Hotărârea nr. 21/2015

Hotarirea 21 - 11 februarie 2015 - reactualizare deviz Piata Centrala

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul râmnicu vâlcea Consiliul local


www.priniariavl.ro


HOTĂRÂREA NR. 21

privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiții “Amenajare și modernizare Piața Centrală”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 11 februarie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.4673 din 05.02.2015, întocmit de Direcția Investiții și Achiziții Publice, prin care se propune aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiții “Amenajare și modernizare Piața Centrală”, determinat de următorii factori: - în devizul general, aprobat în anul 2008, nu a fost inclusă în valoarea investiției valoarea mijlocului fix ce urmează a fi desființat (clădirea existentă) în sumă de 1.642,665 mii lei, conform fișei mijlocului fix, care a fost adăugată la Cap.1 pct.1.1 - Obținerea terenului, și tot în devizul general, aprobat în anul 2008, nu a fost cuprinsă valoarea dotărilor detaliate în devizele pe obiect, aceasta fiind adăugată în devizul general actualizat la Cap.4 pct.4.6 - 55,900 mii lei, fără TVA;

  • - modificarea cotei TVA de la 19% la 24%;

  • - actualizarea cu indicii prețurilor de consum din Buletinul statistic al INS din perioada 31 octombrie 2008 - 31 decembrie 2014;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.350/198 din 27.11.2008 prin care a fost aprobat Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții susmenționat;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr,2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de intervenții;

în baza art.36, alin.(4), lit.”d", art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 14 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă devizul general actualizat la data de 31.12.2014 pentru realizarea obiectivului de investiții “Amenajare și modernizare Piața Centrală” la valoarea totală de 23.928,998 mii lei cu TVA, respectiv 5.336,565 mii Euro cu TVA, din care C+M - 19.650,195 mii lei cu TVA, respectiv 4.384,149 mii Euro cu TVA, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • • Direcției Economico - Financiare;

  • • Direcției Investiții și Achiziții Publice;


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GHEORGHE MIHĂILESCU

/%>■

fri 1

V# \ l

CONTRASEM NE AZĂXPENTRUbEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU ] /

------! '‘-'î                                                            '

Râmnicu Vâlcea, 11 februarie 2015


DEVIZ GENERAL - SE. Reactualizat de la 31octombrie 2008 la 31 decembrie 2014 cu cheltuielile necesare realizării obiectivului - in soluția VI (in mii lei/mii euro) AMENAJARE SI MODERNIZARE PIAȚA CENTRALA (AGRO) RM. VÂLCEA - VARIANTA 1 Creșterea valorilor prin: omisiuni in DG. aprobat la cap. Lsubcap.l, Isi cap.4 subcap.4,6; indice inflație; TVA 24%; cuiTeuro.

(CURS BNR la data elaborării SF/oct.2008

- 1 euro = 3,7522)


(CURSBNR la data reactualizării/31.decembrie 2014- 1 euro = 4,4821)

Indice de inflație conf.Baza de date statistice = 1,3465 (perioada 3 i octombrie 2008 -- 31 .dec.2014 )

Nr cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de lucrări

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

(mii lei) oct.

2008

(mii curo) oct. 2008

(mit Ici) oct.

2008

(mii lei) oct.

2008

(mii euro) oct. 2008

dte,2«14

dec. 2(?ș 4

dec JOI 4

dCcJllH

dee,2(H4

1

2

3

5

6

7

1

CAPITOL L-Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

M

Obținerea terenului - Valoare do inventar Mijloc fix-Piata Centala la 31 .Oct.2O14, se adauga.

XXfX

3o4,26S

0,000

• 642.6*75

304,265

1,2

Amenajarea terenului

325,680

86,797

61,879

387,559

103,289

433,528

97,840

105,247

543.775

I2L32:

1,3

Amenajare protecția mediului

9,000

2,399

1,710

10,710

2,854

1 2J 19

2,704

2. .008

l 5.027

.1.553

TOTAL CAPITOL 1

334,680

89,196

63,589

398,269

106,143

2093.3.12

464,81 I

108,155

2201.46'

488AM2

2

CAPITOL 2-Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului

2J

Racorduri Ia relele existente in zona

451,950

120,449

85,871

537,821

143,335

60X55;

; 35.774

145.052

754.603

■ 68. 35.9

2;2

Amenajare incinta carosabil si pictonal

1650,600

439,902

313,614

1964,214

523,483

495.869

.? 755,04:

ui.!.;<?/

TOTAL CAPITOL 2

2102,550

560,351

399,485

2502,035

666,818

6,51,642

679,460

3510.544

78X236

1

2

3

4

5

6

7

3

CAPITOL 3-Clieltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studiiii teren

26,265

7,000

4,990

31,255

8,330

5 ? ,366

7.890

8 /-rSK

43,8,54

4.784

3,2

Taxe obținere avize acorduri autorizație

1,876

0,500

0,000

1,876

0,500

2, S26

9,564

0,000

2.526

0.564

33

Proiectare si ingineering

787,962

210,000

149,713

937,675

249,900

11 >6f j.941

236,717

254,638

1315,624

293.530

3,4

Organizarea procedurii de achiziție publica

3,002

0,800

0,000

3,002

0,800

4.043

ii ‘.4 : ‘

o.oon

4,042

r. Gț j >

3,5

Consultanta

56,283

1.5,000

10,694

66,977

17,850

16,968

I8J88

93,073

5L5--6

3,6

Asistenta tehnica

112,566

30,000

21,388

133,954

35,700

1 51.570

33.fi 17

36,3.77

[87,947

412)43

TOTAL CAPITOL 3

987,954

263,300

186,784

1174,738

313,080

L3M280

2-96.798

317,691

U47.V7I

3*6 / - ?r7 K

4

CAPITOL 4-Chelhiieli pentru investiția de baza

4,2

Construcții si instalații

9243,500

2463,488

1756,265

10999,765

2931,551

ț 24 16. no

2776,907

29K7,129

15435,502

3143,364

43

Montaj utilaj tehnologic

5,000

1,333

0,950

5,950

.1,586

0,733

! .502

1 615

8.348

f V<T f U 1 s ! • )

4,4

Utilaje si echipamente tehnologice Si funcționale cu montaj

80,000

21,321

19,200

99,200

26,438

107.720

24,033

25,853

i 33.373

29.30 î

0

4,5

Ulaj fara montaj si echipamente de transport

0

0

0

0

4,6

Dolari (se aduga val.omisa de 55,900 inii lei. din dev.gen, existenta in deviz,obiect 2 al SF.oct.2008 )

285,700

76,142

54,283

339,983

90,609

384,695

85.829

92,32?

' 1477,022

106,428

TOTAL CAPITOL4

9614,200

2562,283

1830,698

11444,898

3050,183

12945320

2888,271

.3106,925

16052,445

3581.356

1

2

3

4

5

6

7

5

CAPITOL 5-Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

92,500

24,652

17,575

1.10,075

29,336

124.-5 ș

27,780

29,892

44-i

C. 0’2

5.1.1

5.1.1 Lucrări de construcții

83,250

22,187

15,818

99,068

26,403

1 î 2,11%

25,010

26.903

138.999

.H..0K

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

9,250

2,465

1,758

11,008

2,934

1 2.455

csgn

î 534 4

5 44.

5

Comision taxe cote legale costuri de finanțare

5,2

Comision taxe cote legale

120,140

32,019

0,000

120,140

32,019

? 6 \ ,769

36,092

0.000

161.769

36.092

5.2.1

Taxa I.C. 0,7% din valoarea cap, 4

64,700

17,243

0,000

64,700

17,243

87,1 I V

ț 9 43^-

0,000

87,1 19

î 9,437

5.2.2

Taxa controlul Starului 0,1% din valoarea cap.4

9,240

2,463

0,000

9,240

2,463

I 2,442

2,776

0,000

12,442

T7"Tj

5.2.3

Taxa Casa Constructorilor 0,5% din valoare cap,4

46,200

12,313

0,000

46,200

12,313

62.208

13,879

0,000

62,208

13,879

5.2-2

5.2.2. Costul creditului

0

0

0

0

0

5,3

Capitol cheltuieli diverse si neprevăzute

120,000

31,981

22,800

142,800

38,058

i 6 i .5S0

36.050

38.779

200,359

4-'r,702

TOTAL CAPITOL5

332,640

88,652

40,375

373,015

99,412

447.900

9’9,931

68,672

516,571

1 H5.252

6

CAPITOL 6-Cheltuieli probe tehnologice

6,1.

Pregătirea personalii iui de exploatare

0

0

0

0

0

6,2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

0

0

TOTAL GENERAL DEVIZ        £

13372,024

3563,782

2520,931

15892,955

4235,636

4381,454

4280,962

23928,998

5336,565

DIN CARE C+M ..........  V WȘRUP/2

/   11768,980

3136,555

2236,106

14005,086

3732,500

.. .............

’ 5046,932

3535,604

3803.264

1%5I.L195

4384,149

z ' O ■ pr7T’C

SC. ARHIGRUP SRL - arh. Adrian CIOCANAU