000.00

3.852,260.0G

. : -C 992Î840.00

0.00

992.840.00

0.00

0.03

o.cc

89,680.00

1

: S:                    jț’k'S: 3 ?î •’’

1

j

]

0.00

0.00

O'j'- O.Ofl

0.00

0.00

0.00,

0.00

G.ool

Direc^^Exe< Ion


Secretar

Jr.loiț Didoiu


Set Serv. Contabilitate Buget Narcisa Cc!t#sLISTA2015poziția "Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli buget local

FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUG. LOCAL

Nr. crt.

Nominalizarea achiz, de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

22,701,250.00

din care C+M

21,255,550.00

I

ACHIZIȚII IMOBILE

0.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

307,500.00

Cap. 51.02. Autoritati publice

0.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

307,500.00

1

Promovarea potențialului turistic ecleziastic la nivelul municipiului Rm Valcea

184,000.00

2

Promovarea potențialului turistic cultural si do agrement la nivelul municipiului Rm Valcea

123,500.00

III

CONSOLIDĂRI

22,304,070.00

din care C+M

21,255,550.00

Cap. 65.02. INVATAMANT

388,370.00

din care C+M

282,250.00

Reabilitare si modernizare clădire Coleg. National A.Lahovari

buc

1

388,370.00

1

din care C+M

282,250.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

10,616,500.00

din care C+M

10,004,100.00

Modernizare parc Zăvoi In mun. Rm Valcea

buc

1

7,516,800.00

2

din care C+M

7,404,400.00

3

Reabilitare si modernizare baza dc agrement Ostrovoni in Municipiul Rm. Valcea

buc

1

3,099,700.00

din care C+M

2,599,700.00

Cap.70.02. Locuințe,serv.sî dezv.publica

6,247,100.00

din care C+M

6,124,100.00

4

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

9,000.00

din care C+M

0.00

4.1

Bloc S3- str.General Magheru nr.14

buc

1

1,000.00

din caro C+M

0.00

4.2

Bloc H2-str.Republicii, nr.18

buc

1

1,000.00

din caro C+M

0,00

4.3

Bloc R4- str.Henri Coanda, nr.7

buc

1

1,000.00

din care C+M

0.00

4.5

Bloc 51A-str.Radu de la Afuma ti,nr.1

buc

1

1,000.00

din care C+M

0.00

4.6

Bloc 113-str.Matei Basarab, nr.28

buc

1

1,000.00

din care C+M

0.00

4.7

Bloc 129-str.Matei Basarab, nr.17

buc

1

1,000.00

din care C+M

0.00

4.8

Bloc 131-str.Matei Basarab, nr.21

buc

1

1,000.00

din care C+M

0.00

4.9

Bloc 132-str.Matei Basarab, nr.23

buc

1

1,000.00

din caro C+M

0.00

4.10

Bloc A1- str.Doctor Hacman, nr.2

buc

1

1,000.00

. . _____________________

din caro C+M

0.00

5

Reabilitarea termica a blocurilor do locuințe

1,563,900.00

din care C+M

1,539,900.00

5.1

Bloc Să- str Doctor llacman

buc

1

457,000.00

. -m <*. II ■■■

iw---

451,000.00

dubeam C+M_____________________

5.2

_________ Bloc S7/2 - Calea lui Traian

buc

1

395,900.00

_                    din care C+M

389,900.00

5.3

Bloc 04- str.NicoIac Baiccscu 34

buc

1

389,000.00

din care C+M

383,000.00

5.4

_______ Bloc 20- Calea lui Traian nr 175

buc

1

322,000.00

din care C+M

316,000.00

6

Reabilitarea termica a blocurilor do locuințe

4,674,200.00

din care C+M

4,584,200.00

6.1

Bloc -123

buc

1

223,000.00

din care C+M

217,000.00

6.2

Bloc - P1

buc

1

468,600.00

din care C+M

462,600.00

6.3

Bloc - P4

buc

1

248,300.00

din caro C+M

242,300.00

6.4

Bloc - P5

buc

1

305,200.00

din care C+M

299,200.00

6.5

Bloc 24

buc

1

292,300.00

din care C+M

286,300.00

6.6

Bloc-A37/1

buc

1

355,200.00

din care C+M

349,200.00

6.7

Bloc - 98

buc

1

489,000.00

din care C+M

483,000.00

6.8

Bloc - N9

buc

1

358,500.00

din caro C+M

352,500.00

6.9

Bloc - N10

buc

1

177,300.00

din care C+M

171,300.00

6.10

Bloc - 15

buc

1

646,000.00

din caro C+M

640,000.00

6.11

Bloc - 03

buc

1

237,300.00

din care C+M

231,300.00

6.12

EBIoc - 06

buc

1

161,200.00

din care C+M

155,200.00

6.13

Bloc - 07

buc

1

275,100.00

din caro C+M

269,100.00

6.14

Bloc •• 08

buc

1

270,800.00

din care C+M

264,800.00

6.15

Bloc -18

buc

1

166,400.00

din care C+M

160,400.00

Cap. 84.02. TRANSPORT URBAN

5,052,100.00

din care C+M

4,845,100.00

7

Reabilitare pod peste OLT

buc

1

5,052,100.00

din care C+M

4,845,100.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITATE A PROIECTELOR si ALTE CHELT. AFERENTE OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

