Hotărârea nr. 212/2015

Hotarirea 212 - 28 octombrie 2015 - modificare stat functii DPS

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul râmnicu vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.212

privind modificarea statului de funcții al Direcției de Protecție Socială

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinara la data de 28 octombrie 2015t la care participă toți cei 22 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție raportul nr. 38556 din 23.10.2015, întocmit de Direcția Protecție Socială, prin care se propune modificarea, începând cu data de 01.11.2015, a statului de funcții al acestei direcții, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 152/2015, în sensul transformării a 4 (patru) posturi, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior, după cum urmează: în cadrul Serviciului Autoritate Tutelară și Protecția Copilului -Compartimentul Protecția Copilului postul de inspector, clasa I, grad principal se transformă în post de inspector, clasa I, grad superior; în cadrul Serviciului Asistență Socială -Compartimentul Asistență pentru Persoane Adulte postul de inspector, clasa I, grad principal se transformă în postul de inspector, clasa I, grad superior; în cadrul Serviciului Buget-Contabilitate, Prestații Sociale -Compartimentul Prestații Sociale postul de inspector, clasa I, grad principal se transformă în postul de inspector, clasa I, grad superior, iar în cadrul Compartimentului Secretariat - Administrativ postul de inspector specialitate grad II se transformă în postul de inspector specialitate, gradul I;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor art. 63-65 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

în baza art.36, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.b), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 22 de voturi "pentru”, 0 voturi “împotriva" și 0 “abțineri”,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) începând cu data de 01 noiembrie 2015, se aprobă modificarea statului de funcții al Direcției de Protecție Socială, în sensul transformării a 4 (patru) posturi, după cum urmează:

Nr. crt

Serviciul/Compartimentul

Funcția publică

Nr. posturi

actuală

în care a promovat

1.

Serviciul Autoritate Tutelară și Protecția Copilului - Comp. Protecția Copilului

Inspector, clasa I, grad principal

Inspector, clasa 1, grad superior

1

2.

Serviciul Asistență Socială -Comp. Asistență pt. Persoane Adulte

Inspector, clasa I, grad principal

Inspector, clasa I, grad superior

1

3.

Serviciul Buget-Contabilitate, Prestații Sociale -Comp. Prestații Sociale

Inspector, clasa I, grad principal

Inspector, clasa I, grad superior

1

4.

Compartimentul Secretariat-Administrativ

Inspector specialitate gradul II

Inspector specialitate gradul I

1

  • (2) Modificările prevăzute la alin.(1) se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, anexa ce înlocuiește anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.152/2015.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire: - Direcției Protecție Socială.

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - Direcției Economico-Financiare;


CONTRASEMNEAZĂ PfeNTRU LEGALITATE, SECRETAR M ICIPIU, jurist Ion DIDOIU


Râmnicu Vâlcea, 28 octombrie 2015

Red. T.C-1 ex.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM.VÂLCEA
DIRECȚIA DE PROTECȚIE SOCIALĂ

ANkXZX Nr.


la


ANEXA NR.1


;HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL!


STATUL DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI DE PROTECȚIE SOCIALĂ RM.VÂLCENR.

CRT.

Numele, prenumele/VACANT, temporar VACANT după caz

STRUCTURA

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția conl^pfu^^LZZ^

Treapta profesionala/grak^.

Nivelul studiilor

observatii

de conducere

de execuție

de conducere

'kt'   MW

de execuție

1

Ocupat

Director executiv

II

S

2

Vacant

Director executiv adjunct

II

S

SERVICIUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ

3

Ocupat

Șef serviciu

II

S

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE ADULTE

4

Ocupat

inspector

1

superior

S

tot

1

1

»?•*

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

6

Vacant

inspector

1

superior

S

7

Ocupat

inspector

1

superior

s

8

Ocupat

inspector

1

asistent

s

9

Ocupat

inspector

1

principal

s

ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

10

Ocupat

consilier

1

asistent

s

11

Vacant

inspector

1

superior

s

12

Vacant

inspector

1

principal

s

13

Vacant

inspector

1

principal

s

14

Vacant

inspector

1

asistent

s

SERVICIUL AUTORITAT'

TUTELARĂ Șl PROTEC1 COPILULUI

15

Ocupat

Șef serviciu

II

S

COMPARTIMENTUL AUTORITATE TUTELARĂ

16

Ocupat

consilier juridic

1

superior

S

17

Ocupat

inspector

1

superior

S

18

Vacant

consilier

1

principal

S

19

Ocupat

inspector

1

superior

s

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA COPILULUI

20

Vacant

inspector

1

asistent

s

.Qcup.atj;/: ?•.'•••. -     : '?

