Hotărârea nr. 211/2015

Hotarirea 211 - 28 octombrie 2015 - efectuare plati din bugetul local

ROMÂNIA

Județul Vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.211

privind efectuarea unor plăți din bugetul local

Consiliu! Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2015, la care participă toți cei 22 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.37893 din 20.10.2015, întocmit de Direcția Economico -Financiară și Biroul Comunicare, Sport, Cultură, prin care se propune alocarea unor plăți din bugetul local - capitolul 67 "Cultură, recreere și religie” pentru diverse activități culturale, sportive, ca urmare a faptului că, în perioada 7 octombrie 2015-15 octombrie 2015, au fost înregistrate 5 (cinci) solicitări de acordare a unui sprijin financiar;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.80/2015 referitoare la actualizarea Regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local, capitolul 67 « Cultură, recreere și religie » și ținând seama că solicitările au fost analizate de către comisia constituită prin Dispoziția Primarului nr.1672 din 26.05.2015, încheindu-se în acest sens un proces-verbal;

în temeiul prevederilor art.4, alin.(2) și (3), art.14 și art.26, alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(6), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 22 de voturi « pentru », 0 voturi «împotrivă » și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local, de la Capitolul 67 "Cultură, recreere și religie”, a sumei de 8.700 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Biroului Comunicare, Sport, Cultură.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, / SECRETAR MUNICIPIU,

jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 28 octombrie 2015


Red. O.M.S - 1 ex.

s.a.p.l.


< ANtXA Nr. - la ; •HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCALî ~?Ww jPRIMĂRIA MUNICIPIU

Râmnicu Vâlcea, General Praporgescu 14, 240182, Jud. tel: +40-250-731016 fax: +40-250-731843 primaria@prit

ANEXĂ LA HOL

Nn crt

Nn adresa

Solicitam

Suma solicitată

(lei)

Suma aprobată (lei)

Destinația

1

36161/07.10.2015

Asociația Seniorilor din Educație, Știință și Cultură din județul Vâlcea

3.500

2.000

tipărirea ediției a Il-a din cartea “Pârâienii Valahiei”, autori Constanța Badea, Petronela Badea și Mihai Pârâianu

2

37358/15.10.2015

Asociația “Micul

Gates”

3.000

3.000

organizarea Concursului Național de Informatică “Micul Gates“ (concurs fără taxă de participare, cuprins în calendarul CAEN) în perioada 14-15.11.2015

3

37316/14.10.2015

Asociația Națională Cultul Eroilor “Regina Maria” -Filiala Vâlcea

5.000

1.500

tipărirea volumului omagial “Oameni ai Vâlcii la ceas aniversar”, voi. II

4

37097/13.10.2015

Parohia Cetățuia I

3.000

1.500

organizarea hramului Bisericii Cetățuia în perioada 7-8.11.2015, cu ocazia sărbătorii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril

5

36442/08.10.2015

C.S. Sportmax 2007

700

700

participarea unei echipe alcătuite din 10 sportivi și un antrenor la Campionatul Național de Karate Tradițional Shito-Ryu, Târgoviște, 15.11.2015

TOTAL: 8.700 lei


Secretar Municipiu jurist Ion Dido