Hotărârea nr. 208/2015

Hotarirea 208 - 28 octombrie 2015 - prelungire durata contract incheiat cu Librariile Humanitas

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.208

privind prelungirea duratei contractului de asociere în participațiune nr.ll 191/2000, încheiat cu S.C. LIBRĂRIILE HUMANITAS S.A.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2015, la care participă toți cei 22 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.38552 din data de 23.10.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune prelungirea duratei contractului de asociere în participațiune nr.ll 191/20.04.2000, încheiat cu S.C. Librăriile Humanitas S.A., până la data de 31.12.2016, precum și împuternicirea primarului municipiului ca, prin serviciile de specialitate, să întocmească și să semneze actul adițional la contract;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.66/1999, modificată prin hotărârea nr.252/101/2012, s-a aprobat asocierea în participațiune a municipiului cu S.C. Librăriile Humanitas S.A., în vederea folosirii spațiului comercial situat în Calea lui Traian nr.147, bl.D2, parter și amenajarea acestuia cu destinația exclusivă de librărie, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, iar în baza acestor hotărâri a fost încheiat contractul de asociere în participațiune nr.ll 191/20.04.2000 a cărui valabilitate a fost prelungită, prin acte adiționale succesive, până la data de 31.12.2015 ;

Luând în considerare adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr.36895 din 12.10.2015, prin care S.C. Librăriile Humanitas S.A. a solicitat prelungirea folosinței spațiului deținut în baza contractului susamintit până la data de 31.12.2016 și ținând cont de contribuția aceasteia la promovarea culturii prin favorizarea accesului la o bogată ofertă editorială la prețuri accesibile și prin focalizarea atenției asupra rolului esențial al lecturii în formarea continuă și evoluția societății;

în aplicarea prevederilor art.3 din Cap. III al contractului de asociere în participațiune, potrivit cărora «Perioada de asociere poate fi prelungită cu acordul de voință al părților în baza unui act adițional care se va încheia cu cel puțin 10 zile înainte de expirarea prezentului contract»;

în baza art.36, alin.(5), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Durata contractului de asociere în participațiune nr.ll 191/20.04.2000, încheiat cu S.C. Librăriile Humanitas S.A., se prelungește până la data de 31.12.2016.

 • (2) Prelungirea duratei contractului de asociere menționat la alin.(1), se va face prin act adițional și, în acest sens, se împuternicește primarul municipiului ca, prin serviciile de specialitate, să întocmească și să semneze actul adițional la contract.

Art2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - S.C. LIBRĂRIILE HUMANITAS S.A.

  PREȘEDINTE DE ȘEDWffiw*S.

  Ninel-Eusebiu VETE^^W^X

  .«fi®

  Al UNI

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU /

  Râmnicu Vâlcea, 28 octombrie 2015
Red. OMS -1 ex.

S.A.P.L.