a x'' / ■?’:               ■■? i; ? '■ X=7- î: ?;

inșpe.cî^Bâ

22

Ocupat

inspector

1

superior

S

COMPARTIMENTUL INDEMNIZAȚII Șl ALOCAȚII

23

Vacant

inspector

1

principal

s

24

Vacant

inspector

1

principal

s

25

Ocupat

referent

III

superior

M

SERVICIUL BUGET-CONTABILITATE, PRESTAȚII

26

Ocupat

Șef serviciu

II

S

COMPARTIMENTUL BUGET-FINANCIAR-CONTABILITATE

27

Ocupat

inspector

1

superior

S

28

Ocupat

inspector

1

superior

S

29

Ocupat

inspector

1

superior

S

30

Vacant

consilier

1

superior

S

31

Ocupat

consilier

1

superior

S

32

Vacant

consilier

1

superior

S

33

Vacant

inspector

1

asistent

s

COMPARTIMENTUL

PRESTAȚII SOCIALE

34

Vacant

inspector

1

debutant

s

35

Vacant

referent

III

principal

M

36

Ocupat

inspector

1

superior

s

dcupât; 7

inșpectpS/

SHK

I8BH

38

Ocupat

inspector

asistent

s

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.____________________________________________.

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

39

Ocupat

consilier

I

superior

s

40

Vacant

inspector

I

principal

s

41

Ocupat

inspector

I

principal

s

42

Ocupat

consilier

I

superior

s

Asistent personal*

asistent personal

M

in limita locurilor aprobate anual, prin HCL

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT -ADMINISTRATIV

tyî?:?';-

OcupâC-.<:,7. ?-

4^7? vv'"-;’,; r-J. V.ț1

inșp-.specialitate ,?

; 1 :

s ■

44

Ocupat

referent

IA

M

45

Ocupat

îngrijitor

M

46

Ocupat

șofer

I

M

CENTRUL SOCIAL DE URGENȚĂ IOANA

47

Ocupat

Șef centru

II

S

48

Ocupat

asistent social

S

49

Ocupat

asistent medical

M

50

Ocupat

psiholog

S

51

Vacant

psiholog

S

52

Ocupat

îngrijitor

M

53

Ocupat

paznic

M

54

Ocupat

paznic

M

55

Vacant

îngrijitor

M

56

Vacant

îngrijitor

M

57

Vacant

îngrijitor

M

CENTRUL DE SERVICII TERAPEUTICE PENTRU COPILUL CU AUTISM MARA*

58

Ocupat

Șef centru

II

S

59

Vacant

insp. specialitate (asistent social)

II

S

60

Ocupat*

insp. specialitate (pedagog de activități frontale)

II

s

61

Ocupat*

insp. specialitate (pedagog de activități frontale)

II

S

62

Ocupat*

insp. specialitate (pedagog de activități frontale)

II

S

63

Ocupat*

insp. specialitate (artterapeut)

II

S

64

Ocupat

insp. specialitate (artterapeut)

II

S

65

Ocupat*

insp. specialitate (logoped)

II

S

66

Ocupat

insp. specialitate (logoped)

II

S

67

Vacant

insp. specialitate (kinetoterapeut)

II

S

68

Vacant

insp. specialitate (administrator)

II

S

69

Ocupat

șofer

l

M

70

Ocupat*

îngrijitor

M

‘Centrul a fost înființat ca serviciu de zi pentru copiii cu dizabilități, fără personalitate juridică, în subordinea Direcției de Protecție Socială Rm.Vâlcea, ca urmare a implementării proiectului Phare cu același titlu. După terminarea finanțării (noiembrie 2009), în baza unui parteneriat public-privat încheiat de DPS cu CSEI Băbeni și Asociația pentu Dezvoltare Comunitară Vâlcea (înlocuită, din noiembrie 2012, de Asociația Autism Vâlcea), cheltuielile de personal au fost preluate și de parteneri. Astfel, în prezent, cei doi colaboratori asigură personalul aferent celor șase posturi marcate în statul de funcții cu

Număr posturi

Ocupate

Vacante

Total

Nr. total de funcții publice

26

16

42

Nr. total de funcții publice de conducere

4

1

5

Nr. total de funcții publice de execuție

22

15

37

Nr. total do funcții contractuale

21

7

28

Nr. total de funcții contractuale de conducere

2

0

2

Nr. total de funcții contractuale de execuție

19

7

26

Nr. total de funcții din instituție

47

23

70