Hotărârea nr. 213/2015

Hotarirea 213 - 28 octombrie 2015 - rectificare buget Fond IID

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

MUNICIP1UL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.213 privind rectificarea bugetului Fondului IID Măsura ISPA cod nr. 2004/RQ/16/P/PE/002 pentru anul 2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2015, la care participă toți cei 22 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.38918 din data de 27.10.2015, întocmit de Direcția Economico-Financiară, prin care se propune rectificarea bugetului Fondului IID Măsura ISPA cod nr.2004/RO/16/P/PE/002 pentru anul 2015;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.20/2015 a fost aprobat bugetul Fondului de întreținere, înlocuire și Dezvoltare (IID) Măsura ISPA cod nr. 2004/RO/16/P/PE/002 pe anul 2015;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului IID pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene și ale Memorandumului de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-aderare pentru măsura ISPA nr.2004 RO 16 P PE 002 "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stației de epurare Râmnicu Vâlcea", ratificat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.622/2005;

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 22 de voturi “pentru", 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se transferă din bugetul local - din fondul de rezervă - suma de 1.300.000 lei în vederea asigurării fondurilor necesare achitării ratei și dobânzii aferente creditului contractat de municipiul Râmnicu Vâlcea de la Ministerul Finanțelor Publice pentru cofinanțarea obiectivului de investiții « Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizarea și a stației de tratare a apelor reziduale în Râmnicu Vâlcea ».

Art.2. Consecință a prevederilor art.1, se rectifică bugetul Fondului IID Măsura ISPA cod nr.2004/RO/16/P/PE/002 pentru anul 2015, acesta ajungând la valoarea totală de 5.152.500,00 lei la partea de venituri, 2.882.700,00 lei la partea de cheltuieli și 2.269.800,00 lei fond de rezervă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției de Investiții și Achiziții Publice;

  • - Societății APAVIL S.A.

Red. O.M.S-1 ex.

S.A.P.L.

j hotărârea consiliului local I


Municipiul Rm.Valcea                        3 A t- v A                        .

Anexa 1 la HCL................

p.PRIMAR Viceprimar Gigi Ion MATEI

BUGETUL DE VENITUIRI SI CHELTUIELI AL FONDULUI IID gestionat in afara bugetului local conform OUG 195/2005 prin contul R046TREZ6715076XXX003889 pentru anul 2015

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod buget

TOTAL BUGET

2015

Trimestrul I

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul IV

TOTAL BUGET

5.152,500.00

1

Disponibil in sold

980,571.03

980,571.03

1,359,228.28

975,185.53

1,353,842.78

2

TOTAL VENITURI

4,171,928.97

378,657,25

1,057,307.25

378,657.25

2,357,307.22

3

Dobanda

31.11

2,628.97

657.25

657.25

657.25

657.22

4

Total diverse venituri

36.11

4,169,300.00

378,000.00

1,056,650.00

378,000.00

2,356,650.00

5

Impozit profit

36.11.50

1,100,000.00

275,000.00

275,000.00

275,000.00

275,000.00

6

Redeventa din contractul de concesiune a serviciului public

36.11.50

412,000.00

103,000.00

103,000.00

103,000.00

103,000.00

7

Cota IID de încasat

36.11.50

1,357,300,00

0.00

678,650.00

0.00

678,650.00

8

Transfer buget local

1,300,000.00

0.00

1,300,000.00

9

TOTAL CHELTUIELI

2,882,700.00

0.00

1,441,350.00

0.00

1,441,350.00

10

CHELTUIELI CURENTE

1,215,000.00

0.00

607,500.00

0.00

607,500.00

11

TITLUL III DOBÂNZI

30

1,215,000.00

0.00

607,500.00

0.00

607,500.00

12

Dobânzi aferente dat.publ.externe

30.02

1,215,000.00

0.00

607,500,00

0.00

607,500.00

13

Dobânzi aferente dat.publ.externe

30.02.02

1,215,000.00

0.00

607,500.00

0.00

607,500.00

14

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

15

TVA de plata

55.01.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

M8

Active, fixe

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

TITLUL XVI

81

1,667,700.00

0.00

833,850.00

0.00

833,850.00

21

Rambursare credit extern

81.01

1,667,700.00

0.00

833,850.00

0.00

833,850.00

22

Rambursare credit extern

81,01.05

1,667,700.00

0.00

833,850.00

0.00

833,850.00

23

REZERVE

91

2,269,800.00

1,359,228.28

975,185.53

1,353,842.78

2,269,800.00

24

REZERVE - SOLD FINAL

91.11

2,269,800,00

1,359,228.28

975,185.53

1,353,842.78

2,269,800.00


SEF SERVICIU CONTABILITATE SI BUGET.