Hotărârea nr. 214/2015

Hotarirea 214 - 28 octombrie 2015 - alegere presedinte de sedintaHOTĂRÂREA NR.214 privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința ordinară la data de 28 octombrie 2015, la care participă toți cei 22 de consilieri în funcție;

Având în vedere prevederile art.35, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.9, alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr.673/2002;

Ca urmare a propunerii formulate în plenul ședinței Consiliului Local potrivit căreia domnul consilier local, Persu Mihai, a fost nominalizat pentru funcția de președinte de ședință pentru noiembrie, decembrie și ianuarie 2016;

în temeiul art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 22 de voturi « pentru », 0 voturi «împotrivă » și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se alege în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea domnul consilier local, Persu Mihai, pe o perioadă de 3 (trei) luni, respectiv noiembrie, decembrie și ianuarie 2016.PREȘEDINTE DE Ș Ninel Eusebiu V