89,680.00

1

Supraveghere arheologica a obiectivului" Reorganizarea si amenajarea spațiului public central in mun.Rm.Valcea"

buc

1

14,000.00

2

Monitorizarea incintei si a construcțiilor invccînate in cadrul obiectivului "Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din mun. Rm, Valcca"

buc

1

62,000.00

3

Proiect tehnic alimentaro cu energie electrica a obiectivului" Reorganizarea si amenajarea spațiului public contrai in mun.Rm.Valcea"

buc

1

13,680.00

I

P.Pri

Vicepri

Gigi ion
Direi

Mire!P res c           i n ta

Mihai florsu    >LISTA 2015 poziția "Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli buget local

FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUG, LOCAL

CREDIT BANCAR INTERN 50.81


Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

27,800,000.00

din care C+M

25,808,430.00

I

ACHIZIȚII IMOBILE

0.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

---------

0.00

III

CONSOLIDĂRI

27,800,000.00

din care C+M

25,808,430.00

Cap. 65.02. INVATAMANT

0.00

din care C+M

0.00

1

Reabilitare si modernizare clădire Coleg.National A. Lahovari

buc

1

0,00

din caro C+M

0.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

12,500,000.00

din care C+M

11,500,000,00

2

Modernizare parc Zăvoi in mun. Rm Valcea

buc

1

3,500,000.00

din caro C+M

3,000,000.00

3

4

4.1

4.2

4.3

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

5

5.1

5.2

5.3

5.4

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni in Municipiul Rm, Valcea

buc

1

9,000,000.00

din care C+M

8,500,000.00

Cap.70.02. Locuințe,sorv.si dezv.publica

11,000,000.00

din care C+M

10,308,430.00

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

4,000,000.00

din care C+M

3,955,000.00

Bloc S3- str.General Magheru nr.14

buc

1

663,590.00

din care C+M

658,590.00

Bloc H2-str.Republicii, nr.18

buc

1

663,570.00

din care C+M

658,570.00

Bloc R4- str.Henrî Coanda, nr.7

buc

1

398,550.00

din care C+M

393,550.00

Bloc 51A-str.Radu de la Afumati,nr.1

buc

1

175,270.00

din care C+M

170,270.00

Bloc 113-str.Matei Basarab, nr.28

buc

1

447,190.00

din care C+M

442,190.00

Bloc 129-str.Matei iSasarab, nr.17

buc

1

210,090.00

din carc C+M

205,090.00

Bloc 131-str.Matoi Basarab, nr.21

buc

1

231,220.00

din care C+M

226,220.00

Bloc 132-str.Matci Basarab, nr.23

buc

1

546,950.00

din care C+M

541,950.00

Bloc A1- str.Doctor Hacman, nr.2

buc

1

663,570.00

din care C+M

658,570.00

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

1,600,000.00

din carc C+M

1,571,430.00

Bloc 88- str.Doctor Hacman

buc

446,250.00

din carc C+M

440,000.00

Bloc S7/2 - Calea lui Traian

buc

1

407,250.00

din carc C+M

399,430.00

Bloc 04- str.Nicolae Balcescu 34

buc

1

433,250.00

din care CiM

426,000.00

Bloc 20- Calea Iui Traian nr 175_____

din carc C+M

buc _

313,250.00

306,000.00

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

5,400,000.00

din carc C+M

4,782,000.00

_______Bloc - 123 _______ __din carc C+M _

______ Bloc-PI

din carc C+M

-----------

buc___

buc

1

264,200.00

i

223,000.00

532,200.00

491,000.00

Bloc - P4

buc

1

298,200.00

din carc C-tM

257,000.0’0

Bloc- P5_______________

buc

1

354,200.00

din carc C+M

313,000,06

Bloc - 24_______

. ^uc

___i

____ 347,200.06

_

din care C+M

306,000.00

6.6

Bloc-A37/1

buc

1

386,200,00

din care C+M

345,000.00

6.7

Bloc - 98

buc

1

556,200.00

din care C+M

515,000.00

6.8

Bloc - N9

buc

1

401,200,00

din care C+M

360,000.00

6.9

Bloc - N10

buc

1

219,200.00

din care C+M

178,000.00

6.10

Bloc - 15

buc

1

703,200.00

din care C+M

662,000.00

6.11

Bloc - 03

buc

1

278,200.00

din caro C+M

237,000.00

6.12

Bloc-06

buc

1

204,200.00

din caro C+M

163,000.00

6.13

Bloc - 07

buc

1

327,200.00

din care C+M

286,000.00

6.14

Bloc - 08

buc

1

324,200.00

din care C+M

283,000.00

6.15

Bloc -18

buc

1

204,200,00

.din caro C+M

163,000.00

Cap. 84.02. TRANSPORT URBAN

4,300,000.00

din caro C+M

4,000,000.00

Reabilitare pod peste OLT

buc

1

4,300,000.00

3

din caro C+M

4,000,000.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITATE A PROIECTELOR si ALTE STUDII AFENETE

OBIECTIVELOR

0.00

P.Primar ViceprinU Gigi lonjwVicop

Edrimar

Virlan


Director Executiv Adjunct Mirelalljjrcu


Președinte ședința

Mihai Persu


Secretar municipiu jr.lon Didoiu
Scf Serviciu Contabilitate si Buget Narcisa Co!tROMANiA

PRfMARIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2015 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE

CONFORM NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PRIN TREZORERIA STATULUI APROBATE PRIN OMF 1169/12.06.97

Aneîa fa HCL               7


lei RON

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției tir si data acord MF

Valoare Inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec, 2014

Cheltuieli totale 2016

FI NANTATE DIN

Ca pa cl tati

Ter men PJF

Sur se pro prii

Cred banc int.

Cred banc ext *

Alte sursa constituite potrivit legii**

Total alocatii bugetare

din care: De la

bugetul local

Contrib. de la buget Stat

TOTAL

81,448,548

168,281,736

10,046,241

32,640,300

0

0

0

0

32,640,300

30,897,900

1,742,400

0

0

din care C+M

65,811,638

120,811,828

7,847,286

21,871,735

0

0

0

0

21,871,736

20,171,376

1,700,360

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL

38,835,532

107,628,838

1,289,862

12,628,700

0

0

0

0

12,628,700

12,628,700

0

0

0

din care C+M

35,714,525

83,011,138

346,624

12,332,285

0

0

0

0

12,332,286

12,332,296

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI ■ TOTAL

8,627,950

8,627,960

0

4,788,960

0

0

0

0

4,788,960

4,768,960

0

0

0

din care C+M

7,921,000

7,821,000

0

4,647,000

0

0

0

0

4,647,000

4,847,000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII - TOTAL

34,083,054

43,204,151

8,746,278

16,242,650

0

0

0

0

15,242,660

13,600,260

1,742,400

0

0

din care C+M

22,176,012

29,879,489

7,500,772

4,892,440

0

0

0

0

4,892,440

3,192,080

1,700,360

0

0

Cap. 51.02. Autorități publice

433,200

433,200

0

433,200

0

0

0

0

433,200

433,200

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

433,200

433,200

0

433,200

0

0

0

0

433,200

433,200

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări Independente

433,200

433,200

0

433,200

0

0

0

0

433,200

433,200

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt, de proiectare pt. elab, SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.61.02, - Ordine Publica si siguranța naționala

262,200

262,200

0

252,200

0

0

0

0

262,200

252,200

0

0

0

din care C+M

33,000

33,000

0

33,000

0

0

0

0

33,000

33,000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

36,000

36,000

0

36,000

0

0

0

0

36,000

35,000

0

0

0

din care C+M

33,000

33.000

0

33,000

0

0

0

0

33,000

33,000

0

0

0

1

Sistem supraveghere video in municipiul Rm. Valcea

35,000

35,000

0

35,000

0

0

0

0

35,000

35,000

0

0

0

din oare C+M

33,000

33,000

0

33,000

0

0

0

0

33,000

33,000

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

217,20»

217,200

0

217,200

0

0

0

0

217,200

217,200

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

217,20»

217,200

0

217,200

0

0

0

0

217,200

217,200

0

0

0

C3. Consolidări

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt elab. SPF sl SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.65.02. - Invatamant

2,608,400

2,608,400

0

2,593,400

0

0

0

0

2,593,400

2,693,400

0

0

0

din care C+M

2,331,000

2,331,000

0

2,248,000

0

0

0

0

2,248,000

2,248,000

0

0

___0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

2,040,960

2,040.960

0

2,025,960

0

0

0

0

2,026,960

2,026,950

0

0

0

din care C+M

1,098,000

1,998,000

0

1,983,000

0

0

0

0

1,983,000

1,983,000

0

0

0

2

Școala gimnaziala nr. 5 - acoperiș tip șarpanta

887,500

887,500

0

887.500

0

0

0

0

887,500

887,500

0

0

0

din care C+M

880,000

880,000

0

880,000

0

0

0

0

880,000

880,000

0

0

0

3

Școala gimnaziala Colonie - teren de sport cu suprafața sintetica, inclusiv împrejmuire      __________________________________________

200.460

200,450

0

200.450

0

0

0

0

200.450

200,450

0

0

0

din care C+M

170,000

170,000

0

170,000

0

0

0

0

170,000

170,000

0

0

0

4

Liceul Antim Ivireanu - construcție sala de sport

853,000

853,000

0

853.000

0

0

0

0

853,000

853,000

0

0

0

din care C+M

850,000

B50.000

0

850,000

0

0

0

0

850,000

850.000

0

0

0

5

Școala Colonie Nuci - lucrări șarpanta

100,000

100,000

0

85.000

0

0

D

0

85,000

85,000

0

0

0

din care C+M

98,000

98,000

0

83,000

0

0

0

0

83,000

83.000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

667,460

587,460

0

587,460

0

0

0

0

667,450

567,450

0

0

0

din care C+M

333,000

333,000

0

265,000

0

0

0

0

286,000

266,000

0

0

0

G1. Achiziția de Imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2 Dotări independente

107,000

107,000

0

107,000

0

0

0

0

107,000

107,000

0

0

0

C3. Consolidări

337,000

337,000

0

337,000

0

0

0

0

337,000

337,000

0

0

0

din care C+M

333,000

333,000

0

266,000

0

0

0

0

286,000

286,000

0

0

0

6

Ccleoiul National Al. Lahovari - reabilitare teren de sport

337,000

337,000

0

337,000

0

0

0

0

337,000

337,000

0

0

0

din care C+M

333,000

333,000

0

265,000

0

0

0

0

265,000

265,000

0

0

0

G4. Chelt. de proiectare pt. efab. SPF sl SF

123,460

123,460

0

123,460

0

0

0

0

123,450

123,450

0

0

0

C6. Majorare capital

O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.66.02. • Sănătate

161,200

181,200

0

161,200

0

0

0

0

181,200

161,200

0 0

0

din care C+M

O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT!!

181,200

181,200

0

161,200

0

0

0

0

161,200

181,200

0

0

0

din care C+M

O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G1. Achiziția de imobile

b

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

161,200

161,200

0

161,200

0

0

0

0

181,200

181,200

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt de proiectare pt eiab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CS, Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.67,02- Cultura, recreere sl religie

6,968,550

6,859,660

293,671

2,121,000

0

0

0

0

2,121,000

2,121,000

0

0

0

din care C+M                     1

6,061,200

6,061,200

197,057

1,461,000

0

0

0

0

1,461,000

1,461,000

0

0

0

LUCRĂRI IN CONTINUARE

2,710,240

2,710,240

228,713

7,000

0

0

0

0

7,000

7,000

0

0

0

din care C+M

2,596,000

2,696,000

197,057

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f

Bazin de inot didactic - utilitati si sistematizare verticala

500.000

500,000

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

495,000.

495,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Alimentare cu enerpie electrica - Parc Zăvoi

210,240

210,240

197,484

5,000

0

0

0

0

5,000

5,000

0

0

0

din care C+M

200,000

200.000

197,057

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Amenajare Arenele Troian

2,000,000

2,000,000

31,069

2,000

0

0

0

0

2,000

2,000

0

0

0

din care C+M

1,900,666

1,900,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

247,000

247,600

0

247,000

0

0

0

0

247,000

247,000

0

0

0

din care C+M

233,000

233,000

0

233,000

0

0

0

0

233,000

233,000

0

0

0

10

Amenajare teren de sport - zona Splaiul Independentei

247,000

247.000

0

247,000

0

0

0

0

247,000

247,000

0

0

0

din care C+M

233,000

233,000

0

233,000

0

0

0

0

233,000

233,000

0

0

0

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT!!

4,002,310

4,002,310

64,858

1,887,000

0

0

0

0

1,887,000

1,867,000

0

0

0

din care C+M

3,233,200

3,233,200

0

1,228,000

0

0

0

0

1,228,000

1,228,000

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b

0

1

C2. Dotări independente

310,000

310,000

6

310,000

0

0

0

0

310,000

310,000

0

0

0

C3. Consolidări

3,391,310

3,391,310

64,855

1,258,000

0

0

0

0

1,266,000

1,256,000

0

0

0

din care C+M

3,233,200

3,233,200

0

1,228,000

0

0

0

0

1,228,000

1,228,000

0

0

0

11

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni___________________

2,201,310

2,201,310

64,855

101,000

0

0

0

0

101,000

101,000

0

0

0

din care C+M

2,083,200

2,083,200

. o,

100,000

0

0

0

0

100,000

100,000

0

0

0

12

Reabilitare bazine inot Baza de agrement Ostroveni

1,190,000

1,190.000

0

i.iss.ooo1

0

0

0

0

1,155,000

1,155,000

0

0

0

din care C+M

1.150,000

1,150,000

0

1,128,000

0

0

0

0

1,128,000

1,128,000

0

0

0

C4. Cheit. de proiectare pt etab. SPF si SF

301,000

301,000

3

301,000

0

0

0

0

301,000

301,000

0

0

0

C5, Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap,68.02- Asigurări,asist,sociala

8,143,740

11,391.743

4,853,450

1,482,800

0

0

0

0

1,462,800

1,018,200

444,600

0

0

din care C+M

7,106,789

9,575,281

3,660,999

1,360,900

0

0

0

0

1,360,900

916,300

444,600

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

R

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Q

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

8,143,740

11,391,743

4,653,460

1,482,800

0

0

0

0

1,482,800

1,018,200

444,600

0

0

din care C+M

7,106,789

8,675,281

3,560,999

1,360,900

0

0

0

0

1,360,900

916,300

444,600

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări Independente

60,000

50,000

0

60,000

0

0

0

0

50,000

50,000

0

0

0

C3. Consolidări

8,093,740

11,341,743

4,653,460

1,412,800

0

0

0

0

1,412,800

968,200

444,600

0

0

din care C+M

7,108,789

9,576,281

3,680,999

1,360,900

0

0

0

0

1,360,900

916,300

444,800

0

0

13

Cămin ae batram -corp A transf in loc sociale (HCL nr.

197/46/26.07.2012)             ______________________________

8,093.740

11,341,743

4,653.450

1.412,800

0

0

0

0

1,412,800

968,200

444,600

0

0

din care C+M

7,106.789

9,575.281

3,560,999

1,360,900

1,360,900

916.300

444,600

0

0

C4. Cheit. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

O

0

0

CB. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.70.02. Locuințe,serv.sl dezv.publica

47,163,968

53,490,698

4,360,221

18,224,44»

0

0

0

0

18,224,400

16,926,600

1,297,800

0

0

din care C+M

40,189,829

46,651,276

3,817,751

14,135,486

0

0

0

0

14,136,486

12,879,726

1,255,760

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

27,349,358

27,662,668

617,821

10,921,700

0

0

0

0

10,921,700

10,921,700

0

0

0

din care C+M

24,995,428

26,210,218

140,487

10,732,296

0

0

0

0

10,732,296

10,732,296

0

0

0

14

Extindere rețea iluminat zona str. Decebai, Timiș

591,140

591,140

175,759

292,500

0

0

0

0

292,500

292,500

0

0

0

din care C+M

552,000

552,000

149,467

287,295

0

0

0

0

287,295

287,295

0

0

0

15

Gospodărie de producere, transport si punere in opera a mixturilor șsfaltice

8,100.000

8,100,000

0

10,000

0

0

0

0

10,000

10.000

0

0

0

din care C+M

8,091,000

8,091,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Sistem de irigații a spatiilor verzi in municipiu

200,000

513,310

35,555

461,000

0

0

0

0

461,000

461,000

0

0

0

din care C+M

195.000

409,790

0

445,000

0

0

0

0

445,000

445,000

0

0

0

17

Utilitati si sistematizare verticala ANL Ostroveni 5

2,612,030

2.612.030

59,247

2.261,000

0

0

0

0

2.261.000

2,261,000

0

0

0

din care C+M

2,152,340

2,152,340

0

2.200,000

0

0

0

0

2.200.000

2,200,000

0

0

0

16

Amenajare Piața Centrală: (HCL 350/2008)

15,846,188

15,846,188

347,260

7,897,200

0

0

0

0

7,897,200

7,897,200

0

0

0

din care C+M

14,005,086

14,005,086

0

7,800,000

0

D

0

0

7,800.000

7,800.000

0

0

0

S

LUCRĂRI NOI

4,861,000

4,861.000

0

1,817,000

0

0

0

0

1,817,000

1,817,000

0

0

0

din care C+M

4,633,000

4,633,000

0

1,784,000

0

0

0

0

1,764,000

1,764,000

0

0

0

19

Amenajare parc auto SC Piețe Prest

2.170,000

2,170,000

0

182,000

0

0

0

0

182,000

182,000

0

0

0

din care C+M

2,100,000

2,100,000

0

170,000

0

0

0

0

170,000

170,000

0

0

0

20

Extindere rețea iluminat public de la intersecția str. Posada cu Calea lui Traian, pana la sensul qiratoriu-Pasaj Raureni

1,100,000

1.100,000

0

745,000

0

0

0

0

745,000

745,000

0

0

0

din care C+M

1.040,000

1,040,000

0

720,000

0

0

0

0

720,000

720,000

0

0

0

21

Realizare branșamente la rețeaua de apa rece si canalizare, montarea de apometre individuale si amenajare puncte sanitare pentru baraca 28,29 - Colonia Nuci

400,000

400,000

0

400,000

0

0

0

0

400,000

400,000

0

0

0

din care C+M

394,000

394.000

0

394,000

0

0

0

0

394,000

394,000

0

0

0

22

Rețea de canalizare apa pluviala -Ostroveni sat

600,000

600,000

0

74,000

0

0

0

0

74,000

74,000

0

0

0

din care C+M

540,000

540,000

0

68,000

0

0

0

0

68,000

68.000

0

0

...0

23

Rețea canalizare pluviala Eleodor Constantinescn_________________

436,000

436,000

0

416,000

0

0

0

0

416,000

416,000

0

0

0

dtn care C+M

412,000

412.000

0

412,000

0

0

0

0

412.000

412,000

0

0

0

24

Rețea canalizare pluviala Dan Basarab____________________________

155,000

155,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care OM

147,000

147,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

____________ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII____________

14,963,800

20,867,030

3,732,400

6,486,700

0

0

0

0

6,486,700

4,187,900

1,297,800

0

0

din care C+M

10,671,403

15,608,000

3,888,284

1,638,190

0

0

0

0

1,839,190

383,430

1,266,760

0

0

01 .Achiziții de Imobile

196,000

196,000

0

196,000

0

0

0

0

195,000

195,000

0

0

0

C2. Dotări independente

1,614,500

1,814,600

b

1,814,600

0

0

0

0

1,614,600

1,614,500

0

0

0

C3. Consolidări

11,162,000

17,176,430

3,732,400

1,894,100

0

0

0

0

1,894,100

396,300

1,297,800

0

0

din care C+M

10,671,403

16,808,000

3,688,284

1,839,190

0

0

0

0

1,639,190

383,430

1,266,760

0

0

25

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT1 Ostroveni (ramura 3 blo B0,A1,A2, B1,C16,C1,C2,C3,C4)________

660,000

2,446,730

1,490,651

78,000

0

0

0

0

78,000

24,000

54,000

0

0

din care C+M

608,040

2,161,830

1,446,837

76.756

0

0

0

0

76.756

23,556

53,200

0

0

26

Reabilitare rețele termice Încălzire si apa calda de consum PT 2 (ramura 5 Bloc A8/2,C18,C19,C20,C24,C26,C27)

765,000

2,946,900

1.445,276

5,500

0

0

0

0

5,500

2,300

3,200

0

0

din care C+M

709,163

2,611.900

1,431,669

4,434

0

0

0

0

4,434

1,874

2,560

0

0

27

■RESOllliaiti letaiETBrîitiuy muuiziie y apwraiua uewfreum r i ij Piața Centrala (ramura 2 blocC,DlE,F,S1.S2,S3, A+B,O,P,R,V1-

V2.V3,V6,l Piața)            ___________________________________

737,000

2,781,800

796,473

1,600,600

0

0

0

0

1,600,600

360.000

1.240,600

0

0

din care C+M

683.200

2,463,330

789,778

1,558,000

0

0

0

0

1,558.000

358,000

1,200,000

0

0

28

Reabilitare iluminat public in municipiul Rm. Valcea, inclusiv realizarea unei canalizați! subterane aferente rețelelor electrice si de telecomunicații

9,000,000

9,000,000

0

10,000

0

0

0

0

10,000

10,000

0

0

0

din care C+M

8,571,000

8,571,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF sl SF

1,982,100

1,882,100

O1

1,982,100

0

0

0

0

1,982,100

1,982,100

0

0

0

Cfi. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap. 74.02. Protecția Mediului

1,439,000

1,439,000

0

859,000

0

0

0

0

869,000

858,000

0

0

0

din care C+M

1,067,000

1,067,000

0

667,000

0

0

0

0

687,000

867.000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRĂRI NOI

1,269.000

1,269.000

ol

679,000

0

0

0

0

679,000

679,000

0

0

0

din care C+M

1,067,000

1,067,000

0

687,000

0

0

0

0

867,000

667,000

0

0

0

29

Lucrări de împrejmuire si împădurire, zona Feteni (11,0837 ha)

59,000

59.000

0

59,000

0

0

0

0

59,000

59,000

0

0

0

din care C+M

57,000

57,000

0

57,000

0

0

0

0

57,000

57,000

0

0

0

30

Rețea canalizare str. Ion Creanga .

1,200,000

1.200,000

0

620,000

0

0

0

0

620,000

620,000

0

0

0

din care C+M

1,000,000

1,000,000

0

610,000

0

0

0

0

610,000

610,000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

180,000

180,000

0

180,000

0

0

0

0

180,000

180,000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

.0

0

0

0

0

0

0

0

C1 -Achiziții de Imobile

120,000

120,000

0

120,000

0

0

0

0

120,000

120,000

0

0

0

C2. Dotări Independente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4 Chelt de proiectare pt. elab. SPF si SF

60,000

80,000

0

60,000

0

0

0

0

60,000

60,000

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap. 84.02. Transport urban

14,286,298

82,625,745

747,998

6,533,100

0

0

0

0

8,533,100

6,633,100

0

0

0

din care C+M

9.065,720

56,835,871

271,488

1,999,360

0

0

0

0

1,999,360

1,999,350

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

8,740,934

77,121,727

453,428

1,665,000

0

0

0

0

1,886,000

1,666,000

0

0

0

din care C+M

8,124,200

66,206,923

0

1,600,000

0

0

0

0

1,600,000

1,600,000

0

0

0

31

Amenajare sens giratoriu irit. str. Republicii cu str. Decebal

640,032

640,032

34.032

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

586,000

586,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Subtraveraare pletonala bd. Tineretului - Complex Hermes - Plata Ostroveni(HCL 182/2013)

2,000,000

3,418,370

84,939

0

0

0

0

0

■ 0

0

0

0

0

din care C+M

1,980,000

2,884,550

o’

0

0

0

0         0

o!

0

0

0

____0

33

Amenajare trotuare In cartier Copacelu-Cazanesti

2,600,902

2,600,902

42,550

1,650,000

0

0

0

0

1,650.000

1,650,000

b

0

0

din care C+M

2,278,200

2,278,200

0

1,600.000

0

0

0

0

1,600,000

1,600,000

0

0

0

34

Artera de legătura intre bd N Balcescu si bd Tinerelului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran - revizuire si completare

2,000,000

38,975,813

207,435

9.500

0

0

0

0

9,500

9,500

0

0

0

din care C+M

1,980,000

21,244,248

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun. Rm.

VaiceafHCL 183/2013)      ________________________________

1,500,000

31,486,610

84,472

5,500

0

0

0

0

5,500

5,500

0

0

0

din care C+M

1,300.000

28.212.925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

S

LUCRĂRI NOI

120,000

120,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Relocare conducta distribuție gaze naturale din zona obiectiv

Reabilitare pod peste râul Olt __________________________________

120,000

120,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

6,424,304

6,284,018

284,671

4,888,100

0

0

0

0

4,868,100

4,888,100

0

0

0

din care C+M

931,620

729,948

271,489

399,350

0

0

0

0

399,360

399,360

0

0

0

C1. Achiziții de imobile

300,000

300.000

6

300,000

0

0

0

0

300,000

300,000

0

0

0

C2. Dotări independente

1,074,800

1,074,800

0

1,074,800

0

0

0

0

1,074,800

1,074,800

0

0

0

C3. Consolidări

968,664

828,218

294,670

412,300

0

0

0

0

412,300

412,300

0

0

0

din care C+M

931,620

729,848

271,488

399,350

0

0

0

0

399,360

399,360

0

0

0

35

Modernizare tronson str, Patr. t. Marina intre bd D Radufescu si str.

OstrovenitHCL 179/2014)         _          ________

300,000

367,218

211,258

135,300

0

0

0

0

135,300

135,300

0

0

0

din care C+M

360,000

318,444

199,357

129,950

0

0

0

0

129,950

129,950

0

0

0

36

Modernizare $tr.Toamneî(HCL 226/2011)

495,564

288,000

83,312

205,000

0

0

0

0

205,000

205,000

0

0

0

din care C+M

431,520

271.504

72,132

199,400

0

0

0

0

199,400

199,400

0

0

0

37

Consolidare teren afectat de alunecați pe str Feteni, in mun Rm

Vaicea

80,000

80,000

0

72,000

0

0

0

0

72,000

72,000

0

0

0

din care C+M

70,000

70,000

o"

70,000

0

0

0

0

70,000

70,000

0

0

0

38

Consolidare zona - str Stancioiului prin amenajare prag aval

93,000

93,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

70,000

70,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

437,000

437,000

0

437,000

0

0

0

0

437,000

437,000

0

0

0

C5. Majorare capital

2,844,000

2,644,000

1

2,644,000

0

0

0

0

2,844,000

2,644,000

0

0

___0

Municipiul Rm. Valcea

C.U.I. 2540813


i c!  iWt^^hn ată'fj b) I a H CL n r.^/S’($2 !/■ 2ty}

kA Mw

poziția "Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe catâ^otftHeTîunuri, dotări independente

repartizata pe capitole de cheltuieli - Total alocatii bugetare

Nr. crt.

Nominalizarea achiz, de bunuri si a altor chelt de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

Plati efectuate *)

documentului

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

15,242,650

Din care C+M

4,892,440

1

ACHIZIȚII IMOBILE

615,000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

195,000

1

Amenajare cimitir Raureni 22000mp-achizitie teren

buc

1

180,000

2

Extindere Cimitir Cetatuia-achizitie teren

buc

1

15,000

Cap. 74.02. Protecția mediului

120,000

3

Depozit ecologic Feteni - despăgubiri proprietari imobile afectate

buc

1

120,000

Cap.84.02 Transport urban

300,000

4

Bretele de lagatura la Pasaj denivelat T. Vladimirescu-achizîtie teren

buc

1

200,000

5

Achiziție terenuri propuse ca străzi prin PUZ Ostroveni-achizitie teren

100,000

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

3,967,900

Cap. 51.02 Autoritati publice

433,200

1

Șist, integrat de management (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001,27001) si consultanta

buc

1

37,000

2

Up-grade modul juridic, integrat cu manag documentelor

buc

1

12,400

3

Echipament de comunicatii voce

buc

1

5,000

4

PLOTTER

buc

1

35,000

5

Pachet GPS

buc

1

100,000

6

Program informatic gestionare contracte de închiriere si concesiune -completare

buc

1

30,000

7

Licența antivirus

buc

1

15,000

8

Routere rețea fibra optica transfer date criptate

buc

2

9,000

9

Licențe sistem de operate si editare text

buc

1

100,000

10

Calculatoare de proces

buc

2

10,000

11

Calculator tip laptop

buc

2

7,000

12

Imprimanta laser

buc

3

10,500

13

Scaner A3

buc

1

6,300

14

Video proiector cu ecran de proiecție

buc

1

3,000

15

Sistem electronic de dirijare si ordonare plăti

buc

1

49,000

16

Centrala teiefonica Direcția Economico Financiara

buc

1

4,000

Cap. 61.02 - Ordine Publica si siguranța naționala

217,200

17

Licențe LPR

buc

4

16,900

18

Licențe server

buc

1

6,200

19

Fibra optica

buc

1

7,000

20

Controller/SAN

buc

1

10,800

21

Grup electrogen pentru alimentare echipamente electronice (9kW)

buc

1

13,700

22

Autospeciale Politia locala

buc

2

90,000

23

Sistem centralizat de alarmare

buc

1

72,600

Cap.65.02. - Invatamant

107,000

24

Elevator Liceul Henri Coanda

buc

1

12,000

25

Dotări Grădiniță pp Ostroveni 2

buc

1

30,000

26

Centrala termica - Colegiul Mircea cel Batran (sala de atletism)

buc

1

10,000

27

Simulator Liceul Tehn. Cap. N. Plesoianu

buc

1

55,000

Cap.66.02. - Sanatate

161,200

28

Canapele consultatii

buc

3

31,000

29

U nituri dentare

buc

3

74,400

30

Aparat de sterilizat

buc

1

55,800

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

310,000

31

Maimuța Macac Japonez

buc

2

10,000

32

Lama

buc

1

6,000

33

Foisoare zona agrement

buc

19

144,000

34

Locuri de joaca

buc

3

150,000

Cap.68.02- Asig u rari,asist sociala

50,000

35

Autoturism Direcția protecție sociala

buc

1

50,000

Cap.70.02. Locuinte,serv.si dezv.publica

1,614,500

I

36

Autoutili. cu tract 4x4 cu echip. speciale

buc

1

253,000

37

încărcător multifuncțional DADP

buc

1

300,000

38

Motocompresor

buc

1

85,000

39

Generator de curent

buc

1

4,000

40

Mașina de găurit cu percuție

buc

1

3,500

41

Mașina pentru trasat marcaje transversale

buc

1

120,000

42

Rezervor pentru transport si depozitare emulsie

buc .

1

11,000

43

Autoutilitare transport materiale si lucratori

buc

1

168,000

44

Generator de curent trifazat

buc

1

15,000

45

Autogunoiera

buc

1

540,000

46

Stâlpi iluminat Calea lui Traian

buc

15

115,000

Cap.84.02 Transport urban

1,074,800

47

Sistem informatic e-Tiketing

buc

1

1,054,000

48

Statii autobuz

buc

2

20,800

III.

CONSOLIDĂRI

5,112,200

din care C+M

4,892,440

Cap,65.02. - Invatamant

337,000

din care C+M

265,000

1

Colegiul National Al. Lahovari - reabilitare teren de sport

buc

1

337,000

din care C+M

265,000

Cap.67.02-Cultura, recreere si religie

1,256,000

din care C+M

1,228,000

2

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

ml

4000

101,000

din care C+M

100,000

3

Reabilitare bazine inot Baza de agrement Ostroveni

buc

1

1,155,000

din care C+M

1,128,000

Cap.68.02- Asigurări, as ist. sociala

1,412,800

din care C+M

1,360,900

4

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

buc

1

1,412,800

din care C+M

1,360,900

Cap.70,02. Locuințe,serv.si dezv.publica

1,694,100

din care C+M

1,639,190

5

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 1 Ostroveni (ramura 3 blc B0,A1,A2, 81,016,01,02,03,04)

ml

890

78,000

din care C+M

76,756

6

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 2 (ramura 5 Bloc A8/2,018,019,020,024,026,027)

mi

1038

5,500

din care C+M

4,434

7

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 13 Piața Centrala (ramura 2 bloc C,D,E,F,S1,S2,S3, A+B,O,P,R,V1-

ml

1000

1,600,600

din care C+M

1,558,000

8

Reabilitare iluminat public in municipiul Rm. Valcea, inclusiv realizarea unei canalizatii subterane aferente rețelelor electrice si de telecomunicații

buc

1

10,000

din care C+M

0

Cap.84.02 Transport urban

412,300

din care C+M

399,350

9

Modernizare tronson str. Patr. I. Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni

mp

1972

135,300

din care C+M

129,950

10

Modernizare str.T oamnei

ml

800

205,000

din care C+M

199,400

11

Consolidare teren afectat de alunecări pe str Feteni, in mun Rm

Valcea

ml

20

72,000

din care C+M

70,000

12

Consolidare zona - str Stancioiului prin amenajare prag aval

ml

10

0

din care C+M

0

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. elab.st. de pretez., fezabilitate a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor

2,903,550

Cap. 65.02. Invatamant

123,450

1

Școala gimnaziala nr. 5 - acoperiș tip șarpanta

buc

1

10,000

2

Liceul Antim Ivireanu - construcție sala de sport

buc

1

16,900

3

Școala gimnaziala Colonie - teren de sport cu suprafața sintetica, inclusiv împrejmuire

buc

1

1,550

4

Reabilitare si modernizare Colegiul National Mircea cel Batran (expertiza tehnica)

buc

1

20,000

5

Liceul tehnologic Oitchim (documentație tehnica) - reabilitare instalație termica, electrica si sanitara

buc

1

30,000

6

Liceul sanitar A. Ivireanu - clădire internat (expertiza tehnica, DALI)

buc

. 1

30,000

7

Școala Colonie Nuci - lucrări șarpanta

buc

1

15,000

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

301,000

8

Amenaiare teren de sport - zona Splaiul Independentei

buc

1

8,000

9

Amenajare Areneie T raian

buc

1

148,000

10

Reabilitare bazine înot Baza de agrement Ostroveni

buc

1

35,000

11

Consolidare Baza sportiva Zăvoi - reabilitare teren II si tribune (doc tehnica)

buc

1

70,000

12

Bazin de înot didactic - utilitari si sistematizare verticala

buc

1

40,000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

1,982,100

13

Reactualizare PUZ Central - documentație urbanism

buc

1

46,000

14

Actualizare "Strategia de dezvoltare locala a municipiului Rm. Valcea 2014-2020"

buc

1

40,000

15

Cadastru verde si Registrul Spatiilor Verzi - documentație (harți, baza (

buc

1

660,000

16

Reactualizare PUZ Goranu 2- documentație urbanism

buc

1

57,200

17

PUZ Zona comerciala Dovali- documentație urbanism

buc

1

37,000

18

Gospodărie de producere, transport si punere in opera a mixturilor asfaltice

buc

1

100,000

19

Utilitari si sistematizare verticala ANL Ostroveni 5

buc

1

77,000

20

Extindere rețea iluminat zona str, Decebal, Timiș

buc

1

500

21

Rețea subteran a fibrei optice aferente Calea lui Traian

buc

1

34,600

22

PUZ Dealul Malului (100 ha)- documentație urbanism

buc

1

85,000

23

Actualizare suport topografic

buc

1

148,800

24

Amenajare parc auto SC Piețe Prest

buc

1

70,000

25

Reabilitare iluminat public in municipiul Rm. Valcea, inclusiv realizarea unei canalizați! subterane noi aferente rețelelor electrice si de telecomunicații

buc

1

350,000

26

Extindere rețea iluminat pubiic de la intersecția str. Posada cu Calea lui Traian, pana la sensul giratoriu-Pasaj Raureni

buc

1

30,000

27

PUZzona agrement Nord- documentație urbanism

buc

1

34,000

28

Realizare branșamente la rețeaua de apa rece si canalizare, montarea de apometre individuale si amenajare puncte sanitare pentru baraca 28,29 - Colonia Nuci

buc

1

6,000

29

Rețea de canalizare apa pluviala -Ostroveni sat

buc

1

180,000

30

Rețea canalizare pluviala Eleodor Constantinescu

buc

1

20,000

31

Rețea canalizare pluviala Dan Basarab

buc

1

6,000

Cap. 74.02. Protecția mediului

60,000

32

Rețea de canalizare str. Ion Creanga

buc

1

30,000

33

Strategia privind serviciul de salubrizare

buc

1

30,000

Cap.84.02 Transport urban

437,000

34

Artera de legătură intre bd N Balcescu sl bd tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran - revizuire si completare

buc

1

170,000

35

Amenajare sens giratoriu int, str. Republicii cu str. Decebal

buc

1

0

36

Consolidare teren afectat de alunecări pe str Feteni, in mun Rm Valcea

buc

1

37,000

37

Consolidare zona - str Stancioiului prin amenajare prag aval

buc

1

0

38

Relocare conducta distribuție gaze naturale din zona obiectiv Reabilitare pod peste râul Olt

buc

1

0

39

Plan de mobilitate urbana in municipiul Rm. Valcea

buc

1

100;000

40

Amenajare trotuare str. Ștrandului, zona Ambient-Boromir

buc

1

30,000

41

Prelungirea bulevardului Tineretului, spre nord, intre str. Gib Mihaescu si str. Libertății

buc

1

80,000

p. Primar Viceprimar Gigî Ion Matei42

Pasaj C.F. str, Straubing (documentație tehnica)

buc

1

20,000

MAJORARE CAPITAL

2,644,000

Cap.84.02 Transport urban

2,644,000

1

Majorare capital SC ETA SA

2,644,000p. Primar

Viceprimar                                            Viceprimpr

Gigi Ion Matei                                    k-^J^aȘlla-Cocos

Director Investiții

Ing. Liviu Miftode

Președinte

Director Economic

Ec. Ion Lepaaat//

Sef Serviciu investitii

Ing. Corina

Secretar Munictoiu

Jr. Ion Didoiu I