Hotărârea nr. 209/2015

Hotarirea 209 - 28 octombrie 2015 - prelungire durata de transmitere in folosinta spatiu catre UAP,PT 9,zona 1 Mai

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNIC1PIUL RÂMNICU VĂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.209

privind prelungirea duratei de transmitere în folosință gratuită către Uniunea Artiștilor Plastici din România Filiala Vâlcea a spațiului situat în incinta PT 9, zona 1 Mai

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2015, la care participă toți cei 22 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.38554 din data de 23.10.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune prelungirea duratei de folosință gratuită, de către Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Vâlcea, a spațiului situat în incinta PT 9, zona 1 Mai, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, începând cu data de 1 noiembrie 2015 ;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3t pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 151/2008 a fost transmis în folosință gratuită Uniunii Artiștilor Plastici din România - filiala Vâlcea spațiul în suprafață de 27,5 m.p., situat în PT9 - zona 1 Mai, pentru a fi utilizat ca "Studio de creație” și ținând seama că perioada de folosință a acestui spațiu a expirat;

Văzând adresa, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.34294/23.09.2015, prin care Uniunea Artiștilor Plastici din România - filiala Vâlcea a solicitat prelungirea duratei de folosință gratuită a spațiului respectiv pentru o perioadă de minim 5 (cinci) ani;

Luând în considerare faptul că Uniunea Artiștilor Plastici din România este persoană juridică română de drept privat, organizație profesională neguvemamentală, fără scop patrimonial, instituție de utilitate publică recunoscută prin Decretul-Lege nr.266/1950 și care funcționează în prezent în temeiul Decretului-Lege nr.27/1990;

în temeiul prevederilor art.124 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.874 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și O abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Durata de folosință gratuită de către Uniunea Artiștilor Plastici din România -filiala Vâlcea a spațiului în suprafață de 27,50 m.p., situat în incinta PT 9, zona 1 Mai, se prelungește pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, începând cu data de 1 noiembrie 2015, în următoarele condiții:

  • • pentru orice investiție făcută în această perioadă, Uniunea Artiștilor Plastici din România - filiala Vâlcea va solicita acordul Primăriei;

  • • pe toată perioada atribuirii în folosință gratuită, spațiul nu poate fi utilizat în alte scopuri decât cel pentru care a fost transmis, respectiv acela de "Studio de Creație”;

  • • pe toată perioada atribuirii în folosință gratuită, Uniunea Artiștilor Plastici din România -filiala Vâlcea are obligația de a întreține spațiul și de a plăti contravaloarea serviciilor de utilități;

  • • după încheierea perioadei de folosință gratuită, spațiul va fi predat municipiului, gratuit și liber de orice sarcini, inclusiv investițiile realizate pentru amenajarea acestuia, fără niciun fel de pretenții privind cheltuielile efectuate.

Art.2. (1) Transmiterea în folosință a spațiului menționat la art.1 se va face prin protocol de predare - primire, încheiat între UAT municipiul Râmnicu Vâlcea și Uniunea Artiștilor Plastici din România - filiala Vâlcea

  • (2) Se împuternicește Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea ca, prin serviciile de specialitate, să întocmească și să semneze protocolul de predare - primire a spațiului susmenționat.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Uniunii Artiștilor Plastici din România - filiala Vâlcea.Râmnicu Vâlcea, 28 octombrie 2015

Red. O.M.S -1 ex.

S.A.P.